Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - et statistisk portræt Juli 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - et statistisk portræt Juli 2011"— Præsentationens transcript:

1 KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - et statistisk portræt Juli 2011

2 Fakta om statistikken Kvindelige Iværksættere - et statistisk portræt indeholder en række statistikker om henholdsvis en typisk kvindelig og en typisk mandlig iværksætter i 2008, som er det nyeste tilgænge-lige fra Danmarks Statistik. Statistikken dækker de markedsmæssige erhverv – dvs. at fx nye offentlige enheder ikke tælles med. Anmærkninger til figurer og tabeller er indsat på sidste side i statistikken.

3 Den typiske iværksætter, 2008
1 barn Gift/ samboende 33,4 % kr. Privat sektor Lønmodtager Erhvervsservice 12 år 37,8 % kr. Handel og transport mv. Alder Erhvervserfaring Antal børn Civilstand Branchekendskab Nettoformuer Sektor året før Stilling året før Branchevalg Den gennemsnitlige kvindelige og mandlige iværksætter kommer fra den private sektor, er 39 år, gift/samboende og har ét barn. Kvindelige iværksættere har mindre erhvervs-erfaring end mændene og starter oftere virksomhed inden for en branche, de ikke har kendskab til.

4 Iværksættere efter region, 2008
Der er flest kvindelige iværk-sættere i Region Hovedstaden, hvor kvinder etablerede virksomhed i 2008. Men andelen af kvindelige iværksættere er størst i Region Sjælland, hvor 30 pct. af iværk-sættere er kvinder.

5 Iværksættere efter alder, 2008
Gennemsnitligt er mænd og kvinder lige gamle, når de star-ter virksomhed (39 år). Den aldersmæssige spredning er mindre for kvindelige end for mandlige iværksættere. En højere andel af unge mænd etablerer egen virksomhed, mens kvinderne kommer senere fra start.

6 Iværksætternes udgangspunkt, 2008 - Civilstand og børn
60 pct. af de kvindelige iværksættere og 50 pct. af de mandlige iværksættere har børn. Næsten 11 pct. af de kvindelige iværksættere er enlige mødre. Til sammen-ligning er under 2 pct. af de mandlige iværksættere enlige fædre. Pct. af alle  Yngste barn 0-6 år Yngste barn 7-17 år I alt Kvinder Mænd Enlig 4,1 0,3 6,8 1,3 27,2 Gift/samboende 27,8 28,2 20,9 19,2 72,8 31,9 28,5 27,7 20,5 100

7 Alder og højst fuldførte uddannelse, 2008
Flere kvindelige end mandlige iværksættere har en mellemlang eller lang videregående uddan-nelse. Ca. 40 pct. af de mandlige iværksættere har en erhvervs-uddannelse.

8 Branchefordeling, 2008 29 pct. af de kvindelige iværk-sættere starter virksomhed inden for erhvervsservice. 19 pct. af de kvindelige iværk-sættere mod kun 4 pct. af mændene starter virksomhed inden for undervisning og sundhed. 13 pct. af de kvindelige iværksættere starter virksomhed inden for kultur og fritid mod kun 3 pct. af mændene.

9 Top 10 brancher i 2008 Kvinder Mænd Sundhedsvæsen Frisør og skønhedssaloner Virksomhedsrådgivning Restaurationsvirksomhed Bogføring og revision Detailhandel med beklædningsartikler Rengøring Specialiseret designarbejde Udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom Anden undervisning Tømrer og bygningssnedkervirksomhed Udlejning af egen fast ejendom Anden bygge og anlægsvirksomhed Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi Vejgodstransport Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning Computerprogrammering Sundhedsvæsen i øvrigt En detaljeret brancheopdeling viser, at der er flest kvindelige iværksættere inden for service-erhvervene, mens der er flest mandlige inden for håndværks-fagene. Virksomhedsrådgivning og restaurationsvirksomhed ligger i top 4 for både mænd og kvinder.

10 Selskabsform, 2008 De fleste iværksættere starter personligt ejede selskaber. Andelen af mandlige iværk-sættere, der starter selskaber, er dobbelt så stor som andelen af kvinder. 10

11 Iværksætternes udgangspunkt, 2008 - Erhvervserfaring
Kvindelige iværksættere har færre års erhvervserfaring bag sig, når de etablerer virksom-hed, end de mandlige iværk-sættere. Mandlige Kvindelige Alle iværksættere Pct. Mere end 5 års erfaring 73,3 68,0 71,8 Op til 5 års erfaring 26,7 32,0 28,2 I alt 100 11

12 Iværksætteres udgangspunkt, 2008 - Branchekendskab
Halvdelen af alle iværk-sættere starter virksomhed inden for en branche, de ikke har kendskab til. Mænd har i højere grad end kvinder kendskab til den branche, de starter virk-somhed indenfor. Mandlige Kvindelige Alle iværksættere Pct. Branchekendskab 37,8 33,4 36,6 Intet branchekendskab 51,2 50,2 50,9 Ukendt/uoplyst 11 16,3 12,5 I alt 100

13 Virksomheder 5 år efter opstart, 2008
For ca. en tredjedel af både mandlige og kvindelige iværk-sættere er omsætningen i virk-somheden efter 5 år på et niveau, så det formodes at virksomheden er en hobbyvirksomhed. Knap en tredjedel af iværksæt-terne har ansatte fem år efter opstart. Dog driver flere mandlige end kvindelige iværksættere store virksomheder med mere end 10 ansatte.

14 Iværksætternes udgangspunkt, 2008 - Sektor året inden opstart
Størstedelen af iværksætterne har arbejdet i den private sektor inden opstart af egen virksom-hed. 21 pct. af de kvindelige iværk-sættere var ansat i det offentlige året før opstart mod 7 pct. af mændene.

15 Iværksætternes udgangspunkt, 2008 - Stilling før opstart
Langt de fleste iværksættere har været ansat som lønmodtager før opstart af virksomhed. Flere kvindelige end mandlige iværksættere var ledige eller uden for arbejdsstyrken året inden opstart. 22 pct. af de mandlige iværk-sættere mod 14 pct. af de kvindelige kommer fra lederstillinger.

16 Iværksætternes udgangspunkt, 2008 - Ledighed året før opstart
De fleste iværksættere kommer direkte fra anden beskæftigelse. 10 pct. af kvinderne og 5 pct. af mændene har været ledige i mere end 3 måneder inden etablering af virksomhed. Mandlige Kvindelige Alle iværksættere Pct. Ingen ledighed 87,6 76,3 84,4 Op til et kvart år 7,0 13,4 8,8 Mere end et kvart år 5,4 10,3 6,8 I alt 100

17 Iværksætternes udgangspunkt, 2008 - Indkomst året før opstart
Kvindelige iværksættere er overrepræsenterede i de lavere indkomstgrupper, mens mand-lige iværksættere dominerer de høje indkomstgrupper. Dette kan hænge sammen med, at flere kvinder var uden for ar-bejdsmarkedet, og at flere mænd kommer fra lederstillinger året før opstart. Mandlige Kvindelige Alle iværksættere Pct. Under kr. 27 34 29 kr. 10 16 11 kr. 48 44 47 kr. og derover 6 13 I alt 100

18 Iværksætternes udgangspunkt, 2008 - Nettoformue året før opstart
Ca. 43 pct. af iværksætterne havde gæld året før opstart. Der er lidt større spredning i de mandlige iværksætteres nettoformue end i kvindernes. Mandlige Kvindelige Alle iværksættere Pct. Gæld højere end kr. 22 19 21 Gæld lavere end kr. 24 kr. 16 17 kr. 11 kr. og derover 29 28 I alt 100

19 Vækstiværksættere, 2008 12,5 pct. af alle iværksættere fra 2003 og 2004 er blevet vækstiværksættere i 2008, og andelen er ens for begge køn (11,9 pct.). Kvinder udgør ca. 12 pct. af alle vækstiværksættere i 2008. Antal Pct. Kvinder 29 11,9 Mænd 179 Ingen persondata 108 13,8 I alt 316 12,5

20 Tendenser Kvindelige og mandlige iværksættere har gennemsnitligt den samme alder, når de etablerer virksomhed, og andelen af vækstiværksættere er ens for begge køn. Med der er langt færre kvindelige end mandlige iværksættere. Kvinderne og mændene adskiller sig på en række områder: Kvinder har længere uddannelse og mindre erhvervserfaring end mænd, når de starter virksomhed. Kvinder starter oftere end mænd virksomhed inden for en branche, de ikke har kendskab til. Hver tiende kvindelige iværksætter er enlig mor. Der er en højere andel af kvindelige end mandlige iværksættere, der er ledige eller uden for arbejdsstyrken året inden, de starter en virksomhed. Der er også en højere andel af de kvindelige iværksættere, der kommer fra den offentlige sektor. Men langt hovedparten af iværksætterne – uanset køn - kommer fra den private sektor.

21 Anmærkninger Nye virksomheder og iværksættere
Danmarks Statistiks standard 9-branche-gruppering er anvendt. 4 grupper er udeladt. Tjenesteydelser er lagt sammen med finan-sierings- og forret-ningsservice, fordi de to gruppers overlevelse ligner hinanden. Nævneren er alle virksomheder startet i 2003 eller 2004, der i 2004 havde mindst 5 årsværk, ca virksomheder. Det er ikke muligt at finde en iværksætter/ stifter til alle nye virk-somheder. Det er pri-mært vanskeligt for virksomheder, der er oprettet i selskabsform, Det gælder også blandt vækstiværksættere. Udvikling i Top 3 brancher Danmarks Statistiks standard 9-branche-gruppering er anvendt. De 6 mindste grupper er udeladt. Virksomheder under bagatelgrænsen er medtaget i både tæller og nævner. Nettoformue Vækstiværksættere Overlevelse En person med ukendt formuebeholdning er blevet fjernet fra statistikken. Vækstiværksættere er de virksomheder, der er startet i 2003 eller 2004, havde mindst 5 årsværk i 2005, og som har haft en gns. vækst i årsværk på min. 20 pct. pr. år i perioden


Download ppt "KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - et statistisk portræt Juli 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google