Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg"— Præsentationens transcript:

1 Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg
Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg Oktober 2011 – maj 2013

2 Fra den nyeste undersøgelsen af patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri
Mellem 53 & 50 % der vurderer at det tværsektorielle samarbejde er dårligt En nyudviklet Tværsektoriel Ledelsesmodel og en brugervenlig samarbejdsaftale, kan måske være med til at forbedre samarbejdet

3 Formål At udvikle og styrke det tværsektorielle ledelsessamarbejde omkring den psykiatriske patient At viderebringe erfaringer fra projektet til andre snitflader mellem region og kommune Mål At udvikle en ledelsesmodel for det tværsektorielle samarbejde At øge kendskab og brug af samarbejdsaftalen At ledelsesmodellen og samarbejdsaftalen danner ramme for udvikling af sikre og sammenhængende patientforløb At udarbejde et idekatalog til styrkelse af det tværsektorielle samarbejde Det er patienter og pårørende det drejer sig om – og deres forhold der skal bedres Formålet er: Og målet er:

4 Projektet er særligt fordi
Fokus er det ledelsesmæssige samarbejde Med udgangspunkt i Social Kapital, udvikles: Gode relationer Øget kendskab til hinanden på tværs af sektorerne Skaber rammer for at øge kvaliteten Det bygger på at lederne mødes og arbejder med de temaer de brænder for - engagementet stimulerer relationerne Der er rigtigt mange projekter der har fokus på at støtte vores patienter, udvikle og forbedre rejserne i mellemrummet mellem vores behandlingspsykiatri og kommunale tilbud Vores projekt er særligt idet der er fokus på lederne og det ledelsesmæssige samarbejde Bygger på at udvikle kendskab, samtale, tillid – på social kapital Det er særligt fordi det er nedefra og op – bygger på engagement omkring konkrete data om hvor der er behov for at styrke samarbejdet

5 Projektoverblik Afprøvning af ledelsesmodel:
Undersøgelser Konkrete data Udvikling af ledelsesmodel Afprøvning af ledelsesmodel: 4 Leder - netværksmøder: 4 grupper arbejder med forskellige temaer fra undersøgelserne: Indlæggelse og udskrivning. Brugerinddragelse. Kommunikation, vidensdeling og undervisning. Netværksmøde for medarbejdere Forsat arbejde i ledernetværksgrupperne Operationaliseret udgave af samarbejdsaftalen udvikles og testes Idekatalog til styrkelse af det tværsektorielle samarbejde Ledelsesmodel for det tværsektorielle samarbejde færdigudvikles Formidlingsaktiviteter – film, reportage fra ledernetværksmøderne, artikler, konferencer mm Et overblik Indgangen er en række undersøgelser udført af ekstern virksomhed: Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med borgere, patienter, medarbejdere og ledere i PCF og FK (733 adspurgt, svarprocent på 58) Litteratur- og erfaringsstudie (DSI) 3 portrætfilm med patienter/borgere Fotoworkshop med deltagelse af medarbejdere fra PCF og Frederiksberg Kommune – Innovativ metode / metaforer / billedlige udtryk af dilemmaer, problemer og muligheder. (CSI - Center for Sundhedsinnovation)

6 Ekstern udviklings-gruppe
Projektdeltagere Projektledelse Projektgruppe ”Tænketank” : patientforening brugergrupper, eksperter Styregruppe Ekstern udviklings-gruppe

7 I alt medvirkede 38 ledere fra:
Frederiksberg Kommune Frederiksberg Psykiatrisk Center Socialafdelingen Plejehjemmet Østervangen Hjemløsehuset Lærkehøj Værestedet Flinten Støtte-kontaktpersons ordningen Kommunens Rådgivningscenter Botilbud: Soltoppen Ok-hjemmet Thea Kollegiet på Svanholmsvej Diakonissestiftelsen Kirkens Korshærs bofællesskaber Opgangsfælleskabet Finsens Have Distriktspsykiatrien Akutmodtagelsen Gerontoafsnit Intensiv afsnit Affektive afsnit Åbne afsnit.

8 Deltagere i Tænketanken
Interesse organisationer: Repræsentanter fra Kommune og Region: SIND Ungdom SIND LAP ADHD Foreningen Sind og Borderline foreningen Bedre Psykiatri NABO-center Amager Misbrugsenheden, PC Sankt Hans Retpsykiatrisk enhed, PC Glostrup Socialforvaltningen, Drifts- pg udviklingskontoret, udsatte grupper og psykiatri Københavns Kommune Frederikssund Hospital Ph.d. studerende, CBS

9 Projekt velfærdsledelse, historik
Efterår 2010: Politisk beslutning fra Folketinget om oprettelse af Videncenter for Velfærdsledelse. Penge afsat på finansloven. April 2011: Videncenter for Velfærdsledelse udbyder midler til velfærdsledelsesprojekter Maj 2011: Frederiksberg Kommune (FK) og RHP aftaler at indgå et samarbejde om ledelse af den tværsektorielle udfordring i forhold til den psykiatriske patient RHP skriver ansøgningen, som godkendes af FK Juli 2011: RHP og FK tildeles midler til Projekt velfærdsledelse Oktober 2011: Projektstart

10 Undersøgelsesaktiviteter i projektet
Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse til borgere, patienter, medarbejdere og ledere (Rådgivende Sociologer) Kvalitative interviews med borgere, patienter og medarbejdere og pårørende (Rådgivende Sociologer) Litteratur- og erfaringsstudie (DSI) Film med patienter/borgere (Bruno Andersen) Fotoworkshop (Center for Sundhedsinnovation)

11 1. Behov ved indlæggelse og udskrivning:
Undersøgelsesresultatet pegede på 8 fokusområder – hvoraf der blev arbejdet med 4: 1. Behov ved indlæggelse og udskrivning: Hvordan stemmer behov ved indlæggelse og udskrivning overens med praksis på området? 2. Gensidig viden, indsigt og kommunikation: Betydningen af udveksling af informationer, kommunikation og kendskab til hinandens arbejde på tværs af sektorer samt lovgivning.

12 Undersøgelsesresultatet pegede på 8 fokusområder – hvoraf der blev arbejdet med 4:
3. Borger-/patient inddragelse: I hvilket omfang oplever patienter og borgere sig inddraget og hvilken betydning har det for dem? 4. Samarbejdsaftalen: Kendskab til og brug af samarbejdsaftalen på tværs af sektorer.

13 Den tværsektorielle ledelsesmodel
Ledelsesmodellen er udviklet i samarbejde med: Professor på CBS, Jan Molin Seniorforsker ved DTU, Kasper Edwards Professor ved NFA, Peter Hasle Lektor på DPU, Nina Tange

14 LEDELSESMODEL FOR DET TVÆRSEKTORIELLE SAMARBEJDE
Udført af ekstern udviklingsgruppe af ledelseseksperter: Jan Molin prof. Og dekan CBS Peter Hasle Ålborg Universitet – KBH Kasper Edwards DTU Nina Tange DPU Region Hovedstadens Psykiatri & Frederiksberg Kommune

15

16 Erfaringer fra ledernetværksmøderne
Netværksmøderne skabte rum for dialog, forundring, spørgsmål og forklaringer Der er skabt gode relationer som fortsat udvikler sig Der er udviklet checklister for udskrivning til botilbud Flere har været på besøg hos hinanden Der er lavet aftaler om konkret involvering af frontmedarbejdere Der er udpeget 2 nøglepersoner fra hhv. PC Frederiksberg og Frederiksberg Kommune i hver af de fire temagrupper Næste ledelseslag har legitimeret og ansporet til det fortsatte arbejde

17

18 Evaluering af ledelsesmodellen:
” …. et meget væsentligt mål med ledelsesmodellen er at øge den sociale kapital …. denne rapport viser, at dette mål til fulde er opnået, …. der er sket en tydelig øgning på alle parametre, der karakteriserer den sociale kapital.

19 I hvilken grad oplever du, at der er et konstruktivt samarbejde mellem repræsentanter fra region og kommune på fælles ledermøder? Pct. Fra første til anden måling: Ingen væsentlig ændring. Tredje måling: Markant styrket oplevelse af konstruktivt samarbejde. Meget få som fortsat oplever, at der ”i lille grad” eller ”slet ikke” er et konstruktivt samarbejde.

20 Hvor gode eller dårlige mener du, at I er til at dele viden og erfaringer på tværs af sektorerne? Pct. Fra anden til første måling: Flere oplevede at man var ”gode” til at dele viden og færre fandt, at man var ”dårlige” til det. Tredje måling: Endnu større andel, der finder, at man er ”gode” til at dele viden. Fortsat få, der finder, at man er ”dårlige” til det.

21 Evaluering af ledelsesmodellen
Der er en tydelig positiv langtidseffekt af projektet i form af især øget vidensdeling, tillid og samarbejde Projektresultaterne er i vid udstrækning ved at blive indarbejdet på afdelingerne Der er fokus på projektresultaterne fra lederne - også næsten et halvt år efter ledelsesmodellens møder er afsluttede Næsten samtlige adspurgte vil anbefale projektet ”i høj grad” eller ”i nogen grad” Den sociale kapital ser ud til at være øget også på lang sigt, og det har sandsynligvis en vigtig betydning for, at borgerne/patienterne oplever en bedre sektorovergang

22 Den tværsektorielle ledelsesmodel
Topledelsen beslutter det, ejer det, igangsætter det og legitimerer at det prioriteres – det kan ikke drives af eksterne Grundlaget for arbejdet skal være patientrelaterede data der understreger behovet for at udvikle samarbejdet i sektorovergangen Ledelsesmodellen er fleksibel, fra min. 12 ledere (2 temagrupper) Ledernetværksmøderne er fleksible i tid for det enkelte møde, men ikke i udstrækning, der således bør være over ca. et halvt år Temagrupperne skal faciliteres og med energigivende, kreative metoder

23 Data fra undersøgelsen
Uddrag om samarbejdsaftalen: 59% af ledere og medarbejdere har i mindre grad eller slet ikke kendskab til, eller viden om, samarbejdsaftalen 64 % af ledere og medarbejdere bruger i mindre grad eller slet ikke samarbejdsaftalen i praksis

24 Udvikling af en brugervenlig samarbejdsaftale
Fremgangsmåde: Arbejdsgruppe med ledere fra de to sektorer, faciliteret af designfirma, udviklede en prototype som blev testet I praksis Tilbagemeldingerne førte til nye udgaver med rettelser Udfordringer: Hvordan udarbejde et dokument, som er praksisnært og løbende kan opdateres? Resultat på Frederiksberg: Der er udviklet en håndbog og en interaktiv pdf. På længere sigt I Regionen: Behov for at overgå til webside

25 Håndbog

26 Interaktiv PDF

27

28

29 Projektet fremover Ledelsesmodellen kan anvendes i RHP, i sektorovergange mellem psykiatriske centre og udvalgte samarbejdspartnere i de pågældende kommuner Løbende formidling af projektets resultater Blandt andet på centerledelsesmøder, udviklings- og klinikchefmøder, for ledende socialrådgivere, udvalgte kommuner og regioner, enheden for kommunesamarbejde, de 4 samordningsudvalg, konferencer, seminarer, artikler mm. Eventuelt udbrede interaktiv samarbejdsaftale til andre kommuner


Download ppt "Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google