Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm-Larsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm-Larsen."— Præsentationens transcript:

1

2 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm-Larsen

3 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Intern evaluering – hvad og hvorfor?

4 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Nyt om evaluering i folkeskoleloven Fra høringsforslag af 17.10.05: § 13, stk. 1, nyt 2. pkt.: Forældrene skal underrettes skriftligt om resultaterne af test, jf. § 13, stk. 3. stk. 2. Som led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af elevens udbytte heraf, herunder af elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder i fag og emner set i forhold til trin- og slutmål, jf. § 10. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for den videre planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen, jf. § 18, samt for underretning af forældrene om elevens udbytte af undervisningen, jf. stk. 1.

5 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Nyt § 13, stk. 3 Stk. 3. Undervisningsministeren udarbejder test i udvalgte fag og på bestemte klassetrin, som skal anvendes som led i den løbende evaluering, jf. stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om, i hvilke fag og på hvilke klassetrin der skal afholdes test, afviklingen af disse, om gennemførelse af test på særlige vilkår for elever med særlige behov, samt at visse elever kan fritages for at aflægge test. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at skolerne frivilligt kan anvende testene.

6 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Ny § 55 b § 55 b. Testresultater, jf. § 13, stk. 3 og 4, for den enkelte elev, grupper af elever, hold, klasser, skoler, kommuner og regioner, bortset fra opgørelser på landsplan, samt testopgaver er fortrolige. Stk. 2. Skoler og andre jf. § 55 c, der modtager oplysninger om testresultater og testopgaver, er med hensyn til disse oplysninger undergivet den i stk. 1 omhandlede tavshedspligt.

7 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Hovedpunkter i ændringerne  Intern evaluering er et pædagogisk redskab  Skal dokumentere skolens undervisning og elevens læring  Skal fungere som grundlag for en differentieret undervisningstilrettelæggelse  Skal sikre et forældresamarbejde, der støtter barnet bedst muligt  Testopgaver og testresultater er tavshedsbelagte

8 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Spørgsmål ved planlægning af evaluering  Hvad skal evalueringens resultater kunne bruges til?  Hvem definerer formål og problemstillinger?  Hvem skal evalueringen omfatte?  Hvordan skal evalueringen gennemføres?  Hvordan skal evalueringsresultaterne bruges?  Hvem skal involveres i processen?

9 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Målene må tydeliggøres Faglige målProcesmålSociale mål Om elevens tilegnelse af kundskaber og færdig- heder, jf. for- målets stk. 1 Om elevens samarbejdsev- ner og øvrige handlekompe- tencer, jf. for- målets stk. 2 Om elevens alsidige personlige udvikling, jf. formålets stk. 3

10 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Fra mål til evaluering Faglige projekter Tværfagl. projekter Sociale projekter Fælles mål Bindende Vejledende Årsplan Ja Fokuspunk- ter Ja Primær ev.- form Både test og andre Holdnings- påvirkende

11 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Redskaber i værktøjskassen Evalueringsformer i intern elevevaluering:  Test  Selvevaluering  Dagbog og logbog  Dialog elev-elev og elev-lærer  Gruppedrøftelser  Forældresamtaler  Arbejds- og udviklingsportfolioer

12 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Stenen i evalueringsskoen  Validitet og reliabilitet  Mål- eller normrelatering  Brug af test i en dialogisk skolekultur  Karakterers og udtalelsers tolkbarhed

13 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Det centrale evalueringsprojekt

14 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Projektets bestanddele  En evalueringsportal  En generel skriftlig vejledning om løbende intern evaluering  Fagspecifikke inspirationsmaterialer  Sprogscreeningsmaterialer til tosprogede småbørn og skolebørn  It-baserede test  En offentlig kampagne

15 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag it-test  Skal være adaptive  Skal være randomiserede  Skal relatere til trinmålsenheder  Skal være selvscorende  Skal udgøre en databank fag for fag  Udsat til skoleåret 2006-07

16 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag it-tests fordeling på klassetrin Kl.trin og fag2345678 Da-læsningxxxx Matematikxx Engelskx Naturfagene - GeografiX - BiologiX - Fysik/kemix Da som andetspr.xx

17 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Tilbagemeldinger til LærerenSkoleledelsenKmb.-Uvm.  Profilbeskrivelse for hver elev  Testrapport for hver elev  Testrapport for klassen  Profiloversigt for klassen  Oversigt over klasseresultater i hver test  Skolen i alt pr. test, fag og klassetrin  Antal testelever pr. klasse og på skolen  De enkelte elevers score i alle test Til kmb:  Skolernes gennem- snitsprofiler, elevtal og kommunen i alt Til Uvm.:  De enkelte kommuners gennemsnitsprofiler, elevtal og landet i alt

18 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Refleksionspunkter  Hensigtsmæssig elevtestadfærd – skolens dannelsesmål  Skolernes it-situation – bookning og computerkapacitet  Skolernes planlægningshorisont – nu forlænget

19 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Hvad kan man gøre som forældre

20 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Som forældre til eget barn  At støtte sit barns læring ved at give konstruktiv feedback på skolearbejdet  At vise interesse for evalueringsprocessen  At bidrage til klassens fællesskab  At respektere skolen som barnets arbejdsplads

21 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Som klasserepræsentanter  At støtte skolens bestræbelser på at skabe et på samme tid trygt og udfordrende læringsmiljø  At støtte loyalt og kreativt op om klassens arbejde, også mht. intern evaluering  At fungere som et aktivt ’bagland’ for skolebestyrelsen

22 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Som skolebestyrelsesmedlemmer Behandle intern evaluering inden for § 44’s rammer mht.  Stk. 1: Tilsyn med skolens virksomhed  Stk. 2: Principper om –Undervisningens organisering –Skole-hjem-samarbejdet –Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen  Stk. 10: Udtalelse og spørgsmål til kommunal- bestyrelsen om alle skolens forhold  Stk. 12: Behandle i årsberetning

23 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Det kan lærerne gøre  At sikre overensstemmelse med de centrale mål for undervisningen  At tilrettelægge realistiske mål, der svarer til den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger  At kende og kunne vælge mellem forskellige evalueringsformer  At fungere som elevens kritiske ven  At bruge evalueringsresultaterne i tilrettelæggelsen af elevens fortsatte læring

24 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Det kan skoleledelsen gøre  Tilskynde til, at intern evaluering betragtes og bruges som et pædagogisk redskab til støtte for elevens læring og udvikling  Tilrettelægge pædagogisk-administrative rammer, der inviterer til systematisk, reflekteret, effektiviserende, inkluderende og motiverende brug af intern evaluering  Bruge resultaterne af de it-baserede test diagnostisk

25 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Intern evaluering af ”bløde” mål

26 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Fra folkeskolelovens § 1, stk. 2 og 3 Stk. 2: …skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære … de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle Stk. 3: …forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

27 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Faghæfte 24  Omhandler elevernes alsidige personlige udvikling  Omhandler hensigtserklæringer og eksempler og ikke bindende nationale mål  Profilområder: – Mange måder at lære på – Lyst til at lære – At lære sammen med andre

28 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Hvad vil vi med intern evaluering?

29 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Evaluering og sortering  Kompetenceskiftet ved realafdelingen i 1972  Afskaffelsen af egnethedserklæringen til gymnasiet i 2001  Rummelighed og differentiering  Holddannelse – kriterier og principper

30 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Evaluering og disciplinering  ”Indre disciplin eller selvdisciplin, dvs. hvor adfærden er under kontrol af personen selv og baseret på accept af fælles normer eller på vilje til at indrette sig efter regler fastsat af fællesskabet eller af en selv”. (Ole Varming i Enc.)  (Med)ansvar for egen læring - succes eller fiasko?  ”Besværligt med, men umuligt uden”?

31 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Evaluering og læring God intern evaluering øger mulighederne for læring, fordi den  Synliggør, hvilke mål der er nået og ikke nået  Dokumenterer, at det kan nytte noget at gøre en indsats  Indbyder til refleksion og planlægning  Motiverer til øget læring

32 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Hvorhen med intern evaluering?  Øget læring for den enkelte elev  Men ikke faglig læring alene  Styrket handlekompetence  Plads til kreativ udfoldelse  Plads til divergent tænkning  Elever, der er glade for skolen


Download ppt "Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm-Larsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google