Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Integrated Children’s System

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Integrated Children’s System"— Præsentationens transcript:

1 Integrated Children’s System www.servicestyrelsen.dk/dubu

2 Vigtigste fordele ved ICS
Med ICS sættes barnets behov i fokus ICS fokuserer på de informationer der er vigtige ud fra barnets/den unges perspektiv Erfaringer med ICS viser, at fokus flyttes fra forældrene til barnet eller den unge ICS er et godt redskab til inddragelse af børn og unge samt forældre Med ICS trekanten som værktøj har man et fælles udgangspunkt for dialog med børn og unge samt forældre Strukturen i ICS trekanten indbyder til inddragelse af barnets perspektiv Udgangspunktet i barnets behov kan gøre det lettere at få en god dialog med forældrene Med ICS er tilgangen til familien ressourceorienteret Med udgangspunkt i barnets behov fokuseres der på de ressourcer der evt. er i familien og nærmiljøet, til at imødekomme behovet 1.a: I sagsbehandlingsprocessen skal der altid tages udgangspunkt i ”barnets bedste”, som er et af de vigtigste principper i FN´s konvention om barnets rettigheder. Ud fra overskrifterne i venstre side af trekanten tales der med barn, forældre og andre om barnets behov. Samtidig ses på forældrenes kompetencer til at dække disse behov (højre side af trekanten) og på eventuelle ressourcer og barrierer i familien eller netværket (bunden af trekanten). 1.b:Det kan fx dreje sig om, at der ikke længere kun sættes fokus på forældrenes misbrug, men at man fokuserer mere på hvad misbruget betyder for barnets behov og dermed på hvordan man imødekommer disse behov. 2.a:Undersøgelser viser, at forældrene ikke altid ved hvorfor deres barn undersøges og ud fra hvilke kriterier de bliver vurderet. Forældrene vil gerne have åben, ærlig og klar kommunikation om hvor sagen står, hvor lang tid forløbet tager, hvad der skal undersøges og hvad der ligger til grund for kommunens beslutninger. Her er ICS trekanten et illustrativt værktøj til at kommunikere, hvad det er for et forløb man skal igennem. 2.b: Strukturen i ICS trekanten indbyder til inddragelse af barnets perspektiv: Udgangspunktet er hele tiden barnets behov og hvordan disse bedst imødekommes af barnets forældre, familie og øvrige netværk. 2.c: Det kan fx være nemmere at tale om problemer i familien, hvis samtalen kommer til at handle om barnets behov. Udgangspunktet bliver den fælles interesse for at barnet får det godt. 3.a. Ved ikke kun af fokusere på familiens problemer, men tage udgangspunkt i barnets behov under de enkelte overskrifter, kan man åbne rum for at få øje på ressourcer hos familien eller netværket, der kan imødekomme barnets behov.

3 Vigtigste fordele ved ICS
ICS understøtter systematik og ensartet sagsbehandling på tværs af sager ICS udgør en fælles socialfaglig analyseramme for socialrådgiverne ICS understøtter det tværfaglige samarbejde med fx skole, daginstitution og sundhedspleje ICS er et redskab, der sikrer at man får afdækket alle relevante forhold omkring et barns situation ICS understøtter et helhedsorienteret syn på barnets situation ICS understøtter en ressourceorienteret tilgang til barnet ICS er tilpasset dansk lovgivning, - herunder anbringelsesreformen ICS er forskningsbaseret og fokuserer på centrale elementer i et barns udvikling ICS tager udgangspunkt i en udviklingsøkologisk referenceramme (Bronfenbrenner) og inddrager udviklingspsykologi (Erikson), tilknytningsteori (Bowlby) og resiliensforskning (Rutter) 1.a: 1.b: 2.a: 2.b: 2.c:Anbringelsesreformen tilsigter, at sagsbehandleren kommer hele vejen omkring barnets/den unges situation og behov. Herunder skærper Anbringelsesreformen kravene til sagsbehandlingens inddragelse af professionelle samarbejdsparter, barnet/den unge, forældremyndighedsindehaveren samt barnets/den unges og familiens netværk. ICS-modellen understøtter implementeringen af Anbringelsesreformens formål ved at bibringe sagsbehandlerne en overordnet forståelsesramme, der systematiserer de faktorer, der påvirker og har betydning for barnets/den unges adfærd og udvikling. Herunder understøtter forståelsesrammen, at sagsbehandleren anlægger en helhedsvurdering. Har sagsbehandleren fulgt metoden og anvendt materialet, har hun/han været hele vejen omkring barnets/den unges forhold jf. Anbringelsesreformen. Endelig understøtter og fordrer brugen af metoden, at sagsbehandleren får en ramme for at inddrage professionelle samarbejdsparter, barnet/den unge, forældremyndigheden og familiens netværk. 3.a: Ved at klikke på de understregede links, kommer man til uddybende plancher.

4 ICS Et redskab, der sikrer at man får afdækket alle relevante forhold omkring et barns situation – herunder egne og omgivelsernes ressourcer og betydning for barnets udviklingsmuligheder Sagsbehandleren tager udgangspunkt i venstre side af trekanten, barnets behov og undersøger hvordan forældre imødekommer dem og familie og omgivelser påvirker dem. Kan bruges gradueret – ikke mere omfattende end formålet tilsiger Kan bruges i samarbejde med andre faggrupper – trækker på deres traditioner (psykologi, pædagogik) – blanketter til at understøtte Accept i ”miljøet” –Socialrådgivere/de sociale højskoler betragter det ikke som en ”DJØF-metode”, men en praktisk udmøntning og understøttelse af den måde man arbejder på i forvejen. Implementeret i Sverige og England, hvilket giver et godt udviklingsmiljø – og man behøver ikke at opfinde den dybe tallerken Specielt har vi gavn af Sverige, tilpasninger (”sætte krydser”, ikke mere omfattende, kommunalt selvstyre) Ikke raketvidenskab, men understøtter de socialfaglige metoder man bruger i forvejen - kræver en del af sagsbehandleren – herunder også noget uddannelse – hvilket de får. Hvis man klikker på trekanten kommer man til eksempler på blanketter

5 Barnets udviklingsmæssige behov
Sundhedsforhold Skoleforhold og læring Fritidsforhold og venskaber Udvikling og adfærd Følelsesmæssig og adfærdsmæssig udvikling Identitet Social fremtræden Selvstændighed Familieforhold - familierelationer Barnets/den unges behov består af 5 dimensioner, med dertil hørende underkategorier, der følger de 6 fokusområder i Lov om social service, § 50, stk. 2. I sagsbehandlingsprocessen skal der altid tages udgangspunkt i ”barnets bedste”, som er et af de vigtigste principper i FN´s konvention om barnets rettigheder.

6 Forældrekompetencer Grundlæggende omsorg Sikkerhedsaspekter
Følelsesmæssig varme Stimulering Vejledning og grænsesætning Stabilitet

7 Familieforhold – familie og omgivelser
Familiens historie og funktion Slægtninge og andre i familiens netværk Boligen Beskæftigelse Økonomi Familiens relationer til omgivelserne Familiens sociale integration Lokalsamfundsressourcer ICS-trekantens bund omhandler overordnet afdækning af familiens baggrund, historie, aktuelle forhold, funktion og netværk med henblik på at beskrive den familie, som barnet/den unge befinder sig i, og den sammenhæng, som familien befinder sig i. Vigtige ressourcer og problemstillinger indkredses. Faktorerne påvirker barnet/den unge og forældrene både positivt og negativt. Faktorerne kan vanskeliggøre eller tilgodese barnets/den unges behov, og de kan vanskeliggøre eller støtte forældrene i at klare forældrerollen.

8 Hvordan kobles de tre sider?
Med udgangspunkt i trekanten har man beskrevet: Ressourcer og problemer i forhold til barnets behov Forældrenes støtte til barnets udvikling Barnets/den unges udækkede behov Familieforhold – familie og omgivelser Herefter går man fra beskrivelse til samlet analyse af barnets situation På baggrund af analysen udarbejder man en faglig vurdering, som indeholder: En begrundet stillingtagen til om der er grundlag for foranstaltninger En vurdering af hvilke indsatser der evt. kan anvendes

9 Baggrund for ICS Integrated Children System er udviklet i England på opdrag af Department of Education and Skills. ICS er forankret i en kombination af forskningsresultater og praksiskundskab. Under selve udviklingen og implementeringen af systemet har såvel forskere som praktikere og brugerrepræsentanter deltaget. I dag er systemet IT-understøttet og anvendes af lokale myndigheder i England og Wales. I Sverige har Socialstyrelsen med afsæt i ICS udviklet Barnets Behov i Centrum (BBIC). Det er sket i et samarbejde med syv projektkommuner og en række forskere, som blandt andet handlede om at tilpasse ICS til svensk lovgivning og forhold.


Download ppt "Integrated Children’s System"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google