Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilsyn med og samarbejde om borearbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilsyn med og samarbejde om borearbejde"— Præsentationens transcript:

1 Tilsyn med og samarbejde om borearbejde
Borearbejde i praksis Ole Silkjær Ole Silkjær, geolog med ansættelse i Orbicon og på Brøndboreruddannelse ved Århus Tekniske skole. Oplægget omhandler primært tilsyn med undersøgelsesboringer og vandindvindingsboringer.

2 Program Baggrund for tilsyn: lovgivning, tilsynspligt og formål.
Omfang af tilsyn: ansvarsfordeling og boringskvalitet. Tiltag på tilsynsområdet: Generel kvalitet af borearbejde nu og tilsyn i ny struktur.

3 Lovgivning Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. BEK nr af 26/07/2007. (Boringsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr af 12. December 2005 om uddannelse af personer, der udfører boringer på land. Lov nr af 22. December 2006 om miljøbeskyttelse. (Miljøbeskyttelsesloven) Lov nr. 71 af 17. Januar 2007 om Vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven) Lov nr. 886 af 18. August 2004 om råstoffer. (Råstofloven) Bekendtgørelserne har hjemmel i de 3 love. BEK nr fortæller, hvad vi skal gøre. BEK nr fortæller hvem der må gøre hvad. Tidligere stod det meget klart i Boringsbekendtgørelsen, hvem der havde tilsynspligt med borearbejde. Nu står det i Miljøbeskyttelsesloven.

4 Tilsynspligt Kommunen/tilsynsmyndigheden har tilsynspligten med boringer efter grundvand, der udføres indenfor dens område ifølge: Miljøbeskyttelseslovens kap 9, §65. Udkast til Vejledning til Boringsbekendtgørelsen

5 Formål Sikring af sin investering
Sikring af at der udføres kvalitetsarbejde Sikring af drikkevand. Sikre at lovkrav overholdes prøvekvalitet, filter, forerør, skruer og lim, filtergrus lever op til kravene

6 Tilsynets kategorier Procestilsyn/Fuldt tilsyn: Tilsyn under hele boreforløbet. Tilsyn af kritiske aktiviteter/Delvist tilsyn: Uanmeldt stikprøvekontrol eller tilsyn i forbindelse med andet besøg på pladsen. Tilsyn med dokumentation/Ingen tilsyn: Tilsyn med dokumentation af borearbejdet og ingen besøg på pladsen. Omfanget af tilsyn defineres i 3 grader. I forbindelse med dybe undersøgelse (SESAM), hvor sikring af prøvetagning og prøvebeskrivelse er en væsentlig del af tilsynet eller kritiske forureningsboringer med et særligt formål. Eks. udpumpning af soja-olie tilsat bakteriekultur, som omsætter klorerede opløsningsmidler. Tilsyn med at boremetode passer til geologien og at rette geologi er anboret. F.eks. Øvrige vandboringer og nogle forureningsboringer. Geotekniske boringer, råstofboringer og andre B-boringer.

7 Miljøkvalitet og Teknisk kvalitet
Kravene til borearbejdet beskrives ved to kvaliteter. Miljøkvalitet: Boringens egenskaber, som har til formål at minimere risikoen for at boringen udgør en forureningsvej til grundvandet. Teknisk kvalitet: Boringens evne til at opfylde boringens formål, f.eks. Levere sandfrit vand, gode jord- eller vandprøver. Omfanget er afhængig af de nye miljøkvaliteter. Miljøkvalitet: egenskaber ved en boring, som har til formål at minimere risikoen for at boringen udgør en forureningsvej til grundvandet. Teknisk kvalitet: Boringens evne til at opfylde boringens formål, f.eks. Levere sandfrit vand, gode jord- eller vandprøver.

8 Miljøkvalitet ifølge vejledning
Niveauet fastsættes på baggrund af boringens formål og borelokalitetens vandindvindingsinteresser. Sekundært vurderes den naturlige beskyttelse, magasinforhold, forureningsforhold og boringsdybde. Høj miljøkvalitet: tætning i hele forerørsstrækningen på nær 0,5 til 1,0 over filteret og den øverste meter. Materialet skal kvælle min 200% og have hydraulisk ledningsevne på max m/s. Mellem miljøkvalitet: minimum forsegling med en 2 meter lang tætning i boringens længderetning. Materialet skal kvælle min 100% og have hydraulisk ledningsevne på max m/s. Lav miljøkvalitet: ingen specielle krav. Materialet skal kvælle min 50% og have hydraulisk ledningsevne på max 10-9 m/s Lave krav må forventes at stilles i områder med ingen drikkevandsinteresser. Mellem og høje krav hvor der er drikkevandsinteresser. En fremtidig udfordring er at finde ud af hvilken kvalitet der forventes og hvad det indebærer. Det skal man selvfølgelig gøre sig klart inden man fører tilsyn. Der findes en tabel i den foreløbige vejledning til

9 Teknisk Kvalitet Krav til prøvekvalitet, laggrænser og vandprøvekvalitet ved undersøgelsesboringer Krav til boringens virkningsgrad og sandfrit vand ved indvindingsboringer Forureninger må selvsagt ikke spredes. Teknisk kvalitet skal svare til Miljøkvaliteten Repræsentative jordprøver og rigtige laggrænser Boringen skal have høj ydelse og levere sandfrit vand. Der skal tages hensyn til forureninger og tages forholdsregler. En boring af høj miljøkvalitet forudsætter høj kvalitets borearbejde.

10 Tilsyn med miljøkvaliteter
Kvalitetskravene fastlægges af rekvirenten. Boreentreprenøren har ansvaret for at udføre borearbejdet i henhold til kravene. Tilsynsmyndigheder fører tilsyn med at vilkårene overholdes.

11 Hvad kræver tilsyn med borearbejde
Kendskab til de geologiske forhold Kendskab til de hydrogeologiske forhold Kendskab til boreprocesser og boreteknik Kendskab til forureningsspredning Kendskab til lovgivningen 1 Hvad kan vi forvente at bore i. 2 Artesisk vand, kalkoverfladen beliggenhed og grove gruslag, fed ler. 3 Svarer boremetoden til boringens tekniske kvalitet og miljøkvalitet: jordprøvekvalitet, godt og nok vand, anvendes forerør, vingemejsel/rullemejsel. Flygtige forureninger eller bundne, flyde ovenpå eller let opløseligt. Hvad skal opfyldes ifølge loven.

12 Klokkeklar ansvarsfordeling
Opdeling af borearbejdet i 4 faser: Før, under, efter og afslutning. Tilsyn/rådgiver, boreentreprenør og bygherre gennemgår opgavens 4 faser og ansvarsfordelingen nedskrives i et tilsynsnotat. Gennemgang af tilsynsskemaets punkter. Letter tilsynet og arbejdet generelt. Alle har et tilsynsnotat og ved hvad deres ansvarsområde er.

13 Før borearbejdet -Udpegning af borested -Adgangsforhold
-Lodsejerkontakt -Tilladelser -Udbudsmateriale -Boreinstruks -Geologi og hydrologi -Vand -Elforsyning

14 Under borearbejdet -Kommunikation og organisation -Boreteknik
-Oliespild fra borerig -Vand under borearbejdet og tilsætningsstoffer. -Boredybde -Borejournal -Dagsrapport -Sikkerhed -Prøvetagning -Opbevaring af jordprøver -Levering af jordprøver -Prøvebeskrivelse -Borehulslogging -Byggemøde/filtersætning

15 Efter borearbejdet: Udbygning og renpumpning
-Udbygning og filtersætning -Boringsafslutning -Vandafledning -Renpumpning -Prøvepumpning -Vandprøver -Dokumentation og kvalitetssikring

16 Afslutning -Reetablering -Erstatningspligt -Kontrol af borested -Lokalisering af boring -Aflevering og indberetning

17 Kommunikation og veldefinerede ansvarsområder.
Klare linjer mellem parterne. Forventninger til boreentreprenøren. Forventninger til tilsynet. Etablere et fælles fokus på kvalitet som et mål for arbejdet.

18 Status på borearbejdets kvalitet
Teknologisk Institut´s Effektevaluering af Brøndboreruddannelsen Yderligere kontrol vil løfte kvaliteten det sidste stykke. Uddannelse af kommunale tilsynsfolk Tilsyn af rådgivere eller branchens folk. Konklusionen fra undersøgelsen lyder: -Miljøbevistheden og ansvarligheden blandt ledere og medarbejdere i branchen er øget. -kendskab til kravene i BEK og lovgivningen er bedre udbredt blandt ledere og medarbejdere. -af øvrige effekter kan nævnes: branchen ønsker at udføre kvalitetsarbejde, -der er observeret en faglig stolthed med afsæt i gældende regler og uddannelsens indhold. -boremetoderne er de samme, men præcisionen, omhuen og kvaliteten er bedre f.eks i forbindelse med filtersætning. -flere rekvirenter stiller krav til at borepersonalet er i besiddelse af certifikaterne. Men man lærer altså ikke at bore. 2. De sidste kvalitetsløft forventes at blive opnået ved tilsyn. Har udførerne A og B bevis o.s.v. De sidste mindre seriøse boreentreprenører vil få problemer. 3. Et miljøsamarbejde mellem Gladsaxe, Lyngby-Tårnbæk, Rudersdal og Gentofte Kommune vil resultere i en temadag omkring tilsyn med boringer til foråret. Ønsker bedre tilsyn primært med forureningsboringer. Men hvad med markvandingsboringer og øvrige drikkevandsboringer i mindre kommuner. Svært for små kommuner udenfor storbyområderne. Hvem har kompetencer til at føre tilsyn med dem? Brøndboreruddannelsen ved Århus Tekniske Skole barsler med tilsynskurser 4. Man kan hyre tilsyn/branche som fører tilsyn med sig selv er ikke altid godt.

19 SLUT Tak!


Download ppt "Tilsyn med og samarbejde om borearbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google