Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Målsætning: I Give SFO vægter vi, at børnene, i respekt for hinanden og deres omgivelser, lærer at være vært i eget liv. Derfor arbejder vi målrettet med.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Målsætning: I Give SFO vægter vi, at børnene, i respekt for hinanden og deres omgivelser, lærer at være vært i eget liv. Derfor arbejder vi målrettet med."— Præsentationens transcript:

1 Målsætning: I Give SFO vægter vi, at børnene, i respekt for hinanden og deres omgivelser, lærer at være vært i eget liv. Derfor arbejder vi målrettet med 6 følgende værdier. Krop og sundhed Demokrati og medbestem melse LegenBørns venskaber Trivsel Vision ”Vi tager børns fritid alvorligt" Personligheds- dannelse Mål vi arbejder med nu…. Tilbage til Diagram Mission I Give SFO vægter vi tryghed og rummelighed i et værdsættende miljø, hvor den værdsættende og anerkendende omgangsform er synlig i børnenes hverdag og vi voksne oplever stor arbejdsglæde, trivsel og anerkendelse. Vi fortæller gode historier om alle børn og værdsættende omgangsform er grundlaget for vores pædagogiske praksis og det tværfaglige samarbejde. Vi vægter helhed i børnenes dag, hvorfor værdier og mål for vores pædagogiske virke harmonerer med værdier og mål for helhedsskolen og den samlede Give skoles værdigrundlag. Mission I Give SFO vægter vi tryghed og rummelighed i et værdsættende miljø, hvor den værdsættende og anerkendende omgangsform er synlig i børnenes hverdag og vi voksne oplever stor arbejdsglæde, trivsel og anerkendelse. Vi fortæller gode historier om alle børn og værdsættende omgangsform er grundlaget for vores pædagogiske praksis og det tværfaglige samarbejde. Vi vægter helhed i børnenes dag, hvorfor værdier og mål for vores pædagogiske virke harmonerer med værdier og mål for helhedsskolen og den samlede Give skoles værdigrundlag.

2 Trivsel •Trivsel er en forudsætning for udvikling Det betyder at: •Der er sammenhæng og helhed i børnenes hverdag •Alle børn indgår i betydningsfulde venskaber og oplever sig værdifuld. •At der er samarbejde mellem forældre, lærer og pædagog, hvor man bruger hinandens kompetencer i forhold til at sikre at barnet oplever glæde ved de udfordringer det møder gennem dagen og vokser derved. •Vi skaber æstetiske funktionsrum, som signalerer glæde og aktivitet. •Anerkendende omgangsform er tydelig både blandt børn og voksne. Tilbage til Diagram

3 Personlighedsdannelse •I SFOen er det væsentligt, at der er fokus på barnets personlighedsdannelse, så barnets selvværd fremmes og dets tillid til egen formåen styrkes. Det betyder at: •Børnene bliver mødt af anerkendende voksne og føler sig set hørt og forstået og indgår i positive relationer til børn og voksne. •Barnet lærer af egne erfaringer og udvikling skal føles betydningsfuld for den enkelte. •Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, dets arv og miljø, udviklingspotentialer og kompetencer. •Vi er bevidste om det samfund, vi danner børnene mod. •Vi er bevidste om, at vi kun er en del af påvirkningen. Tilbage til Diagram

4 Børns venskaber •Det er helt centralt for børn at have venner og dannelsen af sociale netværk mellem børn er vigtig i forhold til børnenes trivsel og udvikling. Det er vigtigt, at det enkelte barn oplever sig selv som en del af et fællesskab. Det betyder at: •Vi voksne støtter og hjælper børnene til at skabe gode og sunde venskaber. For at kunne danne venskaber er det nødvendigt at kunne indgå i tætte og betydningsfulde relationer, hvor nøgleord er loyalitet, trofasthed, tillid, ligeværdighed, gensidighed, samhørighed. Tilbage til Diagram

5 Legen •Legen opstår ud fra barnets umiddelbare behov og interesser eller ud fra de voksnes pædagogiske overvejelser. I legen afprøver børnene sig selv og skaber sine egne historier i samspil med andre. Herved udvikler de selvforståelse og egen identitet samt social forståelse. Derudover ligger i legen kimen til kreativitet og abstrakt tænkning. Det betyder at: •Fantasi er vigtig. •Leg er lig med udvikling. •Rammerne inviterer til leg og fordybelse. Det prioriteres at børn har mulighed for at fordybe sig i legen – ro og tid skabes. Tilbage til Diagram

6 Demokrati og medbestemmelse •Opdragelse til demokrati er en væsentlig værdi i SFOen, i skolen og i samfundet generelt. Demokratisk forståelse og medbestemmelse indebærer at acceptere forskelligheder, kunne indgå i dialog, lytte til andres synspunkter, lære at tage medansvar for helheden, selv kunne fremføre egne synspunkter og omsætte disse til brugbare løsninger og handlemuligheder. Det betyder at: •Medbestemmelse giver ejerskab, selvværd, interesser, respekt for fællesskab og engagement. Forhandling og handlekompetence er vigtige i et demokrati. Kommunikation er vigtig for fremførelsen af synspunkter. Der skal være plads og rum til børns holdninger. •Give børn en viden om deres rettigheder (demokrati i børnehøjde). Tilbage til Diagram

7 Krop og sundhed •Arbejdet med børns sundhed er en central del af fritidspædagogikken, hvor der er fokus på motoriske aktiviteter og fysisk udfoldelse. Herved tilgodeses også aspekter som forebyggelse og styrkelse af de sociale kompetencer. Der skal sammen med fysik udfoldelse også være fokus på sunde kostvaner. Det betyder at: •Vi skaber rammer for gode vaner omkring bevægelse og kost. Vi arbejder med børnenes selvforståelse og selvbevidsthed. Vi er bevidste om, at bevægelse styrker indlæring og sundhed generelt øger livskvalitet. Tilbage til Diagram

8 Mål vi arbejder med nu…. •Børn er forskelligeBørn er forskellige •AktiviteterAktiviteter •VenskaberVenskaber •Leg og fordybelseLeg og fordybelse •Demokrati og medbestemmelseDemokrati og medbestemmelse •Fysiske RammerFysiske Rammer Vi bruger SMTTE-modellen som et dynamisk målstyringsredskab.SMTTE-modellen Der arbejdes kontinuerligt med dokumentation (projektbeskrivelser, logbog, billeder, iagttagelser) og det enkelte mål evalueres med baggrund i indsamlet dokumentation mindst to gange årligt på afdelingsmøde i SFOen. Tilbage til Diagram Tilbage til Mål

9 Børn er forskellige… Mål: •At der tages hensyn til børns forskelligheder og der kan iværksættes tiltag der tilgodeser disse, herunder mulighed for lektiestøtte Delmål: •Forældre drages ind i et samarbejde omkring deres barn i forhold til (særlige) tiltag. •Børn behandles lige ved at behandle dem forskelligt. Åbenhed om forskelligheden.  Børnenes forskellige behov, kunnen og formåen  Kulturelle forskelligheder (Kendskab giver venskab!) Klasseloggen er dialogredskab for alle medarbejdere, som er en del af samarbejdet. Tilbage til Diagram Tilbage til Mål

10 Aktiviteter Mål: •At der tilbydes aktiviteter, som tilgodeser hele barnets udvikling. Disse aktiviteter er baseret både på selvvalg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter Delmål: •Gennem alsidige aktivitetstilbud sikres at børnene får mulighed for at kende sig selv i forskellige situationer. •At vi har viden om det enkelte barns udvikling, herunder opmærksomhed på det enkeltes barns kontekster. Tilbage til Diagram Tilbage til Mål

11 Venskaber Mål: •At børnene har mulighed for at skabe og udvikle venskaber Delmål: •Gennem iagttagelser, få kendskab til, hvordan børn er sammen •Skabe rammer, som giver mulighed for at støtte det enkelte barn - ud fra dets ressourcer til at indgå i venskaber •Sætte fokus på dialog med børnene – hvad er en god ven? •Synliggøre det enkelte barns kompetencer Tilbage til Diagram Tilbage til Mål

12 Leg og fordybelse…. Mål: •At der er tid og rammer til leg og fordybelse Delmål: •Lave en årsplan og månedsplaner. •Sikre oplevelser, som inspirerer til ny leg. •Der planlægges uforstyrret tid til legen. •Skabe uforstyrrede legezoner Tilbage til Diagram Tilbage til Mål

13 Demokrati og medbestemmelse Mål: •At børnene får erfaring med håndtering af demokrati og medbestemmelse Delmål: •Der afholdes børnemøder  fastholdt hyppighed  dagsorden, herunder mulighed for børnepunkter  (Børnene oplever medejerskab af Give Fritidscenter) •Børnene er medbestemmende i forhold til aktiviteter og holddeling. De er aktører og oplever at være i et engageret og forpligtende fællesskab. •De voksne definerer overfor børnene hvor og hvordan de har indflydelse. •Børnene får forståelse for forskellighed. Tilbage til Diagram Tilbage til Mål

14 Fysiske rammer Mål: •At børnene sikres nogle gode udviklende fysiske rammer Delmål: •Fleksible rum, der kan anvendes til forskellige aktiviteter / lege og møbler, der kan anvendes på flere måder. •Udbygning af legepladsen  Naturlegeplads, der indbyder til aktivitet / motorisk træning •Inspirationskurser for personalet •Rummene indrettes, så de giver mulighed for fordybelse og ro til venskaber. Tilbage til Diagram Tilbage til Mål

15 STATUS S – Sammenhæng (status, kontekst, værdier) Her beskrives kort konteksten og begrundelsen for indsatsen: Vilkår, elevbaggrund, ressource, skolebestyrelsens værdigrundlag, relation til læreplan, indsatsområde, status m.v. MÅL M – Mål Beskrivelse af den ønskede tilstand efter gennemførelse af proces. Gerne beskrevet som en konkret vision. TILTAG T – Tiltag Beskriv de planlagte tiltag og handlinger. TEGN T – Tegn Tegn er de konkrete udtryk og handlinger, vi har bestemt os for at se efter i processen. Tegn bør sandsynliggøre, at vi bevæger os mod målet. Tegn beskrives som måden noget er godt på. EVALUERING Hvordan… Hvornår… E – Evaluering Beskriv forud for processen, hvordan der tænkes og planlægges observation og dokumentation. Hvordan opsamles tegnene, så de er et centralt bidrag til evalueringen. Evaluering foregår under og efter processen, gennem beskrivelse og refleksion. Hvad har vi nået, med det vi har nået? Hvad er næste skridt? Skal der ændres i processen? Eksempler på kvalitative metoder:  Iagttagelser  Observationer  Logbog  Interviews Eksempler på kvantitative metoder:  Optælling  Statistik  Scorer ud fra diverse test  Optælling fra spørgeskemaer med faste svar kategorier SMTTE-modellen som et dynamisk målsætnings- og evalueringsredskab. Det dynamiske i modellen kommer i spil, når vi i processen reflekterer over, hvad vi ser, og hvad vi har nået. Tilbage til Diagram Tilbage til Mål


Download ppt "Målsætning: I Give SFO vægter vi, at børnene, i respekt for hinanden og deres omgivelser, lærer at være vært i eget liv. Derfor arbejder vi målrettet med."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google