Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erstatning LBK nr 885 af 20/09/2005 erstatningsansvarsloven

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erstatning LBK nr 885 af 20/09/2005 erstatningsansvarsloven"— Præsentationens transcript:

1 Erstatning LBK nr 885 af 20/09/2005 erstatningsansvarsloven
Følgende betingelser skal være opfyldt, dette er ikke lov men retspraksis: Ansvarsgrundlag for skadevolder (culpa eller objektivt ansvar) Årsagssammenhæng mellem skade og handling (casualitet) Skaden skal være påregnelig (ædakvans) Skadelidte skal have værnet interesse (direkte skadelidte) Skadelidte skal have lidt et tab Der må ikke være objektive ansvarsfrihedsgrunde Dertil: Eventuel lempelse eller nedslag i erstatning Fordeling mellem flere erstatningsansvarlige Man skal begrænse skaden

2 Culpa Forsæt Grov uagtsomhed Simpel uagtsomhed Hændeligt uheld Culpa
Ikke culpa Culpa: Når handlingen ikke ville være været fortaget en almindelig fornuftig person. Han kaldes for: ”Bonus pater familias” Man kan desuden have et objektivt ansvar Endelig kan bevisbyrden vendes!!!

3 Eksempler

4 Objektiv ansvarsfrihed
Nødværge Nødret Accepteret risiko/samtykke Lovlig retshåndhævelse Egen skyld Skaden er dækket af forsikring Nødværge foreligger, når nogen anvender vold for at forsvare sig mod angreb på sin person eller ejendom. Nødret nævnes i Straffelovens §14: "En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning".

5 Ligefrem bevisbyrde Ligefrem bevisbyrde er hovedreglen i dansk ret. Når der er ligefrem bevisbyrde, skal en sagsøger, der hævder at have et krav, føre bevis for dette og tilvejebringe sandsynlighedsovervægt for, at de faktiske forhold er, som han eller hun hævder. (djoef.dk)

6 Cases på culpa Færgebranden: http://www.information.dk/telegram/251250
Mosspjæt: Beruset på landevejen:

7 Arnes sag Direkte skadelidte Tab? Objektive frihedsgrunde? Culpa
Grov uagtsomhed? Causalitet Branden opstår som følge af Arnes svejsning Ædakvat (påregnelighed) Ja, man kunne regne med at en sådan skade kunne opstå Direkte skadelidte Ejeren er den direkte skadelidte og har værnet interesse i at få erstatning Tab? Ja, der lidt et tab, bilen er brændt Objektive frihedsgrunde? Nej Se § 19 og 19,3 Skaden kan dog være dækket af arbejdsgiverens ansvarsforsikring §19, §19.3

8 Produktansvarsloven Lov nr. 261 af 20/03/2007
Omfatter skader på personer Skader på genstande er dækket hvis de sædvanligvis ikke er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt sådan. Både producent og mellemhandlere kan gøres ansvarlige Begrænser ikke erstatning efter andre regler eller retspraksis. Fastsætter ikke erstatning, kun ansvaret! Loven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2407

9 Tab Stationærtidspunkt *) Svie og smerte Tabt arbejdsfortjeneste
Andet tab Méngodtgørelse Nedsat erhvervsevne Andet varigt tab *) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=19241

10 Eksempel mistet tommelfinger
Syg i en måned. Løn kr. sygedagpenge Erstatning for: Tabt arbejdsfortjeneste 10.000 Svie og smerte 30dage á 165 4.950 Méngrad 25 % Mistet erhvervsevne 10*årsløn*méngrad

11 Fyrværkeriulykken Fyrværkeriet er fremstillet forkert, der er handlet culpøst på fabrikken. Mellemhandleren (Hansen) Har ikke handlet culpøst, men hæfter for fabrikkens ansvar. Farvehandleren har ansvar, da han kende til defekten Supermarkedet kan få erstatning efter praksis-skabte regler Brian kan få erstatning efter både praksis og produktansvar, derfor bortfalder fradraget på 4000 kr.


Download ppt "Erstatning LBK nr 885 af 20/09/2005 erstatningsansvarsloven"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google