Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projekt Tidlig Indsats Analyseværksteder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projekt Tidlig Indsats Analyseværksteder"— Præsentationens transcript:

1 Projekt Tidlig Indsats Analyseværksteder
Temadag i ArbejdsmiljøNET d. 21. september 2010

2 Program Region Nordjylland - hvem er vi og hvad laver vi? Hvordan arbejder vi med ulykker? Baggrunden for projektet Projektindholdet – de 3 delindsatser Tidsplan Planlægning og afvikling af analyseværksteder Nuværende erfaringer Det kommende arbejde

3 Regionens opgaver

4 Region Nordjylland som virksomhed
Region Nordjylland er en stor arbejdsplads med ca medarbejdere. Opgjort i årsværk Sygehuse + psykiatri 10.611 Specialsektoren 1.594 Regionshuset 793 I alt 12.998

5 Sygehusenes placering

6 De psykiatriske sygehuses placering
Brønderslev Psykiatriske Sygehus Brønderslev + Frederikshavn Døgnhuset i Thisted Aalborg Psykiatriske Sygehus Mølleparkvej + Brandevej

7 Specialsektorens områder
Handicapområdet, 3 institutioner Hjerneskadeområdet, 3 institutioner Kommunikationsområdet, 3 institutioner Misbrugsområdet, 2 institutioner Socialpsykiatriområdet, 9 institutioner

8 Arbejdsmiljøfunktionen i Region Nordjylland
En sikkerhedsleder ansat i alle sektorer Kontor for Arbejdsmiljø og Medindflydelse under HR-afdelingen med 14 personer ansat som konsulenter med særlige områder. Et samarbejdsorgan kaldet Arbejdsmiljøfunktionen, hvor alle konsulenter og sikkerhedsledere har månedlige møder.

9 Hvordan arbejder vi med ulykker?
Fælles retningslinje for arbejdsulykker og tilløb til ulykker udkom november 2008 Fælles Arbejdsskadesystem, hvor alle vores arbejdsulykker registreres og sagsbehandles Redskab til ulykkesanalyse Statistik 4 gange årligt med beregning af ulykkesfrekvens

10 Ulykkesanalyse

11 Implementering – ikke helt ligetil

12 Hvor gode er jeres lokale arbejdsmiljøgrupper til at analysere arbejdsulykker?

13 Projekt Tidlig Indsats

14 Baggrund for projektet
Af handleplan for Arbejdsmiljøarbejdet 2008/2009 fremgår at hovedudvalget har bestilt en indsats med henblik på at nedbringe fravær og gener ved arbejdsulykker. Opgaven skal løses i regi af Arbejdsmiljøfunktionen Projekt var på dagsorden til møde med Arbejdsmiljøfunktionen d. 11. juni 2009. Arbejdsgruppe nedsat

15 Konklusion på det indledende arbejde:
Hvad vil vi? Arbejdsgruppen har indhentet erfaringer fra lignende projekter og sparret med ledelsen undervejs Konklusion på det indledende arbejde: Fokus skal være arbejdsmiljø på afsnits- og organisationsplan Fokus skal være analyse og forebyggelse af arbejdsulykker Fokus på behov for støtte til AM-grupper Fokus på at kvalificere arbejdspladserne til ”at gøre selv”

16 At der laves en indsats, som understøtter de
Formål med projektet At der laves en indsats, som understøtter de allerede eksisterende tiltag i forhold til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker

17

18

19 Analyseværksteder Første indsats i Projekt Tidlig Indsats bliver etablering og implementering af analyseværksteder på alle matrikler Mål: At støtte arbejdsmiljøgrupperne i arbejdet med analyse og forebyggelse og give mulighed for at anmelde og analysere en arbejdsulykke tidsmæssigt forskudt fra hinanden

20 Hvad er et analyseværksted??
AM-grupperne inviteres ca. 1 gang pr. måned af sikkerhedslederen Analyseværkstederne foregår matrikelopdelt og evt. på tværs af sektorer Tidsrum på 2-4 timer og man (AM-gruppen, skadelidte, vidner) kan deltage i det omfang man selv finder nødvendigt Der sørges for mødelokale med tavle/PC Tilstede kan være sikkerhedsleder, relevant konsulent fra Arbejdsmiljø og Medindflydelse, velfærdsterapeut eller forflytningsvejleder/koordinator, pædagogisk konsulent

21

22 Støttende aktiviteter før opstart
Gentagne drøftelser af oplæg og planer på møder i Arbejdsmiljøfunktionen Undervisning af sikkerhedslederne, konsulenter og velfærdsterapeuter i Arbejdsskadesystemet og analyseredskabet. Efter behov afviklet møder med sikkerhedslederne Givet oplæg for forstandergruppen i Specialsektoren

23

24 Udarbejdet minievaluering, der skal anvendes på alle afholdte analyseværksteder
Opsamling af data fra afholdte analyseværksteder ____________________________________________________________________ Dato for afholdelse __________ Analyseværksted nr. _____________ Hvor afholdes mødet /sektor __________________________________________ Antal fremmødte arbejdsmiljøgrupper: ___________ Antal analyser udarbejdet på værkstedet: ____________ Hvem deltager (AMR, AML, skadelidte, vidner, eksperter, proceskonsulenter etc.):_____________ ________________________________________________________________________________ Sikkerhedslederen beskriver oplevelsen (metodevalg, engagement, udbytte)___________________ Konsulent beskriver oplevelsen_______________________________________________________ Tilbagemeldinger fra AM-grupperne – hvordan har det været at deltage? _____________________ Har der været emner som sikkerhedsleder eller konsulenter umiddelbart bringer videre – hvilke og til hvem? ________________________________________________________________________ Ansvarlig sikkerhedsleders underskrift ___________________________________________ Afd. ____ Har det været værd at være her? (nej) (meget) Har du tænkt dig at komme igen? (nej) (meget)

25 Planlægning og koordinering
Projektleder modtager ønsker fra sektorerne om afholdelse af analyseværksteder. Der koordineres i forhold til sektorer på samme matrikler Deltagelse af konsulenter fra Arbejdsmiljø og Medindflydelse – indtil videre er 4 sat i spil

26 Hvor langt er vi? Planlagt 39 værksteder fra juni året ud - 6 afviklet med succes - 4 holdt åbne uden deltagelse - 3 aflyste Planlagt 5 værksteder primo 2011

27 Forventet effekt af at arbejdsmiljøgrupperne deltager i analyseværksteder
at analysere i rammer, hvor driften ikke er forstyrrende at arbejdsmiljøgrupperne inspirerer hinanden at arbejdsmiljøgrupperne får støtte og vejledning fra sikkerhedsledere og konsulenter for Arbejdsmiljø og Medindflydelse at arbejdsmiljøgrupperne på sigt bliver mere sikre i den dybdegående analyse og dermed også mere kompetente til at lave handleplaner med forebyggende tiltag.

28 Tilbagemelding fra arbejdsmiljøgrupper
På spørgsmålene Har det været værd at være her? Har du tænkt dig at komme igen? udelukkende afgivet kryds i 4 eller 5( =meget) :

29 Tilbagemeldinger fra arbejdsmiljøgrupper
”god oplevelse, som dels har givet flere idéer ift. skaden, og dels lyst til at arbejde med analysemetoden” ”givende, men også synlig, at det er nødvendigt at både skadelidte og hele arbejdsmiljøgruppen deltager” ” et vældig godt initiativ mht. analyseværkstedet, og håber, at det er kommet for at blive”

30 Tilbagemeldinger fra sikkerhedsledere og konsulenter
”Godt værktøj til at komme langt omkring og dybt ned i en problematik. Godt engagement. Fordrer god processtyrer.” ”En god oplevelse, behovet er tilstede og vi kan høste mange erfaringer via videndeling” ”God energi” ”Flot udbytte”

31

32 Vores opmærksomhedspunkter lige nu
Den gode beskrivelse af hændelsesforløbet Videndeling i sektorer og på tværs Evaluering: fakta omkring antal afviklede værksteder, redskabsudvikling etc. minievalueringsskemaer fokusgruppeinterview i 2011

33


Download ppt "Projekt Tidlig Indsats Analyseværksteder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google