Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Workshop for tovholdere den 05. december 2013. Program for workshoppen 08.30Velkomst og præsentation af program og instruktør Hvad kendetegner en god.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Workshop for tovholdere den 05. december 2013. Program for workshoppen 08.30Velkomst og præsentation af program og instruktør Hvad kendetegner en god."— Præsentationens transcript:

1 Workshop for tovholdere den 05. december 2013

2 Program for workshoppen 08.30Velkomst og præsentation af program og instruktør Hvad kendetegner en god tovholder i projektet? Hvad er opgaverne for en god tovholder? De forskellige tovholderroller Involverende spørgeteknikker og arbejdsmetoder. Hvordan styrker vi samarbejdet på tværs af netværksgrupperne fremadrettet Hvordan øger vi vidensdeling på tværs Udarbejdelse af personlige handlingsplaner og fremlæggelse heraf 12.30Afslutning på dagen

3 Personpræsentation •Jan Jessen –Født 1964 –Officer i flyvevåbnet –Personale- og uddannelseschef i DSB, Falck og Hydro Texaco –Direktør ejer Training Gallery/Training International –Bestyrelsesformand ØE/UPL –Bestyrelsesformand/medlem forskellige virksomheder

4 Præsentationsrunde…

5 1 min. om dig selv: •Navn •Hvor kommer jeg fra (virksomhed) •Hvad er største udfordring som tovholder? •Hvad er det bedste i mit netværk?

6 Opgaver for tovholderen: •Sørge for at der udsendes agenda (evt. gennem Susan/Sanne) •Være Tovholder •Tage referat eller sørge for at det sker •Sørge for at tiden bliver overholdt •Sørge for at alle bliver hørt •Sørge for at kunne skelne når man udtaler sig som tovholder (skal så være neutral) og som alm. mødedeltager (kan fremkomme med egne meninger) •Sørge for at opsummere efter hvert punkt •Være ressourceperson mellem netværksmøder •Opsamle inputs fra forskellige interessenter •Være kontaktled til VisitKerteminde og øvrige netværksgrupper •Loyalt fremlægge gruppens tanker og ideer i forskellige fora •Planlægge og koordinere indsatsområder, forløb og lignende med kontaktpersonen fra VisitKerteminde •Deltage i uddannelsesforløb i regi af Haven ved Havet •Deltage i projektgruppe/styregruppemøderne •Sikre et godt samarbejde med de øvrige netværksgrupper og sikre information om de andre netværksgruppers aktiviteter videreformidles i eget netværk (evt. i samarbejde med VKT) •Sikre at meddele VKT såfremt der er særlige behov eller ønsker i netværksgruppen

7 Profil for en tovholder: •Overblik •En vis form for struktur •Er respekteret i netværksgruppen og på tværs •Har humor •Har overskud/tid •Er selvmotiveret og kan motivere •Er god til at lytte •Er god til at reflektere •Er god til at inddrage •Har kendskab til lokalområderne i Kerteminde Kommune •Har mulighed for at bruge lidt flere timer i udviklingsprojektet end de øvrige medlemmer af netværket •Har interesse i, at involvere andre og bidrage til udviklingsprocessen

8 Mødeledelse •Hvornår har et møde været effektivt? •Hvad skal der til, for at et møde bliver godt: –Før mødet? –Under mødet? –Efter mødet?

9 Hvorfor fungerer det typisk ikke? •”Tovholderen har altid ret” •Medbestemmelse er formel •Uklarhed om formål og indhold •For stor en gruppe •Forskellige opfattelser af virkeligheden, som ikke afklares •Dårlig udnyttet og/eller begrænset tid •Dårlig mødedisciplin •Manglende pædagogik og metode medfører inaktivitet •Angst hos deltagerne •Kliker og kvinde/mand-problematik •Dårlig opfølgning

10 Mødeplanlægning •Hvilke beslutninger skal træffes? •Skal der overhovedet holdes et møde? •Hvem skal deltage? •Hvad skal de informeres om på forhånd? •Hvad skal hver enkelt medbringe? •Hvordan ser dagsordenen ud? •Hvornår starter og slutter mødet? •Hvor skal mødet holdes? •Hvem bestiller lokale og traktement? •Hvordan skal lokalet indrettes?

11 Mødeindkaldelse •Afsenderens navn og eventuelt adresse •Dags dato •Den indbudtes navn og eventuelt adresse •Mødets art/emne •Dagsorden med anslåede tider for hvert punkt •Oversigt over, hvem der ellers deltager i mødet •Dato og klokkeslæt for mødets start og forventede afslutning •Sted for mødet •Alle relevante bilag, som deltagerne skal have forberedt sig på inden mødet •Oplysninger om eventuelt traktement •Dato for seneste afbud og angivelse af, hvem afbud skal sendes til •Indkalderens underskrift, eventuelt vedkommende sekretær på vegne af indkalderen

12 Forslag til dagsorden •Gennemgang af dagsordenen •Udpegning af referent •Gennemgang af referatet fra sidste møde •Opfølgning på tidligere trufne beslutninger •Gennemgang af regnskabet/økonomi •Status på projekter/forretningsplan •Fremlæggelse af nye punkter •Hvem gør hvad hvornår med hvilke resurser •Eventuelt •Fastlæggelse af ny mødedato

13 Det praktiske inden mødet •Reservation af mødelokale •Bestilling af traktement •Valg af bordopstilling; runde borde, hesteskoform, V-form eller lange lige rækker •Deltagernes placering, eventuelt bordplan •Diverse hjælpemidler, fx skriftligt materiale til udlevering, skriveredskaber, TV, video- afspiller, videooptager, overheadprojektor, flipoverstativer, whiteboards, tavler o.l. •Valg af referent

14 Mødegennemførelse •Tovholder styrer mødet •Tovholder afgør diskussionsform •Tovholder følger diskussions- og tidsplan •Tovholder virker som katalysator •Tovholder afslutter hvert punkt med opsummering •Tovholder afslutter med at præcisere ansvar og hvem gør hvad •Referent er neutral, lytter, vurderer og noterer

15 Diskussionsplan •Emne nummer 1: –Præsentation af emnet –Meningsudveksling –Accept fra deltagerne af løsningen –Opsummering af Tovholderen •Emne nummer 2: –Osv.

16 Andre forhold af betydning •Aktiv lytning –”Søg først at forstå, derefter at blive forstået” •Effektiv spørgeteknik –Åbne spørgsmål –Lukkede spørgsmål –Gådespørgsmål •Involvering og aktivering af alle –Varier metoder –Stil direkte spørgsmål

17 Efter møderne: •Sørg for at aftaler overholdes •Udsend evt. remindere •Motiver via en opringning eller mail og tilbyd støtte eller sparring •Sørg for koordinering med Visit Kerteminde og øvrige netværksgrupper •Få opdateret forretningsplanen

18 Stil direkte spørgsmål

19 Skjulte dagsordner

20 Mødereferater •Skal referatet være: –Grundigt og detaljeret? –Kort og kun omfatte et resume af drøftelserne? –Meget kort og kun indeholde, hvad man var enige om, og hvem der skal gøre hvad, hvornår? •Referater bør have en handlingskolonne, der viser, hvem der er ansvarlig for hvad •Referaterne bør nummereres

21 Referatets indhold •Registreringsoplysninger, fx referatets nummer, firmanavn, o.l. •Referat af mødets emner og beslutninger •Tid og sted for mødet, evt. dets varighed •Personoplysninger, dvs. navnene på tilstedeværende og fraværende personer, referent og Tovholder samt til hvem referatet tilsendes •Evt. dato for næste møde

22 Notatteknik •Lytte (“hvad er det, han siger?”) •Vurdere (“hvad mener han?”) •Koncentrere (“hvad vil jeg have med?”) •Formulere (“hvordan vil jeg udtrykke det?”) •Notere (skrive – og lytte videre med et halvt øre)

23 Præsentationsteknik Personlige virkemidler •Du er mediet! •Din begejstring for emnet – eller mangel på samme – påvirker dine tilhørere positivt eller negativt •Dit vigtigste virkemiddel er derfor dit engagement og din udstråling

24 Præsentationsteknik Personlige virkemidler: Ordvalget •Brug ord tilhørerne kender •Reducer mængden af fremmedord, fagudtryk og slang til det mindst mulige •Tal mindst muligt i tredjeperson (”man”) – tal hellere i førsteperson (”jeg”) og i andenperson (”du”) •Brug korte sætninger •Pas på med lange, indskudte sætninger •Brug humor og historier

25 Præsentationsteknik Personlige virkemidler: Stemmeføringen •Vær klar i din tale – tal direkte til tilhørerne •Tal højt (afhængig af antallet af tilhørere) •Tal varieret – højt og lavt, mørkt og lyst, hurtigt og langsomt •Udnyt hele din stemmes repertoire •Læg tryk på dine pointer •Hold pauser for at understrege vægten af budskabet

26 Præsentationsteknik Personlige virkemidler: Kropssproget •Vær dig selv! •Vær opmærksom på dine hænders placering – i lommerne eller langs siden •Vær opmærksom på dit eget ansigtsudtryk •Hold øjenkontakt med tilhørerne •Hold front mod tilhørerne så vidt muligt •Bevæg dig varieret i rummet – ikke blot mellem din stol og overheadprojektoren •Gå ud blandt tilhørerne, hvis du vil signalere styrke •Forsøg at spejle deltagernes adfærd

27 Præsentationsteknik Personlige virkemidler: Spørgeteknik •Du kan veksle mellem åbne og lukkede spørgsmål: –Åbne: Hvem, hvad, hvor, hvorfor, hvordan, hvornår, hvor mange, hvor henne o.l. –Lukkede: Kategoriske, alternative og ledende •Kategoriske: Har du en hund? (Ja eller nej) •Alternative: Er det en hunhund eller en hanhund? (Enten eller) •Ledende: Den er da sød, er den ikke? (kan kun svare ja eller nej) –Retoriske spørgsmål er spørgsmål, du selv besvarer

28 Præsentationsteknik AV-midler styrker dit budskab •Ord alene kræver ”gode talegaver” •Lyde siger mere end mange ord •Visualisering skaber ”billeder” hos tilhørerne •Demonstration øger forståelsen •Afprøvning af produktet huskes bedst af alt

29 Præsentationsteknik Visuelle hjælpemidler •Tavle •Whiteboardtavler •Flipover •Overheadprojektor •Lysbilleder (dias) og video •Pc, projektor og præsentations- software

30 Andre forhold af betydning •Aktiv lytning –”Søg først at forstå, derefter at blive forstået” •Effektiv spørgeteknik –Åbne spørgsmål –Lukkede spørgsmål –Gådespørgsmål •Involvering og aktivering af alle –Varier metoder –Stil direkte spørgsmål

31 Ordvalg •Brug ord tilhørerne kender •Reducer mængden af fremmedord, fagudtryk og slang til det mindst mulige •Tal mindst muligt i tredjeperson (”man”) – tal hellere i førsteperson (”jeg”) og i andenperson (”du”) •Brug korte sætninger •Pas på med lange, indskudte sætninger •Brug humor og historier

32 Stemmeføring •Vær klar i din tale – tal direkte til tilhørerne •Tal højt (afhængig af antallet af tilhørere) •Tal varieret – højt og lavt, mørkt og lyst, hurtigt og langsomt •Udnyt hele din stemmes repertoire •Læg tryk på dine pointer •Hold pauser for at understrege vægten af budskabet

33 Kropssprog •Vær dig selv! •Vær opmærksom på dine hænders placering – i lommerne eller langs siden •Vær opmærksom på dit eget ansigtsudtryk •Hold øjenkontakt med tilhørerne •Hold front mod tilhørerne så vidt muligt •Bevæg dig varieret i rummet – ikke blot mellem din stol og overheadprojektoren •Gå ud blandt tilhørerne, hvis du vil signalere styrke •Forsøg at spejle deltagernes adfærd

34 Spørgeteknik •Du kan veksle mellem åbne og lukkede spørgsmål: –Åbne: Hvem, hvad, hvor, hvorfor, hvordan, hvornår, hvor mange, hvor henne o.l. –Lukkede: Kategoriske, alternative og ledende •Kategoriske: Har du en hund? (Ja eller nej) •Alternative: Er det en hunhund eller en hanhund? (Enten eller) •Ledende: Den er da sød, er den ikke? (kan kun svare ja eller nej) –Retoriske spørgsmål er spørgsmål, du selv besvarer, eller spørgsmål, hvor svaret er indlysende

35 Aktiv lytning Elementer i aktiv lytning Aktiv lytning Lytte (være opmærksom) Forstå (forstå budskabet, der sendes) Huske (være i stand til at huske) Reagere (svare afsender, så han ved, han er forstået) Evaluere (ikke spontant dømme det sendte budskab) Tolke (ikke lægge noget uvedkommende ind i budskabet

36 Hvordan lytter man aktivt? •Vær motiveret •Hold øjenkontakt •Vis interesse •Undgå distraherende handlinger •Vis indlevelsesevne •Lyt til hele budskabet •Stil uddybende spørgsmål •Omformuler budskabet •Lad være med at afbryde •Lad være med at tale for meget •Konfronter egne antagelser og fordomme •Lav flydende overgange mellem at tale og lytte

37 Faldgruber ved aktiv lytning •Lytter for at svare – ikke for at forstå •Forskelle i hastighed mellem det talte og det tænkte •Forkerte antagelser om hvad afsender vil sige •Fordomme/negativ indstilling over for afsender •Opmærksomhed på noget andet, mens der tales •Information, der ikke passer med vort kort over verden, vurderes negativt og høres ikke •Information, der passer med vort kort over verden, vurderes positivt og høres ukritisk

38 Succes i kommunikation •For at få succes, må man forstå •For at forstå, må man lytte •For at lytte, må man høre efter! •Søg derfor først at forstå – derefter at blive forstået

39 Hvad er din opgave? •Få tilhørerne til at: –lytte –tænke –rejse sig op i sædet –gøre notater –formulere spørgsmål

40 Hvad nu hvis tilhørerne: •Sidder og taler med sidemanden? •Læser avis? •Sidder og arbejder med deres PC? •Taler i mobiltelefon? •Sidder med korslagte arme?

41 Undgå så vidt muligt at gøre tilhørerne: •Vrede •Sure •Irriterede •Urolige •Uinteresserede •Skeptiske

42 En god start på dit indlæg betyder: •Du opnår velvilje hos tilhørerne •Du får deres opmærksomhed •Lysten til at vide mere bliver etableret

43 Du bør være: •Klar i dine budskaber •Kortfattet •Troværdig

44 Du bør ikke: •Sige et og gøre noget andet •Tale til lærredet •Tale utydeligt •Bruge ukendte begreber •Tale ”forbi” publikum

45 Du skal helst: •Se på publikum •Have orden i dine materialer •Bevæge dig naturligt •Stille spørgsmål •Kunne klare indvendinger •Holde tiden

46 Omgivelserne: Ugunstige/ ikke favorable VURDERENDE ADFÆRD Omgivelserne: Gunstige/ favorable ACCEPTERENDE ADFÆRD Sig selv: Mere betydningsfuld/stærkere DANNENDE ADFÆRD Sig selv: Mindre betydningsfuld/mindre stærk TILPASSENDE ADFÆRD Di S C DiSC-modellen hvordan man opfatter...

47 D = dominans •Primært motiv: –Kontrol over/styring... •Frygt for: –Tab af kontrol •Ønsker: –Styrke og autoritet –Udfordringer –Direkte svar –Frihed fra direkte kontrol og regler –Nye og varierede aktiviteter –Mulighed for individuelle præstationer •Karakteristika: –Selvtillidsfuld/egoistisk –Risikovillig –Beslutsom –Resultatorienteret –Kontant/krævende –Entydig •Begrænsninger: –Mangel på omtanke overfor andre –Utålmodighed –Manglende fokus på kvalitet

48 i = (social) indflydelse •Primært motiv: –Social anerkendelse •Frygt for: –Social afvisning •Ønsker: –Klapsalver –Popularitet, at være i centrum –Ros (du er OK) –Gruppeaktiviteter –Positive relationer –Frihed fra kontrol og detaljer •Karakteristika: –Optimistisk –Tillidsvækkende –Følelsesmæssig –Involverende med mennesker –Udadvendt –Entusiastisk/charmerende –Åben •Begrænsninger: –Impulsiv/uorganiseret –Lover for meget –Manglende gennemførelse

49 S = stabilitet •Primært motiv: –Stabilitet •Frygt for: –Forandringer –Det uforudsigelige •Ønsker: –Ægte værdsættelse –Samarbejde –At arbejde med kendte metoder –Sikkerhed –Tid til at omstille sig til ændringer •Karakteristika: –Velovervejet –Arbejder støt –Samarbejdsorienteret –Tålmodig/lyttende –Loyal –Omsorgsfuld for gruppen –Accepterende •Begrænsninger: –Meget villig –Sætter egne behov sidst –Modstand mod positive forandringer

50 C = competence •Primært motiv: –Kvalitet/Præcision •Frygt for: –Fejl –Sjuskede metoder –Kritik af deres arbejde –Følelsesladede situationer •Ønsker: –At få ret –Overblik –Ros for opgaver –Begrænsede risici –Muligheder for at støtte sig til autoriteter •Karakteristika: –Analytisk og faktuel –Opmærksom på standarder og detaljer –Samvittighedsfuld –Diplomatisk/forsigtig –Forretningsmæssig –Reserveret –Videbegærlig –Pålidelig •Begrænsninger: –Overkritisk overfor sig selv og andre –Ubeslutsom –Manglende kreativitet

51 Deltagertyper: •Kværulanten •Den vittige hund •Den misundelige •Den tavse •Den meget pralende •Den meget venlige •Den meget interesserede •Den meget talende

52 Fremadrettet: •Hvordan øger vi samarbejdet på tværs af grupperne? •Hvordan øger vi vidensdeling på tværs af grupperne? •Hvordan styrker vi koordineringen på tværs og i grupperne? •Hvordan bør en fremtidig styregruppe se ud? –Hvilke opgaver –Hvem bør være repræsenteret –Hvor ofte mødes de –Andet


Download ppt "Workshop for tovholdere den 05. december 2013. Program for workshoppen 08.30Velkomst og præsentation af program og instruktør Hvad kendetegner en god."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google