Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Møde i Det Regionale Netværk

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Møde i Det Regionale Netværk"— Præsentationens transcript:

1 Møde i Det Regionale Netværk
Holstebro, den 11. oktober 2011

2 Dagsorden (Der afholdes en pause til spørgsmål undervejs)
Velkomst v/ direktør Henrik Grunnet Tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse Kort om familiesammenføring efter EU-reglerne Ægtefællesammenføring – herunder de nye regler pr. 1. juli 2011 og indvandringsprøven Gebyrer på udlændingeområdet Tak for i dag!

3 Regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011
I regeringsgrundlaget er der blandt andet aftalt kommende ændringer på udlændingeområdet. Nedenfor følger en gennemgang af bebudede ændringer, der vedrører udlændingeområdet. Udlændingeservice har ikke viden om det nærmere indhold af ændringerne eller en tidshorisont for ændringerne.

4 Ressortomlægninger I forbindelse med dannelse af den nye regering er Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration blevet nedlagt pr. 3. oktober 2011. Ressortansvaret for sager vedrørende udlændingeområdet, herunder asyl, humanitær opholdstilladelse, familiesammenføring, EU og indfødsret samt visum er overført til Justitsministeriet. Ressortansvaret for sager vedrørende ophold på baggrund af beskæftigelse, herunder greencard-ordningen, au pair ordningen, jobkort, studietilladelser m.v. er overført til Beskæftigelsesministeriet. Udlændingeservice refererer således aktuelt til to ministerier: Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Udlændingeservice behandler fortsat ansøgninger om opholdstilladelse i Danmark efter de gældende regler. Beskæftigelsesministeriet er pr. 3. oktober 2011 klageinstans i erhvervs- og studiesager. Justitsministeriet er klageinstans i øvrige sager, hvor Integrationsministeriet tidligere var klageinstans, dvs. familiesammenføring, tidsubegrænset ophold, mv.

5 Brugerportalen www.nyidanmark.dk
Brugerportalen videreføres af Udlændingeservice og der gennemføres en gennemgribende revision af portalen i den kommende tid. Vejledningssiderne under Indrejse og Ophold er opdaterede og udarbejdet under hensyn til de gældende regler på udlændingeområdet. Vedrørende de bebudede ændringer af reglerne på udlændingeområdet skal vores brugervejledere henvise til regeringsgrundlaget på Statsministeriets hjemmeside.

6 Regeringsgrundlaget oktober 2011
Familiesammenføring ”Regeringen vil fjerne pointsystemet og tilbageføre 24-årsreglen og tilknytningskravet til den definition, der var gældende, før pointsystemet blev indført”. ”Indvandringsprøven afskaffes”. ”De nye gebyrer for ansøgning om opholdstilladelse fjernes.” ”Den forhøjede garantistillelse på kr. sænkes til kr.” ”Reglerne om familiesammenføring til børn skal revideres”. ”Der oprettes et uafhængigt klagenævn for familiesammenføring, som behandler klager over afgørelser vedrørende familiesammenføring”. ”Der indføres ret til fortsat opholdstilladelse for familiesammenførte personer, der er udsat for vold i hjemmet”.

7 Regeringsgrundlaget oktober 2011
Tidsubegrænset opholdstilladelse ”Regeringen vil afskaffe det nuværende pointsystem for tidsubegrænset ophold”. ”Der stilles fortsat krav om selvforsørgelse. Modtagelse af enkeltydelser, fx tilskud til nødvendig medicin, skal ikke forhindre tidsubegrænset opholdstilladelse”. ”Kravet om danskprøve ændres, så ansøgeren skal have bestået en dansk eksamen svarende til Dansk 1”. ”Medborgerskabsprøven afskaffes. De øvrige krav fastholdes, fx krav om at holde sig ude af kriminalitet, ikke have gæld til det offentlige, gennemføre introduktionsprogram og beskæftigelsesrettede aktiviteter. Udlændinge med flygtningestatus skal kunne opnå dispensation fra de generelle regler efter 8 års ophold, dog ikke fra kriminalitetskravene”.

8 Regeringsgrundlaget oktober 2011
Asyl ”Kriterierne for hvem, der kan få asyl ændres ikke”. ”Afviste asylansøgere, der ikke kan vende hjem, og som har samarbejdet om hjemsendelsesforanstaltningerne, samt asylansøgere, der får deres sag behandlet, skal kunne arbejde og bo udenfor centrene efter ½ år”. ”Regeringen vil udvide Flygtningenævnet med to medlemmer – et fra Udenrigsministeriet og et fra Dansk Flygtningehjælp”. ”Kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge skal ændres, så kvoteflygtningene uanset integrationsparathed, har lige mulighed for at komme til Danmark. Regeringen vil ikke ændre antallet af kvoteflygtninge”.

9 Det Regionale Netværk Netværk rettet mod kommunale integrationsmedarbejdere, jobcentermedarbejdere, frivillige, advokater, indvandrerforeninger og andre, der i det daglige fungerer som formidlere af reglerne på udlændingeområdet samt enkeltbrugere. Mailnetværk med flere end 600 tilmeldte, hvor der løbende sendes nyhedsmail med relevant information på udlændingeområdet. Årlige informationsmøder 10 steder i Danmark samt individuelt tilrettelagte møder. Mulighed for at trække på en målrettet kontakt i Udlændingeservice.

10 Ansøgningspakker – det skal være enkelt at søge
Ansøgningspakker/ Skemaguide Digitale ansøgningsskemaer

11 Alle sager er omfattet af mål for maksimal sagsbehandlingstid – servicemål
Klar formidling af hvornår brugeren kan Erhvervsområdet: forvente en afgørelse  skaber præcis Positivliste og beløbsordning: 1 mdr. forventning hos brugeren omkring servicen. Lønarbejde og selvstændige u/ høring: 1 mdr. Medarbejderne skal vide eksakt, hvad Lønarbejde og selvstændige m/ høring: 3 mdr. hver enkelt bruger forventer. Studieområdet m.fl: Au pair- og praktikantsager: 2 mdr. Forskersager: 1 mdr. Studiesager: 2 mdr. Fokus på at Store studiestart sager skal være afgjort inden studiestart Familiesammenføringsområdet: Enkle sager: 3 mdr. Komplicerede sager: 7 mdr.

12 Eksempler på effektiviseringstiltag: Håndholdt asylprocedure gennemsnitlig sagsbehandlingstid før og efter implementering den 1. april 2010

13 Eksempler på effektiviseringstiltag: Visumområdet - gennemsnitlig sagsbehandlingstid i Udlændingeservice i perioden

14 Gebyrordning på udlændingeområdet pr. 1. januar 2011
Ansøgere ønsker afklaring af deres muligheder. Udlændingeservice fokuserer derfor i ekstra høj grad på vejledning og klare rammer for vejledningen, fx med den reviderede grundlov for telefonvejledning, der findes på Udlændingeservice kan ikke i sin vejledning give svar på, om man kan få en tilladelse, men tilbyder flere kilder til information: Ansøgningsskemaerne/pakkerne Brugerportalen Telefonvejledning Anden vejledning, fx i Det Regionale Netværk Gebyrordningen ændres jf. regeringsgrundlaget side 52

15 Orientering om regler om tidsubegrænset opholdstilladelse
v/ fuldmægtig Heidi Rutkjær, Forlængelseskontoret

16 Orientering om nye regler om tidsubegrænset opholdstilladelse
Oversigt over pointsystemet Pointsystemet Ansøgningsproceduren Kontaktoplysninger

17 Pointsystemet 15 point 70 point 15 point
Aktivt medborgerskab ELLER Bestået medborgerskabsprøve Opholdskrav ( mindst 4 års lovligt ophold) Ingen grov kriminalitet Ingen forfalden gæld til det offentlige Ingen offentlig hjælp (i 3 år) Erklæring om Integration og aktivt medborgerskab i DK Krav om danskkundskaber (min. Prøve i Dansk 2 eller lign.) Beskæftigelse i mindst 2 år og 6 mdr. inden for de seneste 3 år 15 point Beskæftigelse i mindst 4 år inden for de seneste 4½ år ELLER Gennemførelse af uddannelse her i landet Krav om særligt gode danskkundskaber (min. Prøve i Dansk 3 eller lign.) Krav om Dansk 2 påtænkes ændret til Dansk 1 Medborgerskabsprøven påtænkes afskaffet

18 Opholdskrav ( mindst 4 års lovligt ophold)
POINT I alt minimum 100 point Ufravigelige betingelser 70 point Opholdskrav ( mindst 4 års lovligt ophold) I hele perioden opholdstilladelse efter udl.l’s §§ 7-9 e U: Særlig tilknytning til Danmark Ingen kriminalitet Hvis idømt fængselsstraf gives der karensperiode Hvis idømt fængselsstraf på 1 år og 6 måneder eller mere - udelukkelse Ingen forfalden gæld til det offentlige U: Henstand - gæld max kr. (2010-niveau) Ingen offentlig hjælp Ikke modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de sidste 3 år Eksempelvis: Start- & kontanthjælp men dagpenge og SU + integration Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund + danskkundskaber (minimum bestået Prøve i Dansk 2 eller tilsvarende) + beskæftigelse mindst 2 år og 6 mdr. Ordinær fuldtidsbeskæftigelse i Danmark i min. 2 år og 6 mdr. inden for de sidste 3 år forud OG fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet på tidspunktet, hvor tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse vil kunne meddeles. Også lidt under fuldtid inden for de seneste 3 år – fx 30 timer i 3 år er OK

19 POINT I alt minimum 100 point Aktivt medborgerskab 15 point
1 års deltagelse i bestyrelser, organisationer m.v. her i landet ELLER Medborgerskabsprøve Prøven afholdes 2 gange årligt – i juni måned og i december måned. Der afholdes ikke sygeeksamen. Supplerende integrationskrav Længere tilknytning til arbejdsmarkedet Ordinær fuldtidsbeskæftigelse her i landet i mindst 4 år inden for de sidste 4 år og 6 mdr. OG fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet   Gennemførelse af uddannelse her i landet Færdiggjort lang videregående uddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en erhvervsakademiuddannelse eller en erhvervsrettet ungdomsuddannelse i Danmark Særligt gode danskkundskaber Bestået Prøve i Dansk 3 eller en prøve på et tilsvarende eller højere niveau

20 Medborgerskabsprøven
Medborgerskabsprøven er en skriftlig prøve. 15 spørgsmål om medborgerskab i Danmark, danske samfundsforhold, dansk historie, kultur og kunst. Prøven er en multiple choice-prøve - det korrekte svar skal angives blandt flere muligheder. For at bestå skal der svares rigtigt på mindst 10 ud af 15 spørgsmål. Der er afsat 30 minutter til prøven. Spørgsmålene til prøven udformes inden for rammerne af lærematerialet Fakta om Danmark Lærematerialet er tilgængeligt elektronisk – både som tekst og i en lydversion – på hjemmesiden: Se Fakta om Danmark - Læremateriale til medborgerskabsprøven Medborgerskabsprøven afholdes hvert år i juni og december. Tilmelding kan ske på 41 forskellige sprogcentre i Danmark. I forbindelse med tilmelding skal der betales et gebyr på 673 kr. Fristen for tilmelding til medborgerskabsprøven i december er senest den 28. oktober 2011.

21 Særlige grupper Ældre & unge
Udlændinge der har nået folkepensionsalderen og optjent ret til folkepension (ikke nødvendigvis fuld pension), og Unge udlændinge (mellem 18 og 19 år), som har været i uddannelse eller ordinær fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen, er undtaget fra kravet om mindst 2½ års beskæftigelse og fra kravet om 15 point efter de supplerende integrationsrelevante betingelser. De øvrige krav skal fortsat være opfyldt.

22 Danmarks internationale forpligtelser
Særlige grupper Danmarks internationale forpligtelser I det omfang Danmarks internationale forpligtelser, herunder FN’s Handicapkonvention, tilsiger det, vil en ansøger kunne undtages fra krav. Ansøgeren skal dog under alle omstændigheder opfylde kravet om lovligt ophold i mindst 4 år, og ansøgeren må ikke have begået kriminalitet af en vis grovhed. FN’s Handicapkonvention definerer personer med handicap som personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

23 v/fuldmægtig Sofie O. Jørgensen, Ægtefællekontoret
Kort orientering om familiesammenføring med danske statsborgere efter EU-retten v/fuldmægtig Sofie O. Jørgensen, Ægtefællekontoret

24 Opholdsret – 2 regelsæt Udlændingeloven EU-retten

25 EU-retten – fri bevægelighed
Traktat Om Den Europæiske Unions Funktionsmåde Forordning 1612/68/EØF af om arbejdskraftens fri bevægelighed inden for Fællesskabet Direktiv 2004/38/EF af om unionsborgeres og deres familie-medlemmers ret til at færdes og opholde sig frit i medlemsstaterne Afgørelsen fra EU-domstolens domme er afgørelser i konkrete sager anlagt af de pågældende borgere i et af medlemslandene Retten til fri bevægelighed for personer indenfor EU er en del af det danske regelsæt om familiesammenføring EU-opholdsbekendtgørelsen nr. 474 af 12. maj 2011, der trådte i kraft den 20. maj 2011

26 Landekreds: EU/EØS-lande samt Schweiz
EU-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern (kun det græsk-cypriotiske område), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Nederlandene, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig EØS-lande: Island, Liechtenstein og Norge Schweiz

27 Hvilke EU-borgere? En EU-statsborger, der bevæger sig til et andet EU-land end sit oprindelsesland (gælder ikke for rent interne forhold) Eksempel: Familiemedlemmer til danske statsborgere, som altid har boet i Danmark og ikke har anvendt retten til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land, kan ikke få ophold i Danmark efter EU-retten EU-domstolens praksis viser, at det ikke kan betragtes som omgåelse af den danske udlændingelovgivning, at man anvender EU-rettens fri bevægelighed med det formål at opnå familiesammenføring

28 Krav til ophold efter EU-retten
Ændrede krav pr. 5. oktober 2008 som følge af regeringens udmøntning af Metock-dommen: Ophævelse af kravet om, at ansøger i forvejen har fast lovligt ophold i et EU/EØS-land Øget fokus på misbrugssituationer Dokumentationskrav for den danske statsborger, der ønsker at anvende EU-retten til familiesammenføring Dokumentationskrav for parret/familiemedlemmerne, der ønsker at anvende EU-retten til familiesammenføring Udvidelse af hvilket opholdsgrundlag i et andet EU/EØS-land, der kan danne grundlag for anvendelse af EU-retten til familiesammenføring ved tilbagevenden til Danmark Forsørgelseskrav

29 Krav til ophold efter EU-retten
Krav til den danske statsborger: Krav at den danske statsborger har eller har haft etableret et reelt og faktisk ophold i det andet EU/EØS-land Dette krav indebærer: at pågældende reelt er flyttet til et andet EU/EØS-land, og faktisk har indrettet sin tilværelse derefter, fx ved leje, fremleje eller køb af bolig, oprettelse af bankkonto, indmeldelse af børn i skole, mv. Erklæring: Krav at den danske statsborger erklærer at have eller have haft etableret et reelt og faktisk ophold i det andet EU/EØS-land Dokumentationskrav: Hvis der er tvivl om der er eller har været etableret et reelt og faktisk ophold i det andet EU/EØS-land eller ved mistanke om misbrug af reglerne, skal der indhentes nærmere dokumentation

30 Krav til ophold efter EU-retten
Krav til parret/familien: Krav om forudgående fælles ophold i et andet EU/EØS-land Dvs. familiemedlemmerne ikke kan indrejse direkte fra hjemlandet Krav om tilbagevenden til Danmark i naturlig forlængelse af dette ophold Hvis parret ikke indrejser samtidig, skal der lægges vægt på baggrunden herfor, fx om ægtefællen af arbejds- eller uddannelsesmæssige grunde har udskudt ansøgningen, samt varigheden af den tidsmæssige forskel

31 Krav til ophold efter EU-retten
Krav til parret/familien: Der skal være tale om et reelt slægtskabsforhold og/eller reelt ægteskab/registreret partnerskab/fast samlivsforhold mellem den danske statsborger og familiemedlemmet

32 Krav til ophold efter EU-retten
Krav til parret: Ægtepar/registrerede partnere: Ægteskabet/det registrerede partnerskab skal fortsat være gyldigt ved parrets indrejse i Danmark og under det fortsatte ophold Samlevere: Samlivet skal fortsat bestå under opholdet i Danmark Samlivserklæring skal underskrives af parret Erklæring om forsørgelse af samlever skal underskrives af den danske statsborger Erklæring: Krav at parret erklærer, at ægteskabet/det registrerede partnerskab/samlivet ikke alene er etableret med det formål at opnå ophold for pågældende (proforma) Dokumentationskrav: Hvis der er mistanke om, at ægteskabet/det registrerede partnerskab/samlivet er etableret alene med det formål at opnå ophold for pågældende, skal der indhentes nærmere dokumentation

33 Hvilke danske borgere kan gøre brug af reglerne om ophold efter EU-retten?
Danske statsborgere, der har anvendt retten til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land som enten: Arbejdstager eller pensioneret arbejdstager, Selvstændig erhvervsdrivende eller pensioneret selvstændig erhvervsdrivende, Tjenesteyder eller pensioneret tjenesteyder, Studerende, Person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende), eller Udstationeret (af firma i Danmark til et andet EU/EØS-land)

34 Hvilke familiemedlemmer til danske statsborgere kan blive omfattet af reglerne om ophold efter EU-retten? Ægtefælle/registrerede partner/samlever Børn/efterkommere under 21 år Børn/efterkommere over 21 år og forældre/bedsteforældre, der forsørges af den danske statsborger Andre familiemedlemmer, der forsørges af den danske statsborger eller er optaget i dennes husstand

35 Forsørgelseskrav Krav til den danske statsborger om at forsørge medfølgende familiemedlemmer (ansøgerne) både forud for tilbagevenden og efter tilbagevenden til Danmark, hvis den danske statsborger har opholdt sig i det andet EU/EØS-land som: Studerende: Den danske statsborger skal forsørge sig selv og alle medfølgende familiemedlemmer Tro og love erklæring om forsørgelse af kernefamilien i ansøgningsskema samt dokumentationskrav for øvrige familiemedlemmer Selvforsørgende: Dokumentationskrav – dokumentation vedlægges ansøgningen Øvrige grupper (arbejdstagere mv.): Den danske statsborger skal forsørge følgende familiemedlemmer: børn over 21 år, forældre/bedsteforældre, andre familiemedlemmer i husstanden

36 Arbejdstagerbegrebet
Der skal være tale om faktisk og reel beskæftigelse: Der kan ved vurderingen ikke fastsættes nogen nedre grænse for, hvor længe arbejdsforholdet skal have varet Beskæftigelse af så begrænset omfang, at den fremstår som et rent marginalt supplement, er udelukket fra anvendelsesområdet Det er en betingelse, at der har været tale om beskæftigelse i minimum timer ugentligt Konkret vurdering af de faktiske omstændigheder i den enkelte sag Tidsbegrænsede ansættelsesforhold: EU-domstolens dom i sagen vedr. Franca Ninni-Orasche (C-413/01) Ansættelsesforhold af 10 ugers varighed blev anset for være omfattet af arbejdstagerbegrebet EU-domstolens dom i sagen vedr. Vatsouras og Koupatanze (C-22/08 og C-23/08) Hvad angår beskæftigelsens varighed kan den omstændighed, at en lønnet beskæftigelse er kortvarig, ikke i sig selv udelukke beskæftigelsen fra artikel 39 EF’s anvendelsesområde (7 uger). En dansk statsborger, som arbejder i et andet EU/EØS-land, men som ikke flytter til et andet EU/EØS-land, er ikke omfattet af reglerne om fri bevægelighed og har følgelig ikke adgang til familiesammenføring på baggrund af EU-retten

37 Hvor og hvordan søger man?
Ved ansøgning om registreringsbevis/opholdskort efter EU-retten anvendes følgende ansøgningspakker (findes på nyidanmark.dk): EU/FA1: ægtefælle/registreret partner/samlever EU/FA2: børn/efterkommere under 18 år EU/SG1: børn/efterkommere over 18 år samt øvrige familiemedlemmer FA10: tidsubegrænset ophold (5 år) Ansøgningen kan indgives direkte til Udlændingeservice, det lokale politi eller en dansk repræsentation i udlandet Bemærk: at der kan søges, mens I opholder jer i det andet EU/EØS-land Ansøgninger fra familiemedlemmer til danske statsborgere, der har anvendt retten til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land behandles af Udlændingeservice og eventuelle afslag kan påklages til Integrationsministeriet

38 Tilladelser og afslag i ægtefælle-sammenføringssager efter EU-retten i perioden 1. juli 2002 – 2010
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I alt Antal tilladelser 19 46 60 105 155 467 286 1184 Antal afslag 1 3 6 29 7 351 419 828

39 Tilladelser til familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor den herboende reference er dansk statsborger – * Omfatter også selvstændig erhvervsdrivende og udstationerede.

40 ÆGTEFÆLLESAMMENFØRING EFTER UDLÆNDINGELOVEN
v/ fuldmægtig Krista Salling og fuldmægtig Sofie O. Jørgensen

41 ÆGTEFÆLLESAMMENFØRING EFTER UDLÆNDINGELOVEN
Generelt om ægtefællesammenføring Særligt om de nye regler pr. 1. juli 2011 Fravigelse af betingelserne for ægtefællesammenføring

42 Ægtefællesammenføring efter udlændingeloven
Betingelserne for ægtefællesammenføring kan anskueliggøres gennem fire punkter: Krav til herboende ægtefælle/partner Krav til ægteskabet/samlivet Krav til begge ægtefæller/parter Krav til ansøgende ægtefælle/partner

43 Ægtefællesammenføring efter udlændingeloven
Generelt om betingelserne for ægtefællesammenføring: Krav til herboende ægtefælle/partner: Opholdsgrundlag: dansk/nordisk statsborger, flygtninge/beskyttelsesstatus, eller tidsubegrænset opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år Opfyldelse af de nuværende betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse. Herboende ægtefælle/partner skal være fastboende i Danmark Boligkrav Ej dømt for vold overfor tidligere ægtefælle/partner (10 år tilbage) Ej offentlig hjælp efter integrationsloven eller lov om aktiv socialpolitik Økonomisk sikkerhedsstillelse ( kr.) Den økonomiske sikkerhedsstillelse påtænkes nedsat til kr.

44 Ægtefællesammenføring efter udlændingeloven
Generelt om betingelserne for ægtefællesammenføring: 2. Krav til ægteskabet/samlivet: Gyldigt ægteskab, registreret partnerskab eller fast samliv Ægteskabet/partnerskabet skal være indgået frivilligt og må ikke være indgået med det afgørende formål at få opholdstilladelse for den udenlandske ægtefælle/partner 3. Krav til begge parter: Tilknytningskravet

45 Ægtefællesammenføring efter udlændingeloven
Generelt om betingelserne for ægtefællesammenføring: 4. Krav til ansøgende ægtefælle/partner: Opnåelse af 60/120 point bestået indvandringsprøven (prøve i dansk og viden om Danmark og det danske samfund for udlændinge).

46 Gældende betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse
Nyt krav, der stilles overfor den herboende ægtefælle, hvis vedkommende er udlænding Den herboende ægtefælle opnår point ved at opfylde en del af de gældende betingelser for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse (=85 point) Gælder også herboende ægtefæller, der har fået tidsubegrænset opholdstilladelse efter tidligere gældende regler (før 26. marts 2010) eller på mere lempelige vilkår end andre (eksempelvis de 18-årige).

47 Gældende betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse
Man skal opfylde følgende betingelser: lovligt i Danmark i mindst 4 år Ingen kriminalitet (af en vis grovhed) Ingen forfalden gæld til det offentlige Ingen offentlige ydelser inden for de sidste 3 år Underskrevet erklæring om integration og aktivt medborgerskab Bestået Prøve i Dansk 2 Haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse i Danmark i mindst 2 år og 6 måneder inden for de sidste 3 år, og fortsat tilknyttet arbejdsmarkedet Samt, at have arbejdet i Danmark i mindst 4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder, og fortsat være tilknyttet arbejdsmarkedet, eller at have gennemført en lang videregående uddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en erhvervsakademiuddannelse eller en erhvervsrettet ungdomsuddannelse i Danmark, eller at have bestået Prøve i Dansk 3

48 Særligt om tilknytningskravet
Hvornår gælder tilknytningskravet ikke? Tilknytningskravet gælder ikke, hvis den herboende: har haft dansk statsborgerskab i over 28 år, eller er født og opvokset i Danmark eller kommet til Danmark som mindre barn, og har opholdt sig lovligt i Danmark i over 28 år Tilknytningskravet påtænkes tilbageført til den form, som det havde før ændringen i 2011

49 Særligt om tilknytningskravet
Hvis tilknytningskravet stilles, skal parrets samlede tilknytning til Danmark være væsentlig større end deres samlede tilknytning til et andet land Dvs. begge parter skal have opnået en vis tilknytning til Danmark Afgørelsen af, hvorvidt tilknytningskravet er opfyldt, beror på en konkret vurdering og afvejning i den enkelte sag

50 Hvilke forhold vurderes?
Ved vurdering af, om tilknytningskravet er opfyldt, indgår bl.a.: hvor lang tid den herboende og ansøgeren har boet eller opholdt sig i Danmark om én eller begge har tilknytning til andre personer i Danmark, fx nærtbeslægtet familie om én eller begge har gennemført et uddannelsesforløb eller har fast tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark hvilke danske sprogfærdigheder parterne har hvor stor en tilknytning til et andet land parterne har, herunder længerevarende besøg i det pågældende land

51 Tilknytningskravet – den herboende ægtefælle
Hvis herboende har haft været i Danmark med opholdstilladelse i ca. 15 år uden hyppige eller længerevarende afbrydelser, forudsat at herboende i perioden har gjort en indsats for at blive integreret i det danske samfund (fx via arbejde, uddannelse, sprog, foreningsarbejde, mv.) Tilknytningskravet kan være opfyldt hurtigere – når herboende kan dokumentere at have haft 8-9 års fast tilknytning til arbejdsmarkedet i en normal fuldtidsstilling. Det vil være en forudsætning, at herboende aktuelt er i beskæftigelse. Det er desuden en forudsætning, at den herboende har talt dansk med kunder/kollegaer.

52 Tilknytningskravet - fortsat
Eller i særlige tilfælde endnu hurtigere – når herboende kan dokumentere at have haft 5-6 års fast tilknytning til arbejdsmarkedet uden nævneværdige afbrydelser i en normal fuldtidsstilling. Forudsat, at der er tale om særlig integrationsfremmende beskæftigelse, dvs. beskæftigelse med store krav til mundtlig kommunikation på dansk på et højt sprogligt niveau, samt et væsentligt element af skriftlig kommunikation. Det vil være en forudsætning, at herboende aktuelt er i beskæftigelse.

53 Tilknytningskravet - fortsat
Længden af den herboendes ophold kan nedsættes, hvis pågældende har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse i Danmark. Forudsat, at uddannelsen er på mindst 3 år, og at man efterfølgende er i beskæftigelse på baggrund af uddannelsen i mindst 2-3 år.

54 Tilknytningskravet – den ansøgende ægtefælle
Mindst 2 forudgående besøg i Danmark eller tidligere opholdstilladelse i Danmark. Gennemført et sprogkursus i dansk på A1-niveau.

55 Særligt om pointkravet
Nyt krav, der stilles overfor ansøgeren Hvis ansøger og/eller den herboende ægtefælle er under 24 år skal ansøger opnå 120 point som betingelse for at kunne ægtefællesammenføres Hvis både ansøger og den herboende ægtefælle er over 24 år skal ansøger opnå 60 point som betingelse for at kunne ægtefællesammenføres Point opnås ved: Erhvervserfaring, sproglige kvalifikationer, færdiggjort uddannelse samt diverse integrationsfremmende aktiviteter Pointsystemet påtænkes afskaffet

56 Generelt om fravigelse af betingelser
En række betingelser fraviges i særlige tilfælde: Gebyr pointkravet Økonomisk sikkerhedsstillelse Offentlig hjælp Boligkravet Tilknytningskravet Indvandringsprøven Det kan fx være tilfældet, hvis den herboende part: på grund af risiko for forfølgelse ikke kan tage ophold i sit eget eller ansøgerens hjemland, eller ikke kan få opholdstilladelse i ansøgerens hjemland, eller har samvær med særbørn i Danmark, eller lider af alvorlig sygdom eller alvorligt handicap og ikke kan tage ophold i et andet land, eller bor sammen med barn/børn her i landet, og barnet/børnene efter vores vurdering har opnået selvstændig tilknytning til Danmark.

57 Orientering om Indvandringsprøven
v/ fuldmægtig Krista Salling

58 Hvad er indvandringsprøven?
Indvandringsprøven er en mundtlig prøve, som afholdes ved hjælp af en computer. Indvandringsprøven består af en sprogprøve og en vidensprøve. Prøverne tages i forlængelse af hinanden, uden pause. Hele prøven kommer til at tage ca. 30 minutter. Mere om sprog og vidensprøven senere. Indvandringsprøven afholdes på dansk og der skal svares på dansk – det gælder også vidensprøven. Det betyder, at ansøgere skal kunne grundlæggende dansk for at kunne bestå prøven. Ansøgere har selv ansvar for at lære dansk på et niveau, der som minimum svarer til A1-minus. Indvandringsprøven skal aflægges i Danmark – på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i Glostrup. Der betales gebyr for at aflægge prøven – det koster kr. Du kan tage prøven igen, hvis du ikke består, men du skal betale gebyret igen. Indvandringsprøven påtænkes afskaffet

59 Indvandringsprøven – trin for trin
Ansøgning om ægtefællesammenføring indgives Udlændingeservice tager stilling til om ansøger opfylder de øvrige krav og om indvandringsprøven skal bestås. Ansøgere fra udlandet skal indrejse Ansøger skal bestå indvandringsprøven inden 3 måneder fra indrejsen. Hvis ansøger har søgt fra Danmark skal indvandringsprøven bestås 3 måneder fra ansøger får besked om at prøven skal bestås. Der bestilles tid til aflæggelse af prøven Indvandringsprøven aflægges Ansøger får besked om prøven er bestået eller ikke bestået

60 Sprogprøven For at bestå prøven skal ansøger kunne svare på enkle, direkte spørgsmål, have kendskab til hverdagsudtryk, standardformuleringer og høflighedsfraser. Består af 40 spørgsmål – 28 skal besvares korrekt for at bestå (70%). Sprogprøven består af 4 delprøver: Delprøve 1: Præsentation Delprøve 2: Historier med spørgsmål: Delprøve 3: Samtaler med efterfølgende spørgsmål. Delprøve 4: Hvad hedder det på dansk.

61 Vidensprøven For at bestå vidensprøven skal ansøger kunne svare på spørgsmål om Danmark og danske samfundsforhold, herunder om danske normer, værdier og grundlæggende rettigheder og om praktiske og konkrete forhold som arbejde, skat, uddannelse, forbud mod vold, omskæring, tvangsægteskaber mv. Vidensprøven består af 30 spørgsmål – 21 skal besvares korrekt for at bestå (70%). Vidensprøven afholdes i forlængelse af sprogprøven Vidensprøven er på dansk – spørgsmålene stilles på dansk, og man skal svare på dansk.

62 Forberedelse til indvandringsprøven
Ansøger har selv ansvaret for at forberede sig til indvandringsprøven – og at lære dansk på et niveau, så prøven kan bestås. Der kan købes en forberedelsespakke, som består af DVD’er med følgende indhold: Film om Danmark – 17 kapitler (kan ses på Nyidanmark.dk) Prøveinstruktioner To eksempler på sprogprøven Ordliste til sprogprøven Centralt ordforråd til vidensprøven Alt indhold findes i en dansk version og på 18 andre sprog. HUSK – at prøven foregår på dansk, og at der skal svares på dansk, selvom forberedelsesmaterialet kan gennemgås på eget sprog. Vigtigt i forbindelse med indvandringsprøven Grundig forberedelse og planlægning Det er vigtigt, at ansøger starter i god tid med en grundig gennemgang af forberedelsesmaterialet og tilegnelse af danskkundskaber. Overholdelse af tidsfrister Der er mange tidsfrister at holde styr på. Ansøger har selv ansvaret for at overholde tidsfristerne

63 Fritagelse fra indvandringsprøven
Statsborgere fra Australien, Canada, Israel, Japan, New Zealand, Schweiz, Sydkorea og USA er fritaget for kravet om bestået indvandringsprøven.

64 Dispensation for betaling for indvandringsprøven
Associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet (1963) og Associeringsrådets afgørelse 1/80 (19. september 1980) Spørgsmål om gebyrer fortolket af EU-domstolen Sahin (C-242/06) Kommissionen mod Nederlandene (C-92/07) Familiemedlemmer til i Danmark økonomisk aktive tyrkiske statsborgere efter omstændighederne ikke kan afkræves gebyrer, der ikke normalt pålægges familiemedlemmer, der familiesammenføres med herboende EU-borgere. Kravet om betaling af gebyr for prøven ikke kan stilles overfor udlændinge, der søger om familiesammenføring med en herboende tyrkisk statsborger, der er økonomisk aktiv som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder.

65 Indvandringsprøven Indvandringsprøven er trådt i kraft d. 15. november 2010. Udlændingeservice har nu stillet kravet om en bestået indvandringsprøve i godt 300 sager om ægtefællesammenføring. Mange af ansøgerne befinder sig i Danmark (ca. 80 %). Den første prøve blev aflagt i starten af december 2010 Godt 100 personer fra 27 lande har nu aflagt indvandringsprøven. 82 procent af prøvedeltagerne er kvinder. De største grupper prøvedeltagere er kvinder fra Thailand (29 %) og Filippinerne (17 %). Der afholdes p.t. 4-5 prøver om dagen hos Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. 70 personer er tilmeldt til prøvetagning de kommende uger. 81 procent af prøvedeltagere har bestået indvandringsprøven første gang. 19 procent har ikke bestået indvandringsprøven første gang. Flere af dem, der ikke bestod første gang, har bestået indvandringsprøven anden gang. Det er primært vidensprøven, som ikke bestås.

66 Yderligere information om indvandringsprøven
Nyidanmark.dk Informationspakke Folder Indholdssider

67 Yderligere information på nyidanmark.dk
Spørgsmål og Svar sider med enkel information om bl.a.: Familiesammenføring EU/EØS statsborgere Emnesider med grundig vejledning om bl.a.: Ægtefællesammenføring og herunder om tilknytningskravet Familiesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten Øvrige sagsområder og herunder arbejde, visum, asyl, mv. Afgørelsesdatabase med: Praksisnotater Eksempler på afgørelser (resumeer) i bl.a. EU-sager, familiesammenføringssager, mv.

68 Eksempel 1 – Hvilke betingelser stilles?
Den herboende er flygtning, 30 år, fra Afghanistan. Den ansøgende ægtefælle er 28 år, fra Afghanistan. Retsgyldigt ægteskab Den herboende må ikke være dømt for vold m.m. overfor tidligere ægtefælle Ej proforma/tvang Vurdering af, om den herboende ægtefælle fortsat risikere forfølgelse i Afghanistan – evt. fravigelse af alle øvrige krav.

69 Eksempel 2 – Hvilke betingelser stilles?
Den herboende er dansk statsborger, 45 år, har 2 børn fra tidligere ægteskab. Den ansøgende ægtefælle er 40 år, fra Brasilien. Retsgyldigt ægteskab Den herboende må ikke være dømt for vold m.m. overfor tidligere ægtefælle Ej proforma/tvang Vurdering af den herboendes samvær med børnene i Danmark – evt. fravigelse af alle øvrige krav

70 Eksempel 3 – Hvilke betingelser stilles?
Den herboende er dansk statsborger, 30 år. Den ansøgende ægtefælle er 25 år, fra USA. Gebyr Retsgyldigt ægteskab Den herboende må ikke være dømt for vold m.m. overfor tidligere ægtefælle Ej proforma/tvang Boligkrav Selvforsørgelseskrav 60 point Sikkerhedsstillelse Fravigelse af krav om indvandringsprøve + tilknytningskravet

71 Eksempel 4 – Hvilke betingelser stilles?
Den herboende er afghansk statsborger, 27 år, ikke flygtning, fik tidsubegrænset opholdstilladelse i 2007. Den ansøgende ægtefælle er pakistansk statsborger, 23 år. Gebyr Retsgyldigt ægteskab Den herboende må ikke være dømt for vold m.m. overfor tidligere ægtefælle Ej proforma/tvang Tidsubegrænset opholdstilladelse i min. 3 år Opfylde en del af de nuværende betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse Tilknytningskrav Boligkrav Selvforsørgelseskrav 120 point Indvandringsprøve Sikkerhedsstillelse

72 Gebyrer fra 1. januar 2011 Læs mere på nyidanmark/gebyr
Alle skal normalt betale et gebyr for at indgive ansøgninger og klager på familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet. Hvad skal man gøre? Oprette et sagsbestillings-id på nyidanmark.dk/gebyrer Betale gebyr (medmindre man er undtaget) Indgive ansøgning, klage eller anmodning om genoptagelse. Der skal oprettes sagsbestillings-id og betales gebyr for hver ansøgning man indgiver Læs mere på nyidanmark/gebyr

73 Gebyrer fra 1. januar 2011 Grupper undtaget fra gebyrbetaling: Opholdstilladelse til working holiday Opholdstilladelse som volontør  Opholdstilladelse efter fribyordningen  Opholdstilladelse efter de særlige bestemmelser for tidligere danske statsborgere og ansøgere af dansk afstamning  Familiesammenføring efter EU-reglerne, Opholdstilladelse på baggrund af associeringsaftalen Opholdstilladelse på Færøerne og Grønland. Ansøgninger om asyl Hvor Danmarks internationale forpligtelser tilsiger det. Gebyret kan indbetales online med dankort, i dansk netbank, som international bankoverførsel eller i banker og på posthuse. Gebyret skal indbetales senest samtidig med, at der indgives ansøgning, klage eller anmodning om genoptagelse. Indbetales gebyret senere kan ansøgningen blive afvist.

74 Yderligere information på nyidanmark.dk
Spørgsmål og Svar sider med enkel information om bl.a.: Familiesammenføring EU/EØS statsborgere Emnesider med grundig vejledning om bl.a.: Ægtefællesammenføring og herunder om tilknytningskravet Familiesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten Tidsubegrænset opholdstilladelse Øvrige sagsområder og herunder arbejde, visum, asyl, mv. Afgørelsesdatabase med: Praksisnotater Eksempler på afgørelser (resumeer) i bl.a. EU-sager, familiesammenføringssager, mv.

75 adresse Telefonnummer Det Regionale Netværk Hotline for kommunerne og politi Familiesammenføring: Pas- og Forlængelseskontoret EU-enheden (mandag og onsdag )

76 adresse Telefonnummer Vejledningstjeneste for unge under 24 år Arbejde og selvstændigt erhverv (greencard, positivliste, beløbsordning og idrætsområdet ) (andre arbejdstilladelser) Visum Studerende Forskere Au-pair Praktikanter


Download ppt "Møde i Det Regionale Netværk"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google