Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Storylinemetoden Eksemplificeret ved et Harry Potter Storylineforløb Oplæg af Conni Camille Isgaard www.storylinemetoden.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Storylinemetoden Eksemplificeret ved et Harry Potter Storylineforløb Oplæg af Conni Camille Isgaard www.storylinemetoden.dk."— Præsentationens transcript:

1

2 Storylinemetoden Eksemplificeret ved et Harry Potter Storylineforløb Oplæg af Conni Camille Isgaard www.storylinemetoden.dk

3 Storyline praktiseres i dag over hele verden Danmark Tyskland Australien Californien Island Holland Bahrain Hong Kong Litauen USA Skotland Didaktik i snæver betydning: formål, mål og indhold. Hvorfor er Storyline filosofien blevet så populær

4 Didaktik i bredere betydning tager stilling til form og metode •Mens mål-middel-didaktikken stod stærkest i USA i 60’erne. •Begyndte man i Skotland at finde alternative undervisningsformer bl.a. ved at slå fagene sammen. Kort historisk tilbageblik: •Erfaringspædagogikken blomstre dog andre steder i verden, bl.a. i Skotland. •I USA forsøgte man at styre elevens læring ved at dele undervisningen op i klare elementer/fag, så de kunne målsættes og evalueres. •Mål-middel-didaktikken blev bl.a. kritiseret for at have et for snævert læringssyn for at imødekomme målpræciseringen. •De didaktiske retninger i USA var domineret af positivistisk funderet psykologi som ofte kaldes behaviorisme eller adfærdspsykologi.

5 Hvordan opstod Storylinemetoden og hvad kan vi bruge metoden til? •”Hvordan barnet lærer er undervisningsmæssigt ikke mindre vigtigt end, hvad det lærer… Gennem et bredt udvalg af erfaringer/oplevelser gives eleven mulighed for at deltage aktivt i sin egen læring.” Det skotske undervisningsministerium ændrede allerede retning i 1965 ved at opfinde et ny fag: Environmental Studies (miljøbestemte studier) som skulle sammensættes af flere fag: Det var ikke kun indholdet der blev ændret, men også filosofien bag måden der skulle undervises på. Oversat citat fra den skotske læseplan i 1965: •historie, geografi, videnskab, teknologi og sundhed Ekspressive Arts (udtrykkende kunst) i form af håndarbejdsaktiviteter, drama og musik blev foreslået som en del af denne undervisning.

6 Den naturlig undren bliver så basis for undersøgelse i virkelig/eksisterende viden i fx tekstbøger eller ude i nærmiljøet/samfundet. Metoden i praksis Eleverne motiveres til at reflektere over et eller andet, hvorpå der laves hypoteser og modeller. Herved opstår relevante og naturlige elevspørgsmål, da eleverne får afgrænset hvad de tror de ved og hvad de ikke ved! Hvordan tror du en pingvin ser du? Har en pingvin ører?

7 Metodens læringssyn Metodens læringssyn blev baseret på, at læring skal tage udgangspunkt i elevens eksisterende viden og erfaringer, som igen leder til at eleven lærer noget nyt ved udførelse af aktiviteter. Filosofien ligger tæt op af Piagets adaptions læringsteori om ligevægtsprocessen mellem assimillation og akkommodation. Assimilativ læring Eleven optager indtryk fra omgivelserne og lægger de nye oplevelser til allerede eksisterende strukturer. (elevernes diskussion og hypotesemodeller umiddelbart efter læreren har stillet nøgle- spørgsmål). Akkommodativ læring Eleven skal rekonstruere tidligere etablerede strukturer gennem nedbrydning, frisættelse og reorganisering, hvilket kan være krævende, da der skal ændres opfattelse. (hypotesemodellerne sammenlignes med virkelig/eksisterende viden). Reorganisering

8 Filosofien bag nøglespørgsmål Filosofien bag nøglespørgsmålene er ikke at forvente et korrekt svar. Svaret er ikke det primære mål, men processen som eleven gennemgår for at komme frem til et svar/forslag. Derfor er det vigtigt, at nøglespørgsmålene er stillet korrekt. Man skal fx ikke spørge: Nøglespørgsmålene skal være være åbne, så alle kan komme med kvalificeret svar. Svarene skal der argumenteres for, de kan lede til diskussion, og noget skal måske undersøges nærmere, og der skal findes dokumentation. Hvad er der i en radiostation? Men spørge: Hvad tror I der i en radiostation?

9 1) Fastlæggelse af sted og tid. 2) Indførelse af personer/dyr el. andre væsner. 3) Hvilken livsform der skal undersøges. 4) Begivenheder/problemer der skal løses. 5) Hypotesen/modellen sættes så vidt mulig i relation til virkelig/eksisterende viden. Lærerens nøglespørgsmål er styringsparameter for rammen af Storylineforløbet. Det der kommer ud af spørgsmålene, er op til eleverne! De kritiske momenter af et Storylineforløb Man kan sige at læreren kender kapiteloverskrifterne som i en bog, men det er eleverne der fremstiller indholdet i kapitlerne.

10 Elevernes hypoteser bliver løbende evalueret og forhåbentlig sker der erkendelser (akkommodation) når klassen sammenligner deres modeller med virkeligheden fx: radiostation avisredaktion museum butik brandstation politistation

11 Ved brug af Storylinemetoden blev der bl.a. stilet imod at opfylde folkeskolens formål § 1. stk. 2: ”Folkeskolen må søge at skabe rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.” - At få eleverne til at samarbejde i både lærervalgte og selvvalgte grupper. - At få eleverne til at bruge deres fantasi samt udvikle deres kreative sider - At køre et tværfagligt forløb, hvor det kreative samt det faglige arbejde foregår i et samspil. - At processen er lige så vigtig som det endelige produkt. - At eleverne skal lære at fordybe sig i arbejdet. - At alle elever, fagligt svage samt stærke, skal kunne bidrage til projektet på hver deres niveau. - At det er vigtigt, at alle elever føler sig nyttige i samarbejdet. Mål med Harry Potter Storyline

12 Første episode: Introduktion af Harry Potter Nøglespørgsmål: Harry har lige fundet ud af han er en troldmand. Hvad vil du spørge om, hvis du fandt ud af, at du er en troldmand/heks? Anden episode: Introduktion af Diagonalstræde (Eleverne har nu hørt om Harry, og han træder for første gang ind i den hemmelige troldmandsgade: Diagonalstræde) Nøglespørgsmål: Hvad tror I troldmandsbutikker sælger? Tredje episode: Kollagebaggrund laves Nøglespørgsmål: Hvordan skal baggrunden se ud? Fjerde episode: Butikker i Diagonalstræde Nøglespørgsmål: Hvilke butikker tror I man kan finde i Diagonalstræde? Første elevpræsentation: Hvad tror I, man skal gøre for at lave en god præsentation? Trylle spil, varer: Hvilke magiske evner/kræfter har din ting? Femte episode: Rejse/Hogwartsekspressen (Harry har nu købt de nødvendige ting, og sidder nu på sit værelse og tænker: ”Hvordan kommer jeg til Hogwarts?”) Nøglespørgsmål:Hvordan tror I trolde og hekse kan rejse? Sjette episode: Personer i Harrys verden (dukker laves) (Harry er på vej til Hogwarts skole for heksekunster og troldmandskab, hvor han i toget møder andre elever) Nøglespørgsmål: Hvordan tror I personerne ser ud? Hvordan vil I beskrive jeres person? (personkarakteristik) Lærerne planlægger episoder med nøglespørgsmål Hele forløbet kan findes på www.storylinemetoden.dk

13 Storyline- episode Nøgle- spørgsmål AktiviteterOrganisationMaterialerProduktMål/øvelse (Dansk) 2 lektioner. Femte episode: Rejse/ Hogwarts- ekspressen. Evt. først tirsdag. Sjette episode: Personer i Harrys verden. Harry har nu købt de nødvendige ting, og sidder nu på sit værelse og tænker: Hvordan kommer jeg til Hogwarts? Hvordan tror I trolde og hekse kan rejse? Hvordan tror I, personerne ser ud? Handlespil i engelsk evalueres, f.eks. hvorfor vil det være en god ide at købe Majas tæppe? Skriv mindst 4 forslag ned i jeres logbog (kan suppleres med tegning). Opsamling på klassen. J.K. Rowlings bud på Harrys første rejse: Læs 5 afsnit fra bogen og find den rigtige rækkefølge (Ron introduceres). Lim afsnittene på et blankt stykke papir (de hurtige elever øver et afsnit til højtlæsning for klassen). Uddrag fra Harrys rejse læses højt af læreren (Hermione introduceres). Lektier: Vælg en person fra Harry Pottes verden. Skriv stikord i logbog til hvordan han/hun kan se ud. Logbog. Dagens aktiviteter og samarbejde evalueres. Logbøger. 5 afsnit (udklip) fra ”Harry Potter og De Vise Sten” side 92-95. Blankt papir + lim. Fra side 102-110. Logbog. Tingene udstilles. Mindst 4 fantasifulde rejsemåder. Tekst i rigtig rækkefølge. Stikord. Kreativ tænkning. Orienterings- læsning. Højtlæsning. Lytteøvelse. Skriftlig refleksion og evaluering. Skema for Storyline Side 7. Tema: Harry Potters historie, et fantasi forløb.

14 Hvordan tror du de personer Harry møder ser ud?

15 Hvordan vil du beskrive din person?

16 Personkarakteristik opdateres løbende efterhånden som Storylineforløbet skrider frem… Hagrid bliver forelsket og får en kone Dobby bliver drillet af ny elev

17 What do you think the shops in Diagon Alley sells? Welcome to Gringotts You get 20 Gallons for 15 £. 17 silver Sickles to a Gallon We haven’t got at bank! This magic hat is only 10 £

18 Eksempler på nøglespørgsmål Hvordan tror I Dombledore bedst kan beskytte den filosofiske sten? Den filosofiske sten kan lave guld og gøre mennesker udødelige. Hvad tror I fordelene og ulemperne er ved at eje den?

19 Rocy og Steve bryder ind hos Magonagal og Dobby. Rocy har brækket armen! Hvad tror du der er sket? Hvordan kan problemet løses? Rocy og Steve ender i fængsel

20 Målsætning og flow Kompetencer Udfordringer FLOW Angst Kedsomhed Læringsmål Undervisningsmål (inspireret af Knoop, 2002)

21 Storylinemetoden imødekommer krav i Folkeskoleloven og Fælles mål ”Folkeskolen forbereder eleverne til medleven og medbestemmelse i et demokratisk samfund og til medansvar for løsningen af fælles opgaver.” ”tage udgangspunkt i barnets situation” ”Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg i videst mulig omfang skal foregår i samarbejde med eleverne.” Storylinemetoden forbereder eleverne til at arbejde projektorienteret ”undervisningsdifferentiering” ”tværfaglighed” §5 ”Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.”

22 Udgangspunkt i barnet Gode vilkår for vækst Frihed, Selvregulering, Deltagerstyring Alle sider af barnets potentiale. Kropslig og Musisk- Kreative aspekter Social læring Fællesskab Beslægtet med teorierne om handlekompetence Tager udgangspunkt i kulturtraditionen samt eleven Medbestemmelse Handlekompetence Forholde sig kritisk Indsigt i sammenhænge Diskutere og tage stilling Læreren er igangsætter og inspirator og må træde tilbage som traditionel kundskabs formidler. Projektorganiseret undervisning Godt indhold, som eleverne kan relatere til. Eleverne skal lære selv at arbejde videre og lære mere. Vurdere kritisk, analysere og skabe struktur. Give eleverne adgang til yderligere viden. Lærerens opgave er at stille krav og forventninger, give feedback og skabe varm og frugtbar atmosfære. Konservativ didaktik (Naturvidenskab) (Mål-middel-didaktikken) Fagdelt undervisning Basale færdigheder Læsning, Skrivning, Regning Paratviden i Historie, Geografi Naturhistorie og Biologi Enkeltaktiviteter Bedømmelse Karakter Progressiv didaktik Kritisk erfaringspædagogik (kritisk videnskab) Nymarxistisk teori: Sociologisk fantasi: Se sammenhæng ml. konkrete samfundsbegivenheder. Kritisk erfaringspædagogik: (ikke baseret på marxistisk teori) Elevernes erfaringer leverer det eksemplariske udgangspunkt. Deltagerstyret projektarbejde Kritisk-konstruktiv didaktik og dannelsesteori Ånds&KritiskVidenskabÅnds&KritiskVidenskab Den kognitive didaktik (relationstænkning, ånds- og kritisk videnskab samt lidt humanisme) Oversigt over begrebsdefinition på de 5 didaktiske hovedpositioner

23 Samfundsforandring Traditionsformidling ElevenViden X kritisk erfaringspædagogik X X kritisk konstruktiv X progressiv (X nyhumanisme) (X marxistisk) X konservativ kognitiv Hvad skal eleven lære? -Læsning -Skrivning -Fakta viden -Grammatik -Regnearter -Praktiske fag -Paratviden -Selvregulering -Socialisering -Kreativitet -Se sammenhænge -Medbestemmelse -Samfundsforståelse -Forholde sig kritisk -Handlekompetencer -Diskutere og tage stilling -Analysere -Skabe struktur -Lukkede eller åbne problemstillinger -Processen -Samarbejde -Ansvar for egen læring osv. Hvordan skal eleverne og lærerne evaluere? -Test -Prøver/karakter -Eksamener -Portfolie -Afleveringer -Logbøger -Spørgeskemaer -Sammenligninger -Mundtlige evalueringer i kl. -Respons -Elevsamtaler -Classroom management med belønning -Café evaluering -Kollegarespons -SMTTE-model -Supervision Andre? Mål: Didaktiske tilgange: Evaluerings metoder: Hvad skal jeres Storyline/undervisning bære præg af? Hvilke evalueringsmetoder passer bedst til hvilke didaktiske tilgange og mål?

24 Hvordan har det været at arbejde med Harry Potters verden? Hvordan har det været at lave collage? ___________________________________________ ___________________________________________________________________ Hvordan har det været at skrive personkarakteristik? ___________________________________________ ___________________________________________________________________ Hvordan har det at været svare på lærernes spørgsmål? ___________________________________________ ___________________________________________________________________ Hvordan har det været at lave Diagonal Stræde? ___________________________________________________________________ Hvordan har det været at arbejde i grupper? Målene i Harry Potter projektet blev evalueret med individuel spørgeskema efter forløbet: Storylinens indhold evalueres løbende Meget godt GodtMindre godt Dårligt

25 Tænk på jeres årsplan/læseplaner. Hvilket emne passer godt til et Storylineforløb? Kan de 5 momenter i et Storylineforløb indgå? 1) Fastlæggelse af sted og tid. 2) Indførelse af personer/dyr el. andre væsner. 3) Hvilken livsform der skal undersøges. 4) Begivenheder/problemer der skal løses. 5) Hypotesen/modellen sættes så vidt mulig i relation til virkelig/eksisterende viden. Hvilke overordnede områder skal eleverne omkring? Prøv at stille nogle nøglespørgsmål til emnet. Husk spørgeteknikken! Hvad skal evalueres? Brug det ”Didaktiske univers” og beslut, hvilke fokuspunkter der skal være i jeres undervisning/elevernes læring.


Download ppt "Storylinemetoden Eksemplificeret ved et Harry Potter Storylineforløb Oplæg af Conni Camille Isgaard www.storylinemetoden.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google