Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DPS Data ApS Adresse*Assistent Få bedre datakvalitet, spar tid og penge Henrik Skalbo DPS Data ApS Blokhusvej 3, DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45 4364.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DPS Data ApS Adresse*Assistent Få bedre datakvalitet, spar tid og penge Henrik Skalbo DPS Data ApS Blokhusvej 3, DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45 4364."— Præsentationens transcript:

1

2 DPS Data ApS Adresse*Assistent Få bedre datakvalitet, spar tid og penge Henrik Skalbo DPS Data ApS Blokhusvej 3, DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45 4364 7522 - hs@dpsdata.dk Ole Olsen Oenslagergade 28 4200 Slagelse Oehlenschlægersgade 28

3 Page 2 DPS Data ApS Introduktion è DPS Data har siden 1993 specialiseret sig i arbejdet med kvalitetssikring af kundedatabaser og medlemsregistre è Årtiers erfaring med postordre virksomhed har lært os de værste pengeslugere:  Fejl i adresse / postnummer - medfører returpost, forsinkede leverancer og ekstra omkostninger  Stavefejl - giver unødvendig irritation hos kunderne og dårligt image for virksomheden  Uønskede dubletter – kunder oprettet flere gange på grund af forkert stavede adresser

4 Page 3 DPS Data ApS Målgruppen è Vore kunder findes blandt;  Postordrevirksomheder,  Foreninger og medlemsklubber  Registre, Tele- og forsyningsselskaber è Fælles for vore kunder er:  De opretter mange nye kunder som en del af dagligdagen  Kundeoprettelsen foretages af flere forskellige personer  De ønsker høj kvalitet i kundedatabasen for at undgå dubletter og returpost  De bruger værktøjer der effektiviserer kunderegistreringen

5 Page 4 DPS Data ApS Adresse*Assistent è Standardiserer adresser i databasen  Adresserne staves i overensstemmelse med Indenrigsministeriets officielle vejregister è Sikrer korrekt stavning af vejnavn  Medvirkende til forbedret image og kundetilfredshed  Øger sansynlighed for korrekt postlevering è Sikrer korrekt postnummer / by  Hermed fjernes en hyppig årsag til returpost  Der spares typisk 50-100 kr. hver gang en fejl undgås

6 Page 5 DPS Data ApS Adresse*Assistent è Eliminerer problemet med uønskede dubletter  Ensartet stavemåde giver mulighed for 100% sikker dubletkontrol  Store portobesparelser ved DM-kampagner  Kunder kan ikke ”gemme” sig under alias-navne/adresser è Forøger tasteoperatør-effektivitet med op til 30% og giver større arbejdsglæde  Selv vanskeligt læsbare adresser håndteres hurtigt og sikkert  Kvaliteten er i top, også sidst på dagen è Muliggør mere effektiv kontrol mod RKI  Standardiserede adresser er en forudsætning for en sikker kundeforespørgsel hos RKI

7 Page 6 DPS Data ApS Sådan virker Adresse*Assistent è På de følgende slides viser vi nogle af de vigtige funktioner Adresse*Assistenten kan tilføre virksomheden på datafangst tidspunktet  Hurtig og sikker kundeoprettelse - normalsituation  Oprettelse med bynavn i stedet for postnr  Oprettelse hvor hverken by eller postnr kendes  Oprettelse af svarkupon med ulæselig adresse  Oprettelse med udvidet etageangivelse  Integration med dublet-rutine i kundedatabasen

8 Page 7 DPS Data ApS Kundeoprettelse - normal è Ny kunde oprettes. è Hele adressen skrives i Adresse*Assistentens gule linie – afslut med enter. è Programmet kontrollerer nu, at stavning og postnr er korrekt og udfylder derefter adressefelterne automatisk è Tast enter og se resultatet

9 Page 8 DPS Data ApS Kundeoprettelse - resultat è Adressedata er valideret og overført til de respektive felter è Adresse*Assistenten kan desuden automatisk danne en dubletnøgle til brug for dubletkontrol, se nederst i skærmbilledet

10 Page 9 DPS Data ApS Hurtig oprettelse – få tegn è En adresseoprettelse kræver ikke mere end de 3 første bogstaver i vejnavnet è Det sparer megen tid og letter oprettelsen af vanskelige vejnavne è Tast enter og se resultatet Oeh 28 4200

11 Page 10 DPS Data ApS Hurtigoprettelse - resultat è Selv vanskelige navne som eksempelvis Oehlenschlægersgade oprettes hurtigt og fejlfrit !!

12 Page 11 DPS Data ApS Bynavn i stedet for postnr è I denne situation kendes postnr ikke è Adressen oprettes i stedet med angivelse af bynavnet è Adresse*Assistenten finder selv det rigtige postnr è Indtastede vej- og bynavne rettes automatisk til korrekte Store og små bogstaver è Tast enter

13 Page 12 DPS Data ApS Bynavn - resultat è Kundens adresse er oprettet fejlfrit è Adresse*Assistenten afleverer altid vej- og bynavn med rigtig anvendelse af Store og små bogstaver, uanset skrivemåden i den gule linie

14 Page 13 DPS Data ApS Ukendt by og postnr è Her kendes hverken postnr eller bynavn è Man ved dog at kunden bor på Sjælland è Adresse*Assistenten viser ved oprettelsen de 4 veje i Danmark der begynder med ’Schl’ è Den rigtige vej vælges è Tast enter for resultat

15 Page 14 DPS Data ApS Ukendt by og postnr - resultat è Som ved de øvrige oprettelser er de valgte adressedata indsat i de korrekte felter

16 Page 15 DPS Data ApS Ulæselig svarkupon è I dette eksempel kan kun første bogstav: F og Allé tydes på svarkuponen è Adresse*Assistenten finder de vejnavne der matcher søgningen è Det rigtige vejnavn vælges – tast enter og se resultatet

17 Page 16 DPS Data ApS Ulæselig svarkupon - resultat è Når man som i dette eksempel bliver præsenteret for et antal mulige vejnavne, er det let at se, at der stod Frøbels Allé på kuponen

18 Page 17 DPS Data ApS Udvidet etageangivelse è Det er enkelt at oprette adresser med udviddet angivelse af opgang, etage, side, mm. è Data indtastes blot i den gule linie som de ønskes i det færdige resultat è Tast enter for resultatet

19 Page 18 DPS Data ApS Udvidet etage - resultat è Alt det du indtastede i den gule linie imellem husnr og postnr, er afleveret i adresselinien è Skrevet med Store og små bogstaver nøjagtigt som du skrev det i den gule linie

20 Page 19 DPS Data ApS Integreret dubletkontrol è Der er tidligere oprettet en kunde: Ole Olsen è på adressen: Oehlenschlægersgade 28 è Når oprettelse af O Olsen forsøges vil Adresse*Assistenten finde den tidligere oprettede stamkort 18 på adressen è Tast enter og se resultatet

21 Page 20 DPS Data ApS Integreret dubletkontrol è Adresse*Assistenten viser dubletten è Operatøren kan nu vælge om O Olsen alligevel skal oprettes

22 Page 21 DPS Data ApS Udvalgte referencer


Download ppt "DPS Data ApS Adresse*Assistent Få bedre datakvalitet, spar tid og penge Henrik Skalbo DPS Data ApS Blokhusvej 3, DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45 4364."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google