Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Menièretræf Herning d. 15.03.2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Menièretræf Herning d. 15.03.2014."— Præsentationens transcript:

1 Menièretræf Herning d

2 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter
Program: Præsentation – Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud Serviceloven - Hjælpemidler Sygedagpengeloven - § 56 Beskæftigelsesloven – fastholdelse, hjælpemidler

3 Tilbud til menièreramte – Center for Kommunikation
Præsentation af Center for Kommunikation

4 Tilbud til menièreramte - Institutionsliste
Institut for Syn og Hørelse, Ålborg. Kommunikationscenter Thisted. CKU Skive – Viborg. Kommunikationssamarbejde Midt. Institut for Kommunikation og Handicap – tale, høre, specialrådgivning. Center for Kommunikation. ASV Horsens, Specialrådgivningen. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (Vejle). Hjælpemidler og Kommunikation. Center for specialundervisning til unge og voksne (Kolding).

5 Tilbud til menièreramte - Institutionsliste
Center for Hjælpemidler og Kommunikation (Bov). Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (Odense). Center for Specialundervisning (Slagelse). Videnscenter for specialpædagogik (Næstved). Center for Specialundervisning (Holbæk). Specialcenter Roskilde Kommunikation (SCR). Kommunikationscentret (Hillerød). Kommunikationscentret, Region Hovedstaden. Center for Specialundervisning for Voksne. Kommunikationscentret (Bornholm).

6 Tilbud til menièreramte
Rehabiliteringstilbuddene: Behandling Undervisning – det hørepædagogiske tilbud Specialrådgivning - Sociallovgivningen -Hjælpemidler Arbejdsmarkedslovgivningen Sygedagpengelovgivningen

7 Tilbud til menièreramte - behandling
Ørelæge / læge medicin Audiologisk afdeling Høreapparat med fjernbetjening / volumenkontrol Meniett Andet Afspænding, balancetræning m.v. Psykolog (kan henvises til på et par komm.centre)

8 Tilbud til menièreramte - pædagogisk
Lov om specialundervisning for voksne Kommunikationscentrene tilbyder rådgivning og vejledning i form af kurser og / eller individuelle samtaler til menièreramte. Målet er - at afhjælpe eller begrænse konsekvenserne af ménièrelidelsen herunder høretab, tinnitus, hyperacusis samt give redskaber til bedre at kunne håndtere sin egen situation.

9 Tilbud til menièreramte - pædagogisk
Adgangen til det hørepædagogiske tilbud er forskellig Visitation Henvisning Fri henvendelse

10 Tilbud til menièreramte - pædagogisk
Eksempel - CFK-Herning. En rådgivningssamtale kan blandt andet omhandle: Udredning af den enkeltes specifikke problemer Gennemgang af høreprøver, ørets anatomi Fysiske og psykiske reaktioner Søvnproblematikker Aflednings- / defokuseringsstrategier generelt og i forhold til den enkelte. Afprøvning af relevante tekniske hjælpemidler Vejledning om andre muligheder - viderehenvisning

11 Tilbud til menièreramte - pædagogisk
Eksempel - Region Hovedstaden: Undervisningen kan indeholde: Afdækning af de problemer, der følger med Menières sygdom Information/viden om Menière og om mulighed for behandling Støtte til at integrere ny viden i dagligdagen Eventuel instrumentel behandling med eksempelvis høreapparat Information om det årlige regionale Menièrekursus samt eventuel visitation til dette.

12 Tilbud til menièreramte - teknisk
Høretekniske hjælpemidler Deles i 3 kategorier: Privat Arbejde Uddannelse

13 Tilbud til menièreramte – hjælpemidler mv.
Hvad Hvor Personlige hjælpemidler Servicelovens § 112 Hjemkommune - Socialforvaltningen Arbejdsredskaber / arbejdspladsindretning Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Hjemkommune - Jobcentret Hjælpemidler og anden støtte i forbindelse med uddannelse. Lovgivning om specialpædagogisk støtte samt anden lovgivning. Uddannelsesstedet

14 Tilbud til menièreramte - hjælpemidler
Serviceloven § 112 og 113 – hjælpemidler og forbrugsgoder - Personlig / privat / i hjemmet Hjemkommunen er ansvarlig myndighed § 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

15 Tilbud til menièreramte - hjælpemidler
Hvordan søges .. i praksis Kontakt til kommunikationscenter /høreinstitut … CFK Her kan gives vejledning om ansøgningsprocedure Udredning af behov og hvilket hjælpemiddel Udredning / sagsfremstilling til kommunen med angivelse af hvilket hjælpemiddel der kan opfyldet det behov brogeren har Hjemkommunen bevilger

16 Tilbud til menièreramte – hjælpemidler, arbejdspladsindretning
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Jobcentret i hjemkommunen er ansvarlig myndighed I forhold til arbejde - Hvilken støtte kan der gives? Høreteknisk hjælpemiddel/ arbejdsredskab, Arbejdspladsindretning Information

17 Tilbud til menièreramte – hjælpemidler, arbejdspladsindretning
Hvordan får man bevilling og hvor? Henvendelse til Kommunikationscenter Vejledning om muligheder Vejledning om ansøgningsprocedure i forhold til jobcentret Skema AF- 82 eller personlig / skriftlig henvendelse : Temaer/Administration/~/media/AMS/Dokumenter/Blanketter/AF82pdf.ashx Jobcenter kontakt til Center for Kommunikation med anmodning om udredning Udredning, afprøvning, opfølgning, udtalelse til jobcenter Bevilling fra jobcenter i hjemkommunen

18 Tilbud til menièreramte – hjælpemidler mv.
Hjælpemiddel til uddannelse Henvendelse til Kommunikationscenter Vejledning til den uddannelsessøgende Efter aftale kontakt til uddannelsesstedet Mange kommunikationscentre har indgået aftale med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om høremæssig udredning af støttebehov og vejledning til uddannelsesinstitutionerne

19 Tilbud til menièreramte - § 56 aftale
Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v. § 56. En arbejdsgiver kan ved aftale med en lønmodtager opnå ret til fra kommunen at få refusion med et beløb, der svarer til de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren i de første 30 kalenderdage af sygefraværet. Stk. 2. En aftale efter stk. 1 kan indgås, 1) når lønmodtagerens sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse og fraværet på grund af lidelsen skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for 1 år, 2) når lønmodtageren skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution og indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet, eller 3) når arbejdsgiveren under det bestående arbejdsforhold allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder før indlæggelsen eller behandlingen.

20 Tilbud til menièreramte - § 56 aftale (fortsat)
Stk. 3. Aftalen skal være skriftlig og indeholde oplysning om arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse samt sygdommens art. Aftalen skal godkendes af lønmodtagerens opholdskommune. Stk. 4. Aftalen kan indgås for 2 år ad gangen og vedrører kun fravær på grund af den lidelse, der er omfattet af aftalen. Aftalen kan ikke fornyes, når lønmodtagerens fravær på grund af lidelsen i det seneste år ikke har medført mindst 10 fraværsdage, medmindre der ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i lønmodtagerens arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.

21 Tak for i dag Birte Clement Specialkonsulent Center for Kommunikation
Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf Mail:


Download ppt "Menièretræf Herning d. 15.03.2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google