Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Problemformulering og tematisering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Problemformulering og tematisering"— Præsentationens transcript:

1 Problemformulering og tematisering 20.02.12
3. Kursusgang Problemformulering og tematisering

2 Dagens program Problemformulering Tematisering Gruppedannelse

3 Projekt opgave 1 Idégenerering og gruppedannelse.
Vejledning: Feedback på ideer og case Opgave: Indledende anden research på emne og målgruppe + første tanker om problemformulering – hvis det er muligt Deadline er fredag d kl. 16, hvor det sendes til begge mine mailadresser: og

4 *

5 Hvad er metode? … en systematisk måde at undersøge virkeligheden på. Det er de fremgangsmåder, vi bruger og benytter, når vi skal indsamle, bearbejde og sammenfatte information, så resultatet bliver viden. Ib Andersen: Den skinbarlige virkelighed, s.15

6 Hvad er problemet?

7 Fraværskampagne Hvem er målgruppen? Hvad skal effekten være?
Hvordan vil I undersøge det?

8

9 Problemformuleringen
Ordet ”problemformulering” betyder ikke, at du skal ”opfinde” problemer selv Indebærer at du forholder dig kritisk og undrende til et spørgsmål, der trænger til en løsning – og forholder dig til, hvorfor tingene ser ud som de nu engang gør

10 Problemformuleringen – i praksis
Ikke for bred Er spørgende / undrende Der skal foretages en afgræsning, så det klart fremgår, hvilke(n) del(e) af problemet, du vil beskæftige dig med Problemformuleringen er styrende for resten af opgaven: Valg af fremgangsmåde, indsamling og bearbejdning af informationer og datamateriale mv.

11 Problemformulering Indeholder:
En beskrivelse af det problem man vil undersøge og måske løse Et antal undersøgelsesspørgsmål som kan indkredse de emner, begreber eller variabler der er en del af undersøgelsen Ofte hv-spørgsmål eller en hypotese

12 ”Den gode problemformulering”
Den er begrundet - hvorfor synes vi det er vigtigt? Hænger sammen resursemæssigt Formuleret klart og præcist Logisk opbygget: hovedspørgsmål og dernæst forskningspørgsmål Afgrænser projekt tydeligt Kan være visualiseret f.eks. med mind-maps eller model

13 Tre typer - Temaet ”Informationsteknologi har medført store omvæltninger i organisationsformer og medarbejderkultur. Dette projekt vil kortlægge i hvor høj grad de klassiske organisationssociologiske teorier har taget højde for den seneste teknologiske udvikling.” Nyttig når projektet skal analysere større problemfelter eller teoretiske områder Tematiske problemformuleringer er åbne og brede – risikerer nemt at blive svævende Svær at lave en undersøgelse ud fra Vær derfor omhyggelig med formuleringen

14 Tre typer - Spørgsmålet
Hvilke konsekvenser for virksomhedskulturen har de nye informationsteknologiske muligheder for at arbejde hjemme?” I slutningen af projektet er det let at sammenstille undersøgelsens resultater med spørgsmålet i PF og dermed sikre at projektet hænger sammen Med klare og konkrete mål bliver validiteten tydelig Kræver at man er opmærksom på at holde fokus

15 Tre typer - Hypotesen ”Informationsteknologi har medført store ændringer i organisationsformer og medarbejderkultur. Med udgangspunkt i tesen om at de udvidede muligheder for at arbejde hjemme fremmer effektiviteten på en virksomhed, vil dette projekt indsamle og analysere materiale fra 3 danske kommuner.” Hypoteser har den fordel, at de tydeliggør hvilke antagelser(forforståelser), du har fra begyndelsen Faldgruben kan være, at man bliver for optaget af at bekræfte hypotesen og derved glemmer at inddrage relevant stof, der kan afkræfte hypotesen

16 Problemformulering – på sporet og afsporet
Man er på rette spor, når...: - Man har en fornemmelse af, at svaret på problemformuleringen vækker nysgerrighed - den skal i hvert fald ikke få én til at sige: "Hvad sagde jeg". - Man synes, der er en rød tråd Man er på forkert spor: Det er ikke en problemformulering, hvis man bare skriver, at man vil "beskrive et givent problem". Skal identificere et problem – ikke forklare en situation

17 Vurdering Er problemstillingen præcis?
Er afgrænsningen relevant og begrundet? Er fremgangsmåden relevant og begrundet?

18 Definition af nøglebegreber
Husk Afgrænsning Definition af nøglebegreber

19 Afgrænsning Handler primært om det, der kunne være relevant at medtage, men som er fravalg F.eks. begrundet i de ressourcer, der har været til rådighed Det kan f.eks. være flere teoretiske indgangsvinkler eller afdækning af overordnede sammenhænge, der tages for givet i det pågældende projekt Det kan være et fravalg af de problemer, du ikke vil beskæftige dig med Overvej hvilke konsekvenser dine afgrænsninger har for dine konklusioner og undersøgelsens brugbarhed

20 Definition af nøglebegreber
Nøglebegreber i opgaven kræver en klar og entydig definition Dermed undgås forskellige tolkninger af begreberne F.eks. begrebet ”kompetence”

21 Værktøjer til problemformuleringen
Non-stopskrivning Mindmap Brainstorm

22 Nonstop-skrivning Hvad skaber barrierer Hvad frigør dig
…at skrive er at leve…

23 Skriv nonstop 1: Skriv i en halv time med sort skærm
2: læg teksten væk et stykke tid 3: gennemgå teksten og afmærk de ord og sætninger du kan bruge 4: lav en disposition efter første udkast 5: skriv 2. Udkast - genbrug gode ord/sætninger fra det 1. Udkast Husk: Skriv konstant - ret ikke Læs også:

24 Mindmap

25 Mindmap Få flere ideer Bedre overblik Komme ude i krogene
Bryder med lineær tænkning – bruger mønstre og associationer Vi har lært at tænke lineært (eks. indkøbsseddel) – fordel, når du skal analyserer og bearbejde facts Når du skal udvikle/være kreativ: gør op med den lineære tankegang Kan bruges til at tage noter (eks. notatteknik) og laver noter (udvikle ideer)

26 Mindmap Mindmap opbygges fra midten af papiret
Kernen er det tema, du skal arbejde med Arbejder som din hjerne tænker: trælignende formationer Mindmap giver overblik; der kan opstå nye sammenhænge, associationer og ideer Du kan bruge en mindmap under brainstorming til at ”tømme” din hjerne for at give plads til nye ideer. Skriv ned! Hvis du går i stå med dit kerneord, så skriv videre fra et af de andre ord osv. Lav gerne symboler, tegn, billedeideer Lad dig ikke bremse, slip fantasien løs

27 Brainstorming En metode, der kan bruges, når flere ønsker at få flere ideer Udviklet trediverne af reklamemanden Alex Osborn. Han opstillede fire regler: 1. Kritik er ikke tilladt under en brainstorming 2. Jo vildere ideer jo bedre 3. Kvantitet ønskes (mange ideer) 4. Kombination og forbedringer - flere ideer sættes sammen og man kan bygge videre på en idé

28 Brainstorming trin for trin
Definer problemet Udvælg deltagerne Vælg omgivelser Vælg en leder Vælg en referent Sæt en tidsbegrænsning Evaluer ideer og forslag

29 Eksempler Lumsaaskirke.dk
Hvem er den nuværende samt den potentielle brugergruppe af lumsaaskirke.dk? Hvordan skal konceptet bag lumsaaskirke.dk se ud for at opnå det størst mulige antal tilbagevendende og tilfredse brugere i disse grupper? *Vi bruger begrebet koncept i betydningen en plan/et regelsæt som beskriver de grundlæggende træk ved et projekt. Information.dk Vi ønsker at undersøge om segment A og segment C virkelig bruger Information.dk, som Information hævder at de gør og om Information.dk appellerer til segment B (de studerende) med sin nuværende struktur.

30 Eksempler El-biler Hvilke faktorer påvirker potentielle købere i forbindelse medanskaffelse af en elbil? Vi vil derfor forsøge at besvare og vurdere ovenstående problemformulering ud fra følgende forskningsspørgsmål: Hvilke fordele opleves ved elbiler? Hvilke ulemper opleves ved elbiler? Hvilke barrierer er der for elbilens udbredelse? Hvilke fordomme eksisterer omkring elbiler?

31 Eksempler Borger.dk Hvorfor benytter et antal it-kyndige borgere i alderen 18 til 35 år sig ikke af muligheden for at melde flytning til det offentlige digitalt ?

32 Eksempler på model

33 Man bliver aldrig helt færdi...
Det er et valg man tager i processen En proces der kan være lang, frustrenede, udmattende og ikke-liniær - men som betaler sig til sidst Man ændre på problemformuleringen indtil til sidste punktum er sat Men selv den færdige og gode opgave til 12 kan kaste nye spørgsmål af sig.

34 Ti gode råd Interessen driver værket - men der er også en virkelighed
Arbejd sammen med andre om at få ideer Arbejd også med det selv f.eks. via non-stopskrivning Vær kreativ og så kritisk - indre censor vs. indre kritiker Brug sparringspartnere - også uden for gruppen; vejleder, andre grupper, etc.

35 Ti gode råd fortsat Få inspiration fra andre undersøgelser, litteratur, etc. Kommunikerer hvad du/I laver det hjælper også til afklaring Søg hjælp når det kører i ring Se på hvordan dit problem hænger sammen med andre problemer f.eks. et ulæst nyhedsbrev afslører måske en dårlig kultur i organisationen Brug mindmapping

36 Kvales syv stadier Tematisering Design Interview Transskribering
Analyse Validering Rapportering

37 Tematisering Hvorfor, hvad er formålet? Hvad skal undersøges? Hvordan?
Hvad er den overordnede hensigt med at lave undersøgelsen – her målgruppeanalysen? Hvad skal undersøges? Hvilke forskningsspørgsmål har I? Hvordan? Hvilke metoder vil I benytte og hvorledes?

38

39 Forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål


Download ppt "Problemformulering og tematisering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google