Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til formandsmøde Hotel H C Andersen, Odense

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til formandsmøde Hotel H C Andersen, Odense"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til formandsmøde Hotel H C Andersen, Odense
i netværksgrupper

2 Det lysner over agres felt
hvor sløve plovspand kravle, det sortner over Store Bælt med sol på kirkegavle. - 2 Velkommen i vor grønsværsstol blandt grøftens brombærranker! 0, det gør godt at slikke sol igen på disse banker! 3 Vel rækker høstens solskin kort, men rønnens bær står røde. Alleens linde blegner bort, men vildvinsranker gløde.

3 4 Vel! Ræk mig da, o efterår, en gravensten, som smager af bækken ved min faders gård og mulden i hans ager. 5 Og bag mig, sol, og blød mig, regn' Jeg plukker mine nødder og trasker langs et brombær hegn med plovmuld under fødder. 6 Og det er al den jord, jeg har, og alt, hvad jeg begærer. Jeg håber, det går an, jeg ta'r, hvad mine såler bærer.

4 Velkomst Anders Balle

5 DAGSORDEN Analysegruppens arbejde Lederstillinger i indskolingen
10:15 Analysegruppens arbejde Poul Jørgensen Claus Hjortdal Anders Balle 11:20 Lederstillinger i indskolingen 12:00 * Frokost * 13:00 Diskretionær afsked Søren Schnack 13:45 Organisationsuddannelsen Carsten Ancker 14:15: Observation af undervisning Dorrit Bamberger 14:40 Skolestrukturer og ledelsesformer Søren Teglskov *Kaffepause* 15:30 Fritvalgsordninger Claus Hjortdal 15:35: Foreningspolitisk dialog Poul Krogstrup

6 Analysegruppen vedr. Skolelederforeningens selvstændige profil
Korte oplæg Poul Jørgensen, Næstved medlem af analysegruppen Claus Hjortdal bilag 1 Drøftelse i netværksgrupperne Anders Balle

7 Analysegruppen vedr. Skolelederforeningens selvstændige profil
Formål: ”At tilvejebringe et gennemarbejdet grundlag for foreningens fortsatte arbejde med fastsættelse af det samlede fremtidige kontingent”

8 Organisatoriske forhold:
Analysegruppen vedr. Skolelederforeningens selvstændige profil Organisatoriske forhold: Analysegruppen konstaterer, at en opkobling til LC uden om basisorganisationen ikke er en mulighed i det eksisterende organisatoriske system. Der skal arbejdes på, at vi fortsat udvikler en selvstændig profil samt udfordrer systemet, så ledergruppen får størst mulig indflydelse. HB skal arbejde for at inddrage LU i fællesskabet

9 Analysegruppen vedr. Skolelederforeningens selvstændige profil
Økonomiske forhold: Det grundlæggende udgangspunkt set fra vores synsvinkel er, at vi betaler for meget i kontingent til DLF i forhold til den service, vi får og de opgaver, vi selv varetager. Vi afgrænsede 4 områder, hvor vi fungerer som en hovedforening og ikke en kreds: 96 lokale foreninger Egen lederoverenskomst Egen interessevaretagelse og politikdannelse Rådgivning, vejledning og behandling af sager vedr. rollen som ansvars- og myndighedsperson

10 2 hovedkonklusioner: Vedtægter: Økonomi:
Analysegruppen vedr. Skolelederforeningens selvstændige profil 2 hovedkonklusioner: Vedtægter: Gennemarbejdelse af DLFs vedtægter bl.a. om særlig fond, afsnittet om Skolelederforeningen samt en overvejelse om vi ikke skal hedde en kreds, NÅR kontingentet skal ændres Økonomi: Anderkendelse af vores særlige vilkår og position i DLF-regi. Presse på for at få nedsat en gruppe, der skal se på kontingentnedsættelse og særlig fond

11 Skoleledernes selvstændige profil – hvad nu?
Vedtægter Arbejdsgruppe DLF-SKL inden efterårsferien Vedtægtsjustering ang. skoleledernes status i DLF Vedtægtsjustering ang. særlig fond DLF vedtægtsændringer på kongressen 2012 Økonomi Særlig fond Kontingentet

12 Lederstillinger i indskolingen
Kort oplæg: Anders Balle Drøftelse i netværksgrupperne

13 Lederstillinger i indskolingen
Forhandlingsforløbet LC-BUPL LC har foreslået forskellige løsningsmodeller BUPL har ikke svaret tilbage men meddelt KL at parterne ikke kunne blive enige. fortsat konfliktsituation Vi skal forfølge enhver stilling med ledelse af undervisning - i samspil mellem afdelingen og foreningen centralt TR har førstehåndskendskab? Sikre OK-henføring inden løbet er kørt i stillingsopslag Sikre lønforhandling hvor SFO-leder ”glider over” i afdelingslederstilling Dilemma vedr. egne kolleger? Vi er nødt til at have styr på dette!

14 Frokostpause til kl

15 Drøftelse i netværksgrupperne
Diskretionær afsked Oplæg: Søren Schnack Bilag 2 Drøftelse i netværksgrupperne

16

17 Når dit job er i fare. Tjenestemænd
Overenskomstansatte. Sygdom Ingen arbejde pga. omstruktureringer Samarbejdsproblemer Utilfredshed med kvaliteten af arbejdet Tjenesteforseelser Ved afskedigelser følges Forvaltningsloven og Funktionærloven

18 Når dit job er i fare. Tjenestemænd
Tjenestemænd. Tjenestemandsloven Tjenestemandsregulativet Sygdom. Helbredsvurdering. Ingen arbejde pga. omstruktureringer. Rådighedsløn. Samarbejdsproblemer Utilfredshed med kvaliteten af arbejdet Tjenesteforseelser

19 Når dit job er i fare. Tjenestemandsloven § 10
Tjenestemænd har lydighedspligt. Tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling. Lovgivning Politiske beslutninger Vedtaget årsbudget med bemærkninger Den foresatte chefs ordrer

20 Når dit job er i fare. Tjenestemænd
Den disciplinære tjenesteforseelse Overtrædelse af regler Tjensteligt forhør Dømt ved en domstol Opsat pension Sanktion: Advarsel Overførelse til andet arbejde Degradering Afsked

21 Når dit job er i fare. Tjenestemandsloven § 28
Afskediges uansøgt med 3 mdrs. varsel. Den diskretionære afgørelse Skønsmæssig afgørelse Ingen regler at henvise til Det handler ikke om forseelser men om en samlet vurdering af kommunens tilfredshed Rimeligt forhold mellem problemet og afgørelsen Aktuel pension inkl. førtidstillæg og uden %-fradrag Sanktioner: Advarsel Afsked

22 Når dit job er i fare. Den diskretionære afgørelse beror på et skøn.
Domstolene er meget tilbageholdende med at underkende skønnet Tjenestemandens sikkerhed er den efterfølgende pension

23 Diskretionær advarsel
Arbejdsgiverens muligheder, der kan anvendes ved tjenstlige problemer Ikke Tjeneste- forseelser Rådgivning Ikke afgørelser Vejledning Tilrettevisning Diskretionær advarsel Diskretionære afgørelser Diskretionær afsked Tjeneste- forseelser Tjenstlig påtale Disciplinær advarsel Disciplinære afgørelse Andre disciplinærstraffe inkl. afskedigelse som disciplinær straf

24 Når dit job er i fare. Sekretariatet inddrages:
Når medlemmet henvender sig eller Når LC modtager skrivelse om påtænkt afsked 3 uger til at forhandle med kommunen Medlemmet afskediges Fra aktiv skoleleder til tjenestemandspension på 4 måneder

25 Når dit job er i fare. Tjenestemandsloven § 28
Fire diskretionære afgørelser som beror på et skøn. Arbejdets kvalitet: a) Mangelfuld styring af skolens økonomi Indkaldt til tjenstlig samtale med en måneds varsel Tilforhandlet ½ års løn subsidiært en løntrinsforbedring. Fritstillet. Forhandlingsløsning. b) Skolelederen evner ikke at drive skole inden for kommunens rammer. Indkaldt til møde via SMS. Fritaget for tjeneste. Tilforhandlet ½ års løn. Fritstillet. Aktuel pension inkl. førtidstillæg og uden %-fradrag Afskediget Afskediget

26 Når dit job er i fare. Tjenestemandsloven § 28
Den diskretionære afgørelse beror på et skøn. Arbejdets kvalitet: c) Mangler fornødne evner som skoleleder til styring og overholdelse af budgetter. Fritaget for tjeneste. Ingen forhandlingsløsning. KL bisidder for kommunen. Fritstillet i opsigelsesperioden. Samarbejdsproblemer: d) Mangler overblik og magter ikke ledelsen af skolen. Fritaget for tjeneste. Medlemmet ønskede ingen forhandlingsløsning Afskediget Afskediget

27 Når dit job er i fare. Tjenestemandsloven § 28
Personlige omkostninger: Fritaget for tjeneste. Aflevere IT, nøgler og telefon. Fritstillet. Arbejdsgiveren er usaglig Frustrationer Relationer afsluttes brat Identiteten forsvinder Arbejdsgiverens skøn opleves urimeligt Ærekrænkende behandling Ny frihed

28 Når dit job er i fare. Hovedbestyrelsens holdning i konkrete sager:
Med udgangspunkt i det juridiske grundlag ved diskretionære afskedssager samt den gældende domstolspraksis på området kan hovedbestyrelsen ikke anbefale, at der i det konkrete tilfælde rejses sag ved domstolene.

29 Når dit job er i fare. Kan det være rigtigt, at en kommune kan skønne på et grundlag, der kan tilbagevises, uden at Skolelederforeningen kan stille noget op? Kan det være rigtigt at en skoleleder, der har betalt til fagforeningen i 30 år, kan fyres uden at Skolelederforeningen kan stille noget op? Hvorfor bør man som tjenestemand være medlem af Skolelederforeningen?

30 Når dit job er i fare. Hvordan inddrages lokalafdelingen?
Kan evt. afskedigelser forhindres ved drøftelser med Skolechefen? Medlemmerne? Hvilke muligheder har formanden for lokalafdelingen? Kan vi lokalt udarbejde TR- aftaler? Hvilke konsekvenser har en afskedigelse for det lokale arbejde? Kort sagt- Kan vi i lokalafdelingen foregribe en diskretionær afskedigelse?

31 Skolelederforeningens organisationsuddannelse
Kort oplæg: Carsten Ancker Bilag 3 Drøftelse i netværksgrupperne

32 Skolelederforeningens organisationsuddannelse
Oplægget er udarbejdet på baggrund af evalueringer af tidligere uddannelser, lokale formænds løbende tilbagemeldinger og sekretariatets egne erfaringer.

33 Skolelederforeningens organisationsuddannelse
Formidlingen af de enkelte punkter vil veksle mellem undervisning, øvelser, erfaringsudveksling og cases. Oplægsholdere vil være sekretariatets egne konsulenter, eksterne gæster, lokale formænd og Skolelederforeningens formand.

34 Skolelederforeningens organisationsuddannelse
Organisationsuddannelsen vil bestå af en basisuddannelse. Der vil løbende blive tilbudt enkeltstående moduler med højaktuelle temaer.

35 Skolelederforeningens organisationsuddannelse
Drøftelse i netværk Diskuter omfanget / varigheden af organisationsuddannelsen Diskuter om andre moduler burde knyttes på basisuddannelsen. Eventuelle forslag til aktuelle temaer.

36 Observation og vurdering af undervisning
Kort oplæg: Dorrit Bamberger Bilag 4 Tilbagemeldinger fra netværksgrupperne

37

38 Skolelederforeningen opfordrer sine medlemmer til at overvåge lærerne
Skolelederforeningen opfordrer sine medlemmer til at overvåge lærerne. Hans, det er din inspektør, der vil sikre sig, at du er vågen og velforberedt til det nye skoleår!

39 Hovedbestyrelsens initiativer 2011: Faglighed og dokumentation
Værktøj til inspiration - systematisering OECD-anbefaling om integration af lærervurderinger i evalueringssystemet. Fokus på 3 lærerkompetencer Fagdidaktisk kompetence Klasseledelseskompetence Relationskompetence

40 Naturlig del af skoleledelsens ansvarsområde, men også relevant for faglige vejledere
Observationer og efterfølgende dialog må tilpasses lokale forhold og aktuelle ressourcer. Værktøjet er ikke en facitliste, men udgangspunkt for drøftelse om lærerens valg, fravalg, rutiner, udviklingspotentiale m.v.

41

42 Analyseprojekt om skolestrukturer og ledelsesformer
Kort oplæg: Søren Teglskov Nyt bilag Netværksgrupperne giver feed-back og gode ideer

43 Ændrede skolestrukturer og ledelsesformer
Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund for kompendiet Kortlægning af skolestrukturer Regelsamling vedr. ændring af skolestrukturer 3.a. Evalueringer af ændrede skolestrukturer Politiske fokuspunkter i forhold til lederoverenskomsten Ansættelsesmæssige forhold Videointerviews om ændrede ledelsesformer med 5 skoleledere på forskellige skoletyper

44 Kaffepause til kl

45 Fritvalgsordninger i den kommunale sektor
Kort oplæg: Claus Hjortdal Mailkonference om emnet

46 Foreningspolitisk dialog
Ordstyrer: Poul Krogstrup ….. Ranking af skoler….. Aktuel skolepolitik / FV’11 F.eks. Farvel til folkeskolen (bilag 5) Nationalisere folkeskolen ”Folke”skole??? Årsmødets fremtidige placering > drøftes på formandsmødet


Download ppt "Velkommen til formandsmøde Hotel H C Andersen, Odense"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google