Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Krop og bevægelse for de ½ - 2 årige Barnet skal tilegne sig verden, ikke kun mentalt men også fysisk. Børnenes kropsbevidsthed skal styrkes, så de oplever.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Krop og bevægelse for de ½ - 2 årige Barnet skal tilegne sig verden, ikke kun mentalt men også fysisk. Børnenes kropsbevidsthed skal styrkes, så de oplever."— Præsentationens transcript:

1 Krop og bevægelse for de ½ - 2 årige Barnet skal tilegne sig verden, ikke kun mentalt men også fysisk. Børnenes kropsbevidsthed skal styrkes, så de oplever at de kan klare nogle ting selv. Ved at have styr på deres krop og ved at bruge den og være selvhjulpne udvikler de selvværd og selvtillid. Børnenes fysiske rammer ude og inde skal invitere til fysisk udfoldelse, for at sikre sundhed og læring. Læringsmål: Vi støtter børnene i selvhjulpenhed, hvilket er med til at øge deres selvværd. Vi ønsker at se børnene mærke deres egen krop f.eks. ved at blive forpustet, mærke hjertet slå eller ved berøring/massage. Vi bestræber os på at styrke barnets sanseintegration, for at børnene kan mærke deres egen krop. Vi introducerer musik for børnene og har løbende rytmikforløb, for på den måde at udvikle børnenes rytmesans og kropsbevidsthed. Vi prioriterer at børnene går selv, når vi er på tur i nærmiljøet Eksempler på metoder: Børnene skal lære selv at kravle op på trip trap stolen og taburetten, benytte stige ved puslebordet og hælde op fra kande ved spisning Lære at tage tøj af og på, sidde på toilet, smide den brugte ble ud og tage en ny. Aktiviteter som får pulsen op og slutter af med afslapning/massage Gå ture, løbe op og ned af bakker, hoppe og danse. Introducerer børnene for forskellige materialer og smage, lugte, kulde og varme både ude og inde. Om vinteren tager vi sneen indenfor og mærker kulden Mærker de varme kopper fra opvaskemaskinen Dufte til blomsterne på legepladsen. Ved at vi laver rytmikforløb med gentagelser og de samme øvelser , ses glæden tydeligt hos børnene når de kan noget nyt. Børnene vokser og tør prøve noget nyt.

2 Sprog for de ½- 2 årige. Sproget er en forudsætning for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre og derfor en forudsætning for at kunne begå sig socialt. De sproglige færdigheder giver barnet mulighed for at tilegne sig verden. Derfor skal vi støtte børnene i at sætte ord og begreber på deres oplevelser, behov og følelser. Børnene skal udvikle evnen til at bruge sproget i samtaler, legerelationer og konflikter. Læringsmål: Vi vægter højt at vi dagligt holder morgensamling, hvor vi prioriterer at synge og lave rim og remser. Vi ønsker at se børnenes glæde ved at læse bøger Vi bestræber os på at vi benævner/sætter ord på gøremål, handlinger og oplevelser. Derigennem øger vi børnenes ordforråd og forståelse. Vi voksne er meget opmærksomme på børnenes nonverbale kommunikation. Vi voksne skal møde barnet på en anerkendende måde for at skabe et stimulerende miljø for barnet. Eksempler på metoder: Vi opfordre børnene til at deltager med fagter og gentagelse af små ord. Vi har bøger som er frit tilgængelige for børnene, og vi har bøger der læses i fællesskab med de voksne. Vi italesætter det børnene er optaget af og dermed bliver kommunikationen meningsfuld. Samtidig benævner vi i løbet af dagen de daglige gøremål. Vi italesætter børnenes leg fra de er helt små.

3 Kultur og kulturelle udtryksformer og værdier for de ½-2 årige
Kultur og kulturelle udtryksformer og værdier for de ½-2 årige. Børnene skal introduceres til forskellige udtryksformer. De skal have mulighed for at eksperimentere og være kreative. Vores hus er kulturbærer af forskellige traditioner og lege, som vi og børnene giver videre til hinanden. Børnene skal lære om andre kulturer og måder at leve på. Læringsmål: Lade børnene fordybe sig i kreative processer hvor fantasien kan få lov at udfolde sig. Opleve kulturelle aktiviteter udenfor huset. Lære vores traditioner at kende. Introduktion til forskellige materialer. Eksempler på metoder: Tilbagevendende kreative aktiviteter. Synge og læse hver dag, bagning hvor børnene deltager, modellervoks, tegning , maling . Teaterture til biblioteket eller København. Ture med S-toget. Brug af biblioteket. Besøg i skove, parker, haver . Børnene skal blive en del af husets kultur ved at høre om den og se de store gå foran. Eksempelvis ved de tilbagevendende traditioner. Børnene inddrages i traditionerne ved at sætte deres personlige præg på eksempelvis udsmykning af fastelavnstønde, julepynt . Præsentere børnene for mange forskellige materialer, som giver forskellige sanseoplevelser herigennem eksempelvis kartoffelmel blandet med vand. Vi maler på sten Vi laver modellervoks .

4 Barnets alsidige personlige udvikling for de ½-2 årige Barnets kompetencer udvikles i samspil med andre børn og voksne. Den verden der møder børnene er derfor afgørende for deres personlige udvikling. Vi vil gerne udvikle selvstændige og aktive børn som er deltagere og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab. En grundlægende tro på sig selv betyder meget for tilegnelsen af de øvrige kompetencer. Børnene skal føle sig værdsatte og anerkendte. Læringsmål: Vi prioriterer en god indkøringsperiode for det nye barn, så det på den måde bliver tryg ved dets nye rammer og dermed tør udforske den nye verden. Vi lægger vægt på at børnene er selvhjulpne i de daglige gøremål, det gør børnene til aktive medspillere. Barnet har medbestemmelse indenfor de rammer den voksne sætter. Vi stræber efter at barnet føler, at det er en del af fællesskabet. Vi ønsker at se nysgerrige børn, der igennem leg lærer samspil og samhørighed. Børnene lærer på den måde at vise hensyn til hinandens personligheder. Eksempler på metoder : Det nye barn får tildelt en primærvoksen som i starten vil være særlig opmærksom på at skabe en god relation. Vi vil gerne se, at børnene er med til at dække bord ved spisning, øver sig i at tage tøj af/på og at de er med i andre praktiske gøremål Ved at holde dørene åbne meget af dagen, giver vi børnene mulighed for selv at bestemme, hvor de ønsker at lege Når vi holder morgensamling, skiftes børnene til at vælge sange, både store og små, det gør at det enkelte barn bliver set og hørt Til samling synger vi sange, hvor alle børns navne bliver nævnt, så alle føler sig set. Til dagligt taler vi om, hvem der mangler i gruppen Børnenes frie leg prioriteres højt. De voksne støtter børnenes leg og hjælper i konflikter. Vi arbejder i mindre grupper som en pædagogisk metode, hvor legen er struktureret af en voksen.

5 Natur og naturfænomener for de ½-2 årige Når børn færdes i naturen, får de en grundlæggende forståelse, glæde og respekt for naturen og miljøet. De kan udfolde sig kropsligt og eksperimentere med naturfænomener. De får oplevelser på alle årstider og lære og dyr og planter. De får en forståelse for hvad naturen kan bruges til, ved at høste og bruge naturens råvarer. Læringsmål: Børnene skal opleve årstiderne og lære om dem. Vi vil gerne se børnene fordybe sig i små natur ting. Børnene skal smage og sanse ting fra naturen. Genkendelse ved samme ture. Finde smådyr, studerer dem og holde dem i hånden. Eksperimenterer med vand. Opleve legepladsen forandre sig, med duftende blomster , frugtbuske og træer. Metode : Hoppe i vandpytter. Plukke æbler og opleve processen at det bliver til grød. Være ude og finde kastanier og lave kastaniedyr. Tage til skovhuset og soppe ved stranden og finde sten. Vi flytter sten og træstubbe og opdager hvad der gemmer sig under dem. Vandlege både ude og inde. Blomsterdag, hvos børnene planter en blomst ud, som de efterfølgende er med til at passe. Besøge bondegård.

6 Sociale kompetencer for de ½- 2årige
Sociale kompetencer for de ½- 2årige. Vi vil gerne skabe et miljø, hvor børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til børn og voksne. Børnene skal lære at samarbejd og udvikle evnen til at forstå hinandens synsvinkler, løse konflikter og indleve sig. Børnene skal støttes i at danne venskaber. Børnene skal opmuntres og støttes i at være en del af fællesskabet og deltage i demokratiske beslutninger. Læringsmål: Vi vægter at skabe tryghed i relationen til andre børn og voksne. Vi ønsker at se spirende venskaber hos børnene. Vi støtter børnene i at løse konflikter og sige til/fra, og give udtryk for deres følelser. Vi prioriterer at styrke barnet i at være en del af fællesskabet. Vi ønsker at se nysgerrige børn, der udforsker legen og dens muligheder igennem imitations leg, parallel leg og begyndende rolle leg. Eksempler på metoder: Vi gør meget for at det enkelte barn føler sig set og hørt, når barnet kommer om morgen italesættes det ved navn, så barnet bliver mødt med gensynsglæde. Vi prioriterer at børnene sidder i mindre spisegrupper med faste voksne og børn til samling og frokost. Vi opdeler børnene i mindre grupper, hvor vi igennem forskellige styrede aktiviteter, hjælper børnene til at finde hinanden De voksne støtter børnene i at få interesse for hinanden og hjælper dem med at få nye relationer. Vi laver aktiviteter hvor barnet lærer at vente på tur, og vise hensyn til sine kammerater. Vi opfordrer til, at de hjælper hinanden. Børnene får følelsen af, at bidrage til fællesskabet ved at deltage i de daglige gøremål f.eks. hente madvogn. Vi italesætter barnets følelser i situationen og støtter dem i konfliktløsningen.


Download ppt "Krop og bevægelse for de ½ - 2 årige Barnet skal tilegne sig verden, ikke kun mentalt men også fysisk. Børnenes kropsbevidsthed skal styrkes, så de oplever."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google