Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj 2007 1 Rockwool Fonden  Almennyttig fond.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj 2007 1 Rockwool Fonden  Almennyttig fond."— Præsentationens transcript:

1 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Rockwool Fonden  Almennyttig fond  Stiftet i 1981  Rockwool Fondens Forskningsenhed er et af Fondens 5 fokusområder

2 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Rockwool Fondens Forskningsenhed  Stiftet i 1987  Sort arbejde og landets love er et af Enhedens 3 hovedforskningsområder

3 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Datagrundlaget Datagrundlaget i det følgende er interviewundersøgel- ser. I de sidste mange år er spørgsmålene stillet i Dan- marks Statistiks omnibusundersøgelser, der er telefon- interviews, der gennemføres hver måned, og giver svar fra et repræsentativt udsnit af den danske befolk- ning. Metoden med at undersøge sort arbejde ved hjælp af interviewundersøgelser er i Danmark udviklet over mere end 25 år. Den nuværende spørgsmålsformule- ring har været brugt siden 1994 (jf. senere).

4 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Lande  Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien og Tyskland  Senere måske alle EU-lande

5 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Sort arbejde i Danmark målt i forhold til bruttonationalproduktet (BNP) Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed

6 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Spørgsmål om sort arbejde De næste spørgsmål drejer sig om det, som i almindelig tale kaldes ”sort arbejde”. Meget tyder på, at en stor del af befolkningen accepterer ”sort arbejde” og ”sorte handler” – altså aktiviteter uden om skattevæsenet, hvor alle deltagende slipper lidt billigere, fordi det hele sker uden skat og moms mv. fortsættes …

7 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Spørgsmål om sort arbejde … fortsat fra foregående side Det kan dreje sig om ”sorte aktiviteter”, hvor man betaler kontant, men der kan også være tale om udvekslinger af tjenester mellem venner, bekendte og familiemedlemmer. Har De i løbet af det sidste år udført aktiviteter af denne art?

8 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Sort arbejde er Produktive og i sig selv lovlige økonomiske aktiviteter, der burde beskattes, men ikke bliver det (fuldt ud), hvor både køber og sælger er bevidste om und- dragelsen og har en fordel af at holde skatte- væsenet udenfor – typisk ved, at man deler sparet skat og moms, men fordelen kan fx også være i form af hurtigerelevering. Arbejde mod kontant betaling eller modydelse. Salg mod kontant betaling eller modydelse. (Det er RFF’s definition af sort arbejde.)

9 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Sort arbejde er ikke ”Almindeligt skattesnyd”, hvor kun den ene part er bevidstom unddragelsen – fx salg, der ikke slås ind på kasseapparatet, eller snyd med fradrag. Gør det selv- og husholdningsarbejde, som man selv udfører derhjemme. Afgiftssnyd. Socialt bedrageri. Aktiviteter, der i sig selv er ulovlige. Bagatelagtige ydelser (ingen officiel bagatelgrænse).

10 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Sort arbejde – omfang og udvikling de seneste år i Danmark Mænd arbejdede mindre sort i 2005 end i 2001, kvindermere: Det er nu godt hver fjerde mandog hversyvende kvinde. Opgjort i ”markedspriser” faldt det sorte arbejde med en femtedel fra 2001 til 2005 – fra et omfang svarende til3,8 % af bruttonationalproduktet (BNP) til 3,0 % –fra 51mia.kroner til 46 mia. kroner. Faldet kan især henføres til den mandsdominerede bygge- og anlægsbranche (traditionelt størst). Gennemsnittet for årene er 3,1 % af BNP.

11 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Sort arbejde i Danmark målt i forhold til bruttonationalproduktet (BNP) Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed

12 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Sort arbejde i Danmark i 2001 og i 2005 fordelt på køn Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed

13 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Andel af befolkningen i Danmark, der arbejder sort I 1990’erne svarede i gennemsnit hver fjerde ja til at have arbejdet sort inden for de seneste 12 måneder. Efter årtusindskiftet er andelen faldet til hver femte. Dobbelt så mange mænd som kvinder arbejder sort (28 % og 14 %). Knap hver anden årig, hver tredje årig, hver fjerde årig, hver femte årig (som gennemsnittet) og hver sjette årig gør det.

14 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Andel af befolkningen i Danmark, der arbejder sort Faglærte, ufaglærte, studerende og selvstændige ligger over gennemsnittet på ca. 20 %. Funktionærer, pensionister og arbejdsløse ligger under dette gennemsnit.

15 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Andel af befolkningen i Danmark, der har arbejdet sort, 2004/05 Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed

16 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Andel af befolkningen i Danmark, der arbejder sort Forskellene mellem landsdelene er efterhånden blevet jævnet ud.

17 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Tidsforbrug på sort arbejde i Danmark 2001 – 2004/05 Det gennemsnitlige ugentlige tidsforbrug på sort arbejde – blandt dem, der arbejder sort – faldt med ca. 1 time fra godt 5 timer til godt 4 timer. Det dækker over et fald blandt mænd til knap 4 timer om ugen og en stigning blandt kvinder til 4 timer og 3 kvarter – blandt dem, der arbejder sort. Der er sket et fald i tidsforbruget i alle aldersgrupper. Faglærte er den eneste faggruppe, der har oplevet en stigning (på næsten 1 time til nu knap 5 timer).

18 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Sorte timelønninger i Danmark 2001 – 2004/05 Fra 2001 til 2004/05 steg de gennemsnitlige sorte timelønninger for mænd med godt 13 % til 137 kr. Kvinder oplevede en stigning på 10½ % til 115 kr. Stigningen for alle under ét var på 11 % til 130 kr. Aflønningen af bygge- og anlægsarbejde steg med 12% til 131 kr. Faglærtes gennemsnitlige timeløn steg med 22 % til 142 kr. – en stigning over gennemsnittet – fra en løn på gennemsnittet til en løn over gennemsnittet.

19 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Kontant betaling eller modydelse? Kontantandelen har i de seneste undersøgelser ligget på ca. 40% – resten betales med modydelse (men hvad der er sparet er tjent). De, der har fået betalingen i form af en modydelse – gentjeneste eller vare – er blevet spurgt om, hvad de skulle have haft i timen sort, hvis de skulle have haft betalingen kontant. Statsskattelovens § 4 skelner ikke mellem kontant betaling og modydelse.

20 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Hvorfor er det sorte arbejde i Danmark faldet fra 2001 til 2004/05? Nogle bud kunne være: Aktiviteten i den formelle økonomi – ikke mindst inden for bygge og anlæg – lægger beslag på arbejds kraften (man kunne også have en forventning om den modsatte effekt). Regeringens Fairplay-kampagne præsenteret i august 2004 (svært at sige). Østudvidelsen. Skattestop (ingen entydig sammenhæng). - men steget for kvinder? Hjemmeserviceordningen næsten afviklet (rengøring).

21 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Hvad er konsekvensen af sort arbejde, og hvad ville der ske, hvis man afskaffede sort arbejde fra den ene dag til den anden? Hvad er alternativet til sort arbejde? Hvem er aftagerne af de sorte varer og tjenester? Hvad bliver de sorte indkomster brugt til? Dette sammenholdt med omfanget af sort arbejde.

22 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Hvad er alternativet til sort arbejde? 1/3 ville blive udført hvidt (beskattet og momsbelagt). ~ fuldtidsstillinger (2005, jf. senere) 1/3 som gør det selv–arbejde (mindre produktivt). 1/3 ville ikke blive udført (mistet produktion).

23 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Hvem er aftagerne af de sorte varer og tjenester? 40 % familie. 50 % venner, bekendte og kolleger. 10 % andre.

24 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Hvad bliver de sorte indkomster brugt til? 80 % almindeligt dagligdags (og dermed beskattet og momsbelagt) forbrug. 6-7 %ikke beskattet eller momsbelagt forbrug % opsparing.

25 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Tre mål for omfanget af sort arbejde i Danmark i 2001 og i Sorte divideret med 3,8 % 3,0 % af BNP hvide arbejdstimer 51 mia.46 mia. kroner* * ”Markedspriser” Sort pris gange 24 mia.19 mia.kroner mængde 1,8 % 1,2 %af BNP Sorte arbejdstimer 207 mio. 153 mio. timer Fuldtidsstillinger stillinger 1/3 heraf stillinger

26 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Ang. fuldtidsstillinger Danske Bank beregnede i forbindelse med offentlig- gørelsen af de seneste tal, at 19 mia. kr. (under antagelse af en opsparingskvote på 10 % - RFF’s tal siger %) i runde tal skaber arbejds- pladser.

27 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Sorte arbejdstimer pr. dansker i 2001 og i 2005  2001: 207 millioner arbejdstimer svarer til 54 timer pr. dansker i alderen år.  2005: 153 millioner arbejdstimer svarer til 40 timer pr. dansker i alderen år.

28 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Sort arbejde i vore nabolande – Tyskland Fald fra 4,1 % målt i forhold til BNP i 2001 til 3,1 % i I modsætning til i Danmark i samme periode steg antallet af sortearbejdstimer inden for bygge og anlæg. Omvendt i den formelle del af økonomien, hvor bygge- aktiviteten steg i Danmark og faldt i Tyskland. I både Danmark og Tyskland falder udviklingen sam- men med en øget indsats (kontrol, straf og hold- ningsbearbejdelse) mod sort arbejde.

29 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Udviklingen i antallet af hvide og sorte arbejdstimer pr. uge inden for bygge og anlæg i Tyskland fra 2001 til 2004, index 2001= Hvide SorteTotal 1 ud af 6 arbejdstimer inden for bygge- og anlægssektoren i Tyskland i 2004 var ”sort”.

30 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Deltagelse i sort arbejde i de gamle og nye Länder i Tyskland – dvs. Vest- og Østtyskland – i 2001 og i 2004, % af befolkningen i alderen år Procent Vest Øst

31 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Risikoen ved at arbejde sort Selvoplevet risiko for at blive opdaget og straffet, hvis man arbejder sort. %. Danmark Tyskland Stor eller meget stor13,915,013,436,239,1 Lille eller meget lille79,581,083,848,347,4 Ved ikke/ nægter 6,5 4,0 2,715,613,5

32 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Holdning til 7 spørgsmål om sort arbejde mv. Gennemsnitssvar på en skala fra 1 til 10, hvor 1 = billiger slet ikke, og 10 = billiger i høj grad Kilder: Rockwool Fondens Forsknings- enhed (div. år) samt Told- og Skatte- styrelsen (2005)

33 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Holdning til 7 spørgsmål om sort arbejde mv. Gennemsnitssvar på en skala fra 1 til 10, hvor 1 = billiger slet ikke, og 10 = billiger i høj grad DanmarkTyskland Sort arbejde Få udført … Selv udføre … Privat for privat … Firma for privat … Privat for firma Firma for firma … Snyde i skat … Køre uden billet i bus … Uberettiget modtage sociale ydelser

34 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Potentialet for sort arbejde i Danmark (og Tyskland) Andelen af befolkningen, der enten har arbejdet sort, eller som ville være villige til at gøre det, hvis muligheden opstod, faldt fra 56,6 % i 2001 til 54,2 % i Tidligere lå ”potentialet” på næsten to tredjedele, så også målt på denne måde er accepten faldet set over en lidt længere periode. (I Tyskland var de tilsvarende andele kun knapt halvt så store: 25,5 % i 2001 og 24,4 % i 2004.)

35 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Sort arbejde i vore nabolande – Norge, Sverige, Storbritannien og Tyskland, % af BNP i markedspriser Danmark Norge 1998/2002 Sverige 1997/ Storbritannien 2000 Tyskland ,82,62,31,24,1 3,43,1 3,0*3,3 * Beregnet på baggrund af undersøgelse offentliggjort af det svenske Skatteverket, Rapport 2006:4, Svartköp och svartjobb i Sverige. side 488. Kilder: Rockwool Fondens Forskningsenhed (div. år) samt Skatteverket (Stockholm 2006)

36 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Potentialet for sort arbejde i Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien og Tyskland  Har arbejdet sort + ville, hvis muligheden opstod:  Danmark:20.3% % = 56.6% 54,2  Norge:17.3% % = 50.6%  Sverige:11.1% % = 43.2%  Storbritannien: 7.8% % = 34.4%  Tyskland:10.4% % = 25.5% 24,4 Undersøgelserne er omtalt i Skattereviso- ren Nr. 4 – august 2004, side

37 Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj Rockwool Fondens Forskningsenheds hjemmeside Se omtale af forskningsområder og -resultater på


Download ppt "Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed. Oplæg på Skatterevisorforeningens landsmøde, tirsdag den 8. maj 2007 1 Rockwool Fonden  Almennyttig fond."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google