Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rygevaneundersøgelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rygevaneundersøgelsen"— Præsentationens transcript:

1

2 Rygevaneundersøgelsen
Ca. 6 % mener at de bliver udsat for passiv rygning på steder som f.eks.: hospitaler, sportshaller og bankohaller. På steder som f.eks. togperroner, busstoppesteder og fortove mener ca. 60 % at de bliver udsat for passiv rygning. På uddannelsesinstitutioner siger 92,2 % at der ikke bliver røget indendørs, mens kun 4,1 % siger, at der ikke bliver røget udendørs. Samtidig siger 16,4 % at de dagligt bliver udsat for passiv rygning på uddannelsesinstitutioner. 64,6 % mener at der skal uddeles bøder, hvis der ryges på et område, hvor dette er forbudt. Der er dog lidt uenighed om, hvem bøden skal tildeles. Hele 16,3 % siger at de ikke har gjort noget specielt for at beskytte deres børn mod passiv rygning. Hele 71,9 % mener at lærere , og andre der har med børn at gøre, ikke bør ryge i arbejdstiden. 91,8 % mener at det bør være forbudt at ryge i vuggestuer, børnehaver og fritidsordninger, mens 84,4 % mener at det bør være forbudt i dagplejehjem.

3 Lov om røgfri miljøer Uddrag fra ”Lov om røgfri miljøer”:
§ 1. Formålet med loven er at udbrede røgfri miljøer med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. § 2. Loven finder anvendelse på 1) arbejdspladser, herunder offshoreanlæg, 2) institutioner og skoler for børn og unge, 3) øvrige uddannelsesinstitutioner, 4) indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang, 5) kollektive transportmidler og taxaer samt 6) serveringssteder. § 4. I lokaliteter m.v., der er omfattet af loven, er det ikke tilladt at ryge indendørs, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser. § 5. Den enkelte arbejdsgiver skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere. Stk. 2. Rygepolitikken skal som minimum indeholde: 1) Oplysning om, hvorvidt og hvor der må ryges på arbejdspladsen. 2) Oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik.

4 Hvordan hænger det sammen med resultaterne fra rygevaneundersøgelsen?
§ 6. Det er ikke tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser, jf. § 4. Stk. 2. Det kan besluttes, at det er tilladt at ryge i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen. Stk. 3. Det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted. § 7. På børneinstitutioner, skoler, opholdssteder og lign., der fortrinsvis har optaget børn og unge under 16 år, er det ikke tilladt for børn og unge samt elever at ryge på institutionens område. Stk. 2. For døgninstitutioner, opholdssteder, kostskoler, efterskoler og lign., der fortrinsvis har optaget unge i års alderen og derover, og som også fungerer som bolig for de unge, kan det besluttes, at det er tilladt, at de unge ryger i rygerum og på deres egne værelser. Hvordan hænger det sammen med resultaterne fra rygevaneundersøgelsen?

5 Regeringens plan Uddrag fra Et Danmark der står sammen (regeringsgrundlaget 2011): Der skal lægges større vægt på at forebygge sygdomme. Forebyggelse er en af nøglerne til at løse udfordringerne med ulighed i sundhedstilstanden og for få gode leveår. Regeringen vil sætte nationale mål for udviklingen i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden. Målene skal nås ved at prioritere forebyggelsesindsatsen både nationalt og i kommunerne. Regeringen vil forhøje cigaretafgifterne og afgifterne på øl, vin, sukker, fedt og anden usund mad. De vil afsætte midler til en ny strategi for bekæmpelse af rygning hos unge, igangsætte målrettede sundhedsindsatser for udsatte og arbejde for konkrete mål for forebyggelsesindsatsen i kommunerne.

6 Min plan Et mere dækkende rygeforbud for skoler, børnehaver, institutioner m.v. Et rygestoptilbud til personalet på disse arbejdspladser. Større tilsyn på om loven bliver overholdt. Bedre og mere oplysning til borgerne om loven.

7 Sociale medier i undervisningen
Bruge "wikis" ved større klasseprojekter eller ved gruppearbejde. Dele dokumenter vha. Lave personlige hjemmesider på eller Fx Se mere på


Download ppt "Rygevaneundersøgelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google