Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projekt Tidlig Indsats Analyseværksteder Temadag i ArbejdsmiljøNET d. 21. september 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projekt Tidlig Indsats Analyseværksteder Temadag i ArbejdsmiljøNET d. 21. september 2010."— Præsentationens transcript:

1 Projekt Tidlig Indsats Analyseværksteder Temadag i ArbejdsmiljøNET d. 21. september 2010

2 Program • Region Nordjylland - hvem er vi og hvad laver vi? • Hvordan arbejder vi med ulykker? • Baggrunden for projektet • Projektindholdet – de 3 delindsatser • Tidsplan • Planlægning og afvikling af analyseværksteder • Nuværende erfaringer • Det kommende arbejde

3 Regionens opgaver

4 Region Nordjylland som virksomhed • Region Nordjylland er en stor arbejdsplads med ca. 14.500 medarbejdere. Opgjort i årsværk Sygehuse + psykiatri 10.611 Specialsektoren 1.594 Regionshuset 793 I alt 12.998

5 Sygehusenes placering

6 De psykiatriske sygehuses placering Brønderslev Psykiatriske Sygehus Brønderslev + Frederikshavn Aalborg Psykiatriske Sygehus Mølleparkvej + Brandevej Døgnhuset i Thisted

7 • Handicapområdet, 3 institutioner • Hjerneskadeområdet, 3 institutioner • Kommunikationsområdet, 3 institutioner • Misbrugsområdet, 2 institutioner • Socialpsykiatriområdet, 9 institutioner Specialsektorens områder

8 Arbejdsmiljøfunktionen i Region Nordjylland • En sikkerhedsleder ansat i alle sektorer • Kontor for Arbejdsmiljø og Medindflydelse under HR- afdelingen med 14 personer ansat som konsulenter med særlige områder. • Et samarbejdsorgan kaldet Arbejdsmiljøfunktionen, hvor alle konsulenter og sikkerhedsledere har månedlige møder.

9 Hvordan arbejder vi med ulykker?  Fælles retningslinje for arbejdsulykker og tilløb til ulykker udkom november 2008  Fælles Arbejdsskadesystem, hvor alle vores arbejdsulykker registreres og sagsbehandles  Redskab til ulykkesanalyse  Statistik 4 gange årligt med beregning af ulykkesfrekvens

10 Ulykkesanalyse http://www.pinfo.rn.dk/NR/rdonlyres/96648360-0164-4C1D- 8B81-BD93160D0618/0/Ulykkesanalyse.pdf

11 Implementering – ikke helt ligetil

12 Hvor gode er jeres lokale arbejdsmiljøgrupper til at analysere arbejdsulykker?

13 Projekt Tidlig Indsats

14 Baggrund for projektet • Af handleplan for Arbejdsmiljøarbejdet 2008/2009 fremgår at hovedudvalget har bestilt en indsats med henblik på at nedbringe fravær og gener ved arbejdsulykker. • Opgaven skal løses i regi af Arbejdsmiljøfunktionen • Projekt var på dagsorden til møde med Arbejdsmiljøfunktionen d. 11. juni 2009. • Arbejdsgruppe nedsat

15 Hvad vil vi? • Arbejdsgruppen har indhentet erfaringer fra lignende projekter og sparret med ledelsen undervejs • Konklusion på det indledende arbejde: • Fokus skal være arbejdsmiljø på afsnits- og organisationsplan • Fokus skal være analyse og forebyggelse af arbejdsulykker • Fokus på behov for støtte til AM-grupper • Fokus på at kvalificere arbejdspladserne til ”at gøre selv”

16 Formål med projektet At der laves en indsats, som understøtter de allerede eksisterende tiltag i forhold til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker

17 1. delindsats Etablering og implementering af analyseværksteder på alle matrikler 2. delindsats Vurdering af behovet for opkvalificering af vores redskaber 3. delindsats Igangsættelse af tiltag, der støtter op om Regionens ønske om, at lokale arbejdsmiljøgrupper arbejder med tilløb til ulykker og dermed forebyggelse

18

19 Analyseværksteder • Første indsats i Projekt Tidlig Indsats bliver etablering og implementering af analyseværksteder på alle matrikler • Mål: At støtte arbejdsmiljøgrupperne i arbejdet med analyse og forebyggelse og give mulighed for at anmelde og analysere en arbejdsulykke tidsmæssigt forskudt fra hinanden

20 Hvad er et analyseværksted?? • AM-grupperne inviteres ca. 1 gang pr. måned af sikkerhedslederen • Analyseværkstederne foregår matrikelopdelt og evt. på tværs af sektorer • Tidsrum på 2-4 timer og man (AM-gruppen, skadelidte, vidner) kan deltage i det omfang man selv finder nødvendigt • Der sørges for mødelokale med tavle/PC • Tilstede kan være sikkerhedsleder, relevant konsulent fra Arbejdsmiljø og Medindflydelse, velfærdsterapeut eller forflytningsvejleder/koordinator, pædagogisk konsulent

21

22 Støttende aktiviteter før opstart • Gentagne drøftelser af oplæg og planer på møder i Arbejdsmiljøfunktionen • Undervisning af sikkerhedslederne, konsulenter og velfærdsterapeuter i Arbejdsskadesystemet og analyseredskabet. • Efter behov afviklet møder med sikkerhedslederne • Givet oplæg for forstandergruppen i Specialsektoren

23

24 Udarbejdet minievaluering, der skal anvendes på alle afholdte analyseværksteder • Opsamling af data fra afholdte analyseværksteder • ____________________________________________________________________ • Dato for afholdelse __________Analyseværksted nr. _____________ • Hvor afholdes mødet /sektor __________________________________________ • Antal fremmødte arbejdsmiljøgrupper: ___________ • Antal analyser udarbejdet på værkstedet: ____________ • Hvem deltager (AMR, AML, skadelidte, vidner, eksperter, proceskonsulenter etc.):_____________ • ________________________________________________________________________________ • Sikkerhedslederen beskriver oplevelsen (metodevalg, engagement, udbytte)___________________ • ________________________________________________________________________________ • Konsulent beskriver oplevelsen_______________________________________________________ • ________________________________________________________________________________ • Tilbagemeldinger fra AM-grupperne – hvordan har det været at deltage? _____________________ • ________________________________________________________________________________ • Har der været emner som sikkerhedsleder eller konsulenter umiddelbart bringer videre – hvilke og • til hvem? ________________________________________________________________________ • ________________________________________________________________________________ • Ansvarlig sikkerhedsleders underskrift ___________________________________________ • Afd. ____Har det været værd at være her? 1(nej) 2 3 4 5 (meget) • Har du tænkt dig at komme igen? 1(nej) 2 3 4 5 (meget)

25 Planlægning og koordinering Projektleder modtager ønsker fra sektorerne om afholdelse af analyseværksteder. Der koordineres i forhold til sektorer på samme matrikler Deltagelse af konsulenter fra Arbejdsmiljø og Medindflydelse – indtil videre er 4 sat i spil

26 Hvor langt er vi? Planlagt 39 værksteder fra juni 2010- året ud - 6 afviklet med succes - 4 holdt åbne uden deltagelse - 3 aflyste Planlagt 5 værksteder primo 2011

27 Forventet effekt af at arbejdsmiljøgrupperne deltager i analyseværksteder - at analysere i rammer, hvor driften ikke er forstyrrende - at arbejdsmiljøgrupperne inspirerer hinanden - at arbejdsmiljøgrupperne får støtte og vejledning fra sikkerhedsledere og konsulenter for Arbejdsmiljø og Medindflydelse - at arbejdsmiljøgrupperne på sigt bliver mere sikre i den dybdegående analyse og dermed også mere kompetente til at lave handleplaner med forebyggende tiltag.

28 Tilbagemelding fra arbejdsmiljøgrupper • På spørgsmålene • Har det været værd at være her? • Har du tænkt dig at komme igen? udelukkende afgivet kryds i 4 eller 5( =meget) :

29 Tilbagemeldinger fra arbejdsmiljøgrupper ”god oplevelse, som dels har givet flere idéer ift. skaden, og dels lyst til at arbejde med analysemetoden” ”givende, men også synlig, at det er nødvendigt at både skadelidte og hele arbejdsmiljøgruppen deltager” ” et vældig godt initiativ mht. analyseværkstedet, og håber, at det er kommet for at blive”

30 Tilbagemeldinger fra sikkerhedsledere og konsulenter ”Godt værktøj til at komme langt omkring og dybt ned i en problematik. Godt engagement. Fordrer god processtyrer.” ”En god oplevelse, behovet er tilstede og vi kan høste mange erfaringer via videndeling” ”God energi” ”Flot udbytte”

31 Forflytnings- skade Rod på stuen Manglende kommunikation om plan B, hvis pt. ikke kan samarbejde. Loftlift i stykker Gulvliften langt væk Liftstykker mangler ofte Ingen planlægning af arbejdsgange i forflytningen. Mange unødvendige møbler på stuen En elev i flytteteamet (ingen indflydelse i denne situstioen) Pt. var træt

32 Vores opmærksomhedspunkter lige nu • Den gode beskrivelse af hændelsesforløbet • Videndeling i sektorer og på tværs • Evaluering: • fakta omkring antal afviklede værksteder, redskabsudvikling etc. • minievalueringsskemaer • fokusgruppeinterview i 2011

33


Download ppt "Projekt Tidlig Indsats Analyseværksteder Temadag i ArbejdsmiljøNET d. 21. september 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google