Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projekt: Styregruppens kick-off møde med Seniorleverandører Version 1.0.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projekt: Styregruppens kick-off møde med Seniorleverandører Version 1.0."— Præsentationens transcript:

1 Projekt: Styregruppens kick-off møde med Seniorleverandører Version 1.0

2 2 Denne præsentation er en del af en guiden ”God praksis for effektivt styregruppearbejde” udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen, www.digst.dk. Formålet med denne præsentation •Denne præsentation kan anvendes som inspiration og vejledning til styregruppemødet, hvor projektet går fra anskaffelsesfasen til gennemførselsfasen •Mødet er det første styregruppemøde, hvor seniorleverandør(erne) slutter sig til styregruppeformanden og seniorbruger(ne) Version 1.0

3 3 Dagsorden •Projektets formål og grundlag •Projektets organisering og governance •Præsentation af eksisterende og nye medlemmer i projektet •Præsentation af leverandørens projektorganisation •Projektets styringselementer •Projektets fremgangsmåde •Projektets interessenter •Projektets risici •Orientering om krav til statusrapportering og projektmodel •Vejen til et godt samarbejde •Incitamenter og Kontrol •Leveregler for styregruppen •Kommende opgaver •Andet Version 1.0

4 4 Projektets formål og grundlag •Hvad er projektets formål og mål (Projektinitieringsdokumentet)? •Hvad er projektets omfang og forventede leverancer? •Hvilke gevinster forventes opnået, og hvem er ansvarlig(e)? •Hvilke succeskriterier har projektet for dets gennemførsel? (Prioriteringen af tid, kvalitet og ressource) •Deling af væsentlige dokumenter, f.eks. business case Version 1.0

5 5 Projektets organisering og governance Projektets organisatoriske elementer Version 1.0

6 6 Projektets organisering og governance •Opgavefordeling mellem styregruppemedlemmerne •Få fastlagt beslutningskompetencen, rapportering og aktivitetsansvar mellem styregruppen og program og/eller porteføljeledelsen •Få fastlagt det rette rapporteringsniveau fra projektet til styregruppen og øvrige interessenter •Få fastlagt krav for godkendelse af faseovergangsrapport. Version 1.0

7 7 Præsentation af eksisterende og nye medlemmer i projektet •Hvad er min baggrund? •Hvad er rationalet bag min deltagelse i denne styregruppe? •Hvordan skal jeg bidrage til at projektet bliver en succes og hvilke interessenter kommunikerer jeg med i den forbindelse? •Hvilken erfaring har jeg med styregruppearbejde? •Hvilke erfaringer har jeg med projektarbejde? Version 1.0

8 8 Præsentation af leverandører(erne)s projektorganisationer • Version 1.0

9 9 Projektets styringselementer •Få fastlagt de væsentligste projektstyringsprocesser for gennemførselsfasen, herunder hvilke af værktøjerne der bruges som fælles værktøjer • Økonomi- og gevinststyring • Risikostyring • Problemstyring/issue håndtering • Løbende kvalitetstjek • Eskalering • Teststyring • Interessentledelse • Kommunikationsstyring • Ændringsstyring • Kontraktstyring • Løbende- og slutevaluering af samarbejde Version 1.0

10 10 Projektets fremgangsmåde •Gennemgang af udviklingsmodel (leverancemodel med faser), herunder hvor der i modellen er mulige punkter hvor kunden kan gennemføre kontrolaktiviteter. •Gennemgang af kvalitetssikring, herunder hvor der i modellen er mulige punkter hvor kunden kan gennemføre kvalitetssikringsaktiviteter. •Gennemgang af tidsplaner og aftaler om hvordan projektlederniveauet samordner kundens og leverandørens tidsplaner •Gennemgang af projektorganisering og faglige lederroller (f.eks. chefarkitekt og testleder) •Gennemgang af ledelses- og styringsdokumenter •Issue- og ændringshåndtering Version 1.0

11 11 Projektets interessenter •Præsentation af identificerede interessenter og identifikation af nye væsentligste interessenter Interessent Område i projektet der har interesse Interessentens holdning til projektet og mulige reaktion Interessentens betydning for projektet (inkl. overvejelser om håndtering/inddragelse i projektet) Version 1.0

12 12 Projektets risici •Præsentation af de væsentligste risici der allerede er identificeret og/eller eskaleret til og fra styregruppen •Identifikation af nye risici, som input til projektledernes fælles risikoanalyse •Anvendelse af fælles risikolog? IdRisikobeskrivelseKonsekvensHandlingPrisSKS*KEjer Version 1.0

13 13 Orientering om krav til statusrapportering og projektmodel •Faseovergangsrapport •Evt. afvigelsesanmodninger – princippet om afvigelsesrapportering •Der skal halvårligt indrapporteres projektstatus til Statens IT-projektråd •Fastlæg brug af projektmodellen Version 1.0

14 14 Vejen til et godt samarbejde •Etabler grundlaget for et godt samarbejde mellem kunde og leverandør(er) o Diskuter principper for et godt samarbejde o Aftal, hvordan I vil etablere ”det gode samarbejde ”, og hvordan styregruppen løbende kan følge og få viden om knaster og andre udfordringer i samarbejdet o Begge parter er ansvarlig for samarbejdet fungerer, men aftal, hvordan der måles og rapporteres på samarbejdet undervejs i gennemførelsesfasen, herunder tag stilling til med hvilke intervaller samarbejdsklimaet skal efterprøves i styregruppen o Aftal, hvordan I Kommunikerer til projektledere og projektdeltagere, hvor vigtigt et godt samarbejde er, og hvor stor vægt styregruppen lægger på at samarbejdet fungerer i hverdagen Version 1.0

15 15 Incitamenter og kontrol •Gennemgang af kontraktlige incitamenter og målepunkter (sikring af fælles forståelse af mål, målemetode og begreber). •Gennemgang af det samlede kontrolgrundlag: – •Kundens udbudte kravgrundlag, udbudt teststrategi og eventuelt forslag til, eller krav om udviklingsmodel •Leverandørens løsningsforlag, udviklingsmodel og kvalitetssikring •Rammer for planlægning af kontrol. Giv retningslinjer til projektledelsesniveauet Version 1.0

16 16 Projekttolerancer og styregruppens leveregler •Få fastlagt faste møder og deres frekvens •Få fastlagt agenda og referat (indhold, format og godkendelse •Sikre, at beslutningskompetence er til stede ved møder (hvordan håndteres afbud, suppleanter, m.v.) •Få fastlagt ønskede fora, knyttet til projektorganisationen •Projektrelevante kontaktpersoner i alles organisation •Hvilke tolerancer kan projektlederen træffe beslutninger indenfor? •Antal dage, økonomi, risiko type, kvalitetsafvigelser, gevinster •Hvilke beslutninger kan styregruppen træffe over e-mail, og hvilke kræver fysiske møder? – idet principperne om effektive beslutningsprocesser holdes over mødeformalia •Eskalationsproces Version 1.0

17 17 De kommende ugers aktiviteter IdAktivitetUdførendeDeadlineStatus 1Godkende at gennemførselsfasen kan startesFormand og Seniorbrugere 03-10-12 2Bemanding af styregruppen med Seniorleverandører Formand30-09-12Afsluttet 3Reorganisering af projektorganisationenStyregruppen01-10-12I gang 4Godkendelse af milepæle i leverandørers tidsplaner og slutdato Formand og Seniorbrugere 02-10-12 5Gennemfør risikoanalyse for gennemførselsfasenStyregruppen30-09-12Afsluttet 6Fastlæggelse af rapporteringskravStyregruppen30-09-12Afsluttet 7Gennemfør interessentanalyseStyregruppen30-09-12Afsluttet 8… Version 1.0

18 18 Andet Version 1.0


Download ppt "Projekt: Styregruppens kick-off møde med Seniorleverandører Version 1.0."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google