Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AKTIV HELE LIVET HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AKTIV HELE LIVET HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015."— Præsentationens transcript:

1 AKTIV HELE LIVET HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015

2 AKTIV HELE LIVET Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen  Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje og praktisk hjælp ud fra den rehabiliterende tilgang til borgere i Holbæk Kommune på baggrund af visitationens vurdering af behov for hjælp  Der er i april måned 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmeplejen i Holbæk Kommune. Undersøgelsen omhandler brugernes oplevelse af hjælpen til personlig pleje, den praktiske hjælp, rehabilitering, hjælperne, oplevelsen af den leverede mad samt visitatorerne.  Det samlede resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen viser, at 28% er ”meget tilfredse” og at 42% er ”tilfredse” med den personlige pleje og den praktiske hjælp.

3 AKTIV HELE LIVET Baggrund og beskrivelse af undersøgelse Undersøgelsen er gennemført i april 2015. Alle brugere, der modtager hjemmehjælp i kommunen, er inviteret til at deltage i undersøgelsen. Brugere, der kun modtager sygepleje, har ikke deltaget i undersøgelsen. Alle brugere har fået tilsendt et papirskema med posten samt en frankeret svarkuvert. Der er ikke gennemført en rykkerrunde, men hjemmehjælperne har løbende opfordret brugerne til at besvare spørgeskemaet. Der er udleveret 1.854 papirskemaer, hvoraf 964 har besvaret det. Dette giver en samlet svarprocent på 52 % mod 55 % i 2013

4 AKTIV HELE LIVET Baggrund og beskrivelse af undersøgelse – svarprocent fordelt på de enkelte distrikter.

5 AKTIV HELE LIVET Den samlede tilfredshed 28% er meget tilfredse med hjemmeplejen og 42 % angiver, at de er tilfredse. Kun 2% er utilfredse eller meget utilfredse. I forhold til 2013 er andelen af utilfredse mindre, men samtidig er andelen af hverken eller steget lidt. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne ”Ved ikke” indgår ikke i frekvensopdelingen og beregningen af gennemsnittene.

6 AKTIV HELE LIVET Den samlede tilfredshed – personlig pleje 34% er meget tilfredse med den personlige pleje samlet set, og 50% er tilfredse. I forhold til 2013 er der således sket en stigning i andelen af meget tilfredse, mens andelen af de tilfredse er faldet. Andelen af meget utilfredse er faldet i forhold til sidste undersøgelse. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne ”Ved ikke” og ”får ikke hjælp” indgår ikke i frekvensopdelingen og beregningen af gennemsnittene

7 AKTIV HELE LIVET Den samlede tilfredshed – praktisk hjælp 18% er samlet set meget tilfredse med den praktiske hjælp. I 2013 var denne andel 16%. I forhold til 2013 er der et fald i andelen af de tilfredse brugere, mens der ses et svagt fald i andelen af de meget utilfredse. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne ”Ved ikke” og ”får ikke hjælp” indgår ikke i frekvensopdelingen og beregningen af gennemsnittene

8 AKTIV HELE LIVET De fem højeste vurderinger Figuren viser de fem spørgsmål med en 5- punktskala, som har de højeste vurderinger. I forhold til 2013 er det kun i forhold til hjælp til toiletbesøg, at der er sket et mindre fald i tilfredsheden Note: Der indgår kun spørgsmål med svarmuligheder på en 5-punktsskala. n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne ”Ved ikke” og ”Får ikke hjælp” indgår ikke i frekvensopdelingen og beregningen af gennemsnittene. Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget utilfreds og 5=meget tilfreds. Tallet til højre i figuren er gennemsnittet fra 2013.

9 AKTIV HELE LIVET De fem laveste vurderinger Figuren viser de fem spørgsmål, som har de laveste vurderinger. Vurderingen af Den praktiske hjælp er samlet set steget en anelse i forhold til 2013, dog er hjælp til rengøring og tilfredshed med den leverede mad faldet i vurdering. Note: Der indgår kun spørgsmål med svarmuligheder på en 5-punktsskala. n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne ”Ved ikke” og ”Får ikke hjælp” indgår ikke i frekvensopdelingen og beregningen af gennemsnittene. Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget utilfreds og 5=meget tilfreds. Tallet til højre i figuren er gennemsnittet fra 2013.

10 AKTIV HELE LIVET Personlig pleje Samlet set er andelen af ”meget tilfredse” højere i 2015 end i 2013, hvorimod andelen at ”tilfredse er faldet lidt. Andelen af ”hverken eller” er en anelse højere end i 2013, men da der samtidigt er færre ”utilfredse” eller ”meget utilfredse” er gennemsnittet steget lidt Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne ”Ved ikke” og ”Får ikke hjælp” indgår ikke i frekvensopdelingen og beregningen af gennemsnittene. Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget utilfreds og 5=meget tilfreds. Tallet til højre i figuren er gennemsnittet fra 2013, mens gennemsnittet for 2015 står i parentesen.

11 AKTIV HELE LIVET Praktisk hjælp Der er fald i tilfredsheden med den praktiske hjælp til tøjvask, indkøb og rengøring Den marginale stigning i ”praktisk hjælp samlet set” skyldes en vægtning af de forskellige faktorer, som derfor kan påvirke resultatet Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne ”Ved ikke” og ”Får ikke hjælp” indgår ikke i frekvensopdelingen og beregningen af gennemsnittene. Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget utilfreds og 5=meget tilfreds. Tallet til højre i figuren er gennemsnittet fra 2013, mens gennemsnittet for 2015 står i parentesen.

12 AKTIV HELE LIVET Rehabilitering Sammenlignet med 2013, er der et mindre fald i tilfredsheden i forhold til selvhjulpenhed til personlig pleje hvor der i 2013 var 53% der var tilfredse og 23% meget tilfredse. I forhold til praktiske gøremål, var der i 2013 50% ”tilfredse” og 16% meget tilfredse. Andelen af ”hverken eller” er relativ høj, og kan derfor være et opmærksomhedspunkt. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne ”Ved ikke” og ”Ikke relevant” indgår ikke i frekvensopdelingen og beregningen af gennemsnittene. Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget utilfreds og 5=meget tilfreds. Tallet til højre i figuren er gennemsnittet fra 2013, mens gennemsnittet for 2015 står i parentesen.

13 AKTIV HELE LIVET Hjælpere I Figuren viser et billede af borgernes opfattelse af hjælperne og er stort set uændret i forhold til 2013 Oplevelsen er, at der kommer forskellige hjælpere i hjemmet og at kvaliteten er forskellig Relationer og følelser kan have betydning for oplevelsen af hjælpen Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne ”Ved ikke” indgår ikke i frekvensopdelingen og beregningen af gennemsnittene. Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-3, hvor 1=nej, 2=både og og 3=ja. Tallet til højre i figuren er gennemsnittet fra 2013, mens gennemsnittet for 2015 står i parentesen.

14 AKTIV HELE LIVET Hjælpere II Grafen viser den procentuelle fordeling af antal besøg hos den enkelte borger. 32% får hjælp flere gange om dagen, 32% får hjælp hver 3. uge eller mindre, mens de resterende fordeler sig mellem hjælp 1 gang hver dag til hver 2. uge. I forhold til 2013 er der stort set ingen ændringer.

15 AKTIV HELE LIVET Hjælpere III Modsat opfattelsen af forskellige hjælpere og kvalitet, er der stor tilfredshed med hjælpernes tilgang i det enkelte møde hvilket er uændret i forhold til 2013. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne ”Ved ikke” indgår ikke i frekvensopdelingen og beregningen af gennemsnittene. Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-3, hvor 1=nej, 2=både og og 3=ja. Tallet til højre i figuren er gennemsnittet fra 2013, mens gennemsnittet for 2015 står i parentesen.

16 AKTIV HELE LIVET Maden 17% er samlet set meget tilfredse med maden. I 2013 var denne andel 21%. 51% er tilfredse med maden mod 57% i 2013. I 2015 er der 10% der mener at maden enten er dårlig eller meget dårlig mod 5% i 2013. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne ”Ved ikke” og ”Får ikke leveret mad” indgår ikke i frekvensopdelingen og beregningen af gennemsnittene. Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget dårlig og 5=meget god. Tallet til højre i figuren er gennemsnittet fra 2013, mens gennemsnittet for 2015 står i parentesen.

17 AKTIV HELE LIVET Visitationen I Stort set uændret tilfredshed med den kommunale visitation i forhold til 2013. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne ”Ved ikke” indgår ikke i frekvensopdelingen og beregningen af gennemsnittene. Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget dårlig og 5=meget god. Tallet til højre i figuren er gennemsnittet fra 2013, mens gennemsnittet for 2015 står i parentesen.

18 AKTIV HELE LIVET Visitationen II Stort set uændret tilfredshed med den kommunale visitation i forhold til 2013, dog er der et mindre fald i borgerens fornemmelse af at føle sig velinformeret om mulighederne om at søge hjælp.. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne ”Ved ikke” indgår ikke i frekvensopdelingen og beregningen af gennemsnittene. Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-3, hvor 1=nej, 2=både og og 3=ja. Tallet til højre i figuren er gennemsnittet fra 2013, mens gennemsnittet for 2015 står i parentesen.

19 AKTIV HELE LIVET Tilfredshedsgennemsnit for 2015 og 2013

20 AKTIV HELE LIVET Ja/nej gennemsnit for 2015 og 2013

21 AKTIV HELE LIVET Den samlede tilfredshed opdelt på område Set i forhold til målingen i 2013, er tilfredsheden marginalt højere på det overordnede niveau. Note: Figuren angiver gennemsnittet beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget utilfreds og 5=meget tilfreds. Besvarelserne ”Ved ikke” indgår ikke i beregningen af gennemsnittene. n angiver antal besvarelser.

22 AKTIV HELE LIVET Den samlede tilfredshed opdelt på distrikt Set i forhold til målingen i 2013, er tilfredsheden lig med eller marginalt højere på det overordnede niveau. Der er forskydninger distrikterne i mellem, hvor nogle har scoret højere og andre lavere. Et fokus område kunne være hvor scoren har ændret sig markant. Note: Figuren angiver gennemsnittet beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget utilfreds og 5=meget tilfreds. Besvarelserne ”Ved ikke” indgår ikke i beregningen af gennemsnittene. n angiver antal besvarelser.

23 AKTIV HELE LIVET Den samlede tilfredshed opdelt på leverandør I forhold til 2013 er der ikke sket bemærkelsesmæssige ændringer. Note: Figuren angiver gennemsnittet beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget utilfreds og 5=meget tilfreds. Besvarelserne ”Ved ikke” indgår ikke i beregningen af gennemsnittene. n angiver antal besvarelser.

24 AKTIV HELE LIVET Personlig pleje opdelt på område Der er heller ikke her de store forskydninger i forhold til 2013, kun en mindre stigning i et af områderne Note: Figuren angiver gennemsnittet beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget utilfreds og 5=meget tilfreds. Besvarelserne ”Ved ikke” indgår ikke i beregningen af gennemsnittene. n angiver antal besvarelser.

25 AKTIV HELE LIVET Personlig pleje opdelt på distrikt Der ses forskydninger i enkelte af distrikterne, både i positiv og negativ retning. Fokus kunne også her lægges på de distrikter hvor der er sket større ændringer i forhold til 2013. Note: Figuren angiver gennemsnittet beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget utilfreds og 5=meget tilfreds. Besvarelserne ”Ved ikke” indgår ikke i beregningen af gennemsnittene. n angiver antal besvarelser.

26 AKTIV HELE LIVET Personlig pleje opdelt på leverandør Den samlede tilfredshed er uændret i forhold til 2013, mens ”private leverandører er faldet fra 4,3 i 2013 til 4,0 i 2015 Note: Figuren angiver gennemsnittet beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget utilfreds og 5=meget tilfreds. Besvarelserne ”Ved ikke” indgår ikke i beregningen af gennemsnittene. n angiver antal besvarelser.

27 AKTIV HELE LIVET Praktisk hjælp opdelt på område Marginale forskydninger områderne imellem, og den samlede vurdering er lig vurderingen fra 2013 Note: Figuren angiver gennemsnittet beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget utilfreds og 5=meget tilfreds. Besvarelserne ”Ved ikke” indgår ikke i beregningen af gennemsnittene. n angiver antal besvarelser.

28 AKTIV HELE LIVET Praktisk hjælp opdelt på distrikt Der er, som ved personlig hjælp forskydninger distrikterne imellem. Enkelte distrikter er vurderet højere og andre lavere. Også her kunne fokus rettes mod de distrikter hvor forskydningerne i forhold til 2013 er størst. Note: Figuren angiver gennemsnittet beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget utilfreds og 5=meget tilfreds. Besvarelserne ”Ved ikke” indgår ikke i beregningen af gennemsnittene. n angiver antal besvarelser.

29 AKTIV HELE LIVET Praktisk hjælp opdelt på leverandør Forskel i respondentantal kan være den medvirkende årsag til forskelle i gennemsnittet, men i forhold til 2013 er der kun marginale forskydninger Note: Figuren angiver gennemsnittet beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget utilfreds og 5=meget tilfreds. Besvarelserne ”Ved ikke” indgår ikke i beregningen af gennemsnittene. n angiver antal besvarelser.

30 AKTIV HELE LIVET Konklusion og efterbehandling Undersøgelsen viser en stabil hjemmepleje, hvor personalet gør alt for at borgerne får så god en støtte og hjælp som det er muligt. Resultatet af undersøgelsen i 2015 ligger tæt på resultatet fra 2013, med marginale positive og negative forskydninger. Resultatet viser i 2015 at der er flere der er meget tilfredse i forhold til 2012 mens der samlet set ikke er nogen der er meget utilfredse Efterfølgende vil der blive udarbejdet handleplaner ud fra de fokuspunkter der kan udvælges på baggrund af rapportens resultater, både med udgangspunkt i rapporten for 2015 alene, men også på baggrund af sammenligningen mellem 2013 og 2015.


Download ppt "AKTIV HELE LIVET HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google