Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

IT og digitale medier En beskrivelse og læseplan for Egebakkeskolens it-didaktiske designs og målet for elevernes mediekompetencer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "IT og digitale medier En beskrivelse og læseplan for Egebakkeskolens it-didaktiske designs og målet for elevernes mediekompetencer."— Præsentationens transcript:

1 IT og digitale medier En beskrivelse og læseplan for Egebakkeskolens it-didaktiske designs og målet for elevernes mediekompetencer

2 Indhold Trin 2 Trin 3 Trin 1 FORMÅL Musik og Film Mediefag

3 Indhold – Trin 1 FORMÅL Trin 2 Trin 3 Trin 1 Musik og Film Mediefag
Digital Dannelse Kommunikation Kompetencer

4 Indhold – Trin 2 FORMÅL Trin 2 Trin 3 Trin 1 Musik og Film Mediefag
Digital Dannelse Kommunikation Kompetencer

5 Indhold – Trin 3 FORMÅL Trin 2 Trin 3 Trin 1 Musik og Film Mediefag
Digital Dannelse Kommunikation Kompetencer

6 Produktion Formidling
Indhold – Mediefag Trin 2 Trin 3 Trin 1 FORMÅL Musik og Film Mediefag Formål Digital dannelse Produktion Formidling Metode

7 Indhold – Musik og Film FORMÅL Trin 2 Trin 3 Trin 1 Musik og Film
Mediefag Formål Produktion Analyse Kreativitet

8 Formål At fremme elevernes læring ved hjælp af digitale medier ved at involverer elevernes forskellige intelligenser og læringsstile. At opnå højere grad af selvstændighed, kreativitet, struktur og motivation for læring. At forbedre elevernes videndeling, evaluering og præsentation på klassen. At bidrage til elevernes digitale dannelse gennem kritisk stillingtagen, medieanalyse, it- og mediekompetencer i forsøget på at opnå forståelse for eget og andres liv.

9 Mediefag - formål Det primære formål med mediefaget er at eleverne gennem oplevelser, produktion og formidling skal udvikle deres forståelse for digitale medier og kunne anvende dem som udtryksmidler Eleverne skal opnå kompetencer i at arbejde med multimodale projekter ved anvendelse af både computere og mobile enheder. Herunder skal eleverne møde applikationer til redigering af både billeder, lyd og film Mediefaget skal forbedre elevernes digitale dannelse ved at arbejde med kritisk stillingtagen til moderne digitale medier og digitale teknologier. Mediefaget skal forberede eleverne på en digital verden uden grænser og med usynlige aktører. Her kan arbejdes med medieetik, kommunikationsanalyse og netetikette

10 Mediefag – digital dannelse
Digital dannelse er i stigende grad nødvendigt at inddrage i undervisningen, fordi de digitale medier sætter den klassiske dannelse under pres. Elevernes uformelle brug af digitale medier i fritiden har stor indflydelse på deres holdningsdannelse. Underviserens opgave bliver derfor, at omskabe fritidens individuelle og uformelle læring til fælles kompetencer og dannelse. It er ikke længere kun et afgrænset fag eller noget, der ”bare” skal integreres i undervisningen. I dag udfylder digitale medier klart den største del af de unges hverdag – så de skelner ikke længere imellem hvornår de bruger et eller flere medier (online) eller ikke bruger medierne (offline). I fremtiden vil udviklingen af mobile enheder også gøre det endnu nemmere at være online og have digitale medier lige ved hånden bogstaveligt talt.

11 Mediefag – digital dannelse
Dannelse gennem kompetencer og debat Hovedparten af elevernes brug af digitale medier bruges på områder, hvor de selv er aktører, de såkaldte web 2.0 medier og på sociale medier, hvor de kommunikerer med ligesindede ( , MSN, Skype), skaber sociale netværk (FaceBook, MySpace, Arto), offentliggør deres egen person (Blogs, YouTube) og downloader ungdomskultur (iTunes, YouTube, Net-Games). Der er meget godt at sige om ovenstående medier, men i mediefaget er det vigtigt, at der gennem debat stilles skarpt på de udfordringer der stilles til elevens identitet og digitale dannelse. Medierne består for langt størstedelen af en ung til ung kultur, der til tider er meget isoleret og derfor savner modspil af andre holdninger. Kommunikationen på de sociale medier er desuden meget uforpligtende og upersonlig og man kan derfor let være med til at skabe falske relationer.

12 Mediefag – digital dannelse
Den til tider voldsomme eksponering af elevens egen identitet kan også let medføre, at små problemer udbasuneres i offentligheden og dermed vokser og fastholder eleven i et uheldigt mønster I mediefaget skal ovenstående problemstillinger tages op med klassen gennem eksempler (både andres og elevernes egne erfaringer) og de komplekse problemstillinger skal debatteres. Dannelse gennem deltagelse Digitale multimodale medier, der understøttes af et didaktisk design, kan hjælpe eleverne til både kritisk og kulturel deltagelse. Det er derfor også vigtigt, at eleverne under lærerens vejledning forsøger at lave små digitale projekter, hvor de bidrager til virkelige problemstillinger. Det kunne f. eks. være at lave et lille Tv-spot for Røde Kors, skrive et debatindlæg på en hjemmeside eller uploade en podcast på SkoleTube til deres venner om et aktuelt emne.

13 Mediefag – produktion Det vigtigste element i faget er elevens egen produktion af digitale medier. Det er gennem produktionen, eleven opnår erfaring med at bruge mediet som udtryksmiddel. Produktionsfasen giver også viden om de virkemidler og teknologier de udsættes for hver dag. Produktion med iLife Egebakkeskolen har valgt at satse på Apples iLife applikationer, når der skal benyttes kreative digitale medier. Denne programpakke udmærker sig indenfor både: Deltagelse, formidling, intuitiv tilgang, tilgængelighed, funktionalitet og kreativitet. Undervisningen bør derfor også afspejle disse forcer. Eleverne skal opnå et så godt kendskab til: iPhoto, iMovie, Podcast og iDVD, at de efter 5. kl. vil kunne bruge disse applikationer i undervisningen på egen hånd. Undervisningen skal derudover omfatte brug af mobile enheder: Digitale videokameraer, iPods, telefoner og digitale kameraer.

14 Mediefag – formidling Formidlingen eller præsentationen af elevernes produktioner er mindst ligeså vigtig som produktionen selv. Et produkt bør afsluttes med en præsentation, hvor producenterne selv ofte vil være de største kritikere. Herved opnås en effektiv evaluering og videndeling, som kan blive basis for et endnu bedre produkt næste gang. Offentliggørelse af elevernes medier Digitale medier har den store fordel, at de let kan deles med et meget stort publikum. Det skal med omtanke udnyttes i mediefaget, så eleverne oplever de muligheder det giver. Forsøg både at uploade til YouTube, FaceBook, SkoleTube m.fl. og prøv også at færdiggøre nogle af projekterne på iDVD til færdige DVD produktioner med cover

15 Mediefag – metode Faget er tildelt en lektion pr. uge – men det vil ofte være en fordel at samle timerne i blokke under selve produktionsprocessen Undervisningsmateriale, inspiration og konsulentbesøg i emner om digital dannelse kan søges hos Medierådet (www.medieraadet.dk) De temaer eleverne skal producerer digitale medier ud fra skal være overskuelige og veldefinerede. Det er desuden at foretrække, hvis de er hentet fra virkelige problemstillinger eller opgaver. For at inspirere og gøre det overskueligt kunne det være en mulighed at uploade elevernes opgave som en videopodcast. I produktionsfasen vil det være hensigtsmæssigt at eleverne arbejder i grupper af 3-4 elever. Det er vigtigt at de skiftes til at ”styre” medierne, så de alle får praktiske erfaringer med funktionaliteten.

16 Mediefag – metode I løbet af undervisningen skal I også arbejde med informationssøgning kildekritik på nettet. Eleverne skal kunne søge, sortere og udvælge information. Alle dele af undervisningen i mediefaget bør foregå digitalt. Det er desuden vigtigt at prioritere elevernes interne digitale kommunikation og samarbejde højt – og vejlede dem i dette. Til yderligere inspiration kan der hentes hjælp i faghæfte 48 ” It- og mediekompetencer i folkeskolen” fra undervisningsministeriet. Det kan læses i en forkortet udgave her:

17 Musik og Film - formål Kommer senere

18 Musik og Film – produktion
Kommer senere

19 Musik og Film – analyse Kommer senere

20 Musik og Film – kreativitet
Kommer senere

21 Trin 1 - formål Det primære formål med digitale medier på Trin 1 er at stifte bekendtskab med de muligheder og metoder de digitale medier kan tilbyde. Eleverne bør inden udgangen af 3. klasse have mødt langt størsteparten af de medier og platforme der benyttes på skolen. På Trin 1 skal det være legen og nysgerrigheden der styrer brugen af de digitale medier og der bør derfor kun være et mindre fokus på kvaliteten af deres digitale produktioner. Computerspil og kreative tilgange vil derfor ofte være den bedste indgangsvinkel. I løbet af Trin 1 skal eleverne også opnå basale færdigheder i håndteringen af en række af de mest anvendte digitale medier (computer, iPod, iPad, digitalt kamera og lydudstyr)

22 Trin 1 – digital dannelse
Elevernes brug af sociale medier og spil på nettet bør komme i fokus allerede på trin 1. Elevernes opførsel på nettet (netetikette/webetik) skal tages op på klassen. På følgende hjemmeside er der en række gode råd til læreren: Elevernes anvendelse af digitale platforme bør tages op på klassen flere gange i løbet af trin 1. Hvad har man lov til at filme og tage billeder af? Hvordan bør man behandle andres data m.m. Lærerne skal forsøge at opkvalificere børnenes uformelle brug af digitale medier, ved at danne modkultur. Læreren skal forsøge at skabe didaktiske designs til de anvendte medier, så eleverne kan skabe, producere, formidle og præsentere indenfor faste rammer.

23 Trin 1 - kommunikation Kommunikationen med Forældrene skal foregå via ForældreIntra fra skolestart. Forsøg at få ForældreIntra til at virke levende via løbende opdateringer af tekst og billeder. Eleverne skal være bekendt med ElevIntra (forsiden, mail, dokumenter og lektiebog) i løbet af 1. klasse Eleverne skal kunne bruge ElevIntras basale funktioner selvstændigt og på ugentlig basis i løbet af 3. klasse Klassens digitale produktioner skal uploades til deres SkoleTube kanal. log ind med UNI-login

24 Trin 1 - Kompetencer På Trin 1 skal eleverne stifte bekendtskab med en række digitale medier. Da sammensmeltningen mellem forskellige medier og programmer efterhånden er total, vil denne liste kun i mindre grad nævne specifikke programmer. Eleverne kan med fordel møde undervisning med det samme medie mange gange i løbet af Trin 1, hvis det didaktiske design tilpasses klassetrinnet. Eleverne skal kunne skrive simple tekster i OpenOffice eller lignende tekstbehandlingsprogrammer og herunder kende til basale formaterings- og layoutfunktioner. Senest i 3. klasse skal de kunne indsætte billeder og kende til mere avancerede funktioner. Eleverne skal kende til basal filhåndtering, brug af netværk, brug af dropbox (eller lignende) og computeropsætning

25 Trin 1 - Kompetencer Eleverne skal prøve at udføre simple søgninger på internettet og kende til ElevUnivers, EMU og andre relevante internetplatforme. Eleverne skal opnå et basalt kendskab til optagelser af lyd, billeder og levende billeder. Eleverne skal arbejde med digitale billedfortællinger. Herunder skal de undervises i basale billedredigeringsfunktioner. Eleverne skal arbejde med digitale lydoptagelser og filmoptagelser. Det kunne være en boganmeldelse på iPad. Oplæsning til iPod fra de store børn til de mindre osv. Eleverne skal have stiftet bekendtskab med iMovie og iPhoto gennem ovenstående

26 Trin 2 - formål Det primære formål med digitale medier på Trin 2 er at opnå en række avancerede og automatiserede kompetencer i brugen af digitale medier. I løbet af Trin 1 har eleverne stiftet bekendtskab med de fleste af skolens medier og deres anvendelsesmuligheder, men på Trin 2 skal elverne efterhånden kunne anvende dem selvstændigt i undervisningen. Mediefaget i 4. og 5. klasse, musikfaget i 6. klasse og filmfaget i 7. klasse er alle fag der skal forsøge at give eleverne på Trin 2 avancerede og selvstændige kompetencer indenfor specifikke genrer, men den resterende undervisning skal stadigvæk bidrage med en stor del. Du kan finde mere om de nævnte fag på forsiden af denne læseplan. I løbet af Trin 2 skal eleverne selvstændigt kunne planlægge, producere, redigere, præsentere og dele digitale produktioner ud fra lærerens didaktiske oplæg.

27 Trin 2 – digital dannelse
Elevernes brug af sociale medier og spil skal jævnligt tages op på klassen. For nogle elever vil det fylde rigtig meget i deres dagligdag både på skolen og derhjemme. Elevernes opførsel på nettet (netetikette/webetik) skal tages op på klassen. På følgende hjemmeside er der en række gode råd til læreren: Elevernes anvendelse af digitale platforme bør tages op på klassen flere gange i løbet af Trin 2. Hvad har man lov til at filme og tage billeder af? Hvordan bør man behandle andres data m.m. Lærerne skal forsøge at opkvalificere børnenes uformelle brug af digitale medier, ved at danne modkultur. Læreren skal forsøge at skabe didaktiske designs til de anvendte medier, så eleverne kan skabe, producere, formidle og præsentere indenfor faste rammer.

28 Trin 2 - kommunikation På Trin 2 skal eleverne bruge alle basale funktioner i ElevIntra på daglig basis. Herunder selvstændig brug af digital lektiebog. Eleverne skal gradvist stifte bekendtskab med mere avancerede funktioner i ElevIntra (mapper, dokumenter, spørgeskema, arbejdsmapper m.m. Senest i 7. klasse skal eleverne modtage og aflevere næsten alt digitalt via ElevIntra Eleverne bør vendes til gradvist selv at kontakte lærerne via ElevIntra. Alt behøver ikke gå gennem forældrene Skoletube bør anvendes ofte i løbet af Trin 2, da de jævnligt bør aflevere digitale produktioner. Klassens digitale produktioner skal uploades til deres SkoleTube kanal. log ind med UNI-login

29 Trin 2 - Kompetencer Eleverne skal i løbet af 4. og 5. klasse opnå et avanceret kendskab til OpenOffice eller lignende tekstbehandlingsprogrammer (aftales med de andre dansklærere). Det gælder de fleste formaterings- og layoutfunktioner, indsætte billeder og tabeller eller anden grafik. Eleverne skal i løbet af Trin 2 opnå en funktionel brug af tastaturet. Dansklærerne på trinnet aftaler fremgangsmåden. Følgende lille program kan evt. anvendes: I løbet af Trin 2 skal eleverne stifte bekendtskab med regnearksprogrammet OpenOffice eller lignende (aftales med de andre matematiklærere). Senest i 7. klasse skal eleverne kunne bruge regnearkets almindelige funktioner selvstændigt.

30 Trin 2 - Kompetencer I løbet af Trin 2 skal eleverne stifte bekendtskab med et eller flere præsentationsprogrammer. Det kan være OpenOffice, keynote eller lignende (aftales med de andre dansklærere). Senest i 7. klasse skal eleverne kunne bruge præsentationsprogrammets almindelige funktioner selvstændigt. Eleverne skal kende til almindelig computeropsætning, netværksopsætning og kunne håndtere filer og mapper. Eleverne skal kende til internetsøgning, kildekritik og relevante platforme som: ElevUnivers, EMU, SkoleTube, /skole og lignende. Eleverne skal arbejde med digitale billedfortællinger i iMovie. Herunder skal de undervises i billedredigeringsfunktioner i iPhoto og scanning af billeder.

31 Trin 2 - Kompetencer Eleverne skal arbejde med digitale lydoptagelser og filmoptagelser. Det kunne være en boganmeldelse på iPad eller iMac. Oplæsning til iPod i sprogfagene. Eleverne skal have et godt kendskab til alle programmer i iLife pakken efter Trin 2. Senest i 7. klasse skal eleverne kunne anvende alle almindelige medier selvstændigt og med en vis grad af rutine. Det er derfor meget vigtigt, at eleverne i slutningen af Trin 2 anvender alle digitale medier som en naturlig del af undervisningen. Der skal selvfølgelig tages hensyn til den manglende rutine, så vejledning og evaluering af mediet som redskab vil stadigvæk fylde en del på Trin 2.

32 Trin 3 - formål Kommer senere

33 Trin 3 – digital dannelse
Kommer senere

34 Trin 3 - kommunikation Kommer senere

35 Trin 3 - Kompetencer Kommer senere


Download ppt "IT og digitale medier En beskrivelse og læseplan for Egebakkeskolens it-didaktiske designs og målet for elevernes mediekompetencer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google