Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Brug for alle” Temamøde den 18. juni 2013. Hvor var det vi startede?  Stor stigning i antallet af personer i målgruppen på passiv offentlig forsørgelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Brug for alle” Temamøde den 18. juni 2013. Hvor var det vi startede?  Stor stigning i antallet af personer i målgruppen på passiv offentlig forsørgelse."— Præsentationens transcript:

1 ”Brug for alle” Temamøde den 18. juni 2013

2 Hvor var det vi startede?  Stor stigning i antallet af personer i målgruppen på passiv offentlig forsørgelse (matchgruppe 3)  En stor del af målgruppen havde ikke et mål i form af job eller uddannelse  Flere med risiko for at være gledet over i en identitet som syg og permanent uarbejdsdygtig Der skal sættes en indsats i gang for denne gruppe – men vejen kan være lang for nogen……..

3 Hvor langt er vi nået? Succeskriterier:  Kommunerne etablerer og benytter tværfaglige teams.  Den enkelte borger fastlægger i samarbejde med jobcentret et konkret og realistisk mål om beskæftigelse eller uddannelse.  Den enkelte borger får en indsatsplan og deltager i de beskrevne aktiviteter på tværs af kommunens forvaltninger. Midtjylland Målgruppen5.859 Første samtale4.301 Møder i teamet3.186 I beskæftigel- sesrettet tilbud 37%

4 Dagen i dag  Projektafslutning – her må der prales  Central evaluering af Brug for alle  Fremadrettet – erfaringer vi kan bruge  Opsamling  Frokost kl. 12.30  Der vil være en pause i løbet af formiddagen…..

5 Evaluering af Brug for alle Ved Anders Søberg Arbejdsmarkedsstyrelsen Den 18. maj 2013

6 Status  76 pct. af borgere har været til indledende samtale pr. 13. juni 2013  50 pct. af borgerne i målgruppen har været til teammøde pr. 13. juni 2013.  30 pct. af borgerne i målgruppen har deltaget i et beskæftigelsesrettet tilbud i løbet af projektperioden pr. 13. juni 2013.  12 pct. af borgerne i målgruppen har været selvforsørgende i løbet af projektperioden pr. 21. april 2013

7 Midtvejsrapport: Formål  Formålet er at afdække de foreløbige erfaringer med særligt fokus på:  Organisering af tværfaglige teams  Borgerinddragelse  Kvalitative afdækning i 12 kommuner:  12 telefoninterviews med tovholdere  4 besøg i jobcentrene med interview af sagsbehandlere og tovholdere  4 besøg i jobcentre med observation af teammøder  Elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 8.000 borgere, hvoraf 625 personer har svaret.

8 Midtvejsrapport: Overordnede resultater  Ledelsen vurderer, at der har været udbytte af de ressourcer der bruges på indsatsen  Casekommunerne bruger de gode erfaringer fremadrettet i arbejdet med at implementere reformen af førtidspension og fleksjob.  Gode erfaringerne med:  Mødets praktiske form, fx brug af mødeleder  Samtaleteknikker og borgerinddragelse i indsatsens forskellige faser  Kompetenceudvikling af teammedlemmerne, herunder indsigt i tilbud og muligheder på andre fagområder  Logistik, herunder mødeplanlægning, tids- og ressourceforbrug samt informationsomfanget til borgeren

9 Midtvejsrapport: Organiseringsmodeller Enkelt logistik, Samarbejde og tillid  For tidligt at udpege den mest effektive model Dynamik, Person- uafhængig

10 Midtvejsrapport: Borgerinddragelse  Inddragelsen af borgerne udfordres af, at målgruppen har meget komplekse problemer, herunder ringe selvoplevet helbred og et begrænset arbejdsmarkeds-perspektiv.

11 Midtvejsrapport: Helbred  83 pct. har svaret at deres helbred er ’dårligt’ eller ’mindre godt’  Målgruppens selvvurderede mentale helbred, WHO-5 skalaen 75 37 30

12 Midtvejsrapport: Borgernes arbejdsmarkedsperspektiv Tror du på, at du kommer i job? Ønsker du at komme i job? Tror du på, at du kommer i uddannelse? Ønsker du at komme i uddannelse? Slet ikke/i mindre grad 52 %31 %61 %47 % Hverken/eller6 % 7 %6 % I nogen grad/i høj grad 25 %49 %17 %32 % Ved ikke17 %13 %16 %15 %  Troen på at komme i job er lav  Men overvejende ønske om at komme i job  Belæg for at arbejde med borgernes motivation og tro på deres muligheder

13 Midtvejsrapport: Borgerinddragelse set fra jobcentret  De deltagende jobcentre vurderer generelt, at projektet overordnet set bidrager til at forbedre borgerinddragelsen i indsatsen.  Mødet i det tværfaglige team og processen mellem borger og sagsbehandler op til mødet kan fungere som en anledning til at få borgerens egne forventninger frem og få set på sagen fra nye vinkler.  Samtidig giver indsatsen mulighed for at ansvarliggøre borgeren ved at give opgaver til borgeren i løbet af indsatsen, hvilket kan tydeliggøres i indsatsplanen.  Flere kommuner påpeger, at særligt inddragelse af sundhedsfagligt personale - fx psykologer og læger - bidrager til sagens progression.

14 Midtvejsrapport: Borgerinddragelse set fra borgerne Understøttes af borgerne i deltagersurveyen.  56 pct. af borgerne vurderer, at de i høj eller nogen grad har indflydelse på deres mål for job og uddannelse, når der tales med et tværfagligt team.  42 pct. svarer det samme, når de har været til den indledende samtale med en sagsbehandler.  69 pct. af borgerne vurderer, at de i nogen eller høj grad har indflydelse på samtalens forløb under mødet med det tværfaglige team.

15 Slutevaluering: Formål 1. Afdække om de opstillede formål, delmål og succeskriterier nås og afdække hvad der har virket i indsatsen. 2. Identificere barrierer for implementeringen af føp/flex-reformen Mål  Borgere i målgruppen kommer i job eller ordinær uddannelse (unge) Delmål  Borgeren får en indsatsplan med klart job- eller uddannelsessigte  Borgeren deltager i beskæftigelsesrettede tilbud  Borgeren får en relevant indsats på social- og/eller sundhedsområdet Succeskriterier  Kommunerne etablerer og benytter tværfaglige teams  Den enkelte borger fastlægger i samarbejde med jobcentret et konkret og realistisk mål om beskæftigelse eller uddannelse  Den enkelte borger får en indsatsplan og deltager i de beskrevne aktiviteter på tværs af kommunens forvaltninger

16 Slutevaluering: Formål  Kvantitativ effektevaluering:  Er borgerne kommet i job og uddannelse?  Er borgerne kommet beskæftigelsesrettede aktiviteter?  Kvalitativ evaluering:  Hvordan er arbejdet med samtalerne, indsatsplanen og det tværfaglige team forløbet?  Hvordan bidrager indsatsen til at borgerne i højere grad kommer i job, uddannelse eller får relevante tilbud?  Undersøgelse af brugernes tilfredshed og progression  Er borgerne kommet ”tættere” på job  Borgerinddragelsen

17 Slutevaluering: Kvalitativ evaluering  Casebesøg i 12 kommuner  Interviews med tovholdere, ledere, styregruppe, sagsbehandlere, mentorer, borgere og teammedlemmer  Fokus på tværfaglighed, borgerinddragelse, indsatser og læring  Gennemgang af 500 indsatsplaner  Fokus på mål, delmål og indsatser  Sagsbehandlere  Interviews med sagsbehandlere i alle jobcentre.  Fokus på deres faglige vurdering af indsatsen og deres brug af strategier, værktøjer mv.

18 Fremadrettet….  Fællestræk i reformer  Lidt kontakt til arbejdsmarkedet er bedre end ingen kontakt  Borgere med færre ressourcer skal bringes tættere på arbejdsmarkedet  Borgerinddragelse  Koordineret tværfaglig indsats  Erfaringer på forskellige niveauer  Erfaringer i forhold til forskellige dele af indsatsen

19 Fremadrettet….  Find hver især 2 vigtige erfaringer  Tematiser erfaringerne – evt. andre temaer  Drøft erfaringerne i fællesskab


Download ppt "”Brug for alle” Temamøde den 18. juni 2013. Hvor var det vi startede?  Stor stigning i antallet af personer i målgruppen på passiv offentlig forsørgelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google