Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Orientering til kommende speciale-kandidatstuderende

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Orientering til kommende speciale-kandidatstuderende"— Præsentationens transcript:

1 Orientering til kommende speciale-kandidatstuderende
. Orientering til kommende speciale-kandidatstuderende

2 . . Når I skal skrive speciale skal I tegne en specialekontrakt.
Der kan indgås specialekontrakt 1. september og 1. februar. Specialet skal skrives inden for en fem måneders periode regnet fra datoen for indgåelse af en ...specialekontrakt med specialevejlederen. Specialekontrakten skal være underskrevet af den studerende og af vejleder og skal indeholde …opgaveformulering / emneafgrænsning, en vejledningsplan samt afleveringsdatoen for specialet …jf. Uddannelsesbekendtgørelsen § 15 stk.5. Det vil sige, når I nu tegner kontrakt 1. februar skal I aflevere til og så skal opgaven forsvares medio august. Reeksamens: aflevering af opgave midt i september og forsvar ca. 14 dage efter. For at gå til denne re-eksamen skal man dog have gjort et kvalificeret forsøg ellers bliver det 2. forsøg… .( ikke nok med en forside og en litteraturliste ) Der er ikke mulighed for at melde sig fra eksamen. – Kontraktdatoen er bindende. . .

3 Den studerende har højst 3 specialeforsøg.
1. forsøg: Når opgaveformuleringen/emneafgrænsningen er godkendt af vejlederen, og afleveringsdatoen er fastsat, er denne afleveringsdato bindende. Afleveringsdatoen er 5 mdr. efter specialekontraktens underskriftdato (studieordning 2008). 2. forsøg: Hvis man ikke afleverer inden for den fastsatte frist på et halvt år, får man yderligere tre måneder til at færdiggøre specialet med en ændret opgaveformulering, der skal ligge inden for samme emneområde. Ændringen skal svare til tre måneders ekstra arbejde på specialet (der er således ikke tale om, at man skal skrive et nyt speciale med en helt ny problemformulering). 3. forsøg: Hvis man heller ikke overholder den anden afleveringsfrist, får man et tredje og sidste forsøg – det vil sige endnu tre måneder efter samme regler, som gælder for andet eksamensforsøg. Hvis man ikke er færdig inden for det tredje forsøgs tidsfrist, vil man have opbrugt sine tre eksamensforsøg. Sygdom og graviditet der forhindrer at aflevere til tiden – er undtaget ovennævnte. – Der arrangeres en ny dato som er indpasset efter endt barselorlov. . . .

4 Denne kontrakt udfyldes af den studerende efter aftale med vejlederen.
Specialekontrakt Specialekontrakten samt en vejledning bliver lagt på studienettet under adm. Filer. Men kan også findes på skolens hjemmeside under kandidatuddannelsen. Denne kontrakt udfyldes af den studerende efter aftale med vejlederen. Den skal indeholde den studerendes navn, vejleders navn, et emne eller område for specialet (kaldet opgaveformulering/emneafgrænsning), en vejledningsplan samt afleveringsdato. Det betyder desuden at specialet skal skrives inden for en fem måneders periode (jf. Studieordning 2008). Hvis du skriver et gruppespeciale, skal du udfylde oplysninger om hvem du skriver sammen …med. (Grupper op til 3 men individuel eksamen). Da specialekontrakten fungerer som eksamenstilmelding, skal hver gruppedeltager udfylde en …kontrakt. Vær opmærksom på Uddannelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 4 som foreskriver at hver enkelt …studerendes bidrag til et gruppespeciale skal kunne identificeres, således at der kan gives en …individuel karakter. = ansvarsfordeling . . .

5 Du bør derfor gemme din kopi.
Kontrakten underskrives af dig og din vejleder og afleveres i studieadministrationen. Du skal medbringe 2 underskrevne kontrakter til studieadministrationen, én til dig selv, én til studieadministrationen. Når studieadministrationen har kvitteret på de 2 underskrevne kontrakter, er kontrakten dokumentation for at du er tilmeldt eksamen. Du bør derfor gemme din kopi. . .

6 Opgaven skal afleveres både i papirversion samt elektronisk – i PURE.
Papirversionen: Antal sider: 1 stud =75 sider el ord, 2 stud =100 sider el ord ….. 3 stud = 150 sider el ord . . .

7 Teksten i den digitale udgave kan
Elektronisk version: Indlæses i PURE Teksten i den digitale udgave kan Uploadet i Word eller som en Pdf-fil. – Vi anbefaler Pdf. Opgaven være samlet i én fil - bilagsfil, kan den optræde som separat fil; bilagsfiler der ikke er tekstfiler, skal altid være separate filer Der er 3 muligheder for offentliggørelse: a) IVA, b) omverden, c) ingen offentliggørelse. Husk kvittering. . . .

8 Den efterfølgende mundtlige eksamen foregår ca. 2 uger efter.
Regler for opgaven kan læses på skolens hjemmeside – st. vejl. – uddannelse – love og bekendtgørelser - ”Regler for aflevering af skriftlige opgaver ved DB Alle studerende der afleverer speciale SKAL aflevere 2 papireksemplarer - som anvendes til …eksamen ved bedømmelse - samt indlæse en elektronisk version i PURE. – som findes på …studienettet (under fanebladet: ”aflevere opgave”). – Husk at print en kvittering som skal …afleveres sammen med opgaven. Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen, § 25 stk. 2 skal et speciale udarbejdet på dansk indeholde …et resumé (maksimalt 1 A4 side) på engelsk. Hvis specialet er skrevet på et fremmedsprog, …bortset fra svensk eller norsk kan resuméet skrives på dansk. Resuméet indgår i det samlede …bedømmelsesgrundlag Den efterfølgende mundtlige eksamen foregår ca. 2 uger efter. Eksamensplanen vil blive offentliggjort hurtigst muligt efter vi har modtaget opgaverne …under punktet ”Adm. dokumenter” på Studienettet. Eksaminationstiden er 60 min og der er ingen forberedelse. .

9 Det ligger ikke helt fast hvordan det kommer til at foregå….men.
Dimissionsformen som vi tidligere har kendt den bliver lavet om. – grundet ændrede afleveringstidspunkter. Det ligger ikke helt fast hvordan det kommer til at foregå….men. Men der bliver kun én fest om året hvor alle bliver inviteret. – (betragt det som en slags gensynsdag.) Husk at holde skolen informeret om jeres adresser. Tove/ november 2011 . . .


Download ppt "Orientering til kommende speciale-kandidatstuderende"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google