Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

-DEPRESSION- Diagnose og behandling i psykologfaglig optik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "-DEPRESSION- Diagnose og behandling i psykologfaglig optik"— Præsentationens transcript:

1 -DEPRESSION- Diagnose og behandling i psykologfaglig optik
Fagligt indlæg RIV-gruppen Sundhedspersonale v. privatpraktiserende psykolog Gregers Gertsen

2 Del 1: Diagnose WHO ICD-10 Diagnostiske kriterier:
Sværhedsgraden afhænger af antal af symptomer, der forefindes. Dog skal samtlige af kriterierne I, II og III forefindes. Diagnostiske kriterier: I   Varighed af depressiv episode mindst 2 uger. II  Ingen tidligere episoder med hypomani, mani el. blandingstilstand. III Organisk ætiologi udelukkes. Kernesymptomer: Nedtrykthed Nedsat lyst el. interesse Nedsat energi el. øget trætbarhed Ledsagesymptomer: Nedsat selvtillid el. selvfølelse Selvbebrejdelser el. skyldfølelse Tanker om død el. selvmord Tænke- el. koncentrationsbesvær Agitation el. hæmning Søvnforstyrrelser Appetit- el. vægtændring

3 Psykologisk optik Et ”symptom” er et SYGDOMSTEGN. Det er IKKE sygdommen i sig selv, men snarere sygdommens udtryk. Forskel på problemet og problemets udtryk (symptomet) Symptomer hænger ofte sammen og kan sjældent adskilles fuldstændigt Samtaleterapi kan hjælpe klienten med at skabe sammenhæng og personlig mening i de symptomer som klienten oplever. Dette kan åbne op for forskellige former for behandling ud af depressionen

4 Psykologisk optik Det psykologiske præmis:
Symptomer giver mening i en virkelig og oplevet verden Konsekvenser deraf: Symptomer kan forstås som ”udtryk for noget” eller ”signaler” Symptomer fortæller noget om individets psyke i relation til omstændigheder Der er en årsag til at symptomer opstår hos det pågældende individ på netop det pågældende tidspunkt Det er meningen, at vi skal forholde os til symptomerne, inden vi afvikler dem og så vidt muligt søge at løse ”problemet som symptomerne udtrykker”. Klienter og deres psykologer ”halser ofte efter” i deres stræben efter at afkode symptomer, således at meningen bag kan begribes, forvaltes og på sigt foregribes Hvis ”koden knækkes” er man bedre i stand til at forvalte sig selv i en depressiv tilstand, hvorved depression kan behandles

5 Depression og psykologi
Nedtrykhed (emotionelt symptom) Hvordan opleves nedtrykheden for klienten? Er der tale om generel tilstand eller er der udsving og forefindes variabler? Er der et mønster? Hvornår bemærkede først i aktuel henseende? Hvad fortæller et eventuelt mønster om klientens liv og virke? Kan andre se det? Personlig oplevelse eller omgivelsers tilkendegivelse Kan nedtrykheden konkretiseres Eksempler på hvordan nedtrykhed gør sig gældende i konkrete situationer. Nedtrykthed kan være reaktion på magtesløshed, psykologisk konflikter/dilemmaer el. lign. der afspejler klientens pågældende situation og centrale ”livsvilkår”.

6 Depression og psykologi
Nedsat lyst og interesse (motivationelt symptom) Hvor savnes lyst og interesse? Hvordan mærkes til forskel fra tidligere, hvad ligger bag det oplevede skift, er der andre vilkår der har ændret sig i samme periode? Tanker kan dreje sig om andet/vanskeligheder ved at være tilstedeværende i pågældende aktivitet Negative forestillinger om aktiviteter kan gøre sig gældende mere end den egentlige oplevelse, f.eks. kan aktivitet tillægges negativ kvalitet Hvad kan lægge bag ændret forhold til givne aktiviteter? Ændret forhold til aktivitet i sig selv Ændret forhold til sig selv i given aktivitet

7 Depression og psykologi
Nedsat energi og trætbarhed (fysisk symptom) Nedsat energi og trætbarhed opleves sjældent i vakuum Er der variabler og hvad kunne ligge bag? Forståelse og forvaltning af variabler Nedsat energi er også en psykologisk vurdering af egne ressourcer Uoverskuelighedfølelse (jf. eksempelvis kognitive vanskeligheder, nedsat funktionsevne) Uoverkommelighedsfølelse (jf. selvværdsproblematik) Hvordan opleves krav relativ til vurdering af egne ressourcer/uligevægt mellem vurdering af sig selv og vurdering af opgave

8 Depression og psykologi
Nedsat selvtillid og selvfølelse Gør sig gældende i mange henseender og er ofte central i forståelse af symptomatologien. Vurdering af sig selv i henhold til konkrete situationer (”selvtillid”) Vurdering af sig selv i generelt henseende (”selvværd”) Hvornår opleves tilstrækkelighed og hvilke personlige kriterier ligger til grund for denne oplevelse? Hvad måler vi os selv efter og hvad fortæller disse regler om os/baggrund/aktuel tilværelse? Perfektionisme som patogenetisk motor, ved stadig følelse af utilstrækkelighed Personlige kriterier også som noget tillært Tidligere oplevelser af succes og fiasko I forhold til hvem, det relationelle aspekt

9 Depression og psykologi
Selvbebrejdelse eller skyldfølelse Skyldfølelse og ansvar Skyldfølelse og tab Kontrolaspektet kontra magtesløshed Internalisering af reguleringsmekanismer, barnets psyke og de voksnes rolle, oplevelse af sig selv som voksent/modent individ jf. selvregulering. Dårlig samvittighed som afvigelse fra de lærte regler, personlige værdier, moral.

10 Depression og psykologi
Tanker om død eller selvmord Skal altid tages alvorligt Er ikke altid udtryk for lyst til at dø Hvad er funktionen af selvmord? Praktisk korrelat, planlægning etc.? Selvværdets betydning for selvmordstanker Selvmord som forvaltning/håndtering af psykiske produkter (tanker/følelser) Døden og eksistentielle forhold

11 Depression og psykologi
Tænke- eller koncentrationsbesvær (kognitive symptomer) Der forefindes mange forskellige kognitive vanskeligheder ved psykiske lidelser. Nuancering nødvendig for forståelse og behandling. Basale og eksekutive kognitive funktioner = redskaber og anvendelsen af disse Emotioners betydning for kognitive funktioner Hvordan påvirker det vedkommendes liv og oplevelse af sig selv Hvilke vilkår gør sig gældende for ”maskineriet” (stress, angst, etc.) Hvordan håndteres eventuel kognitiv funktionsnedsættelse Tænke og koncentrationsbesvær som epifænomen

12 Depression og psykologi
Agitation eller hæmning (fysisk symptom) Restløshed og uro: er der mønster, hvad fylder i tankerne, rettetheden. Betydning for søvn. ”Lyst til at gøre noget”, handlingsaspektet Kanalisering af nervøs energi Depressionens fysiologi Hæmning og social virke

13 Depression og psykologi
Søvnforstyrrelser Kortlægning af søvnforstyrrelse Opvågning tidligere end normalt Indsovningsproblemer Opvågning under søvnforløb Det rent praktiske ved døgnrytme/vaner etc. Drømmenes betydning for søvnforstyrrelse Tankernes betydning for kropslig tilstedeværelse (tanker kan holde kroppen vågen) Søvnbesvær er ofte udtryk for vanskeligheder i dagligdag, altså ”livet i vågen tilstand”. Indsovningssituation er også fraværd af fokus på omgivelser hvilket kan resultere i kontakt med sider i én selv man ikke bemærker i dagligdag

14 Depression og psykologi
Appetit- el. vægtændring (fysisk symptom) Biokemi og psyken Hvad sker der i kroppen når den reagerer? Følelsers konsekvenser for appetit og stofskifte. Angst og stress Tanker om mad, hvad forbindes derved? Forhold til egen krop Forvaltning af følelser og psykosomatik

15 Afrunding Symptomer skal ses som udtryk for et problem
Symptomer afvikles bedst ved at håndtere problemet Behandlingsopgaven ligger blandt andet i at hjælpe med at begribe den mening som symptomerne bærer med sig og håndtere den så godt som muligt Diagnosen er udgør en fælles reference mellem forskellige behandlere, der hver især kan bidrage med forskellige tiltag med henblik på at afhjælpe en depression


Download ppt "-DEPRESSION- Diagnose og behandling i psykologfaglig optik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google