Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Produktivitet i den offentlige sektor: Giver det.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Produktivitet i den offentlige sektor: Giver det."— Præsentationens transcript:

1 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Produktivitet i den offentlige sektor: Giver det mening? Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Oplæg på de offentlige tandlægers temadag den 25. november 2013

2 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Offentlige lønudgifter som andel af BNP, 2012

3 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Dagsorden  Måling af produktivitet og effektiviseringspotentiale i den offentlige sektor  Diagnosen af produktivitetsproblemet i det offentlige  Produktivitetskommissionens anbefalinger til reformer i den offentlige sektor

4 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Måling af produktivitet i det offentlige

5 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Input Output (kvalitet) Effekt (eksterne faktorer) Produktivitet = Output/Input Effektivitet = Effekt/Input Hvad vi måler – og hvad vi gerne ville måle

6 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Hvordan måler nationalregnskabet produktiviteten i det offentlige?

7 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Timeproduktiviteten i den offentlige sektor

8 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Problemet med nationalregnskabets mål for produktiviteten i det offentlige  Værdien af den offentlige serviceproduktion opgøres fra omkostningssiden, men  Omkostningerne afspejler ikke nødvendigvis værdien for borgerne

9 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Produktivitetsmåling i det offentlige: Hvad har Produktivitetskommissionen gjort?  Omfattende sammenlignende analyse af produktivitet, effektivitet og kvalitet i den kommunale serviceproduktion for at identificere bedste praksis på alle væsentlige serviceområder (kan bruges til benchmarking og vurdering af effektiviseringspotentiale)  Beskrivelse af arbejdstidens anvendelse for forskellige offentlige personalegrupper – kan der frigøres mere tid til kerneydelsen?  Udarbejdelse af inspirationskatalog med vellykkede eksempler på innovation og effektivisering i den offentlige sektor

10 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Måling af effektiviseringspotentialet i den offentlige sektor

11 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Effektiviseringspotentiale i kommunerne: KORA’s analysemetode Spørgsmål:  Hvor meget kunne der spares uden at sænke serviceniveauet, hvis alle offentlige enheder blev lige så produktive som den mest produktive enhed af samme slags? Ved besvarelsen tages hensyn til  Forskelle i kommunernes prioriteringer  Forskelle i kommunernes grundvilkår (befolkningssammensætning, sociale forhold, befolkningstæthed mm.)

12 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Princippet i en dataindhyldningsanalyse af effektiviseringspotentialet

13 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Eksempel på metodens anvendelse: Folkeskolen Indikatorer for serviceniveauet:  Klassekvotient  Antal lærere pr. elev  Antal planlagte undervisningstimer pr. klasse  Afholdte timer  Sygefravær blandt lærerne  Personalenormering i SFO og fritidshjem  Udgifter til specialskoler  Undervisningseffekt for humanistiske fag  Undervisningseffekt for naturfag

14 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Hensyntagen til forskelle i kommunernes prioritering  For hver kommune beregnes et indeks for serviceniveauet på skoleområdet ved at sammenveje de ni indikatorer for serviceniveauet  De serviceindikatorer, hvor en kommune klarer sig godt i forhold til andre kommuner, får lov at indgå med dobbelt vægt i indekset for kommunens serviceniveau  De serviceindikatorer, hvor en kommune klarer sig dårligt i forhold til andre kommuner, indgår kun med halv vægt i indekset for kommunens serviceniveau  Kommunens serviceniveau sammenlignes derefter med serviceniveauet i andre kommuner med brug af de vægte, der stiller kommunen i det bedste lys  Hvis der alligevel findes andre kommuner, der har et højere serviceniveau i forhold til de afholdte udgifter, så har den betragtede kommune et effektiviseringspotentiale på folkeskoleområdet

15 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Hensyntagen til forskelle i kommunernes grundvilkår  Kommunernes afholdte serviceudgifter korrigeres for forskelle i udgiftsbehov som følge af forskelle i befolkningssammensætning og andre relevante baggrundsvariable  Kommuner bliver kun sammenlignet med andre kommuner med en nogenlunde sammenlignelig befolkning (fx bliver Thisted ikke sammenlignet med Gentofte)  Ved beregning af undervisningseffekt i folkeskolen korrigeres for forskelle i elevernes sociale baggrund

16 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Effektiviseringspotentialet på folkeskoleområdet  Med de omtalte forudsætninger kan der beregnes et effektiviseringspotentiale på 5,4 mia. kr. svarende til 12 pct. af udgifterne på skoleområdet Bemærk:  Realisering af et potentiale i den størrelsesorden vil givetvis kræve en målrettet indsats over flere år, og det er ikke realistisk, at alle skoler kan blive lige effektive  Til gengæld vil der hen ad vejen være mulighed for, at selv de bedste skoler kan blive endnu bedre, så på langt sigt kan det samlede forbedringspotentiale være endnu større

17 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Effektiviseringspotentialet på andre kommunale områder  På områder som daginstitutioner og ældrepleje tyder analysen på, at der er potentialer, der svarer til folkeskolens, dvs. mindst 10 pct.  På disse områder er beregningen dog mere usikker, fordi der er forskelle på kommunernes regnskabspraksis Yderligere forbehold:  Ikke alle aspekter af serviceniveauet måles eller er målbare  Vi har kun få data for sluteffekter for borgerne  Det beregnede effektiviseringspotentiale i den enkelte kommune er følsomt overfor, hvor stor en vægt man tillægger de serviceindikatorer, der stiller kommunen i det bedste lys Men: Hvis vi kan fremskaffe bedre data, er den anvendte metode et godt redskab til, at kommunerne kan lære af hinanden

18 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Også betydeligt effektiviseringspotentiale i regionerne… Produktivitetsforskelle på sygehusene 2012 Gennemsnitsomkostninger per behandling, kr.

19 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer …og i staten  Eksempel: Udvalget for analyser af forsvaret (2012) vurderer, at der kan effektiviseres for 1,5-2,5 mia. kr. i forsvaret i 2017 i forhold til budgettet for 2012 (produktivitetsgevinst på mellem 7 og 11 pct.)  Flere andre studier tyder på lignende potentialer på andre statslige områder

20 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Resultater fra tidsanvendelsesstudier Forskelle på kernemedarbejderes effektive arbejdstid brugt til direkte brugerrelaterede opgaver (øvre kvartil i forhold til nedre kvartil)

21 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fokus på resultater i den offentlige sektor: Hvordan kommer vi videre?  Vi måler en masse og stiller for mange detailkrav til dokumentation af arbejdsprocesser  Til gengæld har vi ikke ret mange mål for slutresultater og effekter for borgerne  Behov for mere fokus på resultater frem for dokumentation af processer  Behov for mere ensartet regnskabspraksis i kommuner  Med flere og bedre resultatmål og sammenlignelig regnskabspraksis kan vi lave intelligent benchmarking og dermed give bedre muligheder for og tilskyndelser til, at de mindre effektive enheder i det offentlige kan lære af de mere effektive enheder

22 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Diagnosen for den offentlige sektor

23 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Drivkræfter for produktivitet i det offentlige Grundlæggende de samme som i den private sektor. Det hele koger ned til, om der er  muligheder for og  tilskyndelser til at øge produktiviteten

24 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Rammebetingelser for det offentlige, der kan hæmme mulighederne for effektivisering  For mange og for rigide regelsæt  Detailregulering af arbejdsprocesser  Finansieringssystemer der hæmmer samarbejde og vanskeliggør fornuftige opsparings- og investeringsdispositioner  Ufleksible overenskomster

25 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Rammebetingelser for det offentlige, der kan hæmme tilskyndelserne til effektivisering  Fravær af konkurrence: Mere effektive enheder har vanskeligt ved at ekspandere på bekostning af mindre effektive enheder  Kompleks bundlinje (mange forskellige mål)  Frygt for budgetreduktion, hvis der gennemføres omkostningsbesparende effektivisering  Offentlige ledere og medarbejdere belønnes ikke nødvendigvis for at gennemføre ”dristige” omlægninger og effektiviseringer (nulfejlskultur)  Kun begrænsede muligheder for at benytte individuel løn til at præmiere en ekstraordinær indsats

26 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tendensen til bureaukratisering: Kilometer tekst i nyudstedte love, cirkulærer og bekendtgørelser

27 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tendensen til bureaukratisering: Mindre tid til kerneopgaven (eksempel fra daginstitutionsområdet)

28 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Overenskomster og aftaler på et sygehus

29 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Lønspredning for ansatte beskæftiget med kontor- og sekretærarbejde, 2010

30 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Produktivitetskommissionens forslag til reformer i den offentlige sektor

31 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Hovedtemaer i anbefalingerne  Fokus på resultater for borgerne  Afbureaukratisering og fleksibel opgaveløsning  Tydelig ledelse og motiverede medarbejdere  Økonomisk styring der fremmer effektivitet og samarbejde  Administrative og politiske reformer

32 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Hovedbudskab  Udskift regler om processer med klare krav til resultater for borgerne  Lad offentlige ledere og medarbejdere bestemme mere selv – og hold så institutionerne ansvarlige for deres resultater  Beløn dem, der når resultaterne, og følg op over for dem, der ikke gør

33 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fokus på resultater for borgerne Problemerne i dag:  Tendens til fokus på processer frem for resultater  Meget lidt viden om effekter (resultater) for borgerne  Meget lidt viden om sammenhæng mellem ressourceindsats og resultater Udfordringen: Hvordan får vi politikere og offentlige ledere til at fokusere mere på resultater og effektiv ressourceudnyttelse?

34 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Fokus på resultater på borgerne: Anbefalinger  Skaf flere (og bedre) data for resultater i de offentlige institutioner og offentliggør dem  Hold offentlige ledere på alle niveauer ansvarlige for deres resultater  Lad én eller flere uafhængige instanser gennemføre og offentliggøre systematiske analyser af effektiviteten i sammenlignelige offentlige enheder

35 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Afbureaukratisering og fleksibel opgaveløsning: Anbefalinger  Fortsæt og udvid frikommuneforsøgene  Udvid udfordringsretten til at omfatte statslige institutioner  Forpligt alle regeludstedende instanser til løbende at afskaffe overflødige regler, bl.a. ved systematisk brug af erfaringerne fra frikommuneforsøgene og udfordringsretten  Overvej om dele af lovgivningen kan skrives helt om fra bunden med sigte på fundamental forenkling  Opfordring til parterne på det offentlige arbejdsmarked: Indgå bredere overenskomster for større grupper af ansatte, og giv større decentral kompetence til at indgå lokale aftaler om bedre udnyttelse af arbejdstiden

36 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tydelig ledelse og motiverede medarbejdere: Anbefalinger  Topledere i den offentlige sektor holdes ansvarlige for at sikre god og tydelig ledelse i deres organisation  Offentlige ledere inddrager medarbejderne i målformulering, arbejdstilrettelæggelse og regelforenkling og giver dem mulighed for at udøve selvstændige faglige skøn  Opkvalificeringen af de offentligt ansatte fortsætter, men med mere fokus på de konkrete behov på den enkelte arbejdsplads  Parterne på det offentlige arbejdsmarked arbejder for en tættere kobling mellem de enkelte medarbejderes kompetencer og præstationer og deres løn.

37 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Økonomisk styring der fremmer effektivitet: Anbefalinger  Undgå ”benzinafbrænding”: Bedre muligheder for opsparing og investering indenfor de givne budgetrammer  Forebyg ”kassetænkning”: Indret refusions- og afregningsregler, så de ikke bremser tværgående samarbejde med udgangspunkt i borgernes behov  Giv kommuner og regioner ret til at aftale deres egne regler for indbyrdes afregning, hvis de statsligt fastsatte regler hæmmer samarbejdet mellem dem om de bedst mulige løsninger for borgerne

38 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Politiske og administrative reformer: Anbefalinger  Evaluér den politiske styreform i kommunerne  Evaluér koncernstyreformen i centraladministrationen  Undersøg mulighederne for flere administrative fællesskaber mellem offentlige enheder (men med klar politisk ansvarsfordeling)  Generelt: Skab klar arbejdsdeling mellem politikere og offentlige ledere

39 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tæt sammenhæng mellem anbefalingerne  Øget fokus på resultatmål skal gå hånd i hånd med afskaffelse af overflødige krav til dokumentation af arbejdsprocesser: Der skal være mere tid til kerneopgaven  Færre proceskrav forudsætter mere konsekvent resultatstyring  Øget fleksibilitet i overenskomster skal gå hånd i hånd med afskaffelse af minuttyranni  Øget ansvarliggørelse af offentlige ledere skal gå hånd i hånd med frihedsgrader til at lede

40 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Supplerende slides

41 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Opgørelse af produktionsværdien i faste priser I nationalregnskabet kan man anvende to forskellige metoder til at udregne prisindekset:  Den input-baserede metode (anvendt indtil nu)  Den output-baserede metode (anvendes fra 2014)

42 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Beregning af prisindekset under den output-baserede metode Udfordringerne: -Hvilke mål for de producerede mængder (output) skal man bruge? -Hvordan måler man ”priserne” på output?

43 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Eksempler på mål for output Sundhed HospitalerAntal behandlinger Kommunale tandlægerAntal behandlinger Uddannelse GrundskolenAntal elevtimer GymnasierAntal studerende Videregående uddannelserAntal studerende Socialforsorg PlejehjemAntal beboere HjemmehjælpAntal timers hjemmehjælp DaginstitutionerAntal børn og unge

44 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Eksempler på opgørelse af ”priser” på output Sundhed HospitalerDRG takster TandlægerEnhedsomkostninger Uddannelse GrundskolenUdgifter pr. elev (efter kategori) GymnasierTaxametertakst Videregående uddannelserTaxametertakst Socialforsorg PlejehjemEnhedsomkostning pr. plads HjemmehjælpTimeløn DaginstitutionerEnhedsomkostning pr. plads

45 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Produktivitetsvæksten indenfor sundhedssektoren Kilde: Danmarks Statistik. Tallene for 2009 og 2010 er foreløbige.

46 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Giver produktivitetsmålene det rette billede? Eksempler Input-baseret metode Output-baseret metode Forventet effekt Medhjælpere erstatter pædagoger i børnehaver Lønsum falder Timer uændrede Deflator uændret Produktivitet falder Lønsum falder Timer uændrede Deflator falder Produktivitet uændret Både kvalitet og omkostninger falder, dvs. den kvalitetsjusterede produktivitet er uændret Taksametertaksten for naturvidenskabelige studier sættes op (pengene bruges til bedre laboratorieudstyr) Bruttoværditil- vækst uændret Lærertimer uændrede Deflator uændret Produktivitet uændret Bruttoværditil- vækst uændret Lærertimer uændrede Deflator stiger Produktivitet falder Kvaliteten af undervisningen stiger, dvs. den kvalitetsjusterede produktivitet stiger

47 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Giver produktivitetsmålene det rette billede? Eksempler Input-baseret metode Output-baseret metode Forventet effekt To skoler lægges sammen, antallet af lærere reduceres, og klassekvotienter øges Lønsum og lærertimer falder Deflator uændret Produktivitet uændret Lønsum og lærertimer falder Omkostninger pr. elevtime (=Deflator) falder Produktivitet stiger Omkostningspro- duktivitet stiger, men kvaliteten af undervisningen vil formentlig falde Hjemmeplejen erstatter personale med maskiner, samlet udgift er uændret Bruttoværditil- vækst uændret Timer falder Deflator uændret Produktivitet stiger Bruttoværditil- vækst uændret Timer falder Deflator uændret Produktivitet stiger


Download ppt "Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Produktivitet i den offentlige sektor: Giver det."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google