Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

REACH - GHS Epoxykonferencen Peter Waksman Miljøkemiker www.altox.dkwww.altox.dk – 38 34 77 98.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "REACH - GHS Epoxykonferencen Peter Waksman Miljøkemiker www.altox.dkwww.altox.dk – 38 34 77 98."— Præsentationens transcript:

1 REACH - GHS Epoxykonferencen Peter Waksman Miljøkemiker www.altox.dkwww.altox.dk – 38 34 77 98

2 REACH •R – Registrering •E – Evaluering •A – Autorisation (begrænsning) •CH – K(Ch)emikalier

3 Hvorfor REACH? •“Given our understanding of the way chemicals interact with our environment, you could say we are running a gigantic experiment with humans and all other living things as the subject” •Sir Tom Blundell, Chairman, Royal Commision on Environmental Pollution, UK, (June 2003)

4 Hvad er REACH? •Milepæle i reformprocessen: –Nov. 1998:Kommisionen kritiserer den nuværende lovgivning i et ”arbejdspapir” –Feb. 2001: Kommisionens første hvidbog om kemikaliereformen –Maj 2003: Kommisionens første forslag til høring –Okt. 2003: Kommisionens endelige kemikaliereform –Nov. 2005: Parlamentets første læsning afsluttet –Dec. 2005: Politisk enighed mellem Parlament/Rådet –Juni 2006:Hvidbogen tilpasset enigheden –Dec. 2006:Anden læsning afsluttes –1/6. 2007:Kemikaliereformen implementeres

5 Hvad er REACH? •Målsætning for kemikaliereformen (7 piller): –Beskyttelse af det menneskelige helbred og det ydre miljø –Opretholde og forstærke konkurrenceevnen af kemikalieindustrien i EU –Forebygge opdeling af det interne marked (EU) –Forøget gennemsigtighed (lovgivning og videngrundlag) –Integrering af internationale tiltag (fx anvendelsesbegrænsninger) –Modvirke og minimere dyreforsøg –Overholde EU´s forpligtelser overfor WTO

6 Hvad er REACH? •EU-forordning –Implementeret i alle EU-lande •1. juni 2007 –Forordninger træder i kraft øjeblikkeligt –Flytter sikkerhedsansvar fra lovgivere til producenter –Erstatter min. 40 forskellige lovgivninger •Bl.a. 67/548/E, 91/155/E –Få ”gamle” stoffer op på niveau med ”nye” –1200 sider samt; •Flowcharts og Implementeringsprojekter (RIP)

7 Registrering •Undersøgelse før markedsføring –No data – no market (art. 5) –Kun overgangsperioder i hht. art. 23 •~30.000 stoffer igennem systemet over 11 år •Mængdeafhængig registrering –Alle kemiske stoffer over 1 t/år pr. producent –Under 1 t/år frivilligt

8 Registrering Mængde (t/år)Phase-in (år) Datakrav (aktion) (I REACH-bilag) >1000 el. >1 CMR 1&2 el. >100 N;R50/53 3½Bilag VII,VIII + CSR + eksisterende information + testforslag til Bilag X (~4.500 stoffer) 100-10006Bilag VII,VIII + CSR + eksisterende information + testforslag til Bilag IX (~2.650 stoffer) 10-10011Bilag VII,VIII + CSR + eksisterende information (~5.000 stoffer) 1-10+1 kriterie i bilag III 11Bilag VII + eksisterende info (~18.000 stoffer) 1-10 andre11Fysisk-kemisk + eksisterende økotox + teknisk dossier, art. 10 (anvendelse, klassificering og sikker brug)

9 Registrering Mængde (t/år) SundhedMiljø 1 - 10 prioriteret -In vitro øje og hud irritation -Hud sensibilisering -In vitro mutagenicitet -Akut toksicitet (én eksponeringsvej) -Akut akvatisk toksicitet – dafnie -Bionedbrydelighed (inkl. hydrolyse) -Akut akvatisk toksicitet – alge 10 – 100-In vitro øje og hud irritation -In vitro mutagenicitet (yderligere test) -Sub-akut toksicitet (28 dage) -Reproduktionsskader, screening -Akut akvatisk toksicitet – fisk -Slam fra rensningsanlæg med bakterier -Adsorption/desorption, screening 100 - 1000-In vitro mutagenicitet (yderligere test) -Sub-kronisk toksicitet (90 dage) -Reproduktionsskader (yderligere test) -Kronisk akvatisk toksicitet – dafnie og fisk -Yderligere nedbrydning og spredning/skæbne -Korttids effekt på jordorganismer >1000 el. >1 CMR 1&2 el. >100 N;R50/53 -In vitro mutagenicitet (yderligere test) -Kræftfremkaldende effekt -Kronisk toksicitet -Reproduktionsskader (yderligere test) -Yderligere nedbrydning og spredning/skæbne -Langtids effekt på jordorganismer

10 Præ-registrering •Stofnavn •CAS-nr. •Anvendelse •Mængde (indenfor tonnagebånd) •Firma-ID •1/6-2008 – 1/12-2008 •Datadeling (SIEF) – fælles registrering

11 Registrering af artikler og isolerede intermediater •Artikler, art. 7 –Registrering; stoffer som frigives fra artiklen > 1 t/år –Notifikation; i artikel > 0,1 w/w% + CMR1&2, PBT, vPvB > 1 t/år, hvis bruger kan udsættes for stof •On-site isolerede mellemprodukter, art. 17 –> 1 t/år: Registrering af udvalgte oplysninger –Ej kontrolleret proces art. 17,3; art. 10 tek. rapport reg. •Transport isolerede mellemprodukter, art. 18 –> 1 t/år: Registrering af udvalgte oplysninger –> 1000 t/år: Registrering som 1-10 t/år stoffer –Ej kontrolleret art. 18,4; art. 10 tek. rapport reg.

12 Ikke - Registreringspligtige Ikke omfattet REACH (art. 2.1) •Radioaktive stoffer •Ikke-isolerede mellemprodukter •Stoffer under toldkontrol •Transport af farlige stoffer/produkter •Affald er ikke defineret som stof, kemisk produkt eller artikel (art. 2.2) Anvendelse ikke omfattet (art. 2.5) •Human – og veterinære lægemidler •Tilsætningsstoffer i levnedsmidler •Aromastoffer i levnedsmidler •Tilsætningsstoffer i foderstoffer •Foderstoffer Undtages for reg. (art. 2,7) •Stoffer på Annex IV (dokumenteret) •Stoffer på Annex V(ex. olie, kul, ædelg) •Re-importerede registrerede stoffer Ikke registreringspligt •Stoffer under 1 t/år (art. 6.1) •Ikke-registrerede stoffer <2 w/w% i polymer (art. 6.3) Midlertidig undtaget registrering •PPORD stoffer i 5 år (art. 9.1) •PPORD stoffer i max. yderligere 10 år (art. 9.7) PPORD (Produkt- og Procesorienteret Forskning og Udvikling) Undtages for reg. (art. 2,9) •Polymerer Stoffer allerede reg. (art. 15) •Pesticider (91/414), biocider (98/8) •ELINCS (OBS. Tonnagebånd)

13 Evaluering HvadHvemHvornår (aktion) Dossier (test) Stoffer > 100 t/år Agenturet Ikke phase-in: 180 d art. 43.1 Phase-in: art. 43.2 Dossier (frivillig kvalitetskontrol) MST 12 mdr. Stofprioritering Evaluering af prioriterede stoffer – evt. godkendelse eller begrænsning Køreplan for stoffer MST + Agenturet 3 års plan

14 Autorisation HvadHvemAktion ”Very high concern” stoffer; POPs, CMRs (1&2), PBTs, vPvBs, EDs  Registrant  Agenturet + Kommissionen  Socio-økonomisk analyse (Bilag XVI)  Begrænsninger - produktion, markeds- føring og anvendelse (Bilag XVII)  Substitution? POPs (Persistente organiske forurenende stoffer) CMRs (Carcinogene, mutagene og reproduktionsskadende stoffer PBTs (Persistente, bioakkumulerende og giftige stoffer) vPvBs (Meget persistente og meget bioakkumulerende stoffer) EDs (Hormonforstyrrende stoffer)

15 Ikke - Autorisationspligtige Art. 56 •Biocider og bekæmpelsesmidler (art. 56,4) •Motorbrændstof (art. 56,4) •On-site isolerede mellemprodukter eller transport isolerede mellemprodukter (art. 2,8) •PPORD stoffer •Kosmetiske produkter (kun humaneffekt) (art. 56,5) •Fødevarer (kun humaneffekt) (art. 56,5) •Stoffer under mærkningsgrænsen i produkter (art. 56,6)

16 Klassificering og mærkning i REACH •Alle ”farlige” stoffer som markedsføres (uanset tonnage) (art. 113) –Inden 1. december 2010 •CMRs 1, 2 og 3 og ”R42” harmoniseres (art. 115) –GHS (1A, 1B og 2) •Andre klassificeringer skal opnås enighed (art. 114) –Alle klassificeringer bliver lagt ud i database •GHS 1. december 2010 for stoffer og 1. juni 2015 for produkter

17 Datatilgængelighed •Hvid liste (frit tilgængelig) –Sammenkog af MSDS, inkl. klassificering og anvendelser •Sort liste (fortrolig) –Virksomhedsspecifikke oplysninger, ex. stof tonnage •Grå liste (kan modtages på begæring) –Registranten vurderer om oplysningerne kan frigives, ex. enkelte forsøgsdata

18 Informationsflow •SDS med informationer fra CSR (eksponerings- scenarier (ES)) •Information om autorisationer, begrænsninger, registreringsnumre, osv. •Informere upstream om ny farer •Arkivering af alle oplysninger i minimum 10 år efter sidste anvendelse

19 Informationsflow Undtaget oplysninger i leverandørkæden (art. 2,6): •Human- og veterinærmedicinske lægemidler •Kosmetiske produkter (færdige) •Medicinsk udstyr (hvis samme informationsniveau som klassificering og mærkning) •Fødevarer eller foder –Tilsætningsstof til fødevarer –Aroma i fødevarer –Fodertilsætningsstof –Foderstoffer

20 V edtagelse af REACH Registrering I, C&L katalog, SVHC der kan afgives fra artikler Registrering III Vurdering af testforslag I I kraft undt. * 2 år 18 mdr. 6 år 11 år 15 år 9 år 1 år 5½ år Første forslag til anneks XIV Præregistrering alle stoffer Registrering II Vurdering af testforslag II Registrering af nye stoffer Phase-in stoffer og stoffer tilsigtet afgivet fra artikler: I: Stoffer > 1000 tons + CMR stoffer> 1 tons + mulige PBT stoffer > 100 tons II: Stoffer > 100 tons III: Stoffer > 1 tons * Afsnit II, III, V, VI, VII, XI og XII Vurdering af testforslag II 3½ år 0 år Kontrol af dossierer Stof vurdering Godkendelser Forbud og anvendelsesbegrænsning 2022 1. juni 2007

21 PAUSE Vi ses om 15 min. 

22 Roller i REACH (art. 3) Producent (P) Enhver fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, der fremstiller et stof inden for Fælleskabet Importør (I) Enhver fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, der er ansvarlig for import Downstream-bruger (DU) Enhver fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, bortset fra producenten eller importøren, der anvender et stof, enten som sådan eller i et kemisk produkt, som led i sine industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter. En distributør eller en forbruger er ikke en downstream-bruger. En reimportør, der er omfattet af undtagelsen i henhold til art. 2, stk. 7, litra c), anses for at være en downstream-bruger. Distributør (D) Enhver fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, herunder en detailhandler, der kun opbevarer og markedsfører et stof som sådan eller i et kemisk produkt for tredjeparter.

23 Informationsflow (roller art. 3) Upstream Downstream Anvendelse eksponering Produkter SDS+ES Producent/ importør i EU Importør Leverandør & blander Distributør Stoffer Råvare Færdig vare ABC Toiletrens blandes/laves Farve DU Slutbrugere ABC Toiletrens

24 SDS under REACH •SDS Direktivet 91/155/EF erstattes af REACH (forordning ikke direktiv) –Art. 31 (SDS krav) 1.Farligt ifølge (67/548/EF eller 1999/45/EF) eller PBT, vPvB (Annex XIII) 2.Indhold i CSA skal være lig SDS CSA kan fremstilles for produkter af DU og dermed skal SDS være lig dette og ikke hver af indholds- stoffernes CSA (udvælg den mest farlige stof-ES) 3.>1% eller >0,2%(gasser) ”farligt” stof i ikke-klassificeret produkt medfører SDS-pligt 5.SDS skal leveres på nationalsproget

25 SDS under REACH •Analyse/vurdering, hvordan SDS ser ud i REACH – punkt for punkt •Definitionen ændres så ordet sikkerhedsdatablad skal bruges i stedet for leverandørbrugsanvisning. •Det får betydning for følgende sætninger: –S61□: Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning. –□ : Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere. For at sikre overensstemmelse mellem henvisningen fra kemikaliets fareetiket/etiket til Sikkerhedsdatablad, foreslås ordet “leverandørbrugsanvisning” ændret til “sikkerhedsdata- blad”, jf. Arbejdstilsynets krav om denne betegnelse for Sikkerhedsdatablade ifølge artikel 31 i REACH-forordningen som trådte i kraft 01.06.2007.

26 SDS under REACH •Punkt 1 –Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden •Samme navn som på etiket •Registreringsnummer fra Agenturet (stof) –Anvendelse •Kun den vigtigste anvendelse nævnes med kort beskrivelse, f.eks. flammehæmmer, oxidant Pga. fortrolighed vil det være hensigtsmæssigt i stedet at angive omstændigheder ved anvendelse (arbejde i gang med at formulere std.) •Bruges i lukkede systemer •Bruges i lukkede systemer som åbnes pga. rengøring jævnligt •Bruges udenfor industrielle operationer •Bruges som en del af en matrix i bygningsprodukt Og til hvad •Maling, lakker og coatings •Som additiv til polymerer •Som aktivator i epoxy-systemer

27 SDS under REACH •”Use Category” (55 kategorier) 1.Absorbents and adsorbents 2.Adhesives, binding agents 3.Aerosol propellants 4.Anti-condensation agents 5.Anti-freezing agents 6.Anti-set-off and anti-adhesive agents 7.Anti-static agents 8.Bleaching agents 9.Cleaning/washing agents and additives 10.Colouring agents 11.Complexing agents 12.Conductive agents 13.Construction materials additives 14.Corrosion inhibitors 15.Cosmetics 16.Dust binding agents 17.Electroplating agents 18.Explosives 19.Fertilisers 20.Fillers 21.Fixing agents 22.Flame retardants and fire preventing agents 23.Flotation agents 24.Flux agents for casting 25.Foaming agents 26.Food/feedstuff additives 27.Fuels 28.Fuel additives 29.Heat transferring agents 30.Hydraulic fluids and additives 31.Impregnation agents 32.Insulating agents

28 SDS under REACH 33.Laboratory chemicals 34.Intermediates 35.Lubricants and additives 36.Odour agents 37.Oxidising agents 38.Pesticides 39.Pesticides, non-agricultural (biocides) 40.pH-regulating agents 41.Pharmaceuticals 42.Photochemicals 43.Process regulators 44.Reducing agents 45.Reprographic agents 46.Semiconductors 47.Softeners 48.Solvents 49.Stabilisers 50.Surface-active agents 51.Tanning agents 52.Viscosity adjusters 53.Vulcanising agents 54.Welding and soldering agents 55./999 Others

29 SDS under REACH •Punkt 1 –Identifikation af leverandør/importør/producent •Adresse, telefonnummer på markedsfører •Hvis udenlandsk markedsfører; Adresse, telefonnummer på ansvarlig person i landet •E-mail på ansvarlig for sikkerhedsdatablad

30 SDS under REACH •Punkt 2 –Fareidentifikation •Kort beskrivelse af klassificering (ikke mærkning) •Beskriv tydeligt om stof/produkt er farlig – ej •Beskriv effekter og symptomer ved forudseelig anvendelse (eks. støvdannelse, kvælning) Overensstemmelse med CSR del C (trin 1,2,3 og 4)

31 SDS under REACH •Punkt 3 –Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer •For klassificerede produkter nævnes stoffer: –Klassificerede stoffer fra ”forskellige” grænser –Stoffer med grænseværdi –vPvB eller PBT fra 0,1% •For ikke-klassificerede produkter nævnes stoffer: –Stoffer >1% eller >0,2% (gasser) hvis; - Sundheds- eller miljøfarlige -Med grænseværdi -vPvB eller PBT fra 0,1% For produkter nævnes indholdsstoffernes evt. REACH registreringsnr. Overensstemmelse med CSR del B1

32 SDS under REACH •Punkt 4 –Førstehjælpsforanstaltninger (klass. bør give pejling, Xi;R36 = 15 min. øjenskylning) •Punkt 5 –Brandbekæmpelse •Punkt 6 –Forholdsregler over for udslip ved uheld •Punkt 7 –Håndtering og opbevaring 7,3 - Evt. reference til firmas Tekniske Datablad

33 SDS under REACH •Punkt 8 –Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler •Grænseværdier biologiske/erhvervsmæssige (formentlig GV-lister for luftforurening) •Punkt 9 –Fysisk-kemiske egenskaber •For stoffer bør data komme fra IUCLID (2) og overensstemmelse med CSR del B1 •Punkt 10 –Stabilitet og reaktivitet •Overensstemmelse med CSR del C2

34 SDS under REACH •Punkt 11 –Toksikologiske oplysninger •Testdata og erfaring (symptomer, o.lign.) –Toksikokinetik, metabolisme og fordeling i kroppen –Akut effekter (akut toksicitet, irritation og ætsning) –Sensibilisering –Toksicitet ved gentagen dosis –CMR effekter For stoffer bør data komme fra IUCLID (5) og overensstemmelse med CSR del C1 •Punkt 12 – OBS!!! –Miljøoplysninger For stoffer bør data komme fra IUCLID (4) og overensstemmelse med CSR del C1

35 SDS under REACH •Punkt 13 – OBS!!! –Forhold vedrørende bortskaffelse For stoffer bør data komme fra IUCLID (1) og overensstemmelse med CSR del A1 •Punkt 14 –Transportoplysninger For stoffer kan data komme ind i IUCLID (1.8) og overensstemmelse med CSR del A1

36 SDS under REACH •Punkt 15 –Oplysninger om regulering •Godkendelse under Afsnit VII og begrænsninger i anvendelsen under Afsnit VIII samt relevant national lovgivning For stoffer kan data komme ind i IUCLID (1.8) og overensstemmelse med CSR del B2 •Punkt 16 –Andre oplysninger •Anvendelser som producent/importør er blevet gjort opmærksom på, men ikke identificeret. Desuden anbefalede begrænsninger i brugen. •Rådgivning og oplæring •Kildeangivelser •Ordlyd af R-sætninger fra punkt 2 og 3 Se desuden Bilag II samt art. 31+32

37 SDS under REACH •Information downstream hvor SDS er påkrævet –Art. 31 8.På papir eller elektronisk senest ved første levering efter REACH ikrafttræden og opdateres ved følgende: a)Ny viden om RMM b)Når godkendelse er givet eller nægtet c)Når en begrænsning bliver krævet Opdateringen skal være gratis til alle tidligere modtagere af stof/produkt indenfor sidste 12 mdr.

38 SDS under REACH •Information downstream hvor SDS ikke er påkrævet –Art. 31 4.SDS ikke påkrævet hvis ”farligt” stof/produkt sælges til offentligheden med nok oplysninger om sikker brug – medmindre DU kræver ét –Art. 32 (1) Information hvor SDS ikke medfølger: a)REACH registreringsnr. (stoffer) (art. 20,3) b)Om stof er godkendelsespligtigt og detaljer c)Detaljer om begrænsninger (Afsnit VIII) d)Evt. oplysninger om RMM

39 SDS under REACH •Information downstream hvor SDS ikke er påkrævet –Art. 32 (3) Information hvor SDS ikke medfølger men alligevel skal opdateres: a)Ny viden om RMM b)Når godkendelse er givet eller nægtet c)Når en begrænsning bliver krævet Opdateringen skal være gratis til alle tidligere modtagere af stof/produkt indenfor sidste 12 mdr. Art. 32 også for ikke-registrerede stoffer (fx 1(c))

40 SDS under REACH •Information upstream fra DU –Art. 33 a)Ny information om farlige egenskaber – uafhængigt af brugen b)Information om RMM hvis ikke tilstrækkelige Informationen skal gives til den næste op informations- kæden (din leverandør)

41 SDS under REACH Upstream Downstream Producent DU Brugere Evt. levere info. (proaktiv) Identificere egen brug hvis ikke i ES Informer hvis RMM ikke er tilstrækkelig Informere om nye oplysninger om fare og RMM Udarbejde og levere SDS og evt. CSA/ES For ikke-pligtig SDS leveres reg. nr., godkendelse eller begrænsninger Modtage og videresende info om nye oplysninger om fare og RMM

42

43 REACH og DUs Registrering for DUs •Identificerede anvendelse, art. 37,2 –DU informerer producent/importør om anvendelse og giver tilstrækkelig information til udarbejdelse af ES (frivilligt) •Ikke identificeret anvendelse, art. 37,4 –DU udarbejder CSA for stoffet hvis >1 t/år i henhold til bilag XII •ES, MSDS, PNEC (miljø), DNEL (sundhed), risikokarakterisering (IT) –DU informerer agenturet om anvendelsen

44 REACH og DUs DU ansvar •Vælge at identificere sin anvendelse –Brug af stof indeholdt i leverandørs ES –Hvis ikke; som ikke-identificeret eller finde anden leverandør –RMM fra ES implementeres samt risikokontrol og dokumentation –Evt. autorisationskrav og begrænsninger skal overholdes

45

46 REACH og DUs Praktiske data skal opad (eksempler) Beskrivelse af anvendelse Hvem bruger det færdige produkt?  Private  Professionelle  Industrielle Og hvor åbent er systemet?  Lukket  Halv-lukket  Åbent Hvem Hvor Hvordan Mængde Hvor ofte Varighed RMM Affaldshåndtering

47 REACH og DUs Praktiske data skal opad (eksempler) Beskrivelse af anvendelse Hvor bliver produktet brugt?  Udendørs  Indendørs Hvem Hvor Hvordan Mængde Hvor ofte Varighed RMM Affaldshåndtering

48 REACH og DUs Praktiske data skal opad (eksempler) Beskrivelse af anvendelse Hvordan bruges produktet?  Spray  Coating  Børste/rulle  Stempel (ex. forsegling)  Andet Hvem Hvor Hvordan Mængde Hvor ofte Varighed RMM Affaldshåndtering

49 REACH og DUs Praktiske data skal opad (eksempler) Beskrivelse af anvendelse Mængde produkt bruges?  < 1 kg  < 10 kg  > 10 kg Koncentration af stof i produktet?  < 0,1 %  < 1 %  < 10 % Hvem Hvor Hvordan Mængde Hvor ofte Varighed RMM Affaldshåndtering

50 REACH og DUs Praktiske data skal opad (eksempler) Beskrivelse af anvendelse Hvor ofte bruges produktet?  < 1 x /år  < 1 x /måned  < 1 x /uge  < 1 x /dag  > 1 x /dag Hvem Hvor Hvordan Mængde Hvor ofte Varighed RMM Affaldshåndtering

51 REACH og DUs Praktiske data skal opad (eksempler) Beskrivelse af anvendelse Hvor ofte bruges produktet?  < 1 time  < 4 timer  < 8 timer  < 40 timer  > 40 timer Hvem Hvor Hvordan Mængde Hvor ofte Varighed RMM Affaldshåndtering

52 REACH og DUs Praktiske data skal opad (eksempler) Beskrivelse af anvendelse Risikobegrænsnings- foranstaltninger  Luftforsynet åndedrætsværn  Rum skal være ventileret  Automatisk ventilation  Handsker  Partikelfiltermaske  Heldragt  Hætte  Beskyttelsesbriller Hvem Hvor Hvordan Mængde Hvor ofte Varighed RMM Affaldshåndtering

53 REACH og DUs Praktiske data skal opad (eksempler) Beskrivelse af anvendelse Tomme beholdere  Farligt affald  Til genbrug hos forhandler Spildevand  Farligt affald  I kloak tilsluttet anlæg Andet affald  Delvist som husholdnings- affald  Delvist til genbrug Hvem Hvor Hvordan Mængde Hvor ofte Varighed RMM Affaldshåndtering

54

55 extSDS under REACH •Hvorfor extSDS? –Sikkerhedsdatablad skal/har skullet beskytte brugere •Beskyttelse af mennesket •Beskyttelse af miljøet –extSDS skal desuden formidle data i informationskæden •Data, så bl.a. korrekt RMM kan benyttes •Flere operationelle forhold skal inkluderes •Forudse anvendelse af stof i alle led –Integrering i nuværende systemer er svært pga: •Store økonomiske investeringer i SDS-systemer •Oversættelsesmoduller og standardsætninger

56 extSDS under REACH •Hvordan extSDS? –Data (eksponeringsscenarie – ES) fra CSR, kapitel 5 via REACH IT. •Skal udvælges i forhold til den relevante anvendelse – der kan godt være flere ES for samme stof •Tilføjes SDS som bilag (”stort” punkt 17) •Enkelte dele af ES skal indarbejdes i SDS –Hvad er ES? •I CSR er det stofspecifikt •Ingen krav til indhold eller form i REACH •Vigtigste redskab og største udfordring mht. information i REACH •RIP 3.2-2 forslag til ES indhold og link til SDS •RIP 3.5 under udarbejdelse og vil give forslag til indsættelse af ES i SDS

57 FREMSTILLING AF ES •Skal indeholde; –Identifikation af brug (DU) –Processen (fremstilling, blanding, brug) (DU) •Identifikation af eksponeringsveje ved brug •Operationelle forhold som vedrører eksponeringen og frigivelsen af stoffet –RMM – herunder affaldshåndtering (DU) –Eksponeringsscenarie •Navn for proces samt kort beskrivelse af den •Operationelle forhold (ex. må kun bruges under 90°C) •Værnemidler og effektiviteten af disse –(Risikovurdering) •PNEC, DNEL i forhold til eksponeringsestimat •Skrue på parametre (mere info. (test, brug), RMM)

58 ES indhold og SDS Indhold i ESI SDS 1. Kort titel af ES1,2 (Anvendelse); 7,3 (Særlige anvendelser) 2. Kort beskrivelse aktiviteterne/processerne i ES- 3. Operationelle forhold 1)Varighed og frekvens af anvendelsen som ES sikrer tilstrækkelig kontrol; hvis beskrevet i SDS skal det ikke nævnes igen i ES 2)Maksimal mængde pr. tid eller pr. aktivitet for hvilke RMM og operationelle forhold sikrer tilstrækkelig kontrol af risiko 3)Andre operationelle forhold relevant for udsættelse; temperatur, tryk, kapacitet af omgivende miljø (vandgennemstrømning, rumstørrelse x ventilationshastighed), emmisionsfaktorer til relevante steder I forhold til DNEL i punkt 8 - I punkt 7/8 hvis brugt som RMM 4. Fysisk form af produktet; hvis beskrevet i SDS skal det ikke nævnes igen i ES 1) For artikler: Overflade pr. mængde artikel indeholdende stof I forhold til punkt 9 - 5. Produktspecifikationer (koncentration/procentisk indhold af stof i produkt eller artikel); hvis beskrevet i SDS skal det ikke nævnes igen i ES I forhold til punkt 3 6. RMM og operationelle forhold ved anvendelse som sikrer tilstrækkelig kontrol af relevante (arbejdere, slutbrugere (private), profesionelle eller ydre miljø) 1)Effekt af enkelte eller flere proces-RMM kvantificeres – disse beskrives 2)Effekt af enkelte eller flere miljø-RMM kvantificeres – disse beskrives 3)Effekt af enkelte eller flere bruger-RMM kvantificeres – disse beskrives I punkt 7/8 - 7. Affaldshåndtering for at sikre tilstrækkelig kontrol i hele ”livet” (også slutform og håndteringen af denne som produkt eller artikel) I punkt 13 hvis relateret til anvendelse af stof/produkt

59 ES indhold og SDS Indhold i ESI SDS 8a. Estimering af udsættelse i forhold til de i ES punkt 3-6 beskrevne forhold samt stoffets/produktets egenskaber; reference til værktøj brugt 8b. Udledte ”grænseværdier” (f.eks. maksimal emmision, maksimal mængde til sikker brug, mængde stof i produkt til sikker brug) baseret på estimeringen i 8a - 9. Hvor relevant: En matrice eller algoritme, som indikerer sikker brug, så ES er fleksibelt indenfor nogle intervaller for nogle udvalgte variable. Det vil oftest være specifikke forhold for specielle typer af produkter – dette punkt vil kan også indeholde en henvisning til et (easy-to-use) beregningsredskab. Hvor relevant: Andre metoder til at checke overensstemmelse på DU niveau kan inkluderes under dette punkt. -

60 FREMSTILLING AF ES •ES grænser (eksempel) Følgende grænser kunne sættes: •Stoffer som ikke er PBT/vPvB eller klassificeres R42, R43, R45, R46, R48, R49, R60, R61, R64 må ikke bruges •Stoffer skal være let bionedbrydelige •Stoffer som har en logK ow < 4,5 •Pulver som har en DNEL (indånding) > 1 mg/m 3 •Farver som har en DNEL (hud) > 0,083 mg/kg/dag •Farver som har en PNEC > 0,01 mg/l •Stofferne må ikke bruges i produkter som skal sprøjtes

61 Eksempel på ES for kemisk stof Kort titel for eksponeringsscenarium ‘Tensid’ anvendt i produkter til rengøring og vedligeholdelse af faste overflader Beskrivelse af aktiviteter/processer, der er omfattet af eksponeringsscenariet Rengøring af faste overflader – rengøring af gulve Brugsbetingelser [Operational Conditions] Industriel fremstilling af rengøringsprodukter i kontrolleret batchproces, hvor brugeren ikke er i direkte kontakt med produktet. Fortynding i rengøringsprodukter til professionel brug og forbrugerprodukter til en endelig brugskoncentration under 1% (vægt/vægt) Produktspecifikationer Fast, ikke-flydende produkt leveres til industriel bruger for fremstilling af rengøringsprodukter. Risikobegrænsende foranstaltninger [Risk Management Measures = RMM], som sammen med brugsbetingelserne, sikrer tilstrækkelig kontrol af risici (human eksponering) Undgå kontakt med øjne; brug handsker ved håndtering af produktet; ingen RMM er krævet for at kontrollere eksponering af brugeren ved anvendelse af produktet til rengøring, såfremt koncentrationen i brugsopløsning er under 1%. Risikobegrænsende foranstaltninger (RMM), som sammen med brugsbetingelserne, sikrer tilstrækkelig kontrol af risici (miljø) Bortskaffelse af spild fra produktion ved tilledning til renseanlæg.

62 Eksempel på ES for præparat Kort titel for eksponeringsscenarium Universalrengøringsmiddel. Professionel anvendelse til rengøring / vedligeholdelse Beskrivelse af aktiviteter/processer, der er omfattet af eksponeringsscenariet Rengøring af faste overflader – rengøring af gulve (medfører at de kemiske stoffer spredes over en stor overflade og kan fordampe) Brugsbetingelser [Operational Conditions] Koncentration af produkt i brugsopløsning: 1% Forbrug: 10L af brugsopløsning per 100 m2 overflade Overflade areal, der rengøres per time: 250 m2 Varighed af arbejdet: 4 timer/dag, 5 arbejdsdage/uge Normal ventilation: 0,8 udskiftninger per time Gentagen kortvarig kontakt med hud: 12 gange per time med varighed 30 sek Produktspecifikationer Kemiske stoffer leveres som et rengøringsprodukt til professionel brug. Produktet er en vandig opløsning, der fortyndes 10 gange med vand før brug. Risikobegrænsende foranstaltninger [Risk Management Measures = RMM], som sammen med brugsbetingelserne, sikrer tilstrækkelig kontrol af risici (human eksponering) Indånding: Risikobestemmende stof: ‘Opløsningsmiddel’; ingen RMM er krævet for at kontrollere eksponering via indånding Hud: Risikobestemmende stof: ‘Tensid’; ingen RMM er krævet for at kontrollere eksponering af huden under rengøringen; brug handsker ved fortynding af produktet Risikobegrænsende foranstaltninger (RMM), som sammen med brugsbetingelserne, sikrer tilstrækkelig kontrol af risici (miljø) Ingen RMM er krævet for at kontrollere eksponering af miljøet fra brugen af produktet.

63

64 Case – borderline produkter (artikler) •Definition af artikel (REACH art. 3,3) –Eksempler og afklaringer af produkttyper –Omdannelsesproces (artikel/kemisk stof) •Afklaring af rolle i REACH (artikler) –Producent, importør, etc. •Forpligtelser vedr. artikler –Gennemgang af filt pen

65 Definition af artikel ”artikel”: en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion” (artikel 3,3) Følgende er en tolkning af artikelbegrebet Funktionen af et objekt er bestemt af formålet af anvendelsen. F.eks. er funktionen af et batteri at levere energi og en kuglepen at skrive. Formen af et objekt er dens to- eller tredimensionelle form (højde, bredde, dybde). Overfladen af et objekt er dens yderste lag. Designet af et objekt er dens opstilling, så den bedst opfylder sin funktion. F.eks. designet af tråd/fibre i stof eller overfladebehandlingen af stof. Et objekt er en artikel, når formen, overfladen og designet er vigtigere for den normale anvendelse end den kemiske sammensætning. Brugeren af objektet har ikke betydning for definitionen (f.eks. professionel/privat).

66 Definition af artikel Til registrering (REACH) af stoffer i artikler skal det vurderes (art. 7,1): - stof til stede > 1 t/år i artikler - stof beregnet til at blive frigivet under normal eller med rimelighed forventet anvendelse af artiklen

67 Afklaring borderline TypeRene stoffer eller stoffer i produkter som skal registreres iht. Artikel 6 Frigivelse under normal anvendelse Den kemiske sammensætning er vigtigst for funktionen Funktionel beholder med stof/produkt - Stof/produkt i spraybeholder* - Luftfrisker med forstøver - Sæbe i beholder med pumpeanordning - Brandslukker Matrix med stof/produkt - Luftfrisker i gelmatrice - Sæbe (fast) - Lim/limvand (size) i tekstiler under processeringen - Bremsebelægninger (slides under kørsel) * Borderline i REACH, som er vurderet og konkluderet i henhold til lovgivningen

68 Afklaring borderline TypeRene stoffer eller stoffer i produkter i artikler som er omfattet af Artikel 7,1 Frigivelse under normal anvendelse Formen og designet er vigtigst for funktionen Funktionel beholder med stof/produkt - Printerpatron (blæk/toner)* - Penne (tusch) - Fyrværkeri* Matrix med stof/produkt - Farvekridt; farve i cowboybukser; kosmetotekstiler (f.eks. kølende underbukser); pudseklud; vådservietter; imprægneret rengørings- svamp; bleer med parfume eller lotion - Tekstiler, film og flader med et lag klæber: Selvklæbende tape; plaster; klistermærker - Parfumerede artikler: Klæder med duft; viskelæder med duft*; lys med duft; legetøj med duft; pegebøger med duft; papir med duft * Borderline i REACH, som er vurderet og konkluderet i henhold til lovgivningen

69 Afklaring borderline TypeArtikler som er omfattet af Artikel 7,2 Ingen frigivelse under normal anvendelse Formen og designet er vigtigst for funktionen Funktionel beholder med stof/produkt - Termometer* - Bilbatteri* - Køleelementer - Kølende bandager - Artikler med dekorative væsker Matrix med stof/produkt - Ethvert tekstil, hvor naturlige eller syntetiske fibre bliver fremstillet, så rene stoffer eller stoffer i produkter bliver tilsat og forbliver i tekstilet (f.eks. biocid, flammehæmmer, antikrøl, vandskyende) - Objekter behandlet, så stoffer eller stoffer i produkter bliver i objekter, f.eks. møbler (træ behandlet med biocid), elektrisk udstyr (behandlet med flammehæmmer), biler (behandlet med flamme- hæmmer) * Borderline i REACH, som er vurderet og konkluderet i henhold til lovgivningen

70 Omdannelse artikel/kemisk stof Pakkemateriale lavet af polyethylen (PE) Skæring, limning, osv. Naturligt materiale Raffinering Stof (monomer) Produkt (polymer) Polymerisering Inkorporering af additiver Filmdannelse Artikel

71 Rolle i REACH (artikler) - EU-producent - Evt. registrere eller notificere, hvis artikel opfylder krav til dette - EU-importør (fra et ikke-EU land) - Evt. registrere eller notificere, hvis artikel opfylder krav til dette Registrering af artikler (art. 7) -Stof frigives under normal anvendelse fra artiklen og -Stof >1 t/år i artikel og -Stof ikke allerede registreret til denne anvendelse Notificering af artikler (art. 7,2) -Stof frigives ikke under normal anvendelse fra artiklen og -Stof fra kandidatlisten* > 0,1% i artikel og -Stof ikke allerede registreret til denne anvendelseog -Eksponering for stof kan ikke helt udelukkes. * Stoffer som er CMR 1&2, PBT/vPvB,

72 Forpligtigelser (artikler) – case 1 Permanent tusch (alkoholbaseret blæk) Følgende er antaget: -5 millioner tuscher om året -5 g blæk pr. tusch -Sammensætningsoplysninger af blæk fra leverandøren i USA -Ingen information om registrering af indholdsstofferne Følgende overvejelser er gjort: -Tuscher til markering, overstrege og farve, som bruges af alle (også børn) -Eksponeringsscenarier: Human udsættelse samt affaldshåndtering -Sammensætning: Årlig mængde farve (10%/100% x 0,005kg/t x 5000000 t/a)=2,5 StofCAS-nr.KlassificeringIndhold (w/w%)Årlig mængde (t/år) Farve-5 - 101,3 - 2,5 Propan-1-ol71-23-8F;R11 Xi;R41 R6740 - 6010 - 15 Butan-1-ol71-36-3R10 Xn;R22 Xi;R37/38-41 R67 10 - 202,5 - 5 Diacetonealkohol123-42-2Xi;R3610 - 202,5 - 5

73 Forpligtigelser (artikler) – case 1 Permanent tusch (alkoholbaseret blæk) Er du EU-producent eller EU-importør? – ja (det har vi defineret) Er objektet en artikel? – ja, tuschpenne er artikler Er der afgivelse under normal anvendelse? – ja, blækket frigives ved skrivning. Formen og designet er vigtigst for funktionen. Indeholder artiklen stoffer fra kandidatlisten? – ikke umiddelbart, men man kender dog ikke meget til farven, som bør undersøges nærmere a)Kontakt farveleverandør for oplysninger b)Hold dig opdateret med indholdet af kandidatlisten (Annex XIV) Indeholder artiklen stoffer som afgives > 1 t/år? – ja, se tabel Er disse stoffer undtaget registrering (Annex IV og V)? - nej

74 Forpligtigelser (artikler) – case 1 Permanent tusch (alkoholbaseret blæk) Er disse stoffer registrerede til denne brug? – forespørg agentur med stofnavn og CAS-nr. Konklusion Farve, propan-1-ol, butan-1-ol og diacetonealkohol skal registreres for brugen i tuschpenne.

75 Forpligtigelser (artikler) – case 2 Luftmadras (vand) Følgende er antaget: -Phthalaten DEHP er indeholdt i plastikken (30%) – er CMR-stof og vil formentlig komme på kandidatlisten (Annex XIV). Må ikke bruges i legetøj, men i artikler. -Luftmadrassen er importeret fra Kina (ikke EU-land) -Der importeres 135 t/luftmadras pr. år Følgende overvejelser er gjort: -Luftmadras, som bruges af alle (specielt børn) -Materialet bruges i mange andre artikler, så denne case kan bruges bredt -Eksponeringsscenarier: Human udsættelse (direkte udsættelse for huden samt migration af indholdsstoffer) -Phthalater fungerer som blødgørerer i bl.a. plastik og bliver med tiden frigivet fra plastikken.

76 Forpligtigelser (artikler) – case 2 Luftmadras (vand) Er du EU-producent eller EU-importør? – ja, vi importerer fra Kina Er objektet en artikel? – ja, luftmadrasser er artikler Er der afgivelse under normal anvendelse? – nej, vi skal dermed ikke registrere stoffer i artiklen Indeholder artiklen stoffer fra kandidatlisten? – ja, formentlig DEHP Indeholder artiklen stoffer fra kandidatlisten i >0,1%? – ja, DEHP (30%) Kommuniker denne information i henhold til art. 33,1 (navn, sikker brug) -Navn: DEHP -CAS: 117-81-7 -Ingen registrering på nuværende tidspunkt -Klass. Rep2;R60-61 (Reproduktionsskadende (fertilitet og ufødt barn) -Undgå langvarig kontakt med huden, især børn og gravide kvinder

77 Forpligtigelser (artikler) – case 2 Luftmadras (vand) Forventes stoffet (DEHP) at kunne afgives under normal anvendelse? Nej Er stoffet (DEHP) registreret til denne brug? – nej, forespørg dog agentur med stofnavn og CAS-nr. Er den totale mængde af stoffet (DEHP) >1 t/år? – ja (30% af 135 t/år) Kan eksponering udelukkes ved normal eller forudsigelig anvendelse? Nej Phthalater er ikke bundet permanent og brugen medfører ofte direkte hudkontakt, især børn. Indtagelse er en forudsigelig anvendelse som ikke kan udelukkes, idet børn kan sutte på plastikken på trods af formen og størrelsen af luftmadrassen. Direkte solskin kan yderligere frigøre DEHP fra plastikken.

78 Forpligtigelser (artikler) – case 2 Luftmadras (vand) Konklusion Notifikation er påkrævet. Kommuniker i henhold til art. 33,1

79

80 Leverandører EU –Vil vores produkt/stof stadig eksistere efter REACH? •Forespørg hos leverandør –Vil vores anvendelse være dækket af registreringen? •Forespørg hos leverandør •Forespørg kemikaliebureau •Check præ-registereringslisten (~1/1-2009) –Sikkerhedsdatablade, herunder anvendelse •Sikre, at vores anvendelse er inkluderet

81 Leverandører EU Spørgsmål til leverandør (præ-registrering / registering) 1.Kan vi forvente at stofferne i produkt ”x” og som kræver registrering, vil blive præ-registreret af jeres firma eller upstream af jeres leverandør? __ ja__ nej __ for tidligt af afgøre. Forventes ___ (dato) 2.Kan vi forvente at stofferne i produkt ”x” og som kræver registrering, vil blive registreret (samt til hvilken anvendelse) __ ja__ nej __ for tidligt af afgøre. Forventes ___ (dato) 3.Hvis spørgsmål 1. og 2. er besvaret med ”ja”: De stoffer som i produktet som kræver registrering – venligst notér registrerings deadline for disse. __ 3½år __ 6 år___ 11 år __ for tidligt af afgøre. Forventes ___ (dato)

82 Leverandører udenfor EU –Status for stofmængder hos os •Kemikalieliste (CAS-nr., mængder, klass., osv.) –Definition af vores rolle •Kemikalier •Artikler

83 Forberede sig på REACH som DU 1.Kemikalieliste (stoffer og produkter) 2.Bestemme for hvert stof/produkt status; - Producent/distributør/DU 3.Bestemme oprindelse af stof/produkt - Produceret af ”os”/importeret fra EU-land/importeret fra ikke EU-land 4.Bestemme monomerer i evt. polymerer 5.Bestemme stof/produkt mængder 6.Bestemme CAS/EINECS/ELINCS for stoffer 7.Liste kunder (downstream) og leverandører (upstream) for hvert stof/produkt 8.Saml tilgængelig data om anvendelse/brug, end-use, RMM, indretning, osv.

84 Leverandører udenfor EU –Evt. præ-registreringen, hvis stof >1 t/år •Stofnavn •CAS-nr. •Anvendelse •Mængde (indenfor tonnagebånd) •Firma-ID •1/6-2008 – 1/12-2008 •Datadeling (SIEF) – fælles registrering

85 REACH MED HJEM (forår 2008) Upstream: •Identificer jeres rolle, evt. kemikalieliste •Snak med leverandør om præ-reg og om jeres stof/produkt vil eksistere •Beskriv anvendelse (initialt eller ”hvem, hvad, hvor”- modellen) Downstream: •Forespørg om end-use og formidl upstream

86 Eksempel på information ProduktMængde (t/år) Main Category Industrial Category Function Produkt A(300) Produkt B203333 Produkt A1150459 Produkt A2150469 Produkt A1: Bruges som ingrediens i én detail rengøringsmidler Produkt A2: Bruges som ingrediens i industrielle rengøringsmidler Produkt B: Bruges som råvare i den kemiske proces

87 DU arbejde - NU •”Main Category” (4 kategorier) 1.Lukket system a. Ikke-isoleret intermediat b. Isoleret intermediat c. Isoleret intermediat med kontrolleret transport 2.Brug som fører til indkapsling ”Ingen” frigivelse af stoffet (farve i tekstiler) 3.Ikke-spredende brug Få udsættes ved brug og kontrolleret proces 4.Spredende brug Eks. Maling, rengøringsmidler til detail.

88 DU arbejde - NU •”Industrial Category” (16 kategorier) 1.Landbrug (gødning, plantebeskyttelsesmidler) 2.Kemisk industri: basale kemikalier (syrer, baser) 3.Kemisk industri: kemikalier til syntese (inhibitorer) 4.”Elektro” industri (halvledere – ikke galvaniserende) 5.Detail (rengøringsmidler, kosmetik, biocider (privat)) 6.Offentlige (professionel brug; toner, rengøring) 7.Læderforarbejdning, industri (farve) 8.Metal industrien 9.Olie og gas industri 10.Foto industri 11.Polymer industri (blødgører, farve) 12.Papir industri 13.Tekstil industri 14.Farve-lak industri 15.Nye stoffer (ingeniør) – eksisterende stoffer (andet) 999. Nye stoffer – ikke beskrevet andetsteds

89 DU arbejde - NU •”Use Category” (55 kategorier) 1.Absorbents and adsorbents 2.Adhesives, binding agents 3.Aerosol propellants 4.Anti-condensation agents 5.Anti-freezing agents 6.Anti-set-off and anti-adhesive agents 7.Anti-static agents 8.Bleaching agents 9.Cleaning/washing agents and additives 10.Colouring agents 11.Complexing agents 12.Conductive agents 13.Construction materials additives 14.Corrosion inhibitors 15.Cosmetics 16.Dust binding agents

90

91

92

93

94

95 Introduktion GHS •1989-1990 vedtager International Arbejder Organisation en konvention og forslag til sikker brug af kemikalier •Andre organisationer følger •1992 vedtages Agenda 21 (bl.a. Rio) – kapitel 19 definerer områder - risikovurdering (ressourcebesparende ~ REACH) - harmonisering af klassificering og etikettering (GHS ~ år 2000) - informationsudveksling (U-lande, databaser) - risiko reduktion (substitution) - styrke nationale niveauer til håndtering af kemikalier - modvirke illegal trafik af farlige kemikalier •Fordelagtigt for lande, producenter og brugere

96 Formålet defineret i kapitel 19 i Agenda 21: «a globally harmonized chemical classification and labelling system, including material safety data sheet and easily understandable symbols, should be available, if feasible, by the year 2000»

97 • Fælles system for transport af farlig gods • Mange forskellige mærkningssystemer: - EU området (inkluderet Australia) - Japan - USA - Canada - ++ • Manglende systemer i mange lande, specielt U-lande Verdens regelværker Meget brandfarlig Sundhedsskadelig

98 Hvordan skulle målet så opnås? •Der var ingen mulighed for en bindende aftale, så man valgte en ny frivillig rekommandation efter en model opstillet tidligere af FN (for transport af farligt gods – ”orange bog”) •FNs Komité for transport af farlig gods blev vedtaget delt i to undergrupper med en overordnet komité for koordinering af ECOSOC* for dermed at frigøre tid og ressurcer til dette nye arbejde * FNs Economic and Social Committee Underkomitè for GHS Underkomitè for transport af farligt gods Overordnet komitè for GHS og transport af farligt gods

99 Udarbejdelsen af GHS •1992 – 2001: etablering af forskellige arbejdsgrupper med repræsentanter fra forskellige organisationer. De udarbejdede forskellige dele af rekommandationen før den nye FN underkomitè formelt blev udnævnt •juli 2001: Den nye FN underkomitè havde sit første møde for at fortsætte arbejdet •december 2002: Rekommandationen vedtaget •Johannesburg 2002: Rapport om at målsætningen fra Rio i 1992 var opnået

100 Arbejdet med GHS •FN underkomitèen har 2 møder pr. år for at vedligeholde og videreudvikle rekommandationen •Rekommandationen vil blive vedtaget opdateret hvert 2. år efter samme model som rekommandationen for transport af farligt gods (orange bog) •Faglige spørgsmål vil fortsat blive klaret af OECD Task Force (sundhed og miljø) og FNs underkomitè for transport af farlig gods (fysisk-kemiske egenskaper)

101 Første udgave i 2002; Første reviderede udgave i 2004; 2. revision i 2006 revision hvert 2. år http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs.html GHS: Globalt Harmoniseret System for klassificering og mærkning af kemikalier oversat til; engelsk, fransk, russisk, spansk, kinesisk, arabisk, japansk

102 GHS indeholder; Regler for klassificering og mærking af stoffer og stofblandinger/mixtures mht.: Klassificering på baggrund af iboende effekt - Fysisk/kemiske egenskaber - Sundhed - Miljø Regler for sikkerhedsdatablade Nye kriterier for andre egenskaper er under arbejdelse i FN-underkomitèen (og OECD) og vil blive inkluderet i rekommandationen efter hver revision

103 Kriterier Fysiske (TDG – Transport of Dangerous Goods) •Eksplosive stoffer •Brandfarlige gasser, aerosoler, væsker og faste stoffer •Oxiderende gasser, væsker og faste stoffer •Gasser under tryk •Stoffer som er ustabile, reaktive med luft, varme- producerende (ex. selvantændelse) •Organiske peroxider •Metalætsende stoffer

104 Kriterier Sundhed/miljø (OECD) •Akut toksicitet •Ætsning/irritation af hud •Alvorlig øjenskade/irritation •Sensibilisering (indånding/hudkontakt) •Mutagen effekt •Kræftfremkaldende egenskaber •Reproduktionsskade •Systemisk toksicitet (TOST) •Aspirationsfare •Vandmiljø

105 Fareklassificering Til debat •Irritation af åndedrætsorganerne •Ætsning/toksicitet ved reaktion med vand •Immunotoksicitet •Jordmiljø •Ozonnedbrydning (EU har foreløbig taget N;R59 med)

106 Faresymboler Nye GHS symboler Akut fare Kronisk fare Meget giftigGiftigÆtsendeSundhedsskadeligMiljøfarligLokalirriterende

107 Hvem vil indføre GHS og hvornår? - flere U-land planlægger at indføre med UNITARS hjælp (Zambia, Senegal..) - lande i Sydamerika (bl.a. Brasilien) som modtager hjælp til dette fra USA - New Zealand er færdige - Thailand bliver det første land i Asien - Japan vurderer – har oversat GHS til japansk - USA vurderer - Canada vurderer - EU har besluttet sig for at indføre GHS - høring netop afsluttet og 1. læsning påbegyndt

108 Implementering af GHS i EU • Ny forordning om klassificering og mærkning • GHS regler for sikkerhedsdatablade er inkluderet i REACH-forordningen (bilag II) Forordningerne skal fungere side om side

109 EU kontra GHS; •GHS er et fælles system for transport og producenter/importører/forbrugere (“supply and use”) •EU’s system for klassificering og mærkning og GHS har samme struktur og opbygning •En del forskelle i kriterierne for klassificering •Forskellige faresymboler og tekst •GHS indeholder en vis grad af valgfrihed (“optionality”) for dem som skal lave nationale regler baseret på GHS –skal EU vælge alt eller kun “det som passer” med dagens system?

110 GHS i EU: Kommisionens tidsplan  Udkast til forordning og tekniske bilag (2005)  Møder med stakeholders (Industrien, etc. (2005))  Forordningstekst, intern konsultation (maj, 2006)  Ad-hoc møder med eksperter (maj/juni 2006)  Internetkonsultation (efterår, 2006)  Forslag fra Kommisionen (juni, 2007) • Behandling i Rådet og EP – kun tid til en høring! • Ikrafttrædelse så snart som mulig ift. REACH • Stoffer, 1. dec. 2010 – blandinger, 1. juni 2015? • 2 parallelle systemer over x antal år

111

112 Fareklassificering Klassificeringselementer for brandfarlige væsker •Flammepunkt (< 93°C) •Kogepunkt Inddeles i 4 (EU kun 3) kategorier

113 Tabel 1 (GHS) BrandfareKategori 1Kategori 2Kategori 3(Kategori 4) Ikke EU Flamme- punkt < 23°C > 23°C - < 60°C > 60°C - < 93°C Koge- punkt < 35°C> 35°C-- Symbol*- Signal ordDanger Warning Tekst (oversat) Yderst brandfarlig Meget brandfarlig BrandfarligBrandbar * Transportfaresymbol kan alternativt bruges, både på etiket og SDS. Som udgangspunkt skal bestemmelse af flammepunkt ske ved closed-cup test

114 Tabel 2 (EU regler idag) BrandfareFx;R12F;R11R10- Flamme- punkt < 0°C*> 0°C - < 21°C* > 21°C - < 55°C > 55°C - < 100°C Symbol-- Signal ordYderst brandfarlig Meget brandfarlig -- TekstYderst brandfarlig Meget brandfarlig Brandfarlig- •Hvis flammepunkt 35°C klassificeres stoffet/produktet F;R11. Forveksl ikke Beredskabsstyrelsens brandfareklasser med GHS´ kategorier.

115 Tabel 1a (GHS) BrandfareKategori 1Kategori 2Kategori 3 Symbol* Signal ordDanger Warning FaretekstH224H225H226 Sikkerhed førstehjælp P210; P233; P240 P241; P242; P243 P280 P210; P233; P240 P241; P242; P243 P280 P210; P233; P240 P241; P242; P243 P280 Sikkerhed respons P303 + P361 + P353+P370+P378 P303 + P361 + P353+P370+P378 P303 + P361 + P353+P370+P378 Opbevaring P403 + P235 Bortskaffelse P501

116 Sætninger til tabel 1a H224: Yderst brandfarlig væske eller damp H225: Meget brandfarlig væske eller damp H226: Brandfarlig væske eller damp P210: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader – Rygning forbudt P233: Hold beholderen tæt lukket P240: Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes P241: Anvend eksplosionssikkert elektrisk udstyr/ventilations-/lys-/…/-udstyr P242: Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister P243: Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse P303: Ved kontakt med huden (eller håret): P353: Skyl/brus huden med vand P361: Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes P370: Ved brand: P378: Anvend … til slukning P403: Opbevares på et godt ventileret sted P235: Opbevares køligt P501: Indholdet bortskaffes/beholderen afleveres hos …

117 Fareklassificering Klassificeringselementer for vandmiljø •Akut akvatisk toksicitet (LC 50 ) •Bioakkumulering (log K ow eller BCF) •Nedbrydelighed (OECD test, BOD/COD, >70% på 28d) •Kronisk akvatisk toksicitet (NOEC) Inddeles i 7 kategorier, 3 akutte (EU kun 1) og 3 Kroniske samt et ”sikkerhedsnet” (Kronisk 4)

118 Klassificering af stoffer for miljøvirkninger (vandmiljø) Effektkoncen- tration (EC) (Den laveste LC 50, EC 50 eller IC 50 værdi) Let biologisk nedbrydeligtIkke let biologisk nedbrydeligt Log K ow < 4 a Log K ow > 4 b Log K ow < 4 a Log K ow > 4 b Kategori EC 50 < 1 mg/l Akut I c (Akut I c )/Kronisk I 1 < EC 50 < 10 mg/l (Akut II) Ikke EU (Akut II)/Kronisk II e 10 100 mg/l -d-d - d d /Kronisk IV e Tabel 3 (GHS) a) Hvis den forsøgsmæssigt bestemte biokoncentrationsfaktor (BCF) > 500 bruges kolonnen med log Kow > 4 b) Hvis den forsøgsmæssigt bestemte biokoncentrationsfaktor (BCF) < 500 bruges kolonnen med log Kow < 4 c) Mulighed for at indføre en underopdeling af Akut I for EC 50 < 0,1 mg/l d) Mulighed for at indføre en akut klasse yderligere e) Mulighed for at undlade klassificering som Kronisk, hvis NOEC > 1 mg/l

119 Klassificering af stoffer (GHS) Kronisk • Ikke bionedbrydeligt eller • Bioakkumulerende (BCF > 500, log K ow > 4) Ja og Kronisk I Warning Nej Ja - klassificering Nej Akut I Warning Ja

120 Klassificering af stoffer (GHS) Kronisk • Ikke bionedbrydeligt eller • Bioakkumulerende (BCF > 500, log K ow > 4) Ja og Kronisk II Nej (Akut II) – ikke EU Ja e) Evt. NOEC > 1 mg/l

121 Klassificering af stoffer (GHS) Kronisk • Ikke bionedbrydeligt eller • Bioakkumulerende (BCF > 500, log K ow > 4) Ja og Kronisk III Nej (Akut III) – ikke EU Ja e) Evt. NOEC > 1 mg/l

122 Klassificering af stoffer (GHS) e) Evt. NOEC > 1 mg/l Kronisk IV Ja Kronisk IV fungerer også som det såkaldte ”safety net” og QSAR data vurderes ikke at være gode nok (endnu) til at klassificere efter og vil dermed falde ind under dette begreb.

123 Klassificering af produkter (GHS) •Akut eller kronisk toksicitet for produktet •Analogivurderinger fra lignende produkter –Fortyndinger (samme klassificering eller fortyndingsberegning) –Batchklassificering –Interpolation (bridging) •Beregningsmetoder –Medregnes fra 1% (w/w)* –Formel for blanding indeholdende testede blandinger

124 Tabel 4 (GHS) Stof mærket: Akut I, II eller III (Vandmiljø) STOFSTOF Klassificering mindst: Akut IAkut IIAkut III Medregnes fra: ° 1 % PRODUKTPRODUKT Klassificeres mindst Akut I hvis: Σ [(Akut I% x M)] > 25% Klassificeres mindst (Akut II) – ikke EU hvis: Σ [(Akut I% x M x 10) + (Akut II%)] > 25% Klassificeres mindst (Akut III) – ikke EU hvis: Σ [(Akut I% x M x 100) + (Akut II% x 10) + (Akut III%)] > 25%

125 Tabel 4 (GHS) ° med mindre meget lave effektværdier viser, at indholdsstoffet kan få betydning for klassificering af produktet (meget toksiske stoffer (L(E)C 50 < 0,1 mg/l) Akut I: Very toxic to aquatic life (warning) Akut II: Toxic to aquatic life Akut III: Harmful to aquatic life

126 Tabel 5 (GHS) Stof mærket: Kronisk I, II, III eller IV (Vandmiljø) STOFSTOF Klassificering mindst: Kronisk IKronisk IIKronisk IIIKronisk IV Medregnes fra:° 1 % PRODUKTPRODUKT Klassificeres mindst Kronisk I hvis: Σ [(Kr.I% x M)] > 25% Klassificeres mindst Kronisk II hvis: Σ [(Kr.I% x M x 10) + (Kr.II%)] > 25% Klassificeres mindst Kronisk III hvis: Σ [(Kr.I% x M x 100) + (Kr.II% x 10) + (Kr.III%)] > 25% Klassificeres mindst Kronisk IV hvis: Σ [(Kronisk I%) + (Kronisk II%) + (Kronisk III%)+(Kronisk IV%)]> 25%

127 Tabel 5 (GHS) ° med mindre meget lave effektværdier viser, at indholdsstoffet kan få betydning for klassificering af produktet (meget toksiske stoffer (L(E)C 50 < 0,1 mg/l) Kronisk I: Very toxic to aquatic life with long lasting effects (warning) Kronisk II: Toxic to aquatic life with long lasting effects Kronisk III: Harmful to aquatic life with long lasting effects Kronisk IV: May cause long lasting harmful effects to aquatic life

128 Tabel 4a + 5a (GHS) L(E)C 50 -effektværdiMultiplikationsfaktor (M) 0,1 < L(E)C 50 < 11 0,01 < L(E)C 50 < 0,110 0,001 < L(E)C 50 < 0,01100 0,0001 < L(E)C 50 < 0,0011000 (fortsættes i faktor 10 intervaller)

129 Klassificering af produkter (GHS) Manglende data •Benyt produktprøvninger eller analogi •Følgende sætning: –”x percent of the mixture consists of components(s) of unknown hazards to the aquatic environment” –(DK): ”x procent af produktet indeholder stoffer af ukendt fare for vandmiljøet”

130 Tabel 4b+5b (GHS) Miljøfare Akut Kategori 1 Symbol* Signal ordWarning FaretekstH400 Sikkerhed førstehjælp P273 Sikkerhed respons P391 Opbevaring Bortskaffelse P501

131 Tabel 4c+5c (GHS) Miljøfare Kronisk Kategori 1Kategori 2Kategori 3Kategori 4 Symbol* Signal ordWarning FaretekstH410H411H412H413 Sikkerhed førstehjælp P273 Sikkerhed respons P391 Opbevaring Bortskaffelse P501

132 Sætninger H400: Meget giftig for vandlevende organismer H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer H411: Giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer H412: Skadelig med langvarige virkninger for vandlevende organismer H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer P273: Undgå udledning til miljøet P391: Udslip opsamles P501: Indholdet bortskaffes/beholderen afleveres hos …

133 Forskelle i fareklasser Akut toksicitet - oral EU Tx;R28T;R25Xn;R22 LD 50 < 55 - 2525 - 5050 - 200200 - 300300 - 20002000 - 5000 GHS Kat. 1Kat. 2Kat. 3Kat. 4Kat. 5

134 F.eks.: Stof med en oral toksicitet LD 50 = 257 mg/kg GHSKat.3 (Dødningehoved) TransportVæske: svagt giftigt (6.1, PG III), fast stof: ikke klassificeret EUSundhedsskadeligt (Xn) USAGiftigt CANGiftigt AustralienSundhedsskadeligt IndienIkke giftigt JapanGiftigt MalaysiaSundhedsskadeligt ThailandSundhedsskadeligt New ZealandFarligt KinaIkke farligt KoreaGiftigt Forskelle i verden idag

135 Forskelle i fareklasser Akut toksicitet - dermal EU Tx;R27T;R24Xn;R21 LD 50 < 5050 - 200200 - 400400 - 10001000 - 20002000 - 5000 GHS Kat. 1Kat. 2Kat. 3Kat. 4Kat. 5

136 Forskelle i fareklasser Akut toksicitet – aerosoler og støv/tåge EU Tx;R26T;R23Xn;R20 LD 50 < 0,05 0,05 - 0,25 0,25 - 0,50,5 - 1,01-5? GHS Kat. 1Kat. 2Kat. 3Kat. 4Kat. 5

137 Forskelle i fareklasser Akut toksicitet – gas og damp EU Tx;R26T;R23Xn;R20 LD 50 (damp, mg/l/4t) < 0,50,5 - 22-1010-20? GHS Kat. 1Kat. 2kat. 3Kat. 4Kat. 5 LD 50 (gas, ppm V) < 100100-5002-1010-20?

138 Forskelle i fareklasser Ætsning EU C;R35C;R34 Eksponering < 3 min>3 min - <1 time>1 time - <4 timer GHS Kategori 1 Kategori 1A (obs. < 1 time) Kategori 1B (obs. < 14 dage) Kategori 1C (Obs. < 14 dage)

139 Forskelle i fareklasser Hud irritation EU Xi;R38 GHS Kategori 2 Irriterende Kategori 3 Mild irriterende

140 Forskelle i fareklasser Øjenirritation EU Xi;R41Xi;R36 IreversibelReversibel GHS Kategori 1Kategori 2AKategori 2B

141 Forskelle i fareklasser Sensibilisering HudIndånding EU R43R42 GHS Kategori 1

142 Forskelle i fareklasser Kræftfremkaldende effekt EU Carc1;R45 & Carc1;R49Carc2;R45 & Carc2;R49Carc3;R40 GHS Kategori 1 Kategori 2 Kategori 1AKategori 1B

143 Forskelle i fareklasser Reproduktionsskadende effekt EU Rep1;R60 & Rep1; R61 Rep2;R60 & Rep1; R61 Rep3;R62 & Rep3;R63 GHS Kategori 1 Kategori 2 Kategori 1AKategori 1B

144 Forskelle i fareklasser Mutagen effekt EU Mut1;R46Mut2;R46Mut3;R68 GHS Kategori 1 Kategori 2 Kategori 1AKategori 1B

145

146 Ny ”liste over farlige stoffer” (GHS) •Vil køre sideløbende i overgangsperioden med begge klassificeringer: –Eksempler fra den oversatte liste: •Bromophos (Index-nr. 015-108-00-3) •Demeton (Index-nr. 015-118-00-8) •5,7-di-tert-butyl-3-hydroxybenzofuran-2-on, reaktionsprodukt med o- xylen (Index-nr. 606-080-00-9)

147 Ny liste over farlige stoffer (GHS) Stoffets betegnelse Klassificering konc.>25%......... 0,25% { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.dk/7/1889696/slides/slide_147.jpg", "name": "Ny liste over farlige stoffer (GHS) Stoffets betegnelse Klassificering konc.>25%.........", "description": "0,25%

148 Ny liste over farlige stoffer (GHS) Stoffets betegnelse KlassificeringMærkningCas-nr.EF-nr.Index-nr. Anm. DemetonTx;R27/28 N;R50Tx,N; R2/28-50 S(1/2-)28- 36/37-45-61 8065-48-3015-118-00-8Ae Stoffets betegnelse Klassificering / FarekodeSuppl. fare info. kode Mærknings- koder Sp. Konc.- grænser Anm. DemetonAcute Tox. 1 Acute Tox. 2* Aquatic Acute 1 H310 H300 H400 H310: Livsfarlig ved kontakt med huden H300: Livsfarlig ved indtagelse H400: Meget giftig for vandlevende organismer

149 Ny liste over farlige stoffer (GHS) Stoffets betegnelse Klassificering konc.>10%.. 5% { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.dk/7/1889696/slides/slide_149.jpg", "name": "Ny liste over farlige stoffer (GHS) Stoffets betegnelse Klassificering konc.>10%..", "description": "5%

150 Etikettering To forskellige pakninger; Ydre Indre Ydre • fysiske farer • transportfaresymbol, min 100 x 100 mm • UN-nr. og transportnavnet (officiel godsbetegnelse)

151 Etikettering To forskellige pakninger; Ydre Indre • fysiske farer og sundhedsfarlige egenskaber • fysiske farer må transportfaresymboler bruges i stedet for almindelige GHS-faresymboler • etiket med indhold

152 Produktinformation d Signalord a Symbol (Fare)tekst b Sikkerhedssætninger c Leverandørinformation e a)I GHS skelnes mellem ”Danger” og ”Warning” – Danger bruges for de mest alvorlige (Fare / advarsel – begge kan ikke bruges samtidigt) b)Teksten som er angivet i forbindelse med klassificering indenfor faregrupperne c)Sætninger som kan angives for sikker brug eller opbevaring af produktet (evt. også symbol fra Direktiv 92/58/EF af 24. juni 1992) d)Navnet på etiketten bør matche navnet på SDS. (Navn fra transport bør også fremgå – ikke EU). e)Leverandørens/fremstillerens navn, adresse og telefonnummer (nom. indhold)

153 d)Navnet på etiketten bør matche navnet på SDS. (Navn fra transport bør også fremgå – ikke EU). Det kemiske navn for stof(fer) som bidrager til evt. klassifice- ring indenfor akut toksicitet, hudætsning, alvorlig øjenirritation, mutagen, car- cinogen, reproduktionsskadende, allergi (hud/indånding), TOST (nerveskader) Stof: a) Navn og ID-nr. (som på listen over farlige stoffer) b) Navn og ID-nr. fra fortegnelsen over klassificeringer (REACH) c) CAS-nr. + IUPAC (eller internationalt kemisk navn) – ingen af de to nævnte d) IUPAC (eller internationalt kemisk navn) – ingen af de tre nævnte samt CAS Blanding: a) Handelsnavn eller betegnelse b) Det kemiske navn for stof(fer) som bidrager til evt. klassificering indenfor akut toksicitet, hudætsning, alvorlig øjenirritation, (kimcelle)mutagen, carcinogen, reproduktionsskadende, allergi (hud/indånding), TOST (STOT) – max 4 navne

154 Etikettering Særlige regler •Klassificering/mærkning for ozonlagsfare skal ikke omfatte piktogram og signalord, risikosætninger og sikkerhedsætninger anbringes i feltet supplerende oplysninger •Særlige regler for: mobile gasflasker; gasbeholdere til propan, butan eller flaskegas (LPG); aerosoler; massive metaller, legeringer, blandinger indeholdende polymere og blandinger indeholdende elastomere; eksplosiver •Evt. supplerende oplysninger (epoxy, bly, osv.) Forrang Valgfrit Forrang Forrang ved hud-/øje- irritation Forrang ved hud-/øje- irritation eller hudsens.

155 Data til etiket: Produktet:Klassificering: ABC SkibsmalingKat.4 akut dødelighed (benzylalkohol) og Kat.2 brandfarlig væske Ydre: Maling UN1263 Indre: Maling (ABC Skibsmaling) Benzylalkohol *** Sikkerhedssætninger ABC A/S – Lysthavn 180 – 0231 Hyggestrup – tlf: 33 33 00 00 Danger Highly flammable liquid Harmful by inhalation and ingestion *** Man kan frit vælge mellem de to brandsymboler

156 http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html

157 Afslutning Fordele •Forbedret beskyttelse af mennesker og miljø •Nemmere at handle på tværs af grænser •Mindre testning og evaluering •Højere videnniveau Ulemper •Alle systemer skal ændres


Download ppt "REACH - GHS Epoxykonferencen Peter Waksman Miljøkemiker www.altox.dkwww.altox.dk – 38 34 77 98."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google