Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Partnerskabsprojekt/finanslovsprojekt Svendborg, Århus og København og MDI Møde Advisory Board den 29.august 2012 • Præsentation af deltagerne – hvor kommer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Partnerskabsprojekt/finanslovsprojekt Svendborg, Århus og København og MDI Møde Advisory Board den 29.august 2012 • Præsentation af deltagerne – hvor kommer."— Præsentationens transcript:

1 Partnerskabsprojekt/finanslovsprojekt Svendborg, Århus og København og MDI Møde Advisory Board den 29.august 2012 • Præsentation af deltagerne – hvor kommer man fra – interesse • Følgeforskningen er startet • Status projektet ligenu

2 MDI’s partnerskabsprojekt for selvejende daginstitutioner version 0.1.: Modeldesign for daginstitutionen og et godt børneliv Advisory Board Netværk Århus Netværk Svendborg Netværk København Netværk Haslev Ministeriet for Børn og Undervisning, Socialstyrelsen, Finansministeriet, Børne- og Kulturchefforeningen, Socialchefforeningen, KL, chefer fra de 3 kommuner, Dansk Erhverv, professionshøjskolen UCC-Kleo, en række NGO’er, forskere, BUPL mfl.

3 Projektets grundide • Tese: En række tiltag, hvor 120 selvejende daginstitutioner tager en række styringsteknologier/tiltag på sig, skal føre frem til at samarbejdet bliver revitaliseret og attraktivt mellem kommune og selvejende daginstitutioner

4 Projektets grundide Undersøgelsesspørgsmål: • Hvordan kan vi forstå at/om disse tiltag kan bliver til en ledelsesmodel indad i netværk og institutioner og udad i forhold til samarbejds/partnerkommunerne?

5 Tiltagene • 120 selvejende daginstitutioner organiserer sig i forpligtende netværk • Lederne får diplom i netværksledelse • En gruppe af ledere og pædagoger får diplom omkring arbejde med værdier, æstetik og civilsamfund • Bestyrelsesuddannelse • Kvalitetsmålinger en gang om året indenfor økonomi, HR (sygefravær og personaleomsætning) • MDI faciliterer ovennævnte – samt netværkenes udvikling

6 Metode • Konstruktivistisk • Kvalitetsmålinger: dvs de får ”liv” gennem deres meningsskabelse – det gælder alle elementerne der sættes i værk for at forfølge ”tesen” • Validitet og realibitet • MDI’s egen position • Deltagerobservationer, logbøger, debatter, indlæg og interview • Gennemsigtighed og løbende formidling

7 • Institutionerne – 16 netværk • 3 partnerkommuner • Advisory Board og interessenter i feltet • Følgeforskning • Fælles hjemmeside/formidling www.detgodeboerneliv.dk www.detgodeboerneliv.dk 5 overordnede indsatser: hvordan kan vi forstå tiltagene bliver til en ledelsesmodel indad og en styrings/partnerskabsdialog udad?

8 Forskning og afrapportering • Løbende milepælsopfølgning og statusrapporter hvor projektets fremdrift og tese evalueres overfor ministeriet og styrelsen – men også andre interessenter. EVA sparrer og CBS ansvarlig for følgeforskning og understøtter projektledelse. • CBS følgeforskning: via en række forskningstemaer uddybes, hvordan vi kan forstå, det der virker – og ikke virker

9 Mål • At forstå og udvikle en ny model for et partnerskabssamarbejde selveje/kommuner • Udfordret er: – Tesen – Det er der udenfor tesen – At holde begreberne konstante i forhold til fx selveje, kommune, driftoverenskomst og partnerskab

10 Forskning og afrapportering • Løbende milepælsopfølgning og statusrapporter hvor projektets fremdrift og tese evalueres overfor ministeriet og styrelsen – men også andre interessenter. EVA sparrer og CBS ansvarlig for følgeforskning og understøtter projektledelse. • CBS følgeforskning: via en række forskningstemaer uddybes, hvordan vi kan forstå, det der virker – og ikke virker

11 Hvor er vi nu 2011- medio 2012? • 120 selvejende daginstitutioner i 16 netværk i byerne kbh, århus, svendborg og haslev • 1. version af ny bestyrelseshåndbog og en lang række bestyrelseskurser gennemført • Mere end 100 ledere afsted på diplom i netværksledelse • Netværkskoordinator-møder opstartet • Æstestik- og civilsamfundsmodul opstartet • 1. kvalitetsmåling er gennemført – meningsdannelsen i netværk omkring dette ved at gå igang • Følgeforskning ved CBS starter op nu • EVA sparring starter op nu • Fælles hjemmeside starter op nu

12 I hvis billede bliver daginstitutionen skabt - ligenu? 1. kvalitetsmåling ved organisationskonsulent Kirsten Birk Olsen MDI

13 Kvalitetsmålinger 2012 - hvilke refleksioner tegner der sig på baggrund af målingen?

14 Kvalitetsmålinger 2012 Kvalitetsmålingerne omfatter:  en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med en svarprocent på 44 %  en trivselsundersøgelse blandt personalet og ledere med en svarprocent på 72 %  en temperaturmåling blandt lederne på de 5 dimensioner besvaret af 83 % af lederne Kvalitetsmålingerne spørger ind til kvalitet og tilfredshed på følgende 5 dimensioner  faglighed og værdier  civilsamfund  interessenttilfredshed  HR  Økonomi

15 Det vi ser er… At forældrene oplever at der er tryghed, nærvær, omsorg og engagement. Forældrene tilkendegiver at de er helt eller delvist er enige i at : 99 % oplever at deres barn er tryg ved de voksne 98 % oplever at deres barn føler sig tryg og glad 95 % oplever at deres barn har venner i dag/fritidstilbuddet – herunder også vuggestuebørn 97 % oplever at deres barn er sammen med nærværende og omsorgsfulde voksne 96 % oplever at deres barn møder engagerede voksne

16 Det vi ser er… At fagligheden kan være mere tydelig for forældrene og at personalet efterspørger mere faglighed At 88 % af forældrene siger de er helt enige eller delvist enige i at deres barn understøttes og udvikles i de 6 læreplanstemaer. At 80% af personalet siger det passer helt, næsten helt eller delvist helt (på en 6-punkts skala) at de har gode muligheder for at udvikle sig fagligt på arbejdspladsen og At 93% siger at det passer helt, næsten helt eller delvist helt (på en 6 punkts skala) at de har de rette kompetencer og kvalifikationer til at udføre arbejdet godt.

17 Det vi ser er… At forældrenes holdning til om man skal være medskaber og involvere sig er stor. Men når det bliver konkret, falder graden af involvering. 98 % af forældrene er helt eller delvist enige i at det er naturligt at engagere sig i sit barns dag/fritidstilbud 96 % af forældrene er helt eller delvist enige i at de deltager aktivt i arrangementer i barnets dag/fritidstilbud 87,4 % af forældrene er helt eller delvist enige i at de giver en hånd med til praktiske gøremål når det efterspørges 92 % af lederne er enige eller delvist enige i at institutionen sikrer at deres forældre har ejerskab til deres børns institution 81 % af lederne er enige eller delvist enige i at institutionen mobiliserer forældre i planlægningen af fester 43 % af lederne er enige eller delvist enige i at forældre arrangerer arbejdsdage i institutionen

18 Det vi ser er… En samlet tilfredshed hvor 96 % af forældrene siger at de er enige eller delvist enige i at de samlet set er tilfredse med deres barns dag/fritidstilbud.

19 Det vi ser er… En gennemsnitlig sygefraværsprocent i 2011 på 4,7 og et gennemsnitligt antal sygedage på 8,3 dage.

20 Kommentarer ift. valg af institution en anden gang… Institutionens værdier, samt personalets engagement i forhold til børnene. Det er svært at få engageret andre forældre i frivilligt arbejde i institutionen. Arbejdsdage m.m. Engagementet er større hos alle parter Der er større mulighed for medbestemmelse for forældre og personale. Det giver mere tilfredse brugere og personale, og det kommer børnene til gode. Det er ikke altafgørende at det er en selvejende. Det har ikke nogen betydning. Institutionen fik vi tilbudt efter vi havde afvist to andre institutioner.

21 Selveje hedder Emil… en sund og glad dreng

22 med venner, nærvær og omsorg

23 Med forbedringsmuligheder på dokumentationen …

24 på æstetikken …

25 og udviklingspædagogikken

26 Emil er kendt i hele lokalsamfundet

27 og altid parat til at involvere sig

28 Giver det mening det vi ser? Giver det mening det vi hører? Er der noget vi har misforstået?


Download ppt "Partnerskabsprojekt/finanslovsprojekt Svendborg, Århus og København og MDI Møde Advisory Board den 29.august 2012 • Præsentation af deltagerne – hvor kommer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google