Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Model oversigt Tryk F5 og skift til næste slide – De røde knapper vil sende dig direkte til det valgte. Nederst på siden er en knap som hedder “Menu” –

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Model oversigt Tryk F5 og skift til næste slide – De røde knapper vil sende dig direkte til det valgte. Nederst på siden er en knap som hedder “Menu” –"— Præsentationens transcript:

1 Model oversigt Tryk F5 og skift til næste slide – De røde knapper vil sende dig direkte til det valgte. Nederst på siden er en knap som hedder “Menu” – tryk på den og du ryger tilbage til oversigten. God fornøjelse

2 Menu Becks læringscirkel Taksonomi oversigt Reflektion
Prinds læringsrum Scheins model Hobels oversigt Gleerups skoleoversigt FIMME Blooms taksonomi Tønnesvang + Beck Krathwohls taksonomi Praksistrekanten Solo taksonomi Aktivitetsformer Dales lærerkompetencer Den didaktiske trekant Didaktisk trekant + læringssyn

3 Socialkonstruktivistisk læringsteori Læreren
Didaktisk trekant + læringssyn Stoffet Elevcentreret Læringsorienteret position Konstruktivistisk/ Kognitivistisk læringsteorier Lærercentreret indholdsorienteret position Praksislæring Tilgang til undervisning Eleven Lærer & elev samspilsorienteret position Socialkonstruktivistisk læringsteori Læreren Menu

4 Aktivitetsformer E Vejledende E E E Præsenterende E G L E L G E E E E
Samarbejdende E G E Menu

5 Blooms taksonomi Taksonomi
Viden (opskrive, benævne, definere, kende, huske) Forståelse (forklare, udtrykke, beskrive, udpege) Anvendelse (oversætte, anvende, bruge, demonstrere, illustrere, praktisere, skitsere) Analyse (analysere, differentiere, sammenligne, kontrastere, relatere, eksaminere) Syntese (sammensætte, planlægge, foreslå, designe, konstruere, organisere) Vurdering (vurdere, bedømme, graduere, udvælge, estimere) Menu

6 Krathwohls taksonomi Taksonomi
Modtage (perception, observere, indse, lytte, være opmærksom) Reagere på (praktisere, iagttage, bidrage, overveje, udforske, vise, svare, fortælle) Værdsætte (foretrække, muliggøre, føle, ønske, acceptere) Organisere værdier (bedømme, udkrystallisere, vægte, relatere) Livssyn / personlighed (danne, beslutte, vælge, afgøre) Bygger på graden af internalisering Menu

7 SOLO-taksonomien Taksonomi Ikke struktureret (misforstå)
Ensidigt struktureret (identificere, udføre) Flersidigt struktureret strukturere, beskrive, registrere, udregne, kombinere) Rationelt (integrere, sammenligne, årsagsforklare, analysere, relatere) Abstrakt (opstille teorier, generalisere, generere hypoteser, perspektivere) Menu

8 Rum – vertikalt (ledelse) Rum – horisontalt (samarbejde)
Jørgen Gleerup Mission Virkelighedssyn Tids- orientering Rum – vertikalt (ledelse) Rum – horisontalt (samarbejde) STX Orienteret mod universiteterne Videnskabeligt fokus * Kan det reflekteres? ”Ude af tid” Indirekte ledelse – første blandt ligemænd Individuel konsensus – de enkelte lærer skal have frihed HHX Merkantil tradition Markedsorienter et Fokuseret på udvikling * Kan det sælges? Fokus på fremtiden – at kunne følge med tiden Strategisk ledelse Legitim afstand mellem ledelse og medarbejdere Strategisk konsensus – enighed om målet HTX Teknologisk orienteret Fokuseret på det tekniske * Kan det produceres? Kan det virkeliggøres -> eksperimentere nde tid Erfaringsbaseret skoleform – ledelsen ”tættere på” Praktisk eksperimentel konsensus Menu

9 Implicitte værdier/antagelser
Edgar Scheins model Artefakter Emplicitte værdier Implicitte værdier/antagelser Menu

10 Refleksion Menu Metaniveau Handleforslaget Refleksionen Helhed Del
Den umiddelbart Beskrivelsen foreliggende helhed Objektniveau Menu

11 Den didaktiske trekant
STOF Lærercentreret / indholdsorienteret Elevcentreret / læringsorienteret Læring ELEV(ER) LÆRER Elev/lærer samspilsorienteret Menu

12 Dale: Lærerkompetencer
K1 : Kundskabskompetence: Undervisningens gennemførelse. (Asymmetrisk kommunikation)‏ K2: Fagdidaktisk kompetence: Planlægning, forløb, evaluering. Lærersamarbejde,- som er forudsætning for skoleudvikling K3: Almendidaktisk kompetence: Teoretisk begrundelse, refleksion og ny teori. Legitimering af valg. Opdragelsesteori, etik, der pædagogisk integrerer K1, K2 og K3 K1 K2 K3 Menu

13 Praksistrekanten refleksion refleksion Menu Praksis/ Handlinger
Begrundelser - Teori Værdigrundlaget - Etik Menu

14 Kvalificering (viden/kvalifikationer)
Tønnesvang + Beck Kvalificering (viden/kvalifikationer) Selvbestemmelse (værdier/følelser/engagement) Udadrettethed Faglig praksis – arbejdsformer Kundskaber Teknisk tilværelses kompetence Opkvalificering af elevernes evne til at engagere sig – danne sig en mening Deltagelse Politisk/etisk tilværelseskompetence Indadrettethed Hvordan lærer jeg bedst? – faglig selvreflektion Metakognition Selvreferentiel tilværelseskompetence Psykodynamik – hvilke følelser er på spil og hvordan håndtere jeg dem? Selvindsigt Fænomenlogisk tilværelseskompetence Menu

15 Evaluering Formål – Hvorfor? Indhold – Hvad? Metode – Hvordan?
FIMME Formål – Hvorfor? Faglige mål (kognitive og affektive mål) Kompetencemål Indhold – Hvad? Kernestof og supplerende stof (eksemplariske nøgleproblemer) Elevernes for-forståelse og erfaringer Metode – Hvordan? Arbejds- og undervisningsformer (Læringsrum, undervisningsprincipper) Progression (i mål, arbejdsformer, opgaver, taksonomiske niveauer) Kompetencer Socialform og aktivitetsform Sekvensering og variation Materiale – Hvilket? vælges ud fra de ovennævnte overvejelser Evaluering Formativ Summativ Menu

16 Hobels oversigt LÆRINGSRUM SOCIALFORM AKTIVITETSFORM Menu
Tavleundervisning/ Undervisningsrum (deduktiv) Klassen Forelæsning, lærer- og elevoplæg med spørgsmål Præsenterende Information, demonstration, formidling af fagligt stof og faglige metoder Værkstedsunder- visning/ Træningsrum (deduktiv - induktiv) Solo, par, gruppe Individuelt arbejde, summegruppe, arbejdsgruppe Præsenterende/ samarbejdende Opgaveløsning. Træning af faglige kompetencer Klassedialog/under visningsrum (induktiv) Klassen/hold Dialogisk undervisning – læreren som ordstyrer (?) Samarbejdende Diskussion om det faglige stof Gruppe- og projektarbejde/ Studierum (induktiv) (Projekt)grupper Kortere og længere gruppearbejde. Projektarbejde – evt. i samspil Vejledende Problemorienteret arbejde Menu

17 Becks læringscirkel Foredrag, oplæg & tavleundervisning
Høj styring / Orden / deduktiv metode Foredrag, oplæg & tavleundervisning Undervisningsdiff. & individuelt arbejde Stille spørgsmål, lytte, få ny ”viden” & tage noter Arbejde alene, øve sig indtil man kan, koncentration om konkret opgave & finde sin egen måde at arb. m. stoffet Samarbejde, kunne selv, håndtere arbejdsproces, håndtere tidsramme & håndtere flere metoder/fag Håndtere uenighed, problematisere, diskutere & Ræsonnere Gruppearbejde & projektarbejde Klassesamtale Skulptør Viden og forståelse Træner Færdigheder Afstand Nærhed Videnshåndtering Konsulent Vurdering Deltager Lav styring / Kaos / induktiv metode Menu

18 Taksonomier Taksonomi Bloom Krathwohl Solo Viden Forståelse Anvendelse
Analyse Syntese Vurdering Modtage Reagere på Værdsætte Organisere værdier Livssyn / personlighed Bygger på graden af internalisering Ikke struktureret Ensidigt struktureret Flersidigt struktureret Rationelt Abstrakt Menu

19 De tre læringsrum Erik Prinds Næste

20 De tre læringsrums karakteristika
Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Aktivitet Vidensformidling Træning af stof Projekt Lærerrolle Formidler/ Organisator Træner/ stiller skriftlige opgaver Konsulent/ Eleverne stiller opgaver Elevrolle Modtager Lærling Studerende Organisering Klasse Individuelt/ gruppe Læringsmål Formidling af nyt stof Træning af kompetencer Håndtering af komplekse sager/ fortage valg Menu


Download ppt "Model oversigt Tryk F5 og skift til næste slide – De røde knapper vil sende dig direkte til det valgte. Nederst på siden er en knap som hedder “Menu” –"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google