Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen"— Præsentationens transcript:

1 Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen
Benjamin O. Christensen Christian Lyck Jakobsen CHRISTIAN Velkommen til vores fremlæggelse/forsvar af vores afgangsprojekt som bygningsingeniører, som omhandler arbejdsulykker i byggebranchen. Jeg er Christian og dette er Benjamin Vi vil i den næste halve time forklarer og beskrive hvad vores projekt har omhandlet og hvad resultatet er blevet.

2 Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen
Agenda Indledning Problemform. Teori Analyse Konklusion Refleksion Agenda Indledning Problemformulering Teori Analyse Konklusion Refleksion BENJAMIN Christian vil starte med en kort indledning omkring hvorfor vi har skrevet denne rapport. Herefter vil jeg fortælle om vores problemformulering, Christian vil så fortælle om entreprenørvirksomheden efterfulgt af mig der vil beskrive den teori vi har benyttet for at lave analyserne af interviewenen. Christian vil herefter gennemgå vores metode og komme med et eksempel på en analyse af en ulykke. Vi vil begge afslutningsvis konkludere på projektet og runde af med en refleksion om brugbarheden af projektet. Indledning Kort om entreprenørvirksomhedernes problemer ved arbejdsmiljø og sikkerhed Problemformuleringen Hvilke problemstillinger vi ønskede at besvare med dette projekt Entreprenørvirksomheden Kort om entreprenørvirksomheden Teori Gennemgang af de anvendte teori i projektet Metode Forklaring om metodevalg og hvorledes teorien er blevet anvendt i metoden Analysen Fremførelse af sammenfatningen af analysen af ulykkerne Konklusion Fortælle om hvilke konklusioner projektet fremfandt Refleksion Her vil projektets brugbarhed berøres

3 Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen
Agenda Indledning Problemform. Teori Analyse Konklusion Refleksion Indledning Hvem er vi? Bygningsingeniører ved Danmarks Tekniske Universitet Projektet Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen Udarbejdet med DTU og en dansk entreprenørvirksomhed CHRISTIAN Hvorfor denne rapport? De store danske entreprenørvirksomheder har de senere år arbejdet intenst på at få nedbragt deres ulykkes tal, hvilket også har givet resultater. Entreprenørvirksomheden nedbragt deres ulykkesstatistik med ca. 50 % fra 2002 til 2008. Hvordan har vi belyst dette problem? Entreprenørvirksomheden har stort fokus på sikkerhed og lægger mange ressourcer i analyse af arbejdsulykkerne. Hvad nævnte entreprenørvirksomhedens som deres udfordringer vedrørende sikkerhed? Disse finder man vanskeligheder med at gennemføre indsatser overfor. Hvad mente vi var entreprenørvirksomhedens udfordring? Desuden sker forebyggelsen ofte først når ulykken er hændt, hvilket betyder at indsatsen primært er af reaktiv karakter.

4 Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen
Agenda Indledning Problemform. Teori Analyse Konklusion Refleksion Problemformulering Hvad er grundlaget for skadeslidtes ofte farlige adfærd, hvor de til tider vælger at se udenom kendte farekilder og risici, selvom skadeslidte er klar over, at det kan være forbundet med fare for en ulykke? Er der gennemgående sammenhæng mellem de bagvedliggende årsager fra arbejdsulykker hos entreprenørvirksomheden? Kan der påpeges elementer, hvor entreprenørvirksomheden kan forbedre deres proaktive sikkerhed gennem den viden, de får fra deres ulykker? BENJAMIN Vores problemformulering består af 3 spørgsmål. Det første spørgsmål skal hjælpe med at finde grundlaget for den adfærd SL udviser og om denne adfærd kan begrunde hvorfor ulykkerne sker. Det andet spørgsmål skal vise om der er en gennemgående sammenhæng i entreprenørvirksomheden ulykker og til sidst vil vi se om der er elementer, hvor entreprenørvirksomheden kan forbedre deres proaktive sikkerhed. hver enkelt spørgsmål op - Kom med nogle få kommentarer til hvorfor disse 3 spørgsmål blev valgt. 1. Spørgsmål Entreprenørvirksomhedens resultat af ulykkernes analyse vidste at SL’s adfærd var medvirkende til ulykken. De havde svært ved at komme til tiltag til SL’s adfærd 2. Spørgsmål Gennem baggrundsviden om ulykkers årsagssammenhænge gennem taxomonien. 3. Spørgsmål Vil vores analyse muligvis kunne fremvise elementer i ulykkerne som entreprenørvirksomheden ikke fangede, hvorved de muligvis i fremtiden vil kunne forebygge mere proaktivt

5 Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen
Agenda Indledning Problemform. Teori Analyse Konklusion Refleksion Teori Baggrundsteori Ulykkens årsager Analyseteori Fejltræsanalyse DanWorms teori om sikkerhedsbarrierer BENJAMIN Jeg vil kort beskrive den teori der er blevet benyttet i rapporten. Først vil den generelle ulykkesteori vi har benyttet som baggrundsteori blive beskrevet og herefter vil den teori der er blevet brugt i analysen af interviewene blive beskrevet. Som baggrundsteori vil følgende modeller blive nævnt -> se slide. Analysen af teorien indeholder følgende elementer -> se slide NÆVN IKKE NOGET OM TEORIERNE, MEN NÆVN AT VI KOMME IND PÅ DEM OM LIDT !!!!

6 Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen
Agenda Indledning Problemform. Teori Analyse Konklusion Refleksion Baggrundsteori Ulykkens årsager Taxonomien er taget med for at vise på hvilke niveauer i entreprenørvirksomheden vores analyse vil blive lavet. Vi har lagt vores fokus på de umiddelbare årsager og de bagvedliggende årsager som også er markeret med ringe på modellen. De bagvedliggende årsager er årsager der skyldes valg og beslutninger truffet på mellemleder niveau, hvilket i byggeorganisatorisk sammenhæng svarer til beslutninger truffet af ledelsen på byggepladsen. De umiddelbare årsager er de åbenlyse årsager til hvorfor ulykken skete, men som det ofte viser sig er det ikke her kernen til problemet med ulykken ligger. Kernen findes ofte ved de bagvedliggende eller styringsmæssige årsager, hvor vores fokus har været på de bagvedliggende.

7 Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen
Agenda Indledning Problemform. Teori Analyse Konklusion Refleksion Analyseteori Fejltræsanalyse Skaden Hvordan? Hvorfor? Beskriv hvordan analysen ved hjælp af et fejltræ foregår. DanWorms teori

8 Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen
Agenda Indledning Problemform. Teori Analyse Konklusion Refleksion Analyseteori DanWorms teori om sikkerhedsbarrierer PUMM’s Fremskaffede Provided Anvendte Used Vedligeholdte Maintained Overvågede Measured DW’s ledelsesmæssige tiltag der skal være med til at styrke sikkerheden er: Procedurer/regler Udstyr/hjælpemidler Udformning/indretning Tilgængelighed Kompetencer/træning Kommunikation/viden Motivation/engagement Konfliktløsninger De 4 øverste punkter og det sidste punkt anvendes i forhold til det ledelsesmæssige i ulykken. De 3 andre punkter anvendes i forhold til SL’s holdning og adfærd.

9 Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen
Agenda Indledning Problemform. Teori Analyse Konklusion Refleksion Analyse Baggrund for analyse Interview Fejltræsanalyse SL’s adfærdsskema Endelige analyse Fejltræsanalysen kontra DanWorm SL’s adfærdsskema kontra DanWorm CHRISTIAN Forklar at inden analysen indhentede vi empiri gennem interviewet. TRYK PÅ PRIK Derefter lavet en fejltræanalyse samt udarbejdet et adfærdsskema. TRYK PÅ PRIK Snak om hvorledes vi har analyseret fejltræsanalyserne og adfærdskemaerne. DanWorm

10 Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen
Agenda Indledning Problemform. Teori Analyse Konklusion Refleksion Konklusion Hvad er grundlaget for skadeslidtes ofte farlige adfærd, hvor de til tider vælger at se udenom kendte farekilder og risici, selvom skadeslidte er klar over, at det kan være forbundet med fare for en ulykke? Efter vores analysen og tolkningen af skadeslidtes adfærd kan vi underbygge entreprenørvirksomhedens konklusion om, at skadeslidtes adfærd var uhensigtsmæssig. Entreprenørvirksomheden gav skadeslidtes manglende vilje og prioritering af sikkerheden skylden for ulykken. Vi mener, at skadeslidtes adfærd er et resultat af manglende viden og kompetencer inden for arbejdsmiljø og sikkerhed, og især risikovurdering af arbejdsprocesser og arbejdsopgaver. CHRISTIAN Punkt 1 Vi har dog gennem analysen fundet frem til HVORFOR SL adfærd var som den var Punkt 2 Gennemgå punktet

11 Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen
Agenda Indledning Problemform. Teori Analyse Konklusion Refleksion Konklusion Er der gennemgående sammenhæng mellem de bagvedliggende årsager fra arbejdsulykker hos entreprenørvirksomheden? Byggeplads Dårlig indretning af byggepladsen. Betonarbejdernes arbejdsforhold. Skar sig tit. Akkordarbejde. Ad-hoc De skadeslidte havde svært ved at definere sikkerhedsbegrebet. Ringe informationsniveau omkring arbejdsopgaverne til arbejderne. Sikkerhedsledelsen er ikke synlig nok, hvilket medfører dårlige arbejdsvaner hos arbejderne. BENJAMIN Byggeplads 1. Dårlig indretning af byggepladsen 2. Betonarbejdernes arbejdsforhold a. Skar sig tit b. Akkordarbejde Ad-hoc 1. SL’erne havde svært ved at definere sikkerhedsbegrebet 2. Ringe informationsniveau omkring arbejdsopgaverne til arbejderne 3. Sikkerhedsledelsen er ikke synlig nok, hvilket medfører dårlige arbejdsvaner hos arbejderne

12 Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen
Agenda Indledning Problemform. Teori Analyse Konklusion Refleksion Konklusion Kan der påpeges elementer, hvor entreprenørvirksomheden kan forbedre deres proaktive sikkerhed gennem den viden, de får fra deres ulykker? Gennem analysen af ulykkerne fandt vi 3 punkter: Generel mangel på viden og kompetencer indenfor arbejdsmiljø og sikkerhed. Manglende procedure til arbejdsopgaver o. lign. Lav informationsrate ved ad-hoc arbejde. CHRISTIAN Punkt 1 Entreprenørvirksomheden vil kunne forbedre deres ulykkesstatistik ved at give deres medarbejdere en bedre uddannelse inden for arbejdsmiljø og sikkerhed Dette ville kunne sikre at deres medarbejdere ville have mindre farlig adfærd på deres byggesager, idet de kender bedre til ricisi og vurdering ad disse Punkt 2 Der tegnede sig også et billede af at nogle ulykker skyldtes at der var manglende procedure eller regler Entreprenørvirksomheden kunne med fordel granske i deres processer og metoder for at se om der er faldgrupper imellem Punkt 3 Det vidste sig at de medarbejdere der arbejde med ad-hoc arbejde ofte startede op på en opgave uden særlig stor informationsrate. Dette var i nogle tilfælde medskyldigt i at ulykken skete Entreprenørvirksomheden skulle muligvis forsøge at finde en metode eller måde at sikre på at fremtigt ad-hoc arbejde og dets planlægning sikre at det udførende led for de flere og mere korrekte oplysninger

13 Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen
Agenda Indledning Problemform. Teori Analyse Konklusion Refleksion Refleksion Vil entreprenørvirksomheden kunne anvende vores resultat? Vi har bl.a. belyst at entreprenørvirksomheden ikke kommer nok i dybden med deres analyse, som direkte er medvirkende en forhindring til en mere proaktiv ulykkesforebyggelse Vi har 3 eksempler, hvor entreprenørvirksomheden ikke kommer med forebyggelse til deres ulykker. Entreprenørvirksomhedens analyse BENJAMIN Vi vil give nogle eksempler på hvor entreprenørvirksomheden ikke kommer frem til en decideret årsag til ulykken. Disse tre eksempler viser at entreprenørvirksomheden ikke formår at komme dybt nok ned i årsagerne til ulykkerne, men ofte kun komme til de umiddelbare årsager

14 Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen
Agenda Indledning Problemform. Teori Analyse Konklusion Refleksion Tak for i dag CHRISTIAN

15 Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen
Person 3

16 Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen
Person 9

17 Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen
Person 12

18 Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen
Forklar om interviewguiden opbygning kort – fortæl at der er flere sider Vis person 1’s resultat – også der er der flere sider.

19 Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen
Konfliktløsning Tilgængelighed Indretning af byggeplads Motivation/engagement

20 Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen


Download ppt "Dybdegående analyse af arbejdsulykker i byggebranchen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google