Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Østervangsskolen 2010.  Velkomst/præsentation af skoleleder/viceskoleleder/Indskolings- og SFO-leder/de 2 bh.klasseledere, 2 klassepædagoger og sekretær.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Østervangsskolen 2010.  Velkomst/præsentation af skoleleder/viceskoleleder/Indskolings- og SFO-leder/de 2 bh.klasseledere, 2 klassepædagoger og sekretær."— Præsentationens transcript:

1 Østervangsskolen 2010

2  Velkomst/præsentation af skoleleder/viceskoleleder/Indskolings- og SFO-leder/de 2 bh.klasseledere, 2 klassepædagoger og sekretær  Introduktion af Østervangsskolen v. skoleleder Elsebeth Andersen  Indskolings- og SFO-leder Claus Krogsholt fortæller om SFO’en og førskolegruppen til 1. marts børn.  Rundvisning i børnehaveklasserne.  I Pavillonen: Vi serverer en kop kaffe. Her er der mulighed for at stille individuelle spørgsmål til os alle.  MULIGHED FOR INDSKRIVNING I AFTEN MED HJÆLP FRA SEKRETÆR HEIDI LAURIDSEN Informationsmøde

3 Østervangsskolen 2010

4 Østervangsskolen - Hvem er vi?  Østervangsskolen er en afdelingsopdelt skole:  Indskoling 0.-2. årgang  Mellemtrinnet 3. - 5. årgang  Udskoling 6.- 9. årgang  Specialafsnittet 0. - 10. årgang

5 Østervangsskolen – hvem er vi?  Indskoling:0.-2. årgang  Mellemtrinnet: 3.-5. årgang Bh. klasselederne er på 0.årgang. Dansk og matematiklærerne er på 1.-5.årgang Klassepædagog følger klassen 0.-3. årgang

6 Østervangsskolen – hvem er vi?  Udskoling: 6.-9. årgang De fleste klasser får nye klasse- og faglærere i udskolingen  Specialklasserække for børn med svære generelle indlærings- og udviklingsvanskeligheder Q-R-S-T-U-V-X-Y-Z 1.-10. årgang

7 Hvad vil vi gerne kendes på?  Børnenes trivsel – det er en forudsætning for indlæring  Faglighed – børn skal være faglige dygtige i vores samfund  Mangfoldighed – vi ser børn med forskellige kompetencer som en styrke  Sunde børn – vi har etableret en skolebod, hvor arbejdskraften er en uddannet kok.  Gode pauser for børnene - Legepatruljen er uddannet og i gang.  Skole/hjem samarbejdet

8 Grønnegården

9 Guffen

10 Faglighed i indskolingen  Glade børn - plads til meget leg  I indskolingen er der meget fokus på læseindlæringen.  I bh. klassen arbejdes der med bogstaver og lyde – altså den første læsning.

11 Fakta om den nye indskolingsmodel  Skoledagen udvides til 5 timer om dagen  Fra kl. 09.00-14.00 eller 08.00-13.00??  Der vil være skolepædagoger i klasserne: I bh. klasserne i 15 timer om ugen 1.-3.-årgang i 12 timer om ugen I skoleåret 2010-11 er der nedsat et udvalg til at arbejde med den nye indskolingsmodel. Flere informationer om indholdet i den nye indskolingsmodel på mødet d. 8. februar.

12 Til slut: Traditioner  Skolefest  Fastelavnsfest  Lucia-optog  Temadage – temauger  Skolernes motionsdag  Venskabsklasser  Juleklippedag

13 Tidslinien  1. marts 2011 – 31. juli 2011 Førskolegruppe  1. august 2011 - 14. oktober 2011 Børnehaveklassegrupper  24. oktober 2012 – 31. juli 2012 Børnehaveklasse A og B  1. august 2011 – SFO  1. august 2011 - Indskolingsmodel

14 Førskolegruppen

15 Førskolegruppen – primære formål  At skabe relationer imellem børn, forældre og personale  - primært de ”nære” pædagoger, men naturligvis også i forhold til de kommende børnehaveklasseledere  Skabe tryghed ved de fysiske rammer og skolens miljø generelt  Skabe grobund for, at børnene føler forpligtigelse overfor fællesskabet og kan indgå heri  At give plads til leg for derigennem at udfordre børnenes fantasi og kreativitet og skabe grundlaget for læringsstile  Optimere børnenes skoleparathed i forhold til Østervangsskolens læringsmiljø – arbejder efter mål  Personalet lærer børnene at kende i skolemiljøet, hvilket optimerer kendskabet når skolen starter august 2011.

16 Førskolegruppen – sekundære formål  Give børnene kendskab til de fysiske rammer for børnehaveklasserne og SFO’en – og for skolen som helhed  Give børnene kendskab til deres kommende skolekammerater fra de ældre årgange.

17 Førskolegruppen  1. marts 2011 – 31. juli 2011  For alle de børn, som skal starte på Østervangsskolen pr. august 2011.  Plads til alle!  Holder til i Pavillonen i lokaler med rigtig god plads og flere små rum  Har lokalerne for sig selv

18 Førskolegruppen  Har egen legeplads  Har egne pædagoger, som følger dem til og med 3. klasse  Dertil pædagogmed- hjælpere/pædagogstu- derende afhængig af det endelige børnetal  Løbende optag i gruppen i løbet af foråret  Anbefalingen er, at barnet starter 1. marts 2011

19 Børnehaveklassegrupper  1. august 2011 – 14. oktober 2011  Der etableres to grupper på baggrund af erfaringerne fra førskolegruppen i løbet af foråret  Hver gruppe består af børnehaveklasseleder og pædagog fra SFO’en  Skabe miljø, hvor der er mulighed for at se børnene i forskellige sammenhænge og forløb  Forløb på tværs af grupper udfra køn, alder, forudsætninger, interesser m.m.  Personalet kommer også på tværs af grupperne  Skabe to velfungerende klasser med de mest optimale forudsætninger for at fungere socialt for derigennem fagligt at kunne tage fra gennem hele skoleforløbet  I uge 41 foretages endelig klassedannelse med virkning fra mandag i uge 43 2011

20 Børnehaveklasse A og B  24. oktober 2011 – 31. juli 2012  Børnehaveklasserne er etableret med børnehaveklasseleder og pædagog fra SFO med 15 ugentlige lektioner  Den kommende klasselærer i 1. klasse inddrages når vedkommende er valgt  Der arbejdes fortsat på tværs af klasserne.

21 Børnehuset Østervang - SFO  Pædagogen, som er med i førskolegruppen og i børnehaveklassen, fungerer som primærpædagog i SFO’en til og med 3. klasse  Er årgangsopdelt med forskellige tilbud og værkstedsaktiviteter og med tilbud på tværs af årgangene  Børnehaveklassebørnene går i Pavillonen indtil 29. februar 2012, hvor et nyt hold førskolebørn starter  Derefter rykker de ned på den ”Gl. Afdeling”, hvor børnehaveklasserne har klasselokaler  Forældremøder og forældresamtaler afholdes fælles  (Der er endvidere fritidstilbud i Værestedet fra 4. – 7. klasse)

22 Den kommende tid...  Indskrivningspapirerne indsendes senest d. 26. november 2010  Personalet fra Førskolegruppen besøger børnehaverne med henblik på at få et nærmere kendskab til det enkelte barn  Det er vigtigt at alle informationer videregives fra børnehave til SFO – blanket udsendes til de indskrevne børn/noteres på indskrivningspapirerne  Såfremt det ønskes deltager skolen i møder, hvor der er tvivl om skoleparathed  Indmeldelse i Førskolegruppen sker på Pladsanvisningen

23 Kalenderen  8. februar 2011 - Åbent hus for alle de kommende børnehaveklassebørn og forældre  Uge 8 2011 – besøg i Pavillonen for de kommende børn til Førskolegruppen og deres forældre  Juni 2011 – intro-aften for de kommende børnehaveklassebørn og forældre  Mandag d. 15. august 2011 – 1. skoledag


Download ppt "Østervangsskolen 2010.  Velkomst/præsentation af skoleleder/viceskoleleder/Indskolings- og SFO-leder/de 2 bh.klasseledere, 2 klassepædagoger og sekretær."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google