Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsbelastning, stress og depression Odense den 5. februar 2008

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsbelastning, stress og depression Odense den 5. februar 2008"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsbelastning, stress og depression Odense den 5. februar 2008
Luama V/ Gitte Daugaard,

2 Om stress Luama V/ Gitte Daugaard,

3 Hvad er stress? Stress er et meget bredt begreb der bruges om meget forskellige tilstande, f.eks. At være presset At have mistet overblikket At være deprimeret At føle fysisk ubehag At gå på kompromis med egne værdier At reagere anderledes end sædvanligt Akut stress, længerevarende/kronisk stress, depression/angst, Udbrændthed Luama V/ Gitte Daugaard,

4 Symptomer på stress - fysiske tegn
Hovedpine Hjertebanken Rysten på hænder Svimmelhed Mavesmerter Diarre Nedsat sexlyst Hyppige infektioner Forværring af kronisk sygdom. Luama V/ Gitte Daugaard,

5 Symptomer på stress -psykiske tegn
Træthed Tristhed Ulyst Irritabilitet Angst Indre uro Hukommelses- og koncentrationsbesvær Rastløshed Følelse af udmattelse og magtesløshed. Luama V/ Gitte Daugaard,

6 Symptomer på stress - adfærdsmæssige tegn
Søvnløshed Lav selvfølelse Følelseskulde Indesluttethed Vrede Aggressivitet Nedsat præstationsevne Ubeslutsomhed Øget brug af stimulanser Appetitændringer. Luama V/ Gitte Daugaard,

7 Stressorer – det der skaber stress
Forhold i arbejdet Forhold i fritidslivet Egne forventninger og forestillinger Er det meningsfuldt at skelne mellem forskellige stressorer? Luama V/ Gitte Daugaard,

8 Muligheder og barrierer på alle niveauer
Mig Nærmeste omverden Min Arbejdsplads Luama V/ Gitte Daugaard,

9 Lille øvelse Skriv på et stykke papir
tre forhold i arbejdet der giver dig energi, og tre forhold i arbejdet som dræner dig for energi Luama V/ Gitte Daugaard,

10 Stress på arbejdspladsen
Luama V/ Gitte Daugaard,

11 Symptomer på stress - på arbejdspladsen
Dårlig støtte kollegaer imellem Sladder, bagtalelse eller klikedannelse Dalende effektivitet, flere fejl Utryghed og ringe forandringsparathed Ringe lyst til sociale arrangementer Stigende sygefravær Stort personale gennemtræk Luama V/ Gitte Daugaard,

12 Det der fremmer stress Usikkerhed om fremtiden – hyppige forandringer
Uklarhed om roller, forventninger, mål En ikke-støttende arbejdsplads kultur ”Besværlige” relationer, hyppige konflikter, voldsrisiko For høje krav Ringe indflydelse Manglende belønning Luama V/ Gitte Daugaard,

13 ”Værn” mod stress i arbejdet
Mening i arbejdet Indflydelse på og kontrol med egen arbejdssituation - Balance mellem krav og ressourcer Tydelighed – kommunikation, roller, ansvar, forventninger… Mulighed for støtte fra leder og kollegaer Forudsigelighed Anerkendelse Tryghed og tillid Luama V/ Gitte Daugaard,

14 Redskaber og metoder Balance mellem – krav og ressourcer
I opgave fordelingen I den samlede mængde af opgaver Det strukturelle TYDELIGHED i opgave, ansvar, kompetence, kommunikation, vision, værdier Politikker og analyser Stress/trivselspolitik MUS/GRUS Fravær/Nærvær APV Procesredskaber Supervision/coaching/reflektion Fra problemfiksering til løsningsorientering Den anerkendende tilgang Luama V/ Gitte Daugaard,

15 Balance mellem Ressourcer og krav
Uddannelse Arbejds- og livserfaring Støtte fra kolleger Støtte fra leder Anerkendelse Fysiske forhold og tekniske hjælpemidler Livssituation og -indstilling Krav Viden om …. Håndtere urolige børn Håndtere Kritiske forældre Administrative færdigheder Empati Udholde støj Samarbejde Overblik Luama V/ Gitte Daugaard,

16 Luama V/ Gitte Daugaard, www.luama.dk

17 Det strukturelle Hvordan tager vi beslutninger i team?
Hvad ”måles” vi på? Hvornår har vi fri? Hvornår har jeg gjort arbejdet godt? Hvad gør jeg når jeg kan se, at en kollega har problemer/ikke kan stå distancen? Luama V/ Gitte Daugaard,

18 APV Identifikation og kortlægning Beskrivelse og vurdering
Inddragelse af sygefravær Prioritering og opstilling af handlingsplaner Retningslinier for opfølgning på handlingsplan Luama V/ Gitte Daugaard,

19 APV traditionel/lineær
Hvor ofte er ledelsen villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? Hvor ofte får du hjælp og støtte fra ledelsen? Får du al den information, som du behøver for at klare dit arbejde godt? Er ledelsen god til at planlægge arbejdet? Er der klare mål for dit eget arbejde? Hvor tit har du følt dig udkørt? Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? Hvor tit har du været stresset? Luama V/ Gitte Daugaard,

20 APV Løsningsfokuseret
Hvor godt synes du det psykiske arbejdsmiljø er på en skala fra 1-10? Er det blevet bedre, siden vi gennemførte APV sidst? I bekræftende fald, hvilke tiltag har været betydende for, at vi har fået det bedre? Hvad synes du er godt i vores arbejdsmiljø? Hvad synes du vi kan blive bedre til? Har du ideer til, hvad ledelsen/afdelingen/du selv kan gøre for at vi bliver bedre til det, vi ikke er gode nok til? Hvilke af de beskrevne vanskeligheder er særligt vigtige at få gjort noget ved? Hvis nu miraklet skete……… Luama V/ Gitte Daugaard,

21 Stresspolitik i niveauer
Det er HSU/hovedMED der er ansvarlig for, at der udarbejdes retningslinier. Det er den øverste ledelses ansvar at sikre overvågning af stressfaktorer. Det er også den øverste ledelses ansvar at sikre at forebyggelses indsatsen prioriteres og at der afsættes ressourcer til at forebygge og håndtere arbejdsbetinget stress. På den enkelte skole/institution har lederen til opgave at sikre overvågning, forebyggelse og håndtering af stress for den samlede medarbejdergrupper. Tillids- og sikkerhedsrepræsentantens opgave er, i samarbejde med lederen, at understøtte indsatsen mod arbejdsbetinget stress. Medarbejderne skal være opmærksomme på stess-symptomer, egne såvel som hos kollegaer. Luama V/ Gitte Daugaard,

22 Ideer til indhold i en stresspolitik
HSU/HovedMED: Definition af arbejdsbetinget stress – F.eks. Balance mellem krav og ressourcer At præcisere de forskellige parters ansvar og roller i indsatsen. Tydeliggøre kommunens/forvaltningens, lederens og medarbejderens ansvar og rolle. Ressourcer f.eks. mulighed for Uddannelse/træning, supervision, samtaleterapi Opmærksomhed på at stress ikke gøres til et individuelt ansvar. Det handler primært om at forebygge stress. Luama V/ Gitte Daugaard,

23 Ideer til indhold i en stresspolitik
Skole/institutions niveau: Det forstår vi ved stress? Det forventer vi af hinanden i forhold til at reagere på symptomer på stress? Der er tidspunkter, hvor vi skal være særligt opmærksomme på at forebygge stress. Det er f.eks. ved fag/opgavefordeling, organisering af teamarbejde, modtagelse af nye kollegaer, sygemeldte kollegaer og kollegaer der vender tilbage fra sygefravær, kritiske forældre, risiko for trusler og vold.. Uddannelse for ledere, TR og SIR i forhold til stress. Luama V/ Gitte Daugaard,

24 Ideer til indhold i en stresspolitik
Skole/institutions niveau, fortsat: Temadage/kurser om forhold der kan forebygge eller reducere stress F.eks. tydelig kommunikation, klare forventninger til hinanden og til arbejdet, afklaring af holdninger og værdier, stress reducerende adfærd osv. Supervision som stressforebyggende tiltag til medarbejderne og til ledelsen Tilbud til stressbelastede medarbejdere f.eks. Terapi, supervision, rehabilitering. Luama V/ Gitte Daugaard,

25 Ideer til indhold i en stresspolitik
Gruppe/afdelings niveau: Udarbejdelse af interne spilleregler for gruppen Klar kontekst om mål, rammer, ansvar, kompetence og ledelse Balance mellem krav og ressourcer Refleksions-rum (coaching, supervision) Luama V/ Gitte Daugaard,

26 Den professionelles 3 handlingsdomæner H maturana)
DET PERSONLIGE DOMÆNE – univers Æstetik Værdier Rigtigt/forkert Moral/etik Religion Følelser og holdninger PRODUKTIONENS DOMÆNE – univers Rammer REFLEKSIONENS DOMÆNE – multivers samarbejde/forklaringer Lovgivning Retningslinier Mål og strategier Regler Rammer for arbejdet Ansvar/kompetence Ledelse og beslutninger Nysgerrighed Uenighed velkommen Spørgsmål og undren Ingen kritik Nye perspektiver Ligeværdighed Luama V/ Gitte Daugaard,

27 Supervision Supervision betyder over – blik og det er netop formålet – at blive i stand til at få overblik – det giver ny inspiration og mulighed for at vælge sine handlinger. Supervision er en struktureret arbejdsmetode, hvor en supervisor styrer processen, og hvor der er fortrolighed omkring det, der drøftes. En gruppe kan lære selv at supervisere hinanden. Luama V/ Gitte Daugaard,

28 Fra problemfiksering til løsningsorintering eksempler på spørgsmål
Mirakelspørgsmål Miraklet er sket – I er helt fri for stress, hvordan vil det kunne ses på skolen/SFO’en – hvad vil være anderledes? Undtagelsesspørgsmål Er der tidspunkter hvor det – trods den stressede hverdag bare fungerer? Skalaspørgsmål På en skala fra 1-10 hvor stressede er I så her på skolen/SFO’en – lige nu? Mestringsspørgsmål Hvad er det I kan eller hvad er det der gør at I trods den stressede hverdag alligevel får det til at fungere? Luama V/ Gitte Daugaard,

29 Hvad kan jeg (måske) selv gøre for at begrænse stress?
Luama V/ Gitte Daugaard,

30 Mindfulness Mindfulness -fuld opmærksomhed, åndsnærvær, nærvær.
Er en meditationsform, der bruges til at reducere stress, smerter og angst samt til forebyggelse af depression. Det er en måde, at forholde sig opmærksomt og årvågent på - i øjeblikket - uden at flygte fra noget eller klynge sig til noget og uden at dømme og vurdere. ”At lade det som er, være der”. Litteratur. Jon Kabat-Zinn ”Lige meget hvor du går hen er du der – At leve med fuld opmærksomhed” Borgen Luama V/ Gitte Daugaard,

31 Stressreduktionens gyldne regler
1. Lav dig en daglig arbejdsliste Mange har glæde af at udarbejde deres egen daglige arbejdsliste. Husk at skrive det på, som du også har nået, og som oprindeligt ikke stod på listen. Så vil du måske opdage, at dine opgaver ofte ændrer sig meget i løbet af en dag. Listen kan hjælpe med at skabe overblik over både det, man skal nå, og over det, man faktisk nåede. Luama V/ Gitte Daugaard,

32 Stressreduktionens gyldne regler
2. Stop op, og giv dig selv en pause Når vi bliver stressede, er vi tilbøjelige til at miste overblikket, og evnen til at prioritere og tage beslutninger reduceres. Så i stedet for altid at køre på, er det en god idé af og til at stoppe op og give sig selv en pause. 3. Analyser din arbejdssituation Find ud af, hvad der fremmer stress i din arbejdssituation. Lav en oversigt over en typisk arbejdsdag, og gør op, hvad der giver, og hvad der dræner dig for energi. Luama V/ Gitte Daugaard,

33 Stressreduktionens gyldne regler
4. Hvad kan du selv ændre på? Hvis der er noget i din jobsituation, du ikke trives med, så find ud af, hvad der kan ændres, og hvad der ikke kan. Arbejd så på at ændre det, du kan. Tit bruger man alt for meget energi på forhold, som man alligevel ikke kan ændre på, og det tager tid fra at gøre noget ved det, som man faktisk kan ændre på. 5. Opstil mål for dit arbejde Ingen kan lave toppræstationer hele tiden. Hvad er dine mål for dit arbejde? Hvornår er det godt nok? Og hvad er vigtigt for dig? Luama V/ Gitte Daugaard,

34 Stressreduktionens gyldne regler
6. Bed om feedback Tit er vores egen vurdering af os selv langt mindre positiv end omgivelsernes, eller vi har bare svært ved at vurdere os selv. Bed om tilbagemeldinger fra personer, du har tillid til. Sig tydeligt, hvad du gerne vil have tilbagemelding på, fx ”Virker jeg rolig, forvirret eller hektisk, når jeg fremlægger noget?” ”Kommer mit budskab tydeligt nok frem?” Chancen for at få brugbar feedback øges, når man er konkret. 7. Accepter, at kritik af dit arbejde er uundgåelig Vi udsættes alle for kritik fra tid til anden. Især når man arbejder med mennesker, er kritik uundgåelig. Med en professionel distance til kritikken, hvor du ser kritikken som rettet mod dit arbejde og ikke din person, er der større chance for, at du kan bruge kritikken til noget. Del dine oplevelser med andre. Luama V/ Gitte Daugaard,

35 Stressreduktionens gyldne regler
8. Husk, at du kan trække dig, når situationen føles uoverskuelig Er du havnet i en situation, hvor du føler dig presset, så giv dig selv lov til at bevæge dig væk fra situationen. Ingen skal stille op til alt, og er din grænse nået, så flyt dig, og giv dig selv et pusterum. Det er bedre at trække sig og måske være nødt til at gå for en stund end at skulle bruge lang tid bagefter på at reparere på sig selv. 9. Bed om hjælp, når du har brug for det Vi har alle brug for hjælp, ind imellem. Alt for mange får stressreaktioner, fordi de ikke vil bede andre om hjælp. En støttende arbejdspladskultur er et godt værn mod stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Luama V/ Gitte Daugaard,

36 Stressreduktionens gyldne regler
10. Etabler en supervisionsgruppe Faste supervisionsgrupper på arbejdspladsen er en effektiv måde til at sikre faglig udvikling og konstruktiv håndtering af stress, når det opstår. 11. Hold fokus på det positive Vi er som mennesker tilbøjelige til at huske de ting, vi ikke synes vi gjorde godt nok. Man husker kritikken frem for rosen. Du kan vælge at være bevidst opmærksom på det positive, give opmærksomhed til det, der gik godt, og glædes over det, du nåede. Det er stressforebyggende at fokusere på det positive. Luama V/ Gitte Daugaard,

37 Stressreduktionens gyldne regler
12. Sørg for at lade batterierne op Ingen kan blive ved med at give uden også at modtage. Det er meget stressforebyggende og stressreducerende at gøre noget, man har lyst til. Stressbelastede personer har ofte tilsidesat lystbetonede aktiviteter i længere tid. Det er sundt at prioritere sig selv, uanset om det er gennem en teatertur, at læse en god bog, at rejse eller noget helt fjerde. 13. Brug motion, afspænding og meditation Når man er stresset, er man tilbøjelig til at drikker mere kaffe, spise meget sukker, tage bilen i stedet for cyklen, ryge endnu mere osv. – alt det modsatte af, hvad der er godt for én. Det er stressreducerende at dyrke motion, afspænding og meditation. Luama V/ Gitte Daugaard,

38 Stressreduktionens gyldne regler
14. Sørg for søvn og restitution Søvn og hvile er nødvendigt, også for at forebygge stress. Problemer med at falde i søvn eller urolig og afbrudt søvn er almindelige stressreaktioner. Når man sover dårligt, bliver man også mere sårbar og har vanskeligere ved at håndtere stressbelastninger. Det er i søvnen og hvilen, at man genopbygges fysiologisk og psykisk. Det er individuelt, hvor meget søvn man har brug for. Nogle er friske og udhvilede efter 5-6 timers søvn, mens andre behøver 8-9 timer. 15. Tilføj dine egne gyldne regler for stressreduktion. Luama V/ Gitte Daugaard,

39 Gode hjemmesider www.arbejdsmiljoviden.dk www.arbejdsmiljoweb.dk
Luama V/ Gitte Daugaard,


Download ppt "Arbejdsbelastning, stress og depression Odense den 5. februar 2008"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google