Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ordkendskab – hvorfor, hvad og hvordan?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ordkendskab – hvorfor, hvad og hvordan?"— Præsentationens transcript:

1 Ordkendskab – hvorfor, hvad og hvordan?

2 Program Hvorfor er det vigtigt at arbejde med ordkendskab?
Hvordan tilegner elever sig ord? Hvor mange ord skal eleverne lære? Hvilke ord skal eleverne lære? Hvordan arbejder man med udvikling af ordkendskab Eksempler på metoder og redskaber Hvem har ansvaret for, at der arbejdes med ordkendskab? Hvad er de største udfordringer i arbejdet?

3 Hvorfor er det vigtigt at arbejde med ordkendskab?
” To expand a child’s vocabulary is to teach that child to think about the world.” (Stahl & Stahl) Ordkendskab er en væsentlig forudsætning for læseforståelse Sammenhæng mellem ordkendskab som 6-årig og 15-årig Ordkendskab danner fundament for videre udvikling – god cirkel Stor forskel på elevers forudsætninger fra skolestart Mindske ”gabet” - de dygtigste 4-årige har 3 x større ordforråd

4 Fælles Mål og Sprogpolitisk Handleplan
Fælles mål – slutmål Udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden (dansk) Læse faglige tekster og kommunikere om fagets emner (matematik) Anvende et hensigtsmæssigt fagsprog (biologi) Sprogpolitisk Handleplan – overordnet mål At børn og unge i såvel dagtilbud som skole har optimal mulighed for at udvikle et nuanceret ordkendskab som forudsætning for læring

5 Hvordan tilegner elever sig ord?
I mødet med verden i tale og skrift: Lytte Tale Læse Skrive

6 Skriftsproget er den væsentligste kilde til nye ord!
De yngre elever Lytte Den voksnes fortælling Oplæsning Tale Diskussion Elevens fortælling De ældre elever Læse Skønlitteratur Faglitteratur Skrive I mange genrer og sammenhænge

7 Efter hvilke principper skal undervisningen tilrettelægges?
Undervisningen skal: Vække nysgerrighed over for ord Bidrage til udviklingen af ordkendskab og samtidig støtte forståelsen af tekster, som indeholder fokusordene Indeholde såvel direkte som indirekte undervisning i ord Involvere eleverne i aktiv tænkning over ords betydning, sammenhæng med andre ord og anvendelse i forskellige kontekster Lægge op til elevernes aktive bearbejdning af ordenes betydning Give eleverne mulighed for repetition af ordenes betydning

8 1. Summeri Del med hinanden
Hvordan arbejder du med at udvikle elevernes ordkendskab? giv tre eksempler på en metode eller tilgang, som du anvender Hvordan udvælger du de ord, som du vil undervise i?

9 Hvordan arbejder man med udvikling af ordkendskab?
”Pakken” består af: Rige og varierede erfaringer med sprog Direkte undervisning i ord Strategier til ordindlæring Fokus på bevidsthed om ord ”Børn skal lære ord, lære at lære ord og lære om ord” (Graves, 2006)

10 Rige og varierede erfaringer med sprog
Den generelle indsats – læring i alle fag Brug udfordrende ord (skræmt, henrykt, ekstravagant) Læs, læs, læs (og læs højt) Diskuter – sofistikeret diskussion kræver sofistikerede ord Skriv – med fokus på betydning af ordvalg De fleste ord læres ”tilfældigt”, i interaktion – i tale og skrift

11 Direkte undervisning i fokusord
Den strukturerede og planlagte pædagogiske praksis Sæt eksplicit fokus på udvalgte ord Vær opmærksom på, at udvikling af nuanceret ordkendskab kræver tid! Udvælg mellemfrekvente, evt. lavfrekvente ord, som er væsentlige i sammenhængen Vær hele tiden bevidst om at arbejde engagerende og med motivation Direkte fokus på ord har effekt på både ordkendskab og læseforståelse

12 Strategier til ordindlæring
Den strukturerede og planlagte pædagogiske praksis Lær eleverne at være opmærksomme på konteksten omkring ordet Undervis eleverne i morfemers betydning – særligt forstavelser (fx mis-, van-, ex-) Lad eleverne benytte ordbog – og lær dem hvordan den bruges Direkte undervisning i strategier til ordindlæring er særligt relevant på mellemtrinnet

13 Fokus på bevidsthed om ord
Den generelle indsats – læring i alle fag Skab nysgerrighed, motivation og glæde ved ord Leg med ord og orddele Rim, bogstavrim, ord der lyder ens, men betyder forskelligt osv. Find ”Dagens ord” – sjove, spændende og mærkelige Snak om talemåder Motivation er en forudsætning for læring – også af ord!

14 Hvor mange ord skal eleverne lære?
Målet er ord efter 12 års undervisning Indirekte og direkte Det anbefales at sætte direkte fokus på 400 ord om året 10 ord om ugen Stor variation i elevernes kunnen – stor forskel på opgavens størrelse!

15 Hvilke ord skal eleverne lære?
Højfrekvente ord Dagligdags ord, eksempelvis dum, ting, springe Mellemfrekvente ord Dagligdags ord for voksne, som bruges i forskellige sammenhænge, eksempelvis intelligent, fænomen, relatere Lavfrekvente ord Sjældnere ord, ofte fagord, som særligt bruges i specifikke sammenhænge, eksempelvis imposant, stromatolit og extrahere

16 Udvælgelse af fokusord
Fokusord bør: være mellemfrekvente (højfrekvente for den voksne sprogbruger) forekomme i mange forskellige typer af tekster være ord, som eleverne kan forventes at møde jævnligt i hverdagen gøre det muligt for eleverne at udtrykke sig mere nuanceret og præcist kunne forklares til elevgruppen ved hjælp af andre, kendte ord have en vis relevans i forhold til forståelse af teksten

17 Interaktiv oplæsning for de yngste elever
Principper, der virker: Oplæsning skal være interaktiv Bogen skal læses flere gange – minimum 3 Barnet skal inddrages i fortællingen – både lytte og producere ord Der skal eksplicit fokus på udvalgte ord Oplæseren skal gøre historien levende Bogen skal udvælges omhyggeligt – vedkommende og velfomuleret Udfordring: at skabe balance mellem fokus på udvalgte ord og glæden ved at lytte til og fortælle en historie

18 Direkte undervisning inden for interaktiv oplæsning – eksempler på hvordan
Efter oplæsning (Beck & McKeown) Den voksne nævner fokusordet i historiens kontekst Ordet siges af alle i kor, så børnene ”smager” på ordet Den voksne giver eleverne en definition på ordet i dagligdags sprog og gerne med et eksempel Børnene tager stilling til og anvender fokusordet i andre kontekster, og eleverne bruger ordet i forskellige aktiviteter Ordkort og vægordbog

19 Direkte undervisning inden for interaktiv oplæsning – eksempler på hvordan
Nu nævner jeg en række situationer, hvor du måske vil opleve forundring. Hvis du vil blive forundret, råber du ”ja” – hvis du ikke vil blive forundret, ryster du på hovedet. Bliver du forundret, når: du får en gave juleaften? din lærer går på hænder og skriver med tæerne? du vågner om morgenen med et langt skæg? du skal stå op, når vækkeuret ringer Kan du finde på andre situationer, hvor du bliver forundret? Gå rundt imellem hinanden og fortæl hinanden, hvornår I bliver forundrede.

20 Direkte undervisning i ord i Natur/Teknik – eksempler på hvordan
Lærerens forberedelse: Opdel ord efter frekvens Ud med stromatolit – ind med organisme Vurder ordenes betydning i faget Hvilke ord er det nødvendigt at undervise direkte i? Overvej graden af elevernes kendskab til ordene Hvor godt kender eleverne ordet – er begrebet helt ukendt eller kan ordet forklares ved hjælp af synonymer? Vælg metode og redskab Hvordan skal eleverne arbejde med ordet? Hvordan kan jeg sikre, at eleverne får repeteret ordets betydning?

21 Semantic Feature Analysis
Udvælg det centrale begreb, som du ønsker, at eleverne skal undersøge nærmere og skriv det øverst i venstre hjørne i din tabel Nedenunder på venstreaksen tilføjer du en række semantisk relaterede underkategorier, og på højreaksen en række egenskaber, som ordene enten har eller ikke har Giv eleverne tabellen og lad dem tage stilling til, hvorvidt de udvalgte ord har eller ikke har den nævnte egenskab. Positivt resultat markeres med plus og negativt med minus Eleverne arbejder i par eller grupper, og deres resultater sammenlignes og diskuteres undervejs og som afslutning på opgaven.

22 Possible Sentences Udvælg 6-8 ord fra tekststykket, som du vurderer, at eleverne ikke helt forstår. Disse ord skal dække over nøglebegreber og relaterede ord Vælg 4-6 ord yderligere, som eleverne kender. Disse skal bruges til at generere sætninger med Skriv alle ordene på tavlen. Lad eleverne definere dem, hvis de kan eller giv dem elevvenlige definitioner Bed eleverne om at lave sætninger, hvori mindst to af ordene indgår. Sætningerne skal være bud på mulige sætninger i den tekst, som eleverne skal læse bagefter Skriv sætningerne på tavlen Lad eleverne læse teksten Vurder sammen hvorvidt sætningerne kunne have indgået i tekststykket. Lad plausible sætninger stå som de er og diskuter de sætninger, som ikke giver mening og juster dem, så de ikke er i modstrid med med teksten  Læreren vælger følgende fokusord og hjælpeord organismer, forstenet, tilpassede, arter, planteæder, primitiv + levede, mennesker, jord, pattedyr, fortiden, udviklede

23 En restriktiv person begrænser, hvad jeg må
Ordkort Ordet RESTRIKTIV Eksempler Forældre Lærere Lovgivning Definition En restriktiv person begrænser, hvad jeg må Ikke-eksempler Venner Bedsteforældre

24 CL-strukturer Mix og match Quiz og byt Huskesedler Flashcard-spil
En for alle Kan anvendes til kombination af ord med definition, association og kontekst (sætning)

25 Anvendelse af skrivning
Særligt relevant for de ældre elever Sæt fokus på forfatterens ordvalg i de tekster, I læser Sæt fokus på elevernes ordvalg, I de tekster, de skriver Lad eleverne føre logbog over fokusord Fuldend sætninger (kongen var henrykt, fordi…) Fortæl om engang, du var henrykt Fortæl om dengang al lyset gik ud, da du var ude at handle – brug tre fokusord Lav krydsord

26 2. Summeri Del med hinanden
Hvilke af de nævnte metoder og redskaber kan det give mening for dig at implementere i din undervisning? Hvilke nye ideer til aktiviteter har du fået undervejs i oplægget?

27 Teamets arbejde med ordkendskab
Brug jeres årsplan som værktøj i forhold til planlægning – aftal hvornår eleverne arbejder indirekte og direkte med ord Aftal hvilke metoder I introducerer og anvender i forskellige fag Del med hinanden, hvilke ord I arbejder med i forskellige fag – brug hinandens Gør arbejdet med ord tydeligt i klassen – grib lejligheden til at inddrage ordene i mange sammenhænge Planlæg repetition – gerne i leg Leg og udforsk!

28 Udfordringer for teamet
Alt for mange ord og alt for lidt tid! Hvilke ord skal vi undervise i, og hvilke kan eleverne lære sig på egen hånd? Differentiering – hvordan undgår vi, at eleverne spilder deres tid?

29 … for det er rigtigt sjovt, og giver utroligt meget mening!
Udgangsbøn Prøv jer frem Del jeres erfaringer med hinanden Tal med eleverne om, hvad der virker … for det er rigtigt sjovt, og giver utroligt meget mening! Inspiration:


Download ppt "Ordkendskab – hvorfor, hvad og hvordan?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google