Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

I perioden 21 maj til 4.juni I perioden 23. maj til 26. juni

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "I perioden 21 maj til 4.juni I perioden 23. maj til 26. juni"— Præsentationens transcript:

1 I perioden 21 maj til 4.juni I perioden 23. maj til 26. juni
Eksamensorientering 2014 Skriftlige prøver I perioden 21 maj til 4.juni Mundtlige prøver I perioden 23. maj til 26. juni

2 Eksamensorientering 2014 Hele planen
Offentliggørelse 14. maj kl Skriftlig plan og prøver til og med 28 maj. Se Lectio 20. maj kl Hele planen Teatersal

3 Eksamensorientering 2014 GENERELLE FORHOLD:
En STX-eksamen skal omfatte 9 prøver inklusiv SRP. Hvis man har ekstra fag på A-niveau, giver det tilsvarende ekstra prøver. Minimum 3 skriftlige og 3 mundtlige prøver (1g-3g). Den enkelte elev skal efter 2g have aflagt mindst to prøver. Man skal altid til prøve i AT, som tæller med som en af prøverne. Man skal altid til prøve enten mundtligt eller skriftligt i fag på A-niveau, som har både mundtlig og skriftlig prøve (Da, Eng. A, Mat A, SA A osv.)

4 Eksamensorientering 2014 Den skriftlige periode er nu så komprimeret, at der for nogle elever kan være 2 skriftlige prøver den samme dag, som man (i princippet) skulle deltage i. Derfor har man for alle de skriftlige prøver i gymnasiet 2 mulige datoer.

5 Eksamensorientering 2014 Kontrol:
Generelt gælder, at I skal tjekke at I har de fag, som I er kommet op i. I skal desuden tjekke, at der ikke er udtrukket et eksamensfag, som I har valgt på et højere niveau

6 Eksamensorientering 2014 GENERELLE FORHOLD:
Eleverne skal ved opslag eller andet orienteres om forholdene og tidspunkterne for eksamen. Det vil ske på skolens hjemmeside og ved udlevering af regler og planer samt ved en mundtlig orientering. I eksamensperioden skal der være den fornødne adgang til de undervisningsmidler, der har været til rådighed i undervisningen og som indgår i eksamenspensum.

7 Eksamensorientering 2014 Ikke gennemført prøve
Udeblivelse fra eksamen af anden grund end sygdom, afbrydelse af en prøve eller bortvisning pga. snyd betragtes alle som et prøveforsøg. Næste prøveforsøg er som selvstuderende i den næste ordinære eksamenstermin (hvilket vil sige en evt. juleeksamen eller efterfølgende sommereksamen) En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven.

8 RING TIL SKOLEN HURTIGST MULIGT.
Eksamensorientering 2014 Sygdom: Man kan få lov at gå til sygeeksamen, hvis man har søgt læge senest på selve eksamensdagen Kan dokumentere sygdommen ved hjælp af en lægeattest Sygdom før prøven – giv skolen besked RING TIL SKOLEN HURTIGST MULIGT. Sygdom i løbet af prøven – tag kontakt til din lærer eller en vagt Hvis du er syg men vælger alligevel at gå til eksamen, kan du ikke komme til sygeeksamen Sygeeksamen kan enten afholdes i løbet af eksamensperioden, eller i efterfølgende august

9 Eksamensorientering 2014 Hvordan kommer man galt af sted
Hvis du forlader lokalet uden tilladelse (det er en afbrydelse af prøven). Hvis du kommer for sent til skriftlig eller mundtlig eksamen!!- uha Hvis du medbringer ikke-tilladte hjælpemidler – eller har ikke-tilladte programmer på skærmen = snyd. Hvis du forsøger at kommunikere med andre eksaminander – eller omverdenen – er det snyd.

10 Eksamensorientering 2014 Hvornår er man blevet student?
Beståelseskrav: Gennemsnittet skal være mindst 2,0, og man kan ikke bestå ved oprunding. Gennemsnittet beregnes ved for hver eneste karakter at gange vægt med karakter og summe det hele sammen. Dette tal divideres med summen af samtlige vægte. Beregner på hjemmesiden

11

12 vær klar Eksamensorientering 2014 Skr. Eksamen.
Mødetidspunkt – man skal være på sin plads og være klar - senest Man skal altså møde senest Ved benyttelse af PC skal man møde tidligere og have den installeret og testet. Bordkortet viser Jeres plads. Behagelig stol/kontorstol må gerne medbringes. Benyt klodser til at hæve borde i hal, tag evt. en skråpude med. I skal selv medbringe hjælpemidler. Opdager man inden kl. 8.45, at man har glemt hjælpemidler, kan man prøve om man kan låne det relevante i bogdepotet.

13 Eksamensorientering 2014 Skr. Eksamen
Begynd med at udfylde eksamenshoveder. I skal anføre navn, klasse, nummer, fag, dato på alt, hvad der afleveres, uanset om I skriver i hånden eller bruger pc.:

14 Eksamensorientering 2014 Skr. Eksamen
Hvis du benytter tekstbehandling, så start med at udfylde sidehoved og sidefod i Word. 3N 04 Jens Jensen Morsø Gymnasium 30 maj 2014 Dansk N Da side 1 af 4 Benyt dette til at lave en print-test.

15 Eksamensorientering 2014 Skr. Eksamen Husk:
Hvis du benytter edb ved eksamen, skal du selv medbringe et fordelerkabel til dine egne enheder. Skolen stiller printere til rådighed. Husk USB-stik. Medbringer du din egen, er det dit eget ansvar, at pc og printer fungerer og at der er tilstrækkeligt med toner / blæk i din printer. Sørg for at undersøge det dagen før prøven. Hvis din pc giver dig problemer, må du skrive i hånden. Du kan ikke forvente at vagterne kan løse dine problemer.

16 Eksamensorientering 2014 I løbet af den skriftlige prøve:
Prøver uden og med hjælpemidler. Kontakt til vagterne Sidste kvarter. Bliv siddende. Kun ved udskrift må man forlade sin plads.

17 Eksamensorientering 2014 Aflevering
Aflevering – eksaminandens og vagtens opgave. Der skal signeres på omslagets forside af en vagt. På omslaget skal eleven underskrive følgende: ”Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøver.”

18 Eksamensorientering 2014 OG HUSK:
Sluk mobiltelefonen og put den i kuverten på dit bord. Er den derefter tændt, er det SNYD. Der laves løbende kontrol (f.eks Hotspot).

19 Din personlige eksamensplan
Eksamensorientering 2014 Din personlige eksamensplan Du vil kunne se din personlige eksamensplan på skolens hjemmeside Planen indeholder oplysninger om prøven – herunder prøvens starttidspunkt. Kom i god tid. (Mindst) én eksaminationstid i forvejen. Hold øje med eventuelle ændringer i planen – tidsændringer og lokaleændringer ses i din personlige plan

20 Eksamensorientering 2014 Mdtl. eksamen:
a) Prøven er offentlig. Vis hensyn. Votering er ikke offentlig. b) Uden for lokalet: Eleverne på MG har vedtaget, at det er kun den der skal op som den næste, der må sidde uden for eksaminationslokalet. Øvrige henvises til kantinen. c) Samtale. Prøven gennemføres som en dialog mellem eksaminand og eksaminator med mulig inddragelse af censor. d) Præsentation og fremlæggelse med efterfølgende samtale. e) Prøven foregår med udgangspunkt i eksaminandens præsentation og fremlæggelse af et elevprodukt eller forberedte sekvenser med efterfølgende samtale.

21 Eksamensorientering 2014 Faglæreren orienterer om hvorledes eksamen forløber. Der er forskellige prøveformer til de forskellige fag. Faglæreren orienterer om den prøveform, dit hold benytter. Forberedelsestiden og eksaminationstiden afhænger af prøveformen. Tilladte hjælpemidler er elevens ansvar. Selv medtage kopier, rapporter, journaler, opgaver, noter og skrivemateriale. Ingen mobiltelefoner i forberedelsen. Notater fra undervisning, læseferie og fra forberedelsestiden må medbringes under eksaminationen. Power Point normalt også tilladt. Spørg jeres faglærer og tjek det gule hæfte.

22 BRUG NOTATER MED OMTANKE. OPLÆSNING ER IKKE VELSET.
Eksamensorientering 2014 BRUG NOTATER MED OMTANKE. OPLÆSNING ER IKKE VELSET.

23 Eksamensorientering 2014 Ved prøvens start
Antal spm.: ved prøvens start fremlægges så mange spørgsmål, at sidste elev har mindst 4 spørgsmål at vælge imellem En prøve starter, når eleven er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmål, opgaven, titlen, forberedelsesmaterialet eller lign.

24 Eksamensorientering 2014 Trækning af spørgsmål:
Hvem er tilstede. Hvad skal der drages omsorg for. Hvis opgaverne/temaerne er kendt på forhånd af eleverne, er det tilstrækkeligt, at en person fra administrationen (og evt. eksaminator) er til stede ved trækningen. Ellers skal eksaminator samt censor/institutionens leder være til stede ved trækningen.

25 Eksamensorientering 2014 Under og efter eksaminationen KLAGER:
Lærerens opgave/censors opgave. Censor=eksaminator. Meddelelse af karakteren – hvordan. KLAGER: 1. Eksaminationsgrundlaget (eksamensspørgsmål etc.) 2. Eksaminationsforløbet 3. Bedømmelsen Klagefrist 2 uger, skriftlig med præcisering af og begrundelse af klagepunkter. Afleveres til rektor, som indhenter udtalelser og kan træffe afgørelse om ombedømmelse, tilbud om ny prøve eller om afvisning af klagen. Rektors afgørelse kan ankes til ministeriet. Omprøve eller ombedømmelse kan resultere i lavere karakter.

26 BEVAR HOVEDET KOLDT – OG HAV EN RIGTIG GOD EKSAMEN.
Eksamensorientering 2014 Er du i tvivl om noget vedrørende eksamen og eksamensforløbene, så spørg din lærer – eller spørg på kontoret. BEVAR HOVEDET KOLDT – OG HAV EN RIGTIG GOD EKSAMEN.


Download ppt "I perioden 21 maj til 4.juni I perioden 23. maj til 26. juni"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google