Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medlemsundersøgelsen 2011 Fokus på forhold der skaber medlemstilfredshed og -loyalitet Rapport for JA | Specialrapport Marts 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medlemsundersøgelsen 2011 Fokus på forhold der skaber medlemstilfredshed og -loyalitet Rapport for JA | Specialrapport Marts 2011."— Præsentationens transcript:

1 Medlemsundersøgelsen 2011 Fokus på forhold der skaber medlemstilfredshed og -loyalitet Rapport for JA | Specialrapport Marts 2011

2 Indhold Indholdsfortegnelse Forord Introduktion Information om formålet, undersøgelsen, MSI-modellen og begrebsafklaring Sammenfatning af undersøgelsens resultater Overordnede resultater, anbefalinger og benchmarking Overordnede resultater Vurdering af indsatsområder, effekten på tilfredshed samt prioritering af indsatser Specifikke indsatsområder Specifikke spørgsmål under hvert indsatsområde (omdømme, forventninger, medlemstilbud, rådgivning og udbytte samt specifikke prioriteringskort) Baggrundsresultater Organisationsspecifikke resultater 3 4 7 10 20 32 Appendiks40 I denne specialrapport gengives sektorspecifikke resultater fra JAs medlemsundersøgelse, 2011. Analyserne, konklusionerne samt anbefalingerne er udelukkende baseret på den del af de deltagende medlemmer, der har tilkendegivet, at de er beskæftigede og ansat i sektoren ”privat (øvrige)”. Bemærk venligst, at dette ikke inkluderer medlemmer der har tilkendegivet, at de er ansat som konsulenter i landøkonomiske foreninger. Medlemsundersøgelsen og de bagvedliggende analyser er udarbejdet af MSI Research ved Aarhus Universitet. Formålet med den bagvedliggende undersøgelse samt indeværende rapport er at undersøge dette medlemssegments vurdering af, hvor tilfredse de er med JA, og hvor de eventuelt adskiller sig fra de øvrige medlemmer. Rapporten giver et nuanceret indblik i hvilke områder, der bidrager til medlemmernes tilfredsheds- og loyalitetsskabelse, og rapporten bidrager dermed med anvendelige og handlingsorienterede strategiske værktøjer i forhold til relevante indsatsområder. Arbejdet med disse indsatsområder, og prioriteringen heraf, bør inddrages i det løbende arbejde med at skabe forbedringer for medlemmerne. Såfremt I har spørgsmål med videre til rapportens indhold, er I velkomne til at kontakte MSI Researchs administrerende direktør Jacob Stammer Larsen. God læselyst! Jacob Stammer Larsen Jacob Kjær Eskildsen Adm. direktør, MSI ResearchProfessor, Aarhus Universitet MSI Research Fuglesangs Allé 4 DK-8210 Århus V T +45 89 48 68 74

3 Introduktion Formål Formålet med JAs medlemsundersøgelse er at få medlemmernes vurdering af, hvor tilfredse de er med den faglige organisation, samt hvilke forhold medlemmerne tillægge størst værdi. Rapporten bidrager blandt andet til organisationens interne udviklingsproces ved at give JA et bedre grundlag for at identificere de indsatsområder, som skal inddrages i det strategiske arbejde med at skabe forbedringer for medlemmerne. Om undersøgelsen Stikprøvens størrelse: Af de 1.116 medlemmer der indgår i JAs medlemsundersøgelse 2011, har 220 medlemmer tilkendegivet, at de er ansat i den private sektor (eksklusiv medlemmer ansat som konsulenter i landøkonomiske foreninger. Respondenternes anonymitet er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver udleveret enkeltpersoners besvarelser, eller at der med afsæt i denne rapport vil være mulighed for at identificere enkeltpersoner. Bemærk endvidere, at usikkerheden i de præsenterede resultater er mindre end ±3 indekspoint, hvilket skyldes datagrundlaget på 220 respondenter. I rapporten finder du blandt andet følgende centrale resultater: - Årets overordnede resultater - Benchmarking med centrale resultater fra JAs hovedrapport - En gennemgang af de respektive indsatsområder og deres relative betydning for tilfredshedsskabelsen - Demografiske analyser baseret på eksempelvis alder, køn og uddannelse - Organisationsspecifikke resultater baseret på spørgsmål angående medlemmernes anvendelse, vurdering samt prioritering af en række konkrete medlemstilbud og rådgivningsmuligheder MSI-modellen Medlemmernes tilfredshed og loyalitet måles ud fra MSI-modellen (MSI: Membership Satisfaction Index), som er udviklet af forskere ved Aarhus Universitet. Modellen giver en samlet beskrivelse af medlemmernes tilfredshed og loyalitet, samt hvilke forhold der påvirker disse to forhold. Pilene i modellen nedenfor viser, hvorledes de fem indsatsområder influerer på medlemmernes vurdering af deres samlede tilfredshed og loyalitet (resultatområderne). En forøgelse af medlemmernes vurdering af ét indsatsområde vil som udgangspunkt føre til en forøgelse i vurderingen af resultatområderne; det vil sige, en forbedring af medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det skal dog i forlængelse heraf bemærkes, at indsatsområdet forventninger kan have en negativ effekt på tilfredshed, hvilket beror på en manglende opfyldelse af medlemmernes forventninger. Desuden kan indsatsområdet udbytte påvirkes direkte (ex. ved ændringer i kontingentets størrelse), men også indirekte via en forbedring af de øvrige indsatsområder (ex. via en forbedring af de ydelser organisationen tilbyder medlemmerne). Resultatområdet tilfredshed er et udtryk for, hvor tilfredse medlemmerne er i målingsøjeblikket. Tilfredshed er en tilstand, som er knyttet tæt sammen med medlemmernes adfærd (loyalitet). Dette medfører, at I kan højne medlemsloyaliteten, såfremt I formår at øge medlemmernes tilfredshed, hvorfor mulighederne for at højne medlemstilfredsheden vil være central i de følgende analyser. Indsatsområdet medlemstilbud omhandler de mere håndgribelige og kollektive medlemstilbud og -ydelser JA leverer, hvorimod indsatsområdet rådgivning vedrører medlemmernes vurdering af den personlige rådgivning og vejledning som JA leverer. Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte Indsatsområder Resultatområder TilfredshedLoyalitet [3] Begrebsafklaring

4 Sammenfatning af undersøgelsens resultater - Overordnet resultater og anbefalinger Medlemstilfredsheden I figuren ser du hovedresultatet for JAs medlemsundersøgelse 2011. Tolkning af resultatet 80 - 100 Point 70 - 79 Point 60 - 69 Point 50 - 59 Point Under 50 Point Meget høj tilfredshed Høj tilfredshed Middel tilfredshed Lav tilfredshed Meget lav tilfredshed Overordnet konklusion på undersøgelsen Få uddybende viden i rapporten og appendiks Samtlige indsats- og resultatområder fra JAs medlemsundersøgelse behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan du få mere detaljeret viden om medlemmernes vurdering af de enkelte spørgsmål. Er du ikke bekendt med rapportens afrapportering (ex. prioriteringskort eller hvorfor svar angives som indekspoint fra 0 til 100 mv.) anbefales det, at du læser appendiks bagerst i rapporten. Overordnet resultat Med udgangspunkt i nærværende rapport kan det konkluderes, at medlemstilfredsheden blandt de privatansatte (eksklusiv konsulenter i landøkonomiske foreninger) i JA ligger på indeks 54 samt at medlemsloyaliteten ligger på indeks 57. I forhold til medlemstilfredsheden kan dette niveau karakteriseres som værende lavt, jævnfør figuren ovenfor. Sammenholdes disse resultatet med resultaterne fra JAs hovedrapport, der beror på en repræsentativ stikprøve af samtlige medlemmer i JA, ligger de privatansatte henholdsvis fire og seks indekspoint lavere i forhold til medlemstilfredshed og -loyalitet. Personlig kontakt til medlemmerne: I rapporten er de fem indsatsområder omdømme, forventninger, medlemstilbud, rådgivning og udbytte samt de to resultatområder medlemstilfredshed og -loyalitet opdelt i forhold til om medlemmet har været i kontakt med JA eller ej, og denne opdeling viser, at medlemmer der har været i kontakt med JA er ti indekspoint mere tilfredse og loyale over for JA. Denne forskel er blot på to indekspoint i hovedrapporten. Prioriteringsområder Sammenholdes de overordnede præferencestrukturer for JAs medlemmer generelt med de medlemmer, der er beskæftiget i den private sektor fremgår det, at disse er relativt identiske, men at niveauet generelt er noget lavere for de privatansatte. Dette er positivt i forhold til det strategiske arbejde med forbedringer af medlemsforholdene, dog kunne yderligere viden omkring dette segments præference i forhold til JAs medlemsydelser være yderst relevant. Generelle resultater: -Medlemstilbud bør tillægges størst opmærksomhed som følge af en relativt lav vurdering sammenholdt med en anselig effekt på tilfredshedsskabelsen. -Medlemstilbud er ydermere den vigtigste værdiskabende faktor, og kan således forklare 0,79 indekspoint af 1 indekspoint stigning i udbytte, som vurderes relativt lavt (også sammenlignet med JAs hovedrapport). -Som følge af ovenstående skal kvaliteten af JAs indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår på det enkelte medlems område og kvaliteten af JAs medvirken til at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for medlemmernes arbejdsliv være de væsentligste indsatsområder for JA. -Omdømme er den største tilfredshedsskabende og loyalitetskabende faktor. -Endvidere kan JA efter ovenstående fokusere på omdømme i forhold til at blive en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent og en faglig organisation, der tilbyder kvalificerede ydelser. -Ansatte med personaleansvar er kun marginalt mindre tilfredse end medarbejdere uden. Denne forskel vil typisk være mere udtalt, hvorfor det er positivt med denne manglende forskel. Interorganisatoriske forskelle Tilfredsheden varierer også på tværs af de tilgængelige baggrundsinformationer og demografiske grupper, disse forskelle er identiske med hovedrapporten og stemmer godt overens med erfaringer fra lignende undersøgelser. [4]

5 Sammenfatning af undersøgelsens resultater - Benchmarking Tilfredshed I figuren til højre sammenholdes de privatansatte medlemmers vurdering af resultatområdet tilfredshed inklusiv de bagvedliggende spørgsmål med hovedresultatet for JA. Vurdering af Indsatsområder Figuren til højre viser de privatansatte medlemmers vurdering af de fem indsatsområder, som påvirker resultatområderne tilfredshed og loyalitet. Ydermere sammenholdes de hovedresultatet for JA. Loyalitet I figuren til højre sammenholdes de privatansatte medlemmers vurdering af resultatområdet loyalitet inklusiv de bagvedliggende spørgsmål hovedresultatet for JA. [5]

6 Indsatsområdernes direkte og indirekte effekter på resultatvariablene Relativ effekt på medlemstilfredshed I effekthjulet fremgår det, hvilke områder der ved ændringer har størst effekt på medlemmernes samlede tilfredshed. Disse effekter er beregnet som relative effekter og inkluderer både direkte og indirekte påvirkninger (jf. modellen ovenfor) [6] Omdømme LoyalitetTilfredshed Rådgivning Medlemstilbud Udbytte Forventninger 0,00 1,070,20 0,52 -0,04 0,16 0,00 0,15 0,22 -0,04 0,00 0,79 0,15 0,00 Indsatsområdernes påvirkning på resultatområderne I MSI-modellen til højre fremgår det, hvilken direkte effekt en forbedring af et givent indsatsområde har på ét af de to resultatområder. Modellen illustrerer desuden hvilke kausale sammenhænge der eksisterer i modellen. Relativ effekt på medlemsloyalitet I effekthjulet fremgår det, hvilke områder der ved ændringer har størst effekt på medlemmernes samlede loyalitet. Disse effekter er beregnet som relative effekter og inkluderer både direkte og indirekte påvirkninger (jf. modellen ovenfor)

7 Overordnede resultater Analyse af indsatsområder I det følgende præsenteres en fortolkningsvejledning og illustration af de anvendte prioriteringskort. Disse prioriteringskort vil udgøre en central rolle i MSI Researchs anbefalinger. Det overordnede prioriteringskort | Ved at sammenholde de præsenterede effekter på medlemstilfredshed (jf. effekthjulene) med medlemmernes vurdering (jf. indeksscorerne) af de respektive indsatsområder, dannes det overordnet prioriteringskort. Det er med udgangspunkt i dette overordnede og strategiske prioriteringskort, at MSI Researchs anbefalinger til JA beror. [7]

8 Overordnede resultater - Hvordan skaber I større tilfredshed? Prioriteringskortene viser vejen Rapporten har indtil nu behandlet tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne i JA på et overordnet niveau. De følgende sider skal hjælpe med at udpege de områder der, såfremt de forbedres, vil have den største effekt for medlemmernes tilfredshed. Prioriteringskortene som vises i resten af rapporten, fortæller hvilke områder man med størst fordel kan prioritere for at forbedre tilfredsheden. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af områderne. Det er også nødvendigt at sammenholde vurderingen med, hvilken effekt de enkelte områder har på medlemmernes tilfredshed. LavEFFEKT AF EN FORBEDRINGHøj Lav VURDERING Høj TILPASVEDLIGEHOLD OBSERVERPRIORITER Sådan tolker du prioriteringskortene PRIORITER Høj betydning + Lav vurdering: Indsatsområder som ligger i dette felt i prioriteringskortet skal forbedres, idet den lave vurdering ikke modsvarer den høje betydning, som medlemmerne tillægger disse områder. En forbedring af et område vil have stor effekt på den samlede tilfredshed. I bør HÆVE NIVEAUET! VEDLIGEHOLD Høj betydning + Høj vurdering: I opnår høje vurderinger på indsatsområder i dette felt, og da betydningen for tilfredsheden også er høj, bør I BEVARE FOKUS på disse områder. Som minimum skal områdets vurdering fastholdes, men enhver forbedring vil have stor effekt på tilfredsheden pga. områdets høje betydning. TILPAS Lav betydning + Høj vurdering: I bliver vurderet højt på disse indsatsområder, og det kan udnyttes. Indsatsområder, som ligger i dette felt, tillægges ikke en særlig stor betydning af medlemmerne, men som faglig organisation kan I udnytte de gode vurderinger til at skabe positiv omtale. I sig selv kan positiv omtale af de gode vurderinger betyde, at området på sigt kan få en større plads i medlemmernes bevidsthed, og således få en øget betydning for medlemmernes tilfredshed. BRUG SUCCESSERNE aktivt. OBSERVER Lav betydning + Lav vurdering: HOLD ØJE med indsatsområder i dette felt. Områderne her vurderes lavt, og selv om de ikke tillægges en særlig stor betydning, kan vurderingen alligevel blive FOR lav. Som hovedregel kan områder under 50 betragtes som meget lave. I kan med fordel også udnytte muligheden for ”hurtige sejre” - altså områder, som meget nemt kan forbedres. Få uddybende viden om prioriteringskort Se appendiks side 41 for en nærmere beskrivelse af de forskellige typer prioriteringskort (henholdsvis det overordnede og de specifikke), samt en eksemplificering heraf. [8]

9 Overordnede resultater - Hvor skal der sættes ind for at forbedre medlemmernes tilfredshed? Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort viser medlemmernes vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have for medlemmernes tilfredshed. Når I skal udvælge indsatsområder, hjælper prioriteringskortene med at vise jer, hvor der skal ske forbedringer. Prioriteringskortet er et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. Fra overordnet prioriteringskort til prioriteringskort for de enkelte indsatsområder De fem indsatsområder og deres underliggende spørgsmål er dem, JA aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede medlemstilfredshed og -loyalitet. Indledningsvist præsenteres det overordnede prioriteringskort som illustrerer medlemmernes vurdering af indsatsområderne sammenholdt med, hvordan disse fem indsatsområder relativt set kan forbedre den overordnede tilfredshed. Efterfølgende præsenteres de specifikke prioriteringskort. For at skabe en kobling til det overordnede prioriteringskort samt for at lette flowet i følgende gennemgang, er der for hver analyse af de respektive indsatsområder placeret en figur øverst til højre på siden. Denne figur illustrerer placeringen af det givne indsatsområde i det overordnede prioriteringskort (jævnfør eksemplet til højre). NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør, hvilket område man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde. [9]

10 Specifikke indsatsområder Analyse af specifikke indsatsområder I det følgende afsnit af rapporten præsenteres prioriteringskortene for de enkelte indsatsområder inklusiv de bagvedliggende spørgsmål. Disse fem operationelle prioriteringskort er en nuancering af det overordnede prioriteringskort, som blev behandlet ovenfor. [10]

11 Specifikke indsatsområder - Omdømme Omdømme Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet omdømme. [11]

12 Specifikke indsatsområder - Omdømme Prioriteringskort for omdømme Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under omdømme, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af omdømme. [12]

13 Specifikke indsatsområder - Forventninger Forventninger Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet forventninger. [13]

14 Specifikke indsatsområder - Forventninger Prioriteringskort for forventninger Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under forventninger, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af forventninger. [14]

15 Specifikke indsatsområder - Medlemstilbud Medlemstilbud Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet medlemstilbud. [15]

16 Specifikke indsatsområder - Medlemstilbud Prioriteringskort for medlemstilbud Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under medlemstilbud, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af medlemstilbud. [16]

17 Specifikke indsatsområder - Rådgivning Rådgivning Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet rådgivning. Prioriteringskort for rådgivning Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under rådgivning, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af rådgivning. [17]

18 Specifikke indsatsområder - Udbytte Udbytte Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet udbytte. [18]

19 Specifikke indsatsområder - Udbytte Prioriteringskort for udbytte Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under udbytte, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af udbytte. [19]

20 Baggrundsresultater Følgende analyser er baseret på baggrundsresultater (eksempelvis demografiske forhold). Disse indgår ikke i MSI-modellen som indsatsområder, men kan give en bedre forståelse for forskellene mellem organisationens forskellige medlemssegmenter og deres vurdering af jer. [20]

21 Baggrundsresultater - Køn Fordeling Vurdering [21]

22 Baggrundsresultater - Aldersgruppe Fordeling Vurdering [22]

23 Baggrundsresultater - Beskæftigelsesstatus Fordeling Vurdering [23]

24 Baggrundsresultater - Anciennitet i nuværende stilling Fordeling Vurdering [24]

25 Baggrundsresultater - Uddannelse (Højest opnåede uddannnelsesniveau) Fordeling Vurdering [25]

26 Baggrundsresultater - Uddannelse (Højest opnåede uddannnelsesniveau) Vurdering [26]

27 Baggrundsresultater - År siden senest gennemførte uddannelse Fordeling Vurdering [27]

28 Baggrundsresultater - Geografisk tilknytning Fordeling Vurdering [28]

29 Baggrundsresultater - Status Fordeling Vurdering [29]

30 Baggrundsresultater - Anciennitet i JA, inklusiv anciennitet som studentermedlem Fordeling Vurdering [30]

31 Baggrundsresultater - Kontakt med JA inden for de seneste 12 måneder Fordeling Vurdering [31]

32 Organisationsspecifikke resultater Følgende præsentation er baseret på organisationsspecifikke resultater. Disse er udvalgt som et ekstra analysetema i samarbejde mellem JA og MSI Research, og indgår ikke i MSI-modellen som indsatsområder. [32]

33 Organisationsspecifikke resultater - Medlemstilbud Anvendelse Her ser du antallet af medlemmerne, der har benyttet de enkelte medlemstilbud og services inden for det seneste år. [33]

34 Organisationsspecifikke resultater - Medlemstilbud Tilfredshed Her ser du medlemmernes vurdering af tilfredsheden med de enkelte medlemstilbud og services. [34]

35 Organisationsspecifikke resultater - Medlemstilbud Vigtighed Her ser du medlemmernes vurdering af vigtigheden af de enkelte medlemstilbud og services. [35]

36 Organisationsspecifikke resultater - Rådgivning Anvendelse Her ser du antallet af medlemmerne, der har benyttet de enkelte tilbud om rådgivning og vejledning inden for det seneste år. [36]

37 Organisationsspecifikke resultater - Rådgivning Tilfredshed Her ser du medlemmernes vurdering af tilfredsheden med de enkelte tilbud om rådgivning og vejledning. [37]

38 Organisationsspecifikke resultater - Rådgivning Vigtighed Her ser du medlemmernes vurdering af vigtigheden af de enkelte tilbud om rådgivning og vejledning. [38]

39 Organisationsspecifikke resultater - Rådgivning og Medlemstilbud Prioriteringskort for specifikke rådgivnings- og medlemstilbud Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af en række specifikke rådgivnings- og medlemstilbud, og den effekt en forbedring af det enkelte område vil have på medlemmernes samlede tilfredshed. Kun områder der er besvaret af mere end 30 respondenter indgår i prioriteringskortet. [39]

40 Appendiks – Om vurderinger og beregnet betydning Vurderinger I spørgeskemaet har medlemmerne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er den laveste og 10 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra 0 til 100. Hvis en medlem har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til scoren 0. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11,11 3 til 22,22 og så fremdeles. LavHøj Indeks Betydning: Hvor skal vi starte? Undersøgelsen måler ikke blot tilfredsheden og loyaliteten, men også hvor vigtige de enkelte områder er for medlemmerne. MSI Research har vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem områderne og den overordnede tilfredshed og loyalitet. Hvis der er tydelig sammenhæng mellem et område og tilfredsheden, kan man udlede, at området er af stor betydning for medlemmerne. Graden af sammenhæng afgør, hvilke områder man mest effektivt kan arbejde med for at forbedre medlemmernes tilfredshed: Hvis der er stor sammenhæng mellem et område og tilfredsheden, vil højere vurdering af området også medføre øget tilfredshed, hvor stor denne påvirker er afhænger af effekten. Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en højere vurdering af området ikke have særlig stor betydning for medlemmernes tilfredshed. Undersøgelsen viser hvilke områder, som er vigtigst for medlemmerne, og som har størst betydning for deres tilfredshed. [40]

41 Appendiks – Overordnede og specifikke prioriteringskort To typer af prioriteringskort I rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet prioriteringskort og en række specifikke prioriteringskort. Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort angiver prioriteringen af de fem områder: omdømme, forventninger, tilbud, rådgivning og udbytte. Kortet viser, hvordan disse områder kan bestemmes i hhv. prioriter, vedligehold, tilpas eller observer i forhold til at forbedre den overordnede tilfredshed og loyalitet. NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør, hvilket område man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde. Herefter bruger man de specifikke prioriteringskort til at finde ud af hvilke spørgsmål, som bidrager mest til skabelsen af området. Specifikke prioriteringskort De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på spørgsmålsniveau. De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under et givent område kan kategoriseres i hhv. prioriter, vedligehold, tilpas eller observer i forhold til at forbedre tilfredsheden med området. Et eksempel I eksemplet nedenfor bør man primært sætte ressourcerne ind på at forbedre område 2, da det ligger i feltet prioriter, mens område 1 ligger i feltet tilpas. For konkret at forbedre sig skal man se på det specifikke prioriteringskort, som knytter sig til område 2. Man vil opnå den mest effektive forbedringsindsats ved at fokusere på de spørgsmål, og dermed underliggende emne, som på dette kort ligger i feltet prioriter(markeret med en rød firkant). Overordnet prioriteringskort TILPASVEDLIGEHOLD OBSERVERPRIORITER OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 Specifikke prioriteringskort OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 [41]

42 Rapporten er udarbejdet af: MSI Research, Aarhus Universitet © MSI Research ApS. Alle rettigheder til metoder og grafisk formidling forbeholdes. MSI Research | Fuglesangs Allé 4 | DK-8210 Århus V | T +45 89 48 68 74


Download ppt "Medlemsundersøgelsen 2011 Fokus på forhold der skaber medlemstilfredshed og -loyalitet Rapport for JA | Specialrapport Marts 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google