Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DUFs internationale arbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DUFs internationale arbejde"— Præsentationens transcript:

1 DUFs internationale arbejde
- med fokus på Projektpuljen og MENA-DK puljen Oplæg til RBUs uddannelsesdag d. 25. februar 2012 v. International programmedarbejder Vibeke Møller Thomsen, DUF

2 Program Velkomst og kort præsentationsrunde Dansk Ungdoms Fællesråd
DUFs internationale arbejde DUFs to internationale puljer Projekttyper Muligheder Krav Deltagelse i andre internationale aktiviteter Samarbejde med YET i Zimbabwe PAUSE Budgetlægning, økonomistyring, afslutning af regnskab

3 Præsentation Navn Erfaring med internationalt projektarbejde Erfaring med DUFs internationale puljer

4 Dansk Ungdoms Fællesråd
Service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer med medlemmer . Unges demokratiske deltagelse og engagement er en værdi som DUF fremmer på flere fronter: Arbejder for at udvikle og forbedre vilkårene for de samfundsengagerende, børne- og ungdomsorganisationer. Som administrator af over 100 millioner kroner årligt (herunder tips- og lottomidlerne samt midler fra Udenrigsministeriet, Integrationsministeriet med flere) støtter DUF, at unge deltager og engagerer sig i foreningslivet og demokratiet.

5 DUFs internationale arbejde
Fra DUFs internationale strategi: ”DUF har en vision, hvor demokrati er en livsform for alle unge, uanset hvor de bor, og hvor unge har reel indflydelse på deres eget liv og de samfund, de lever i. DUFs internationale arbejde skal styrke interkulturel forståelse blandt unge og herigennem modvirke kulturelle, religiøse og politiske kløfter og således bidrage til en verden med fred og demokrati.”

6 Fra DUFs internationale strategi:
”For DUF er det internationale engagement vigtigt af to grunde. Dels fordi DUF ønsker at tage et medansvar for at støtte op om unges demokratiske deltagelse, indflydelse og organisering i lande, hvor unge langt fra har de samme privilegier som i Danmark. Og dels fordi DUF ønsker at styrke danske unge og ungdomsorganisationers internationale muligheder, udsyn og erfaringer. ”

7 DUF har to internationale puljer
MENA Puljen Projektpuljen Projektpuljen er en Miniprogramaftalen støttet af Danida som hører under Danidas Civilsamfundsstrategi. MENA-DK puljen til partnerskabsaktiviteter hører under det arabiske initiativ, som er støttet af Udenrigsministeriet.

8 Tre principper for int. arbejde
Børn og unges indflydelse, deltagelse og rettigheder Frivillighed Mænd og kvinders lige muligheder

9 Organisationsudvikling Fortalervirksomhed Samarbejder og netværk
Temaer Organisationsudvikling Fortalervirksomhed Samarbejder og netværk Hvad kan man arbejde med? Organisationsudvikling Er projektet med til at skabe en varig positiv forandring i organisationen? Fortalervirksomhed Er projektet med til at tale børn og unges sag overfor det politiske system, andre beslutningstagere og/eller i den brede offentlighed? Netværk Er projektet med til at engagere flere forskellige ungdomsorganisationer i konkrete aktiviteter, der bidrager til en øget ungdomsorganisering eller en øget stemme for unge?

10 Projektpuljen MENA-DK puljen Hvilke lande?
BNI-grænse under 2630 USD pr. indbygger i 2012 Afrika, Asien og Sydamerika Fattigdomslommer i eks. Sydafrika MENA-DK puljen Mellemøsten og Nordafrika Egypten, Libanon, det nordlige Irak, Libyen, Syrien, Jordan, Israel/Palæstina, Oman, Qatar, Yemen, Saudi Arabien, Kuwait, De Forenede Arabiske Emirater og Bahrain. Marokko, Algeriet og Tunesien. BNI-grænsen revideres årligt. Det Arabiske forår har åbnet op for en del nye projektmuligheder og nyopstående organisationer, som er interesserede i at arbejde med demokrati og reformer, nu hvor det er blevet legat.

11 Partneridentifikation Forundersøgelse Pilotprojekt Partnerskabsprojekt
Projekttyper Partneridentifikation Forundersøgelse Pilotprojekt Partnerskabsprojekt Ungdomslederudveksling Partnerskabsudvikling Netværksaktivitet

12 Partneridentifikation
At komme i gang Partneridentifikation Møde med potentielle samarbejdspartnere uden for DK Lære hinanden og hinandens organisationer at kende Blive enige om hvad et projekt skal indeholde Lave en samarbejdsaftale Begynd at skrive sin projekt ansøgning Max to danskere kan rejse Max kr.

13 Forundersøgelse Nærmere undersøgelse
At blive klogere på hvad problemerne består af At komme ud og møde målgruppen At blive mere klar på hvad et projekt skal indeholde Max to personer fra DK Max kr. Eksempler på aktiviteter: Afprøvning af nyt ledertræningsmodul med stor vægt på erfaringsopsamling Fortalervirksomhedskampagne om unge og HIV/AIDS Mindre projekt om udvikling af demokratiske strukturer Opstart af netværk nationalt eller lokalt mellem ungdomsorganisationer

14 Pilotprojekt Et lille projekt
Giver mulighed for at starte med et lille projekt Giver mulighed for at prøve sine projektstyringsfærdigheder af Giver mulighed for at afprøve nye ideér Mulighed for tilknytte ungdomsledere Mulighed for et projektbesøg fra DK Max kr. Reglerne for projektbesøg er forskellige for henholdsvis Projektpuljen og MENA-DK puljen (se retningslinjerne s. 16)

15 Partnerskabsprojekt Et stort projekt
Et større projekt der varer op til 3 år Der skal være klare mål og målsætninger Større krav til kvaliteten af projektet Krav til at projektet gør en forskel Mulighed for at tilknytte ungdomsledere Mulighed for et eller flere projektbesøg Max kr. Eksempler på aktiviteter : Træning/uddannelse af ledere og frivillige med fokus på fx konfliktløsning, dialog, børns rettigheder, unges deltagelse eller kønsrelationer Gennemførelse af større fortalervirksomhedskampagne for unge om fx forebyggelse af hiv/aids eller miljø og klima Opbygning af demokratiske strukturer for arbejdet i en større partnerorganisations lokalgrupper Forberedelse og afholdelse af seminarer og workshops med fokus på organisationsudvikling og demokratisering Reglerne for projektbesøg er forskellige for henholdsvis Projektpuljen og MENA-DK puljen (se retningslinjerne s. 16)

16 Ungdomsledere Yesterdays leader Leaders of tomorrow
Tre muligheder: Tilknyttet et pilot- eller partnerskabsprojekt Partnerskaber uden DUF støttede projekter Mellem lignende organisationer i Syd uden danskere Styrke kapaciteten i partnerskaberne og skabe et tættere samarbejde Dagligt kulturmøde og indsigt i hverdagen og partnerorganisation Krav: Gensidighed anbefales (eks. 2 fra DK og 2 fra partnerland) Stærkt partnerskab og kapacitet til det praktiske 18-30 år og udveksling i 3-12 måneder Klar arbejdsplan og enighed om U-lederes rolle (Terms of Reference) Deltagelse i obligatorisk DUF-kursus Eksempler på aktiviteter: Inddragelse af frivillige i organisationens daglige arbejde Eksperimentere med nye mødeformer Oplysning om projektaktiviteter Seminarer, workshops og kortere undervisningsforløb Sammenlignende undersøgelse af de to samarbejdsorganisationer Kontorarbejde, fx logistik i forbindelse med projektaktiviteter Tilknytte unge fra DK og syd til projektet over en længere periode Bruges til at styrke kapaciteten i partnerorganisationen Ikke noget økonomisk max

17 Partnerskabsudvikling
Andre tilbud i puljen Netværksaktivitet Partnerskabsudvikling Deltagelse i nationale, regionale eller internationale netværksaktiviteter Kun for deltagere fra partnerorganisationen Max kr. Udvikle partnerskabet strategisk Udvikle nye visioner for partnerskabet Max kr. NETVÆRKSAKTIVITET: Aktiviteter skal involvere folk fra flere organisationer Eksempel på aktiviteter Deltagelse af to frivillige i partnerorganisationen i et international ungdomstopmøde og efterfølgende informationsmøde for andre unge frivillige i organisationen om topmødet Deltagelse af et bestyrelsesmedlem i et større nationalt seminar om børns rettigheder, unge og demokrati eller lignende Afholdelse af netværksmøde med fokus på samarbejde og fælles aktiviteter i partnerorganisationen med deltagelse af andre organisationer fra det nærmeste område KRAV: Organiseret gruppe Demokratiske principper med gennemsige strukturer (eller arbejde for dette gennem et projekt) B&U som målgruppe ,og B&U har reel indflydelse i organisationen Vilje til at fremme interkulturel forståelse Non-profit Arbejde indenfor samme område som den danske organisation Kapacitet PARTNERSKABSUDVIKLING: Eksempel på aktiviteter: Workshop med fokus på udarbejdelse af en fem-årig partnerskabsstrategi med deltagelse af repræsentanter for de to organisationers bestyrelser Seminar for de to organisationers projektgrupper med fokus på projektstyring, økonomistyring, kommunikation og samarbejde Visionsdebat med deltagelse af repræsentanter for samarbejdsorganisationerne samt repræsentanter for målgruppen og andre interessenter

18 Krav til jeres samarbejdspartner
Organiseret gruppe Demokratiske principper med gennemsige strukturer (eller arbejde for dette gennem et projekt) B&U som målgruppe ,og B&U har reel indflydelse i organisationen Vilje til at fremme interkulturel forståelse Non-profit Arbejde indenfor samme område som den danske organisation Kapacitet

19 Økonomi Puljerne støtter:
Nødvendige udgifter til projekternes gennemførelse + evaluering Informationsaktiviteter Revision Budgetmargin Administration Projektbesøg: maks. 2. personer Drift og løbende udgifter støttes ikke U-ledere Kost, logi, lommepenge, transport, visum, vaccinationer, forsikringer, administration

20 Monitorering og evaluering
Under projektet Løbende vurdering og justering af projektet -ift. tids-/aktivitetsplan, målgruppe, målopfyldelse Løbende erfaringsopsamling Budgetopfølgning Evaluering Efter projektet Endelig erfaringsopsamling og læring Vurdering og dokumentation af målopfyldelse Afrapportering til DUF + deltagelse i evalueringsseminar Aflægge regnskab til DUF

21 Hvordan søger man? Standardskemaer, downloades på duf.dk under Internationalt og Tilskud Ansøgningsfrister: 1.februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november

22 DUFs sagsbehandling Indledende sekretariatsbehandling
Tjekker om kravene er opfyldt mv. ud fra 7 vurderingsparametre Evt. opfølgende spørgsmål Forside til udvalg Udvalgsbehandling – 2 bevillingsudvalg 4-6 ugers svartid derefter kontraktunderskrivelse og udbetaling af penge god fornøjelse og held og lykke med projektet i værste fald altid mulighed for at få uddybet afslaget og få rådgivning om, hvordan I kommer videre

23 60% af al tid går med rådgivning af MOere
Personlig rådgivning om det der er vigtigt for projektgruppen og som kan hjælpe dem videre i deres projektarbejde / projektansøgning Organisationsudvikling Økonomisk forvaltning Køn Frivillighed Demokratisk deltagelse Hvordan unge får indflydelse Netværksdannelse LFA og andre projektdesign metoder, mm At finde en at samarbejde med DUFs guidelines Udforme et projekt Sparring på indholdet af projektet Landespecifik viden Konfliktløsning 60% af al tid går med rådgivning af MOere

24 Eksempler på projekter og gode råd ….
Eksempler på RBU projekter? Find inspiration på:

25 Tilbud til MOerne International Projektweekend Partneridentifikations-tur til Zimbabwe

26 Projektstyringsseminar – Østafrika
Tilbud til MO’erne Åbent Skriveværksted Projektstyringsseminar – Østafrika

27 Og meget, meget mere…. Økonomistyringsseminar Ungdomsleder debrief
Dialogworkshop Evalueringsseminar Erfaringsudvekslingsseminar Netværksmøde for internationale koordinatorer Ungdomslederkursus Revisormøde om DUFs finansielle retningslinjer Debatmøde om unges situation i Zimbabwe OG International ungdomskonference i Østafrika i 2012 om unges demokratiske deltagelse

28 ALLE kategorier af DUFs medlemsorganisationer er repræsenteret i arbejdet med internationale projekter

29 25 ud af 70 er aktive IMCC Danske Studerendes Fællesråd SUMH
Spastikerforeningens ungdom Africa In Touch BBU BUO KFUM og K Israelmissionens Unge LFKU LandboUngdom Dabuf DSU KU RU SUF International Forum Frit Forum DDS KFUM-Spejderne DBS Spejderhjælpen RBU URK UNGR DUI-leg og Virke Dansk ICYE

30 Medlemsorganisationer i 27 lande
Filippinerne Mongoliet Bhutan Nepal Sydafrika Swaziland Zimbabwe Tanzania Kenya Rwanda Uganda Syd Sudan Etiopien Egypten Tunesien Marokko Senegal Gambia Elfenbenskysten Ghana Moldova Libanon Jordan Det Palæstinensiske Selvstyre Honduras Syrien Cambodja

31 Tværpolitiske netværk
DUF engagerer de danske politiske ungdomsorga-nisationer i 2 tværpolitiske netværk; et i Libanon (siden 2005) og et nystartet i Egypten

32 Kampagne for 18-års valgret i Libanon
I efteråret gik 5 danske og 13 libanesiske ungdomspartier sammen om at lave en kampagne for 18 års valgret i Libanon. Kampagnen var en del af en træning i fortalervirksomhed Samarbejdet mellem ungdomspolitikerne på tværs af grænser sigter overordnet på at støtte unges lyst og evner til at blande sig i politik– både i Danmark og i den arabiske verden. Det dansk-libanesiske samarbejde er netop på vej ind i en ny fase, hvor ungdomspolitikerne finder sammen om et tema, hvor de ønsker at sætte en dagsorden eller som kan være med til at styrke unges position i politik.

33 Opbygning af ungdomspartier i Egypten
Politisk engagerede unge i Egypten tørster efter organisatoriske redskaber og erfaring. Derfor vil danske ungdomspolitikere nu dele ud af deres brede erfaring i et nyt tværpolitisk samarbejde Som noget helt nyt er DUF nu sammen med de politiske ungdomsorganisationer ved at starte et samarbejde op med egyptiske politiske engagerede unge. Unge i Egypten står lige nu midt i en kamp for større indflydelse efter de i årtier er blevet holdt hen på sidelinjen. Mange af de politiske engagerede unge mangler et organisatorisk fundament. De har viljen og lysten, men tørster efter organisatoriske redskaber. De efterspørger støtte til at organisere sig og til at øge deres indflydelse på udviklingen i landet. De efterspørger viden om, hvordan de som unge kan organisere sig i de etablerede politiske partier og øve indflydelse på de politiske dagsordener. De efterspørger også støtte til at etablere og konsolidere egne ungdomspartier med særskilte politiske dagsordener. Det er derfor nogle af de områder som det netværket skal arbejde med. Lige nu er vi ved at udarbejde en træningshåndbog, hvor de danske ungdomspolitikere deler ud af deres organisatoriske erfaringer.

34 Dialogambassadørerne
DUFs Dialogambassadørprojekt nedbryder fordomme og skaber større gensidig forståelse mellem unge i Mellemøsten og Danmark Dialogambassadørerne lærer også metoderne fra sig og skræddersyr workshops til de projektaktive – eller dem der drømmer om at blive det I 2010 og 2011 har DUFs 28 dialogambassadører fra Egypten, Jordan og Danmark rejst de tre lande tynde for at gennemføre interaktive og udfordrende dialogaktiviteter med unge på universiteter og gymnasier. Udrustet med en række innovative dialogmetoder giver ambassadørerne de unge mulighed for at sætte ord på deres undren og frustrationer, og få udfordret deres syn på hinanden. Dialogen – som ambassadørerne selv deltager i – skaber øget forståelse på tværs af kulturer, religioner og landegrænser. Dialogen nedbryder fordomme, og den er med til at forebygge konflikter. Ambassadørerne lærer også dialogmetoderne fra sig og eksperimenterer med interkulturel dialog på nettet. Der er syv jordanske, syv egyptiske og fjorten danske dialogambassadører – heraf syv med arabisk og/eller muslimsk baggrund. I 2012 er der blevet udvalgt nye dialogambassadører til DUFs Dialogambassadørprojekt.

35 Samarbejde med YET i Zimbabwe
Youth Empowerment and Transformation Trust (YET) Uafhængig paraplyorganisation for 33 ungdomsorganisationer Styrker de unges demokratiske stemme og deltagelse i udviklingen i landet. Fundraiser, uddeler midler og uddanner unge foreningsaktive Projektet mellem YET og DUF går ud på at støtte YET i at skabe: ….ansvarlige og indflydelsesrige ungdomsorganisationer i Zimbabwe Tre målsætninger skal udvikles i den kommende tid:   - At udvikle partnerskaber mellem ungdomsorganisationer i Danmark og Zimbabwe   - At styrke YETs service til medlemsorganisationerne: bedre træning af aktive unge og en mere effektiv og gennemsigtig tilskudsordning.  - At fremme unges deltagelse og indflydelse gennem forbedret kapacitet til at lave politik og lobbyarbejde hos YET og dets medlemsorganisationer. Dette gøres ved at styrke: Den forvaltningsmæssige del af YET’s puljearbejde, Sætte fokus på YET’s rådgivnings- og træningsydelser og hvordan disse kan imødekomme de behov, som YET’s medlemsorganisationerne har. Fokusere på hvorledes YET kan være med til at støtte op om unges indflydelse ved brug af fortalervirksomhed og hvordan YET som ungdomsparaply kan gøre deres egen stemme og indflydelse endnu mere gældende

36 Hvad får DUFs MOere ud af partnerskabet?
International konference Projektstyringsseminar Partneridentifikationstur til Zimbabwe (august 2012) Debatarrangement Erfaring med fortalervirksomhed i skrøbelige stater Stærkere partnerskaber i Zimbabwe (pt. RU og UNGR)

37 PAUSE !!! Find mere information og vores kontaktoplysninger på I må altid gerne ringe eller skrive til os!


Download ppt "DUFs internationale arbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google