Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mobilens (u)muligheder – forskningsfund fra et forsøgs- og udviklingsprojekt Oplæg ved Uddannelsesforum 2010 Af Nikolaj Frydensbjerg Elf Adjunkt ved Institut.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mobilens (u)muligheder – forskningsfund fra et forsøgs- og udviklingsprojekt Oplæg ved Uddannelsesforum 2010 Af Nikolaj Frydensbjerg Elf Adjunkt ved Institut."— Præsentationens transcript:

1 Mobilens (u)muligheder – forskningsfund fra et forsøgs- og udviklingsprojekt Oplæg ved Uddannelsesforum 2010 Af Nikolaj Frydensbjerg Elf Adjunkt ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet

2 • iPhoneklassen på IBC: Interesse, vilje, penge! • FoU: ”M-læring i gymnasiet” • Forskningsprojekt – Mellem aktionsforskning og etnodidaktik – Et studie af en ”kritisk” case Baggrund for FoU og forskning

3 Forskningsspørgsmål • Hvilke muligheder og umuligheder ser lærerne for mobillæringen i gymnasiesammenhæng – i det enkeltfag de underviser i, på tværs af fag og mere bredt i forhold til gymnasieundervisningen?

4 Materiale og metode • Materiale – Interview af lærere – Feltnoter fra fællesmøder med lærere – Dokumenter fra undervisning: lærer- og elevprodukter – Spørgeskemaundersøgelse af eleverne – Én observation af undervisning – Forskerlogbog • Analysemetode – Procesanalyse: ”Ideens omslag i praksis” – Systematisk kondenserende analyse af materiale

5 To ildsjæle-læreres forståelsesramme ”Mobil- klassen” Teknologi? Læring? Didaktik?

6 Mobilpædagogiske aktionsspørgsmål til lærerteam 1) Teknologi2) Didaktik3) Læring Hvordan? Hvad? Hvorfor? 3 korte afdelinger med didaktiske spørgsmål, tænkeskrivning og svar i plenum. 1 afdeling med teknologiske spørgsmål, tænkeskrivning og svar i plenum. 1 afdeling med lærings- orienterede spørgsmål, tænkeskrivning og svar i plenum.

7 Hvad kan den dims overhovedet?! Tænkeskrivning 5 min. Den teknologiske ressource Lærernes svar… Hvilke funktiona- liteter har iphonen? Hvad er den god til ift. andre teknologi- er (fx andre mobil- er; Internet, bær- bare)? Internetbrowsing, film, kalender, mail, spil, nyheder, hype, app, 3G-kap., Gps, lyd og video, Værktøjskassen (herunder app.), Kommunikation Her og nu-kommunikation fra steder uden for skolen, især godt som rejselærer. Hurtig og nem adgang til information ligegyldigt hvor, fx via apps.; memofunktion; podcast støttet af itunes med portfolio; pædagogiske forklaringer: brugervenligt. Lommeregner, finansværktøj (app.s). Meget freeware. Ordbøger Hvilke funktionali- teter har iphonen ikke? Hvad fungerer ikke godt ? Hvordan bruges den ikke? 3G, fildeling, mangler drevkap., skrivning, mangler pt. en platform Problemer med at sende store datamængder; I-talks? ’Lige det der med at få det til at virke’ Dyr – det koster mange penge at downloade app. Hammerkommercielt.

8 Det mobildidaktiske hvordan? Tænkeskrivning 5 min. Skriv sms til teamkolleger Mobildidaktikkens metodeovervejelser Lærernes svar… Hvordan bruge mobilen som en del af en undervis- ningsmetode i jeres fag og/eller flerfaglige forløb? Redskab til ture; sendevogn; videooptager; masse materialer som eleverne kan træne på når de er på farten; fordybelse lige ved hånden; vidensbase (fx noter); mange forskellige medier til at facilitere mange læringsstile med fokus on the go; reception af sprog (lyttefærdigheder); produktion af sprog. Logbog som memo: resume af undervisning; differentieret undervisning; integration af social kommunikation, fx på engelsk, med venner på nettet; eventuelt med venneskole; hente data, fx fra Danmarks Statistik, gemmes som pdf og ligger på Iphone; øger elevernes informationssøgning; mere varieret kildebrug; bruge faget: lave autentiske ting, ikke på skrømt (fx reklamefilm) Hvordan kan man nok IKKE bruge mobilen i jeres fag og flerfaglige forløb? Ikke bruge dette når det kan gøres bedre på PC. Elendig at skrive på, synes engelsklærer. Lille skærm til at læse på.

9 Hvordan? Nogle af forskerens bud Svar / fundMobildidaktikkens metodeovervejelser Hvordan bruge mobilen som undervisnings- metode i jeres fag og/eller flerfaglige forløb? a)Feltarbejde i et eller flere fag, fx integreret med RedaktionenRedaktionen b)Økonomilæreren: ’Vidensbank’; CBS-film med nyeste forskning c)Ny skriftlighed: Udvidet multimodal skrivekompetenceudvikling d)Mobillog – mundtlig, skriftlig, audiovisuel – for formative læringsforløb e)En rektor: Samarbejde med gymnasieskoler i U-lande! Hvordan kan man nok IKKE bruge mobilen i jeres fag og flerfaglige forløb? a)Uden brug af andre teknologier. Eksempel: Processkrivning b)Det sociokulturelle svar: Hvis teams, lærere, elever og/eller ledere ikke kan se faglig mening med det og er imod, vil det ikke kunne lade sig gøre

10 Hvordan fra ”kan gøre” til ”gør”: Brug af velkendt mobildidaktisk værktøj Undervisningsskitse for: [Navn på lærer] Fag (et eller flere)/projektforløb: Titel Fagligt indhold Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Brug af iPhone-applikationer, herunder Flashcard Væsentligste læringsmål for eleven

11 Vidensudvikling gennem undervisningsbeskrivelser og evaluering • Matematik: ”Matematik for oven”. Flashcard brugt til kollaborativ udvikling af formelsamling • Engelsk: ”Business Communication” med Podcasts, Flashcard og ”Updates”. • Samfundsfag: ”Velfærdsstaten”. Flashcard brugt til begrebstræning kombineret med lærerproducerede diskussionsskabende podcasts og produktkrav: video lavet på iPhone • Virksomhedsøkonomi: Flashcard erstattet med Google docs-app.

12 Pointer fra Flashcard-forløb • Muligvis en dårlig udviklingsstrategi at forpligte sig på samme app. – forskellige fag fordrer forskellige apps – men det skabte nogle fagdidaktisk meningsfulde fælles erfaringer • Alternativ strategi at tage udgangspunkt i faglig eller pædagogisk problemstilling, såsom en sag/en faglig undren, et tofagligt 1.-årsprojekt, studietur med fagligt mål, undervisningsdifferentiering mv.

13 Sammenfattende fund I – so far • Fremhævede didaktiske ’umuligheder’ – Tekniske barrierer: Den gnidningsfri IKT-didaktik findes ikke – Meget ressourcekrævende at orientere sig i mobilfaglige muligheder – Ressourcekrævende at skulle ’lære som lærer’ samtidig med at man skal ’lære elever at lære’ – Kan være svært at etablere faglig meningsfuldhed – Frygt for fagligt niveau-drop – Ressourcekrævende at skulle evaluere mobilt genererede medier (fx lyd, video) – Eleverne gør ikke noget af sig selv med mobilen, det skal i høj grad ekspliciteres (stilladseres, ritualiseres) hvad der skal gøres med mobilen

14 Sammenfattende fund II – so far • Fremhævede didaktiske muligheder – Mobil kan gøre eleverne til mere aktive deltagere i undervisningen, til vidensressourcer – Kan bruges af elever til at dokumentere og evaluere læreprocesser, især visuelt, audiovisuelt og auditivt – Kan bruges til at udvikle og opdatere velkendte faglige stofområder i både indhold og form – Kan gøres til vidensgenstand/-mål for kritisk-analytisk refleksion – Kan gøres til vidensmiddel for produktivt-kreativt arbejde (web 2.0-elæring) – Kan øge vidensproduktionens hastighed (”fast education”) – En række samfunds-, kultur-, arbejds-, og studierelevanser

15 Konklusioner/teser om m-læring • Muligheder – Mobiltelefonerne virker studieorganiserende for elever – Mobiltelefoner understøtter en bredere vifte af arbejdsformer som virker fagligt relevante og studiekompetenceudviklende. Især feltarbejde bør fremhæves. – Mobiltelefoner stimulerer til udvikling af nye elevaktiverende multimodale undervisningsgenrer, bl.a. dokumentations- og evalueringsformer, og dermed til ”ny faglighed” • Umuligheder – iPhonen kan ikke erstatte andre medier og teknologier i undervisningen. Papiret lever! – Virker ikke frafaldsforhindrende eller motivationsskabende i det lange løb – Mobiltelefoner fører til ingen dyberegående ny fagdidaktisk udvikling og ”m-læring” uden kommunikation om og refleksion over eksperimenter (didaktisering), hvilket kræver ressourcer – Økonomisk ressourcekrævende for elever: Diskriminering?

16 Mobilens mulige betydning – for en forandring af undervisningen Nøglebegreber: TeknologiVelkendt tænkemådeNy didaktisk tænkemåde MedieressourcerAnaloge ressourcerPrimært digitale ressourcer AdgangLet og billigBesværlig og dyr LæringsplatformeDivergerende platformeKonvergerende platforme LæremidlerFå producenterMange producenter BrugbarhedSimpelKompleks RepræsentationsformMonomodalitet, typisk verbalsprog Multimodalitet, billeder lyd, skrift mv.

17 Mobilens mulige betydning – for en forandring af undervisningen Nøglebegreber: DidaktikVelkendt tænkemådeNy didaktisk tænkemåde FaglighedMonofaglighedEnkeltfaglighed og flerfaglighed (’sag før fag’) UndervisningsorganisationIndividuelt lærendeDel af læringsfællesskab VidenTilegnelse af viden fra ’informationssiloer’ Innovativ anvendelse af vidensressourcer i nye sammenhænge; en distribueret egenskab ved et netværk af individer KontekstualiseringFormel undervisningUformel-formel læring MålAfgrænsede forløb med henblik på resultatorienteret kunnen Undervisning som reflekteret proces og produkt KompetencebegrebI dansk: Literacy’Udvidet literacy’ / semiocy; digital kompetenceudvikling som nødvendigt delelement

18 Mobilens mulige betydning – for en forandring af undervisningen Nøglebegreber: LæringVelkendt tænkemådeNy didaktisk tænkemåde Læringens stedKlasseværelsetStationære og mobile kontekster lokalt-globalt GørenIndividuelIndividuel-kollaborativ KropStillesiddende læringLæring i bevægelse KommunikationLærercentreret envejskommunikation og receptiv tilegnelse Gensidig skabelse af mening i interaktion i en given kontekst LæreprocesKognitionSitueret kognition VidensudviklingBlooms taksonomiKompleks designproces, hvori indgår spørgsmåls- sættende, situeret, instruerende, kritisk og transformativ praksis

19 Afsluttende kritiske bemærkninger 1.Fare for ”ø-projekter ” 2.Læreren er gatekeeper: Læreres undervisnings- og læringsopfattelser styrende for mobiltelefoners fremtidige betydning 3.Mobildidaktik for de mange eller de få? 4.Mobildidaktik som medspiller eller modspiller i kundskabskapløbet? En replik til rektorer i Weekendavisen

20 Mange udviklingsperspektiver • FoU: ”M-læring i gymnasiet” • Andre rapporter på vej, fx om Playing Mondo • Nyt FoU: IKT i naturfag • Projekter i international kontekst, se bl.a. London Mobile Learning Groups hjemmeside • Eller vær med i den workshop der kommer nu!


Download ppt "Mobilens (u)muligheder – forskningsfund fra et forsøgs- og udviklingsprojekt Oplæg ved Uddannelsesforum 2010 Af Nikolaj Frydensbjerg Elf Adjunkt ved Institut."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google