Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Inkludering af luftfart i CO2-kvotesystemet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Inkludering af luftfart i CO2-kvotesystemet"— Præsentationens transcript:

1 Inkludering af luftfart i CO2-kvotesystemet
Stefan Krüger Nielsen, Klima- og Energiministeriet, Info møde for danske luftfartsoperatører i Energistyrelsen 20. marts 2009

2 EU’s CO2-kvotesystem (ETS)
Formålet er at reducere CO2-udledningen fra de kvotebelagte sektorer (energi, industri og offshore) i EU. Kvoten bestemmer hvor meget CO2 der må udledes. Over virksomheder i EU tildeles kvoter. Udleder virksomhederne mere CO2 end de tildelte kvoter må de købe flere kvoter, men vælger de at reducere udledningen kan evt. overskydende kvoter sælges. Kvoteomfattede virksomheder har desuden mulighed for at købe kreditter fra JI/CDM projekter i udlandet op til visse andele. Handelen med kvoter sikrer, at reduktionerne af udledningen opnås der hvor det er billigst. Medlemsstaterne indsætter kvoter på virksomhedernes konti i kvoteregisteret, som er en slags internetbank, hvor virksomhederne kan handle kvoter med hinanden. En kvote svarer til et tons CO2.

3 Erfaringer med kvotesystemet
Kvoteregistrene fungerer og der bliver handlet kvoter Der har været tildelt rigeligt kvoter i Kvoteprisen var derfor meget lav (ca. 1/3 EURO) EU Kommissionen har reduceret landenes foreslåede kvotetildeling for perioden mhp. at undgå ”overallokering” EU Kommissionen har endvidere i visse tilfælde begrænset loftet for virksomheders anvendelse af JI/CDM projektkreditter De fleste forventer derfor, at der vil blive knaphed på kvoter i Aktuelt er kvoteprisen ca. 12 EURO

4 Luftfart i kvotesystemet fra 2012
Alle flyafgange og landinger i EU. Gælder også selskaber fra tredjelande. Første periode Anden periode Samlet kvotemængde svarer i 2012 til 97% af sektorens årlige udledning af CO2 i perioden Fra %. Kun CO2, ikke øvrige gasser. 85% af kvoterne tildeles gratis, mens 15% auktioneres af medlemsstater. Flykvoter kan ikke benyttes af de øvrige industrier under kvotesystemet, fordi international luftfart ikke er med i Kyoto. Men flyoperatørerne kan købe kvoter af andre industrier under EU’s ETS. % JI/CDM kreditter ,5% JI/CDM kreditter årligt. Reserve til nye operatører og operatører i kraftig vækst. Gratiskvoter fordeles på baggrund af et ton-km benchmark. Ekstra review af luftfartsdirektivet i 2014.

5 Hvem er omfattet? Alle afgange og landinger i EU. Dog med undtagelse af: 1 Statsoverhoveder mm. fra tredjelande 2 Militærets, toldmyndighedernes og politiets flyvninger 3 Eftersøgnings- og redningsflyvninger, brandslukningsflyvninger, humanitære flyvninger og medicinske nødflyvninger 4 Flyvninger efter visuelflyvereglerne 5 Flyvninger, der returnerer til samme flyveplads uden mellemlanding 6 Træningsflyvninger 7 Flyvninger mhp videnskabelig forskning el. afprøvning og certificering af luftfartøj/udstyr 8 Luftfartøjer med en højst tilladt startmasse under kg 9 Flyvninger i EUs yderste perifere regioner eller på ruter hvor den udbudte kapacitet ikke overstiger sæder pr. år 10 Kommercielle operatører med færre end 243 flyvninger i tre på hinanden følgende firemåneders perioder 11 Kommercielle operatører med samlede årlige emissioner på under tons CO2

6 Betydning for flyoperatørerne
CO2-udledningen fastholdes på 95% af niveauet fra 2013 (formentlig via. kvotekøb). Kvotesystemet vil medføre en mindre stigning i billetpriserne og dermed en lidt mindre vækst end man ellers kunne forvente. Ifølge analyse fra COWI vil den danske luftfartssektor opleve en merindtjening så længe sektoren får tildelt over 60% af kvoterne gratis. Effekten vil afhænge af prisen på kvoter og kreditter, overvæltningsgrad og andre relativt usikre parametre.

7 Flyoperatørernes forpligtelser
Medio 2009: Dokumentere i 2010 at kunne rapportere t-km og CO2-udledning. Rapportere: Flyvninger, p-km og t-km på hver enkelt flyrute i 2010 såvel som det totale antal t-km. 2010 t-km basisår for kvotetildeling helt frem til 2020 (altså 2 perioder). 30. marts 2011: Frist for at ansøge medlemsstat om tildeling af gratiskvoter. Fra 2012 tildeling af gratis kvoter d. 28. februar hvert år. Fra 2013 returnering af kvoter d. 30. april hvert år. Ud over de gratis tildelte kvoter kan købes kvoter af øvrige flyoperatører, af andre kvotevirksomheder i EU's kvotesystem samt JI/CDM kreditter. Hvis der ikke returneres tilstrækkeligt mange kvoter skal operatøren betale 100 EURO pr. kvote og derudover returnere det rette antal kvoter. I sidste ende kan der udstedes flyveforbud i EU.

8 Post 2012: Kommissionens klima- og energipakke vedtaget december 2008
Samlede målsætninger 2020: 20% reduktion af drivhusgasudledningen 20% vedvarende energi Virkemidler (byrdefordeling): Revision af kvotedirektivet post 2012 (kvote -21% stationære anlæg) Ny byrdefordeling i de ikke-kvotebelagte sektorer (transport, husholdninger og landbrug (EU27 -10%, DK -20%) VE-direktiv med bindende VE-målsætninger (EU27 20%, DK 30%) Ifm international aftale vil EU øge CO2-målet op til 30%

9 Revision af kvotesystemet post-2012
Central fastsættelse af kvoten i EU-27 100 % auktionering til elsektoren Fortsat en vis grad af gratis kvoter, men udfases frem mod 2020, undtagen for sektorer i risiko for ”CO2-lækage” Ligebehandling på tværs af EU. Gratis kvoter efter ens principper, såkaldte benchmarks Beskeden ekstra adgang til JI/CDM medmindre EU forøger målsætningen til 30% i 2020 ifm international klimaaftale (svarer til ca. 50% af reduktionsbehovet). For luftfart sat til 1,5% af sektorens fremtidige udledning. Parlamentet havde ønske om lavere mængde af luftfartskvoter og øget auktionering, men dette blev ikke vedtaget Hvis EU ifm en fremtidig international klimaaftale forpligter sig til at reducere med mere end 20% i 2020 ift skal EU Kommissionen komme med et nyt forslag til hvordan denne forpligtelse skal fordeles mellem ETS og ikke-kvotebelagte områder.


Download ppt "Inkludering af luftfart i CO2-kvotesystemet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google