Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KAPITEL 7 Kreditrisiko.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KAPITEL 7 Kreditrisiko."— Præsentationens transcript:

1 KAPITEL 7 Kreditrisiko

2 Indhold Eksempler på kreditrisiko Kreditrisiko kontra markedsrisiko
Systemisk og usystematisk kreditrisiko Centrale kreditparametre Kapitalkrav Altmans Z-score Merton-modellen CreditMetricsTM Modpartsrisiko Credit Default Swaps Copyright Jørgen Just Andresen

3 Eksempler på kreditrisiko
tab på traditionelle udlån tab på stillede garantier eller lånetilsagn at modparter i derivathandler ikke opfylder sine forpligtelser eller får en dårligere kreditvurdering, der øger det potentielle tab udstedere af værdipapirer misligholder sine forpligtelser eller får en dårligere kreditvurdering, der øger det potentielle tab lande misligholder sine forpligtelser, eller nationaliseringer fører til tab at man har givet instrukser om at overføre penge eller et værdipapir til en modpart, og denne modpart ikke leverer modydelsen lavere værdi for stillede sikkerheder Copyright Jørgen Just Andresen

4 Hvor meget udgør kreditrisiko?
Copyright Jørgen Just Andresen

5 Afkastfordelinger Copyright Jørgen Just Andresen

6 Systematisk og usystematisk risiko
Copyright Jørgen Just Andresen

7 Centrale kreditparametre
Probabililty of Default (PD) Loss Given Default (LGD) Recovery Rate Exposure at Default Konverteringsfaktor Worst Case Default Rate Copyright Jørgen Just Andresen

8 PD for Nykredit Realkredit A/S
Copyright Jørgen Just Andresen

9 Forventet og uforventet tab
Copyright Jørgen Just Andresen

10 Eksterne ratings Copyright Jørgen Just Andresen

11 Kapitalkrav Standardmetoden
En bank har ydet et lån på 30 millioner kroner til en B-rated virksomhed. Hvad er de risikovægtede aktiver og hvad bliver kapitalkravet? Svar: Risikovægtede aktiver: 30 millioner kroner * 150%= 45 millioner kroner Kapitalkrav = 45 millioner kroner * 8% = 3,6 millioner kroner Copyright Jørgen Just Andresen

12 Kapitalkrav Den simple interne ratingbaserede metode
Den avancerede interne ratingbaserede metode Copyright Jørgen Just Andresen

13 Kapitalkrav - WCDR 𝑊𝐶𝐷𝑅=𝑁 𝑁 −1 𝑃𝐷 + 𝜌 ∙ 𝑁 −1 (0,999) 1−𝜌
𝑊𝐶𝐷𝑅=𝑁 𝑁 −1 𝑃𝐷 + 𝜌 ∙ 𝑁 −1 (0,999) 1−𝜌 Hvorfor stiger WCDR med korrelationen? Copyright Jørgen Just Andresen

14 Kapitalkrav På baggrund af en udlånsportefølje med en EAD på 100 millioner kroner, er der beregnet en PD på 2% og en LGD 40%. Løbetiden (m) er 5 år. Hvad bliver de risikovægtede aktiver og kapitalkravet: Først beregnes korrelationen: 𝜌=0,12∙ 1− 𝑒 −50∙𝑃𝐷 1− 𝑒 −50 +0,24∙ 1− 1− 𝑒 −50∙𝑃𝐷 1− 𝑒 −50 =0,12∙ 1− 𝑒 −50∙0,02 1− 𝑒 −50 +0,24∙ 1− 1− 𝑒 −50∙0,02 1− 𝑒 −50 = ,16415 Herefter beregnes WCDR: 𝑊𝐶𝐷𝑅=𝑁 𝑁 −1 𝑃𝐷 + 𝜌 ∙ 𝑁 −1 (0,999) 1−𝜌 = 𝑁 𝑁 −1 0, ,16415 ∙ 𝑁 −1 (0,999) 1−0, =19,0% Løbetidsjusteringen beregnes:som: 𝑀𝐴= 1+ 𝑚−2,5 ∙𝑏 1−1,5∙𝑏 = 1+ 5−2,5 ∙0, −1,5∙0,11077 =1,53 Hvor b er fundet som: b = 0,11852−0,05478∙ln(0,02) 2 =0,11077 Endelig kan kapitalkravet beregnes: 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑟𝑎𝑣= 𝑊𝐶𝐷𝑅−𝑃𝐷 ∙𝐿𝐺𝐷∙𝐸𝐴𝐷∙𝑀𝐴∙1,06= 19,0%−2,0% ∙40%∙100𝑀∙ 1,53∙1,06=11 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟 Risikovægtede aktiver bliver herefter 12,5 * 11 millioner = 138 millioner kroner Copyright Jørgen Just Andresen

15 Altmans Z-score Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + 0,999*X5, hvor
X1: (Omsætningsaktiver – kortfristet gæld) / Aktiver. Angiver mængden af let omsættelige midler i forhold til de samlede aktiver. X2: Overført resultat / Aktiver. Mål for hvor meget overskud, der gennem årene er blevet geninvesteret i virksomheden. X3: EBIT / Aktiver. Fortæller om selskabets rentabilitet. Hvor dygtig man er til, at skabe indtjening på baggrund af selskabets aktiver. X4: Markedsværdi af egenkapital (market cap)/regnskabsmæssig værdi af kort og langfristet gæld. Viser hvor meget markedværdien af aktiverne kan falde i værdi, før gælden overstiger værdien af aktiverne og selskabet bliver insolvent. X5: Omsætning / Aktiver. Viser aktivernes omsætningshastighed. Copyright Jørgen Just Andresen

16 Altmans Z-score Hvis Z-score er over 3,0 er det usandsynligt at selskabet går konkurs over de næste 24 måneder, hvis Z-score er mellem 2,7 og 3,0 er der grund til at være påpasselig ved långivning. Er Z-score mellem 1,8 og 2,7 er der en stor risiko for konkurs, og er Z-score under 1,8 er sandsynligheden for konkurs ekstra stor. Copyright Jørgen Just Andresen

17 Merton Modellen Copyright Jørgen Just Andresen

18 CreditMetricsTM Copyright Jørgen Just Andresen

19 CreditMetricsTM Transitionsmatrix Copyright Jørgen Just Andresen

20 CreditMetricsTM Værdi af 5-årig 4% BBB-rated obligation om et år og standardafvigelsen på værdien Copyright Jørgen Just Andresen

21 CreditMetricsTM Fordelingen Copyright Jørgen Just Andresen

22 CreditMetricsTM Portefølje med to obligationer ved korrelation på 0
Copyright Jørgen Just Andresen

23 CreditMetricsTM Marginal kreditrisiko fortæller, hvor meget porteføljens samlede risiko øges ved at tilføre et nyt lån/obligation/instrument Copyright Jørgen Just Andresen

24 Credit Default Swaps Copyright Jørgen Just Andresen
Figur Udlån og CDS Copyright Jørgen Just Andresen

25 Credit Default Swap Copyright Jørgen Just Andresen

26 Anvendelse af CDS-kontrakter
Spekulere i ændring i kreditkvalitet Lempelse af kapitalkrav Diversifikation Låneportefølje Investeringssiden Mål for kreditkvalitet Mål for konkurssandsynlighed Alternativ til rating Copyright Jørgen Just Andresen

27 Tjek spørgsmål – 1 Giv eksempler på kreditrisiko
Forklar forskellen på systematisk og usystematisk kreditrisiko Forklar forskellen mellem afkastfordelingen på kredit- og markedsrisiko Forklar forskellen på forventet og uforventet tab Forklar begreberne: PD, EAD, LGD, Recovery Rate, WCDR Copyright Jørgen Just Andresen

28 Tjek spørgsmål - 2 Hvilke forhold bør man holde sig for øje når man anvender eksterne ratings? Forklar forskellen på standardmetode, den simple og avancerede interne ratingbaserede metode Forklar sammenhæng mellem korrelation og WCDR Copyright Jørgen Just Andresen

29 Tjek spørgsmål - 3 Hvad er kapitalkravet på et lån med en eksponering på 100M til en B-rated virksomhed ved brug af standardmetoden. Hvad er de risikovægtede aktiver? Eftervis at en banks kapitalkrav for et lån til en virksomhed er 2,6M ved følgende parametre: PD = 1%, løbetid = 3 år, EAD = 50M, LGD = 30% Copyright Jørgen Just Andresen

30 Tjek spørgsmål - 4 Hvilke parametre er vigtigst i Altmans Z-score – forklar Forklar sammenhængen mellem værdi af aktiver og værdi af egenkapital i Merton-modellen Forklar begrebet Marginal kreditrisiko Forklar princippet i en CDS-kontrakt Hvad kan en CDS-kontrakt anvendes til? Copyright Jørgen Just Andresen


Download ppt "KAPITEL 7 Kreditrisiko."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google