Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til mini-SOP 3. hhx

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til mini-SOP 3. hhx"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til mini-SOP 3. hhx 21.10.2019

2 1. tidsplan DAGSORDEN: Hvad er mini-SOP? Tidsplan Fagkombinationer Problemformuleringsworkshop Krav til rapporten

3 De 7 forløb

4 Faglige mål for SO

5 På vej mod SOP SO5, DHO: Lærerne formulerede problemstillingen. I analyserede, og formidlede skriftligt og mundtligt. SO6, Bæredygtighed: I formulerede og analyserede selv problemstillingen.

6 3G HHX: mini-SOP Forberedelse til SOP:
I skriver selv problemformulering Lærerne præsenterer metoder og emner I finder/foreslår selv materialer og metoder Problemformuleringsworkshop Mundtlig feedback

7 3G HHX: mini-SOP Til forskel fra SOP:
I vælger ikke selv fagkombination I skal ikke forsvare den mundtligt I skriver ud fra jeres egen problemformulering.

8 21/10 Introduktion 21-29/10 I fagtimer: introduktion til emner og metoder, lodtrækning 30/10 Problemformuleringsworkshop 4/11 SO7-dag på skolen: vejledning, godkendelse af Problemformulering. Undervisning i kilder/litteraturliste, selvstændigt arbejde 5/11 SO7-dag på skolen: vejledning, selvstændigt arbejde 15/11 Skrivedag hjemme 16/12 Feedback

9 Fag per klasse: Se Studieportalen!

10 Hvad skal du skrive om: Emner, metoder m.m.:
Dit valg, men inden for lærernes/fagenes rammer.

11 Problemformuleringsworkshop
Basismodellen: Fra emne til problemformulering. Mini-SOP-blanketten

12 Mød forberedt d. 30/10! Alle bør have en ide til emne og/eller problemstilling med: Et spørgsmål/et problem/ noget man undrer sig over. Må ikke være et ja/nej-spørgsmål. Må ikke være for nemt at besvare.

13 Hvad? Hvordan? Hvorfor?

14 Krav og gode råd til rapportens opbygning og indhold
Mini-sop SO7 efteråret 2019 Krav og gode råd til rapportens opbygning og indhold

15 Overblik over rapportens dele
- Forside - Resumé - Indholdsfortegnelse - Indledning med problemstilling og problemformulering - Metode - Hoveddel - Konklusion - Litteraturliste - Evt. bilag

16 Rapportens længde 7-9 normalsider a 2400 anslag (inklusive noter og mellemrum) Dvs.: mindst , højst anslag Dette tæller ikke med: - forside - resumé - indholdsfortegnelse - litteraturliste - bilag - figurer/tabeller Ellers tæller alt med - fra og med indledning til og med konklusion.

17 Forside - SO7: Mini-SOP Titel på netop din rapport Fag Dit navn Klasse
Vejledernes navne Gymnasium Dato og år Evt. illustration

18 Resumé Resuméet består af: Præsentation af rapportens formål og fokus
De vigtigste metoder og fremgangsmåder Resultater og konklusioner (NB! Glemmes ofte!) Resuméet fylder linjer. Det skrives i nutid, i ét sammenhængende afsnit og i et præcist og upersonligt sprog.

19 Indholdsfortegnelse Kapiteloverskrifter står til venstre, sidetal til højre. Forsiden er en underforstået side 1. Alle overskrifter og underoverskrifter inde i opgaven – startende med indledningen - skal fremgå af indholdsfortegnelsen og nummereres. Bilag skal også fremgå her. Brug ikke problemformuleringens dele som overskrifter. Og find også på noget mere oplysende end fx ”Analyse” eller ”Vurdering”.

20 Indledning – med problemstilling og problemformulering
Begynd med kortfattet – men interessevækkende - at føre læseren ind i emnet og i problemstillingen. Derefter skal din indledning lede frem til problemformuleringen med dens taksonomiske niveauer. Samtidig præsenterer du den røde tråd i rapporten – læseren skal allerede nu fornemme en klar sammenhæng mellem alle dele i rapporten. Problemstillingen og alle dele af problemformuleringen skal undervejs gengives tydeligt og ordret (evt. skrevet med fed, placeret i en boks el.lign.) Skriv på indledningen både i begyndelsen og i slutningen af din arbejdsproces.

21 Metode Enkelt sagt: Hvordan vil du besvare netop din problemformulering? Og hvorfor vælger du de måder frem for andre? Hvilke redskaber (begreber, teorier, metoder og modeller) anvender du? - Hvilke materialer – hvilken empiri? Og – meget vigtigt – hvorfor? Hvordan er din rapport struktureret? Det kan også være relevant at komme ind på begrænsningerne ved dine valg. Skriv på metodeafsnittet både før, under og efter selve besvarelsen af problemformuleringen!

22 Det redegørende niveau
Her skal du præsentere fakta – og ikke fx analysere eller diskutere. Du høster bl.a. point ved at: udvælge de væsentlige fakta kombinere dem fra flere forskellige troværdige og relevante steder formidle dem på en præcis, neutral og relativt kortfattet måde

23 Det analyserende niveau
Her gælder det om at foretage en grundig og metodisk undersøgelse. Mange analyser kan beskrives sådan, at du nedbryder helheden i dele og arbejder selvstændigt med dem ved hjælp af de relevante faglige begreber og metoder. Derefter samler du delene igen, så du når frem til noget, der senere kan indgå i konklusionen. Både teori og empiri skal indgå. Og de skal kobles ordentligt sammen – ikke placeres ”ved siden af” hinanden.

24 Det diskuterende og/eller vurderende niveau
I en diskussion stiller du forskellige synspunkter op mod hinanden og lader det fremgå klart, hvordan der argumenteres for og imod. I en vurdering tager du fagligt begrundet stilling til spørgsmålet – og meget gerne en nuanceret stillingtagen. Diskussions- og vurderingsafsnit skal være overskuelige og velstrukturerede. Tænk meget gerne i påstande, der bakkes op af prioriterede belæg. NB! Ofte vil det være naturligt at lade en diskussion munde ud i din egen vurdering – eller lade en vurdering bygge på en forudgående diskussion. Og således kommer de to jo til at minde meget om hinanden! Spørg dine lærere, hvad du bør gøre i netop din rapport.

25 Generelle råd til indholdet – især om sammenhæng
Hold hele tiden forbindelsen til problemstillingen og problemformuleringen Vær sikker på, at du konstant svarer på dem - eller er på vej til det. Sammenhæng på tværs af de taksonomiske niveauer. Sørg for (så vidt det er muligt og naturligt!) at inddrage væsentlige elementer fra det redegørende niveau i din analyse – og at inddrage resultater fra det redegørende og det analyserende niveau i din vurdering/diskussion. Fasthold en rød tråd. Læg vægt på det, der har en klar funktion i opgaven – ved at det peger enten frem eller tilbage mod noget vigtigt. Fremhæv din argumentation (dvs.: ikke kun i diskussionen) – og gør den overskuelig. Nævn årsagerne til dine valg undervejs: Sørg for at føre læseren rundt i opgaven ved på vigtige steder at forklare, hvorfor du gør, hvad du gør.

26 Konklusion Konklusionen skal give svar på alle dele af din problemformulering - dog med hovedvægt på det analyserende og det diskuterende/vurderende niveau. På den måde sammenfattes dine resultater fra hele rapporten. Konklusionen skal også fremstå som svar på din problemstilling. Du må ikke inddrage nyt stof eller nye synsvinkler. Dette skal heller ikke indgå i konklusionen: noget om, i hvor høj grad du er blevet klogere eller har udviklet dig noget om, hvordan du har arbejdet med stoffet (metode) Om det er oplagt med delkonklusioner undervejs … spørg lærerne!

27 Lidt om henvisninger – og om litteraturlisten
Det er selvfølgelig meget vigtigt at henvise til alt det materiale, du bygger på. Det gælder også i redegørelsen – og det gælder ikke kun citater. I litteraturlisten skal du nævne alt, hvad du direkte har brugt – og det fremgår jo af henvisningerne! Undgå til gengæld at forstørre litteraturlisten kunstigt med noget, der ikke er henvist til i løbet af rapporten.


Download ppt "Introduktion til mini-SOP 3. hhx"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google