Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Integration af børn og unge samt danskuddannelse for voksne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Integration af børn og unge samt danskuddannelse for voksne"— Præsentationens transcript:

1 Integration af børn og unge samt danskuddannelse for voksne
Departementschef Claes Nilas, Integrationsministeriet

2 Disposition Integration af nydanske børn og unge Introduktion
Aktuelle initiativer Danskuddannelse for voksne udlændinge Nye lovforslag

3 Nydanske børn og unge nydanske børn og unge, dvs. indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande under 30 år. I grundskolen er én ud af ti elever tosproget, men andelen svinger meget fra skole til skole. Flere nydanske unge er kommet i uddannelse eller arbejde.

4 Marginaliserede nydanske børn og unge
nydanske børn og unge er i risiko for at blive marginaliserede: nydanske børn nydanske unge Det svarer til mere end hver fjerde af de nydanske børn og unge.

5 Udfordringer 1. Nydanske elever har - som helhed betragtet - for svage faglige kompetencer: 53 pct. af eleverne fra ikke-vestlige lande, der går i 9. klasse, læser ikke godt nok til at kunne tage en ungdomsuddannelse med boglige krav. Tallet er 17 pct. blandt etnisk danske elever. 2. Kriminalitetsniveauet blandt nydanske mænd er for højt: Kriminalitetsniveauet er hhv. 41 pct. og 65 pct. højere inden for ejendomsforbrydelser og inden for voldsforbrydelser blandt mænd fra ikke-vestlige lande end blandt alle mænd - når der er taget højde for forskelle i alder og social baggrund.

6 Udfordringer 3. En del nydanske unge er hverken på arbejds-markedet eller under uddannelse: unge fra ikke-vestlige lande er hverken på arbejdsmarkedet eller under uddannelse. Det svarer til 15 pct. af alle unge fra ikke-vestlige lande. Tallet er 6 pct. for etnisk danske unge. 4. Nogle unge nydanske kvinder har stort set ingen kontakt til det danske samfund: 6.000 unge kvinder fra ikke-vestlige lande er hverken på arbejdsmarkedet eller under uddannelse. Halvdelen af disse kvinder er fra Tyrkiet, Irak, Libanon, Somalia og Pakistan.

7 Partnerskab om ungestrategier
6 partnerskabskommuner: Fredensborg, Hvidovre, Albertslund, Slagelse, Odense og Holstebro Kommuner. Partnerskaberne skal skabe større sammenhæng i den lokale indsats for at modvirke marginalisering af nydanske børn og unge ved: at styrke det tværgående samarbejde i kommunen og at sikre samspil med Integrationsministeriets initiativer i kommunen.

8 Partnerskab om ungestrategier
Netværk om ungestrategier mellem de 6 partnerskabskommuner, der skal sikre videndeling omkring partnerskaberne. Bredere temanetværk om udfordringerne, der er i forhold til de forskellige målgrupper af marginaliserede nydanske børn og unge. Integrationsministeriets projekt ”Viden, der virker”.

9 Den tidlige indsats for tosprogede småbørn
Obligatorisk sprogstimulering fra 3-årsalderen Udvidet indsats over for socialt udsatte nydanske forældre Tværfagligt samarbejde i kommunen omkring indsatsen Efteruddannelse af sundhedsplejersker Særlige læringsforløb om forældrerollen, forebyggende familierådgivning mv. Styrket daginstitutionsindsats Nye metoder og videndeling om forældre- samarbejde i daginstitutionen Efteruddannelse af pædagoger

10 Indsatsen for tosprogede elever
Dansk som andetsprog i alle fag og høje ambitioner til de tosprogede elever Skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Tosprogs-Taskforcen

11 Indsats i skolealderen: Tosprogede elever
Dansk som andetsprog i alle fag og høje ambitioner til de tosprogede elever Skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Tosprogs-Taskforcen (www.tosprogstaskforce.dk)

12 Indsatsen for nydanske unge
Brug for alle unge kampagnen Rollemodeller Lektiehjælp Holdningsbearbejdende kampagner Fastholdelseskaravanen Indsatsaftaler med erhvervs- skoler og produktionsskoler Regeringens nye ungeudspil

13 Den kriminalitetsforebyggende indsats
Regeringens udspil vedrørende ungdomskriminalitet: Helhedsorienteret gadeplansindsats (Hotspots) Efteruddannelse af gadeplans- medarbejdere

14 Indsatsen for demokratisk fællesskab og forebyggelse af radikalisering
Regeringens handlingsplan ”En fælles og tryg fremtid” blev offentliggjort i januar 2009. Handlingsplanen sigter efter at opfylde to overordnede formål: - At sikre, at samfundet er rustet til at identificere og håndtere konkrete problemer med ekstremisme i tide. - At sikre, at det danske samfund bevares og videreudvikles som et demokratisk samfund med frihed, ansvar, ligeværd og muligheder for den enkelte.

15 Indsatsen for demokratisk fællesskab og forebyggelse af radikalisering
Regeringens handlingsplan indeholder 22 konkrete initiativer for at forebygge ekstremistiske holdninger og modvirke radikalisering. Initiativer under implementering: - Mentorordning med fokus på unge og identitet Demokratisk platform for unge Modelkommuner Styrket indsats mod diskrimination Internetforum for unge om demokrati og radikalisering

16 Danskuddannelse for voksne udlændinge
Alle nyankomne udlændinge over 18 år med opholdstilladelse og CPR-nummer har ret til en danskuddannelse i op til tre år. Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser, som kan afsluttes med en danskprøve. Kommunerne har ansvaret for danskuddannelserne. Danskuddannelserne bliver udbudt af 55 sprogcentre og øvrige udbydere.

17 Danskuddannelse for voksne udlændinge
Evaluering af danskuddannelsesloven fra 2008: Målsætninger om øget fleksibilitet, effektivitet og erhvervsretning er nået med danskuddannelsesloven fra 2004 Men behov for justeringer Arbejdsgruppe nedsat af regeringen afgav rapport i juni 2009 med forslag til ændringer i loven.

18 Fase 1: Lovforslag november I 2009
Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) Justeringer af danskuddannelsestilbuddet for visse grupper af udlændinge - udlændinge med ophold som au pair eller ophold som elever på ungdomsuddannelser m.v. Udbud af danskuddannelse inden for kommunens grænser

19 Fase 1: Lovforslag november I 2009 (fortsat)
Styrkelse og præcisering af kommunernes tilsyn med udbydere af danskuddannelse Afskaffelse af vejledende modultakster og indførelse af opdelte modultakster

20 Fase 2: Lovforslag 2010 Indgår i regeringens afbureaukratiseringsplan ”Mere tid til velfærd”, oktober 2009: Afskaffelse af deltagergebyr Mere målrettet fraværsregistrering Øvrig afbureaukratisering i danskuddannelserne: Frivilligt at udarbejde individuelle læringsplaner for kursister med normal progression Ny vejledning om mere enkel kontrol af billedlegitimation ved danskprøven

21 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Integration af børn og unge samt danskuddannelse for voksne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google