Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategisk forskningsprojekt om retablering af ålegræs i fjorde og kystområder AU, DHI, KU, MC-Odense, RUC & SDU 2008-2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategisk forskningsprojekt om retablering af ålegræs i fjorde og kystområder AU, DHI, KU, MC-Odense, RUC & SDU 2008-2011."— Præsentationens transcript:

1 Strategisk forskningsprojekt om retablering af ålegræs i fjorde og kystområder
AU, DHI, KU, MC-Odense, RUC & SDU

2 Key parameters and processes affecting the re-establishment of eelgrass in estuaries and coastal waters

3

4

5

6 En ny model

7 Lyskrav har ændret sig – hvorfor?

8 Department of Environmental, Social and Spatial Change
Ålegræsset rekoloniserer ikke ”som forventet” Vores forståelse af lysforholdene ved bunden er forkert og for simpel Kender vi overhovedet frøplanternes lyskrav? Department of Environmental, Social and Spatial Change

9 Department of Environmental, Social and Spatial Change
Bunden har ændret sig: Den er løsere  dårligere forankringspotentiale Den er rigere på sulfid og organiske forbindelser (”jorden er giftig”) Forekomsten af drivende makroalger og bentisk fauna har ændret sig Department of Environmental, Social and Spatial Change

10 Sediment: 92% water content 14% org. mat.
Experiment: Sediment: 92% water content 14% org. mat. Fig. Shows how the sediment has eroded and becomes transported as bed-load in the flume at a current velocity of 12 cm s-1.

11 Flume experiments - light
Viser de strømningsmæssige tærskelværdier for erosionen under lys (kvadrat) og mørke (cirkel).

12 Projektet At forstå, hvorfor ålegræsset ikke retableres, endskønt vandkvaliteten er forbedret. Med implementeringen af EU’s vandrammedirektiv bliver ålegræs inddraget som nøgleparameter i vurderingen af de europæiske fjordes økologiske tilstand. I projektet undersøges ålegræssets retableringsmuligheder i forhold til fysisk stress skabt af vandstrømme og bølger, sedimentets forankrings-potentiale, redox-forhold og iltsvindsrisici, nedbrydeligheden af det organiske materiale samt effekten af bundfaunaen og alger. Resultaterne vil blive benyttet til at udforme strategiske vejledninger og styrke de dynamiske modellers evne til at forudsige, om der er retableringspotentiale for ålegræs i udvalgte vandområder.

13 Projektformål Historisk undersøgelse af udbredelse og fordeling af ålegræs og bundfauna i forhold til meteorologi, hydrodynamik, vandkvalitet og sedimentkarakteristika. Sedimenters fysiske potentiale som forankringsmedie ? Hvornår vil sedimenterne igen kunne huse ålegræs ? Hvordan påvirker bundfaunaen rekoloniseringen ? Hvordan påvirker drivende alger og epifytter rekoloniseringen ? Udvikle dynamiske og GIS-baserede modelbeskrivelser af retablerings-processen. Kombinere og evaluere de videnskabelige resultater i en socio-økonomisk kontekst. Formidle projekt-resultaterne.

14 Output Input 3d dynamic model Vegetation Benthic fauna
Sediment lability Sediment physics Ecological simulation Bio-sedimentation TD, sediment transport simulation Erosion/deposition Hydrodynamic simulation Wave & current energy 3d dynamic model

15 Ph.d. aktiviteter i projektet
1) Optical conditions at the bottom – consequences for eelgrass reestablishment 2) Effects of epiphytes and drifting macroalgae on re-establishment of eelgrass 3) Consequences of sediment biogeochemistry on development and survival of eelgrass seedlings. 4) Direct and indirect effects of benthic macrofauna on eelgrass reestablishment. 5) Development of dynamic models that describe the impact of physical stress on eelgrass reestablishment in cohesive sediments.

16 Department of Environmental, Social and Spatial Change
Status Et år inde i projektet Survey af sediment fysisk/kemiske egenskaber i relation til ålegræsforekomst gennemført; data under behandling Faunasurvey undervejs Eksperimentelle arbejder igangsættes forår 2009 Department of Environmental, Social and Spatial Change

17 Deltagere Kaj Sand Jensen (KU) KSJ Jens Borum (KU) JB
Morten Foldager (RUC) MFP Gary Banta GB Søren Laurentius (RUC) SLN Harley B. Madsen (MC-Odense) HBM Cathrine Bøgh (MC-Odense) CBP Michael Hjort Jensen (MC-Odense) MHJ Nikolei Holmboe (MC-Odense) NH Birgit Olesen (AU) BO Dorte Krause Jensen (AU) DKJ Peter Bondo Christensen (AU) PBC Erik K. Rasmussen (DHI) EKR Ulrik Lumborg (DHI) UL Erik Kristensen (SDU) EK Bo Thamdrup (SDU) BT Marianne Holmer (SDU) MH Mogens Flindt (SDU) MRF

18 Tak for nu – vi vender tilbage!
Department of Environmental, Social and Spatial Change


Download ppt "Strategisk forskningsprojekt om retablering af ålegræs i fjorde og kystområder AU, DHI, KU, MC-Odense, RUC & SDU 2008-2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google