Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Østervangsskolen 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Østervangsskolen 2010."— Præsentationens transcript:

1 Østervangsskolen 2010

2 Informationsmøde Velkomst/præsentation af skoleleder/viceskoleleder/Indskolings- og SFO-leder/de 2 bh.klasseledere, 2 klassepædagoger og sekretær Introduktion af Østervangsskolen v. skoleleder Elsebeth Andersen Indskolings- og SFO-leder Claus Krogsholt fortæller om SFO’en og førskolegruppen til 1. marts børn. Rundvisning i børnehaveklasserne. I Pavillonen: Vi serverer en kop kaffe. Her er der mulighed for at stille individuelle spørgsmål til os alle. MULIGHED FOR INDSKRIVNING I AFTEN MED HJÆLP FRA SEKRETÆR HEIDI LAURIDSEN

3 Østervangsskolen 2010

4 Østervangsskolen - Hvem er vi?
Østervangsskolen er en afdelingsopdelt skole: Indskoling årgang Mellemtrinnet årgang Udskoling årgang Specialafsnittet årgang

5 Østervangsskolen – hvem er vi?
Indskoling: årgang Mellemtrinnet: årgang Bh. klasselederne er på 0.årgang. Dansk og matematiklærerne er på 1.-5.årgang Klassepædagog følger klassen årgang

6 Østervangsskolen – hvem er vi?
Udskoling: årgang De fleste klasser får nye klasse- og faglærere i udskolingen Specialklasserække for børn med svære generelle indlærings- og udviklingsvanskeligheder Q-R-S-T-U-V-X-Y-Z årgang

7 Hvad vil vi gerne kendes på?
Børnenes trivsel – det er en forudsætning for indlæring Faglighed – børn skal være faglige dygtige i vores samfund Mangfoldighed – vi ser børn med forskellige kompetencer som en styrke Sunde børn – vi har etableret en skolebod, hvor arbejdskraften er en uddannet kok. Gode pauser for børnene - Legepatruljen er uddannet og i gang. Skole/hjem samarbejdet

8 Grønnegården

9 Guffen

10 Faglighed i indskolingen
Glade børn - plads til meget leg I indskolingen er der meget fokus på læseindlæringen. I bh. klassen arbejdes der med bogstaver og lyde – altså den første læsning.

11 Fakta om den nye indskolingsmodel
Skoledagen udvides til 5 timer om dagen Fra kl eller ?? Der vil være skolepædagoger i klasserne: I bh. klasserne i 15 timer om ugen 1.-3.-årgang i 12 timer om ugen I skoleåret er der nedsat et udvalg til at arbejde med den nye indskolingsmodel. Flere informationer om indholdet i den nye indskolingsmodel på mødet d. 8. februar.

12 Til slut: Traditioner Skolefest Fastelavnsfest Lucia-optog
Temadage – temauger Skolernes motionsdag Venskabsklasser Juleklippedag

13 Tidslinien 1. marts 2011 – 31. juli 2011 Førskolegruppe
1. august oktober 2011 Børnehaveklassegrupper 24. oktober 2012 – 31. juli 2012 Børnehaveklasse A og B 1. august 2011 – SFO 1. august Indskolingsmodel

14 Førskolegruppen

15 Førskolegruppen – primære formål
At skabe relationer imellem børn, forældre og personale - primært de ”nære” pædagoger, men naturligvis også i forhold til de kommende børnehaveklasseledere Skabe tryghed ved de fysiske rammer og skolens miljø generelt Skabe grobund for, at børnene føler forpligtigelse overfor fællesskabet og kan indgå heri At give plads til leg for derigennem at udfordre børnenes fantasi og kreativitet og skabe grundlaget for læringsstile Optimere børnenes skoleparathed i forhold til Østervangsskolens læringsmiljø – arbejder efter mål Personalet lærer børnene at kende i skolemiljøet, hvilket optimerer kendskabet når skolen starter august 2011.

16 Førskolegruppen – sekundære formål
Give børnene kendskab til de fysiske rammer for børnehaveklasserne og SFO’en – og for skolen som helhed Give børnene kendskab til deres kommende skolekammerater fra de ældre årgange.

17 Førskolegruppen 1. marts 2011 – 31. juli 2011
For alle de børn, som skal starte på Østervangsskolen pr. august 2011. Plads til alle! Holder til i Pavillonen i lokaler med rigtig god plads og flere små rum Har lokalerne for sig selv

18 Førskolegruppen Har egen legeplads Har egne pædagoger,
som følger dem til og med 3. klasse Dertil pædagogmed- hjælpere/pædagogstu- derende afhængig af det endelige børnetal Løbende optag i gruppen i løbet af foråret Anbefalingen er, at barnet starter 1. marts 2011

19 Børnehaveklassegrupper
1. august 2011 – 14. oktober 2011 Der etableres to grupper på baggrund af erfaringerne fra førskolegruppen i løbet af foråret Hver gruppe består af børnehaveklasseleder og pædagog fra SFO’en Skabe miljø, hvor der er mulighed for at se børnene i forskellige sammenhænge og forløb Forløb på tværs af grupper udfra køn, alder, forudsætninger, interesser m.m. Personalet kommer også på tværs af grupperne Skabe to velfungerende klasser med de mest optimale forudsætninger for at fungere socialt for derigennem fagligt at kunne tage fra gennem hele skoleforløbet I uge 41 foretages endelig klassedannelse med virkning fra mandag i uge

20 Børnehaveklasse A og B 24. oktober 2011 – 31. juli 2012
Børnehaveklasserne er etableret med børnehaveklasseleder og pædagog fra SFO med 15 ugentlige lektioner Den kommende klasselærer i 1. klasse inddrages når vedkommende er valgt Der arbejdes fortsat på tværs af klasserne.

21 Børnehuset Østervang - SFO
Pædagogen, som er med i førskolegruppen og i børnehaveklassen, fungerer som primærpædagog i SFO’en til og med 3. klasse Er årgangsopdelt med forskellige tilbud og værkstedsaktiviteter og med tilbud på tværs af årgangene Børnehaveklassebørnene går i Pavillonen indtil 29. februar 2012, hvor et nyt hold førskolebørn starter Derefter rykker de ned på den ”Gl. Afdeling”, hvor børnehaveklasserne har klasselokaler Forældremøder og forældresamtaler afholdes fælles (Der er endvidere fritidstilbud i Værestedet fra 4. – 7. klasse)

22 Den kommende tid... Indskrivningspapirerne indsendes senest d. 26. november 2010 Personalet fra Førskolegruppen besøger børnehaverne med henblik på at få et nærmere kendskab til det enkelte barn Det er vigtigt at alle informationer videregives fra børnehave til SFO – blanket udsendes til de indskrevne børn/noteres på indskrivningspapirerne Såfremt det ønskes deltager skolen i møder, hvor der er tvivl om skoleparathed Indmeldelse i Førskolegruppen sker på Pladsanvisningen

23 Kalenderen 8. februar Åbent hus for alle de kommende børnehaveklassebørn og forældre Uge – besøg i Pavillonen for de kommende børn til Førskolegruppen og deres forældre Juni 2011 – intro-aften for de kommende børnehaveklassebørn og forældre Mandag d. 15. august 2011 – 1. skoledag


Download ppt "Østervangsskolen 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google