Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til alle Formandsberetning 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til alle Formandsberetning 2010"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til alle Formandsberetning 2010
I år afholdes den 63. generalforsamling i Vesterled Grundejerforening. Der har været 2 dødsfald blandt foreningens æresmedlem – Erik Svendsen og tidl. Formand Finn Christoffersen. Ære være deres minde. Vi har i bestyrelsen i de senere år talt meget om, hvad vi skulle gøre, for at få flere parceller repræsenteret ved generalforsamlingen. Vi har igen i år besluttet at holde generalforsamlingen hvor vi starter med en let anretning hvor foreningen er vært.. Generalforsamlingen er jo sammen med Fastelavn, Sankt Hans, og sommerfest, vores vigtigste sociale begivenheder i foreningen, hvor alle har mulighed for lokalkendskab og lokalsnak.

2 bestyrelsen Bestyrelsen
Velkommen til vores nye sekretær Helle Lohse som er ny medlemmer af bestyrelsen. Helle erstatter Ejner Christensen som pludselig forlod os i oktober til fordel for et direktør job i Oman. Grundet krævende arbejde, trækker Christian sig fra alle poster i bestyrelsen, samt formandsposten for Søgruppen Vesterled. Christian har endvidere valgt at udtræde af Herlev Miljø - og Naturråd. Bitten har også valgt at forlade bestyrelsen. Christian, Bitten og Ejner har desværre ikke mulighed for at været her i dag, så de gode flasker vi har købt som påskønnelse for deres store indsats for foreningen må desværre vente til en passende lejlighed. STOR TAK TIL ALLE TRE.

3 bestyrelsen Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder.
Et møde hvor hele søgruppen er samlet Møde med Borgmesteren - sammen med alle øvrige grundejerforeninger i Herlev. Mæglingsmøde kommunen og bestyrelsen Hækmosen Mange møder med forskellige entreprenører, omkring prisniveau, omfang af oprensning, at skaffe adgangsveje til den store maskine uden at forvolde skade på søområdet. At oprensningen nu er lykkedes til bravur skyldes ikke mindst, et meget flot samarbejde med kommunen, og bestyrelsen for Hækmosen.

4 Ny Velkomstfolder

5 Aktiviteter søområdet
Flot oprydning og fældning ved parkdag 2009. Gennemført stubfræsning af 46. stubbe og rødder Oprydning efter det store væltet piletræ ved svaneøen Beskæring af piletræet ved skuret Fældning af træer og vegetationen i området ved oprensning. Aktiveringsarbejde Herlev kommune. tak til (Mogens og Kim) Oprydning, Flisning af træer og vegetationen. Tak til Hækmosen. Opgravning af søen ved hækmosen gennemført Entreprenør FMT. Bum for enden af Åfaldet er nu etableret. Furesø kommune har opsat nye røde stolper med piktogrammer på deres område. Herlev kommune mangler opsætning i vores område, og grundet afbrænding på Hjortespring skole (mangler finansiering) pt.

6 Kommunestof Udkant Herlev! Krebsdammens forlængelse lokalplan 89.
Forlængelsen af Krebsdammen har gennemgået en samlet VVM- og miljøvurderingsprocedure. Resultatet er opsummeret i den miljøtekniske beskrivelse i kommuneplantillægget. VVM-tilladelsen og stilles krav om relevant overvågning. Disse tiltag skal tilsammen håndtere en korrekt og fremtidssikret behandling af de afledte miljøforhold i forbindelse med vejens forlængelse. Krebsdammen forlænges fra det nordvestlige hjørne af gartneriet og op til Ring 4 overfor Sortemosevej. Det bestemmes, at Krebsdammens forlængelse skal etableres og drives i overensstemmelse med den gennemførte VVM- og Miljøvurdering. Der fastsættes bestemmelser for fjernelse af vej og fortov samt nedgradering af eksisterende vej. (Betyder - Lukning af krydset ved Shell tanken), Det bestemmes ligeledes, at tiloversblevne vej- og fortovsarealer skal matrikuleres og gennemgå en efterfølgende naturmæssig reetablering. Indsigelse og høringsperiode Juli måned ! Se detalje (kommuneplanen ) Plan%202.pdf

7 Kommunestof Således ser indsatsområderne for Herlev kloaksystem ud (5)!

8 Dispensation naturbeskyttelseslovens § 3
Projektet oprensning af det sydvestlige hjørne er nu gennemført

9 Oprensning ved skuret

10 Oprensning ved svaneøen

11 Oprensning af søen Aktiveringsprojekt (hjælp Herlev kommune)

12 Gravmaskinen i aktion Entreprenør FMT har udført et flot stykke arbejde

13 Søen efter oprensning Stor tilfredshed i lokalområdet

14 Søområdet efter oprensning
og stubfræsning

15 Bænken ! Brugere beds rydde op efter sig !

16 Forurening af søen Der er konstateret forurening af søen ved det oprensede område, (regnvandsudløbet for enden af store Åfaldet 14). Bestyrelsen og kommunen holder øje med udløbet. Udløbet har et sort opland så lækagen kan være vanskelig at finde. kommunen forsøger at løse problemet.

17 indløb til Vesterled via Værebro å
I perioder med kraftig nedbør, vil man opleve hvorledes Vesterled sø bliver forurenet via Værbro å. Forureningen stammer fra vejanlæg samt udløb fra Smørmosen, Fedtmosen og Kagså opland.

18 Wetland - Sandfang Værbro å
Søgruppen arbejder med et projekt, hvor udløbet renses af et Sandfang, anbragt lige før udløbet i Vesterled sø. Afventer godkendelse bevilling etc.

19 Svane familien ikke. Hvor blev svaneungerne af.
Igen i sidste år blev svaneungerne afhentet, af hvem vides

20 Nabohjælp Husk at tilmelde jer til databasen nabohjælp.
Vær også opmærksom på fremmede med mystisk optræden.

21 Vesterled Database

22 Udlån af festtelte hos Malene
Udlån af festtelt til medlemmer af Vesterled Grundejerforening Vilkår for lån Teltet lånes ud til foreningens medlemmer uden omkostning. Teltet skal afleveres i samme stand som det modtages. Umiddelbart efter afhentning bør man kontrollere at teltet er komplet og at der ikke er skader på teltdug eller stænger. Når teltet returneres skal det være rent og tørt. Hvis der opstår en skade på teltet, er det medlemmets ansvar at erstatte teltet. Inden teltet pakkes sammen anbefales det at kontakte bestyrelsen for at besigtige den. En mindre skade (f.eks. et hul i en enkelt teltside) betales med kr , mens en større skade medfører at der skal betales for et helt nyt telt (ca. 2000kr). Bestilles på hjemmesiden Vesterled.net

23 Uskrevne regler Vi prøver at holde mængden af regler på et lavt niveau, men til de "uskrevne regler" hører, at vi alle prøver at holde motordrevne maskiner standset i weekenden efter kl. 12, så alle kan få lov at nyde naturen.

24 Vedligeholdelse af fortove Eksempel på misligholdt fortov.
Kommunen opfordret til at alle i foreningen holder fortovet farbar i fuld bredde, samt beskære nedhængende vegetation.

25 løbende fornyelse af Websiden
Web-siden. SAE er i gang med at finde ny CMS system til foreningens hjemme-side, så den vil blive lettere at arbejde med.

26

27 Aktiviteter 2010 Grundet allerede afholdte aktiviteter på søområdet, er der ingen parkdagen i år. Sommerfest. Den 21/8. (Malene) ”projektleder”.  Naturdag den 4/september Christian ”projektleder”. Nærmere informationer følger på Vesterled.net samt medlemmer af Vesterled mail-liste.

28 Idéer til fællesarealet
Opfordring til drøftelse under eventuelt.: Hvordan skal fællesarealet se ud. Skal der f.eks. plantes nyt træ i stedet for det som væltede i stormen. Evt. nogen med mulighed for at lave en beplantningsplan?

29 Fastelavn Tak til Helle og Britt

30 Tak til Bestyrelsen Tak for året 2009 til alle medlemmerne Tak til alle i bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. Tak til fastelavnsudvalget – (Helle og Britt) Tak til Keld og Torben for pasning af skt. Hans bålet. Svend Aage Eeg


Download ppt "Velkommen til alle Formandsberetning 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google