Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvor gør du af din bekymring for dit barns skolegang?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvor gør du af din bekymring for dit barns skolegang?"— Præsentationens transcript:

1 Hvor gør du af din bekymring for dit barns skolegang?

2 Børne- og Ungdomspsykiatrien - Næstved
Ret og pligt LOV ER LOV – men SKØN kan variere Der kan være stor forskel på hvordan den enkelte kommune og skole håndhæver loven. Grundlæggende har alle børn ret til skolegang i folkeskolens grundskole. De har undervisningspligt. Det er skolelederens pligt at sikre, at alle elever, der er optaget i skolen, deltager i undervisningen. Folkeskolen skal være rummelig. Og skal kunne tage hånd om alle elever . Børne- og Ungdomspsykiatrien - Næstved

3 Folkeskolen – hvem beslutter hvad
Børns trivsel er som udgangspunkt ikke en skoleopgave, men at finde nøglen til hvordan børn lærer. Omvendt: TRIVSEL er én af nøglerne for læring. Folkeskolen har – for elever med særlige behov - muligheder for indsatser som: 1. Supplerende undervisning 2. Specialundervisning Børne- og Ungdomspsykiatrien - Næstved

4 Supplerende undervisning m.v.
Efter folkeskolelovens § 3 a skal børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte i henhold til lovens § 5, stk. 5. OMFANG: Max. 9 undervisningstimer á 60 min. = 12 lektioner. Forældre kan ansøge skolelederen – ligesom skolelederen kan tage initiativ til iværksættelse af supplerende undervisning. Børne- og Ungdomspsykiatrien - Næstved

5 Supplerende undervisning - fortsat
En beslutning om supplerende undervisning og anden faglig støtte kan sættes i gang af skolen UDEN inddragelse af PPR /PPC (Pædagogiske-Psykologisk-Rådgivning) Der er som udgangspunkt ikke klageadgang til Klagenævnet for specialundervisning i sager om supplerende undervisning. Klager rettes direkte til skolelederen. Børne- og Ungdomspsykiatrien - Næstved

6 Børne- og Ungdomspsykiatrien - Næstved
Specialundervisning Der er tale om specialundervisning når støttebehovet overstiger 9 undervisningstimer á 60 min. = 12 lektioner Specialundervisning kan ske i Specialklasser. Specialskoler. I hold-klasser – m.v. – der er mange lokale løsninger. Procedure: Forældre ansøger skolelederen om specialundervisning til sit barn – evt. på opfordring fra andre professionelle omkring barnet. Skolelederen træffer en afgørelse – og indstiller eleven til Pædagogisk- Psykologisk vurdering hos PPR / PPC. Børne- og Ungdomspsykiatrien - Næstved

7 Specialundervisning - fortsat
Henvisning til specialundervisning sker ud fra at PPR afgiver deres vurdering af elevens behov – og efter samråd og samtykke fra eleven og forældrene. Skolelederen træffer beslutning om det konkrete specialundervisning på skolen, men skolelederen kan ikke træffe beslutning om henvisning til andre skoler – det sker ofte i et visitationsudvalg. Børne- og Ungdomspsykiatrien - Næstved

8 Undervisningspligt = RET
Mange forældre føler, at skolen ikke kan rumme deres barn og ikke tilbyder den påkrævende særlige støtte. Mange børn går uden et reelt skoletilbud i en længere periode. Jf. folkeskolelovens §32 har ethvert barn undervisningspligt – og man må modsætningsvis slutte, at et hvert barn har ret til undervisning. Børne- og Ungdomspsykiatrien - Næstved

9 Folkeskolens muligheder
Reglerne er kompliceret. Og kommunerne har forskellige procedure. SÅ DET BEDSTE RÅD ER – Spørg din lokale skoleleder om hvordan proceduren er i din kommune. Børne- og Ungdomspsykiatrien - Næstved

10 Børne- og Ungdomspsykiatrien - Næstved
Klagemuligheder Der er klageadgang til Klagenævnet for specialundervisning. ANMOD ALTID OM EN SKRIFTLIG AFGØRELSE. Du har 4 uger til at indgive din klage i. Når du har klaget – skal kommunen ALTID genvurdere deres afgørelse – fastholder de afgørelsen, skal de inden for 4 uger sende den videre til klagenævnet. Hvis man er utilfreds med skolens mål, rammer og principper som kommunalbestyrelsen / skolebestyrelsen har fastsat, kan ikke påklages til andre end skolelederen – fastholder skolelederen kan man henvende sig til ombudsmanden. Børne- og Ungdomspsykiatrien - Næstved

11 Børne- og Ungdomspsykiatrien - Næstved
Indhold i en klage Det behøver ikke være kompliceret at klage. Gør det gerne kort og præcist. Fx: Jeg klager over xx kommunes afgørelsen om mit barns skolegang. Det er min vurdering, at kommunens begrundelse ikke er rigtig, da (skriv faktuelle årsager). Det fremgår ikke af begrundelsen, at kommune har anlagt en individuel helhedsvurdering. (Inddragelse af Jeres ønsker – er andres oplysninger/anbefalinger medtaget?). Der henvises til (list bilag op). Børne- og Ungdomspsykiatrien - Næstved

12 Inddragelse og samarbejde
Lovgivningsmæssigt er følgende tydeliggjort: Der skal lægges betydelig vægt på forældrenes ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand. Forældrenes og elevernes ønske med hensyn til den skolemæssige placering skal så vidt muligt følges. Børne- og Ungdomspsykiatrien - Næstved

13 Historier fra min egen hverdag
Drengen som ikke var i trivsel på sin folkeskole – der blev forsøgt skoleskift - kom tilbage i sit vante miljø igen med succes. Pigen som ikke kunne trives på hendes specialskole – og hvordan hun på trods af afslag fra visitationsudvalget – alligevel kom i det rette tilbud. Børne- og Ungdomspsykiatrien - Næstved

14 Børne- og Ungdomspsykiatrien - Næstved
Nyttige links dukh.dk danskepatienter.dk/skole-for-mig ast.dk/naevn/klagenaevnet-for-specialundervisning socialstyrelsen.dk/viso sfi.dk/publikationer/inklusion-set-i-et-elevperspektiv-12632/ boerneraadet.dk/materialer Børne- og Ungdomspsykiatrien - Næstved

15 Børne- og Ungdomspsykiatrien
Afslutning Tak for nu. Bente A. Jensen Børne- og Ungdomspsykiatrien Næstved Børne- og Ungdomspsykiatrien - Næstved


Download ppt "Hvor gør du af din bekymring for dit barns skolegang?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google