Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye regler om koordinering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye regler om koordinering"— Præsentationens transcript:

1 Nye regler om koordinering
Indhold, baggrund og flere ændringer

2 Lars Vedsmand, Bygge-, Anlægs- og Trækartellet
BAT er fagligt sekretariat for 8 LO forbund med medlemmer i byggeriet Deltager i regeludvalget om bygherrer og koordinering National expert i Kommissionens undersøgelse om implementering af byggepladsdirektivet EU-Social Dialog projekt om gode ideer til koordinering Styregruppen for praktisk guide om direktivet Medforfatter på BAR B&A vejledning om PSS og faktablad for bygherrer

3 Hovedideen… Bygherren skal medvirke til, at arbejdet på byggepladsen kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Ifølge bekendtgørelsen har bygherren derudover pligt til at afgrænse sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne og koordinere sikkerhedsarbejdet i både projekterings- og byggefasen. Bygherren har endvidere pligt til at anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet, hvis bygge eller anlægsarbejdet har et vist omfang. Endelig har bygherren på visse større eller særligt farlige byggepladser ansvaret for at få udarbejdet en plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

4 Hvor er ændringerne? Tidligere bygherrekrav
Koordinering Afgrænsning PSS Anmeldelse Medvirkensansvar Udg. Pkt: 2 firmaer med over 10 ansatte Nugældende bygherrekrav: Koordinering under projektering og under udførelse, hvis 2 firmaer samtidig Forskellige krav til koordinators kompetence, afh. af størrelse PSS som hidtil (2/10) og ved farligt arbejde Byggejournal

5 Afgrænsning Bygherren skal aftale med de enkelte arbejdsgivere, hvem der har ansvaret for at etablere, vedligeholde og fjerne sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne, fx rækværk, belysning, stilladser og ventilationsanlæg. Det skal også aftales, hvem der skal sørge for velfærdsforanstaltninger, orden og ryddelighed, snerydning, grusning og fjernelse af affald. Alle aftaler skal fremgå af plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

6 Koordinering

7 Arbejdsmiljøkoordinator(P)
Arkitektoniske, tekniske og organisatoriske valg, der sikrer en hensigtsmæssig planlægning og rækkefølge af de forskellige arbejder og arbejdsfaser Vurdering af den periode, som skal afsættes til udførelse af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal for de enkelte valg afklare, om der i tilstrækkelig grad er taget hensyn til den arbejdsmiljømæssige bygbarhed på selve byggepladsen, fx: særligt farligt eller sundhedsskadeligt arbejde, egnede tekniske hjælpemidler, så tunge manuelle løft undgås beskrive forhold, der indskrænker arbejdsgiverens mulighed præcisere og justere tidsplan, fx komplicerede processer, hvor arbejdsmiljørisici er vanskelige at forebygge rækkefølgen af de forskellige arbejder afgrænsning af sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne sikre samarbejde og kommunikation mellem de projekterende

8 Arbejdsmiljøkoordinator(P)
Udarbejder bygherrens PSS, der bl.a. skal indeholde en organisationsplan, en byggepladstegning og en tidsplan samt specifikke foranstaltninger vedrørende særligt farligt arbejde Udarbejder en byggejournal, hvis der skal tages særlige hensyn til sikkerhed og sundhed i forbindelse med fremtidige arbejder, fx ombygning, nedrivning, reparations- eller vedligeholdelsesarbejder

9 Bekendtgørelse 574 Projekterende skal fortsat tage hensyn til alm. Forebyggesesprincipper, uagtet at der nu er en ny koordinerende funktion (valg, tid, angivelser af konstruktioner mm) Skal inddrage arbejdsmiljøkoordinator(P) og give denne de nødvendige oplysninger

10 Arbejdsmiljøkoordinator (B)
I princippet som nuværende regler Vigtigt at sikre overgang fra koo(P) Kan være samme person… Koordinere de udførendes aktiviteter Indkalde sikkerhedsmøder Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal ved personlig tilstedeværelse på byggepladsen gennemføre en passende kontrol af aftalerne mellem bygherrer og arbejdsgivere. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal også kontrollere, at alle overholder de beslutninger, der er truffet på sikkerhedsmøderne. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal ligeledes kontrollere, at samarbejdet om sikkerheden i fællesområderne fungerer tilfredsstillende. Arbejdsgivere på byggepladsen skal tage hensyn til arbejdsmiljøkoordinators (B) anvisninger.

11 PSS

12 Særligt farligt arbejde
1. Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygningsværkers omgivelser 2. Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol 3. Arbejde, der udsætter arbejdstagerne for ioniserende stråling, og som gør det nødvendigt at udpege kontrollerede og overvågede områder, som defineret i artikel 20 i EU-Rådets direktiv 80/836/Euratom 4. Arbejde i nærheden af højspændingsledninger 5. Arbejde, der indebærer fare for drukning 6. Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde 7. Arbejde under vand, til hvilket der anvendes dykkerudstyr 8. Arbejde i trykkammer 9. Arbejde, som indebærer anvendelse af sprængstoffer 10. Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer

13 Indhold i PSS 1. En organisationsplan 2. En byggepladstegning
3. En tidsplan 4. En angivelse af færdselsområderne 5. En angivelse af de områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte 6. En angivelse af de fælles sikkerhedsforanstaltninger, der etableres i fællesområderne 7. En afgrænsning af de områder, hvor arbejdet medfører særlige risici 8.En procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v. 9. En angivelse af hvem, der forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner 10. Specifikke foranstaltninger vedrørende evt. særligt farligt arbejde

14 Om Eu’s byggepladsdirektiv 1992
Baggrund: 60% ulykker skyldes dårlig eller mangelfuld planlægning Nye krav bygherre: Anmeldelse til myndighed Koordinering PSS (kan fraviges nationalt efter 3-parts høring) Byggejournal

15 Historik Lang tid om implementering
Nogle MS som Danmark 1993, andre 2003 Krav om løbende tilbagemeldinger om implementering: max 4-5 MS Forskellig kultur og forskellige aktører. Fx bygherre ”project supervisor”, forskellige uddannelseskrav til koordinatorer FIEC/EFBT: 3 social dialog seminarer, enighed om længde koo uddannelse (min 150 timer)

16 Undersøgelser af implementering
Expertundersøgelse Hvad er godt og hvad kan forbedres …og så myndighederne Åbningsskrivelser til 8-10 MS: DK fx 2 firmaer/10 ansatte Italien fx kun pladser >250 ansatte Irland fx nedre grænse bygherrers koordinationspligt

17 Meddelelse 2008 fra Kommissionen
Bedre uddannelse i projektering, så forebyggelse indgår Bedre minimumskriterier for koordinatorers kompetence Mere effektiv koordinering på små byggepladser Anbefaler ”safe pass” programmer Særlig info indsats overfor selvstændige Forhåndsmeddelelse kan kobles med byggetilladelse Ikke-bindende vejledning på EU niveau hyppigt tilsyn af byggepladser indførelse af straffe, der er effektive, står i forhold til overtrædelsen og virker afskrækkende

18 Ikke bindende guideline

19 Ikke bindende guideline
”praktisk rettet” fylder p.t. 235 sider (!) Men en del egnede eksempler

20 Noget helt andet på vej? Komm haft ”high level group” på 92/57, ledet af Stoiber. 1. udkast: Spar 70% af udgifterne (= fjerne bygherrers koordinationspligt). Trukket ud – men nu bl.a. Reducere myndighedernes ude tid med 20%, gøre min. Direktiver til max.direktiver

21 Andre ændringer bygherrer mm
Fælles ønske fra byggeriets organisationer i Handleplanen, sendt til Folketinget. AT øjeblikkelige forslag, ikke været behandlet Opstartsmøder Sikkerhedsrunderinger Fælles rammer Tydeliggørelse af at anvisninger kommer fra koordinator Overdragelse af koordinering Koordinering ift tilgrænsende områder og andre byggepladser Men IKKE p.t. spørgsmål om koordinators uafhængighed af interessekonflikter, særlig uddannelse for koordinatorer under projektering eller bygherres efterspørgsel af arbejdsmiljø i udbud.

22 Andre ændringer nok en gang
DK har fået endnu en åbningsskrivelse, som vurderes ikke at kræve lovændringer, men ændringer i bekendtgørelser… Tidsplan ? Forsinker yderligere at AT får lavet revideret bygherrevejledning – derfor midlertidigt faktablad fra bar B&A. AT vil gennemføre dialogmøder på udvalgte byggepladser


Download ppt "Nye regler om koordinering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google