Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SATSPULJEPROJEKTET Baggrund og bevillingsmæssigt grundlag for de regionale familieambulatorier.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SATSPULJEPROJEKTET Baggrund og bevillingsmæssigt grundlag for de regionale familieambulatorier."— Præsentationens transcript:

1 SATSPULJEPROJEKTET Baggrund og bevillingsmæssigt grundlag for de regionale familieambulatorier

2 Satspuljeprojektet Etablering af landsdækkende familieambulatorier Baggrund og bevillingsmæssigt grundlag: Satspuljeaftalerne 2007 og 2008 Bevilling i Finansloven 2008: –I alt ca. 137 mio kr. i 2008-2011 (ændret til 2010-2013) –Efter 2013 fortsat finansiering via generelle bloktilskud Aftale om regionernes økonomi for 2009 2 Klaus Petersen - 1.12.2010

3 33 Finansloven 2008 I overensstemmelse med initiativet i satspuljeaftalen fremgår det af teksten på Finansloven: at midlerne er afsat til oprettelse af et familieambulatorium i hver region efter samme model som på Hvidovre Hospital at formålet er at udbrede tilbud til forebyggelse og behandling for de mest udsatte gravide at tilbuddet skal være en integreret del af sundhedsvæsnet og sikre løbende opfølgning på barnet og familien frem til skolealderen at familieambulatorierne skal ses som supplement til den kommunale indsats over for de relevante familier at de afsatte midler endvidere skal finansiere etablering af telefonrådgivning, efteruddannelse med videre i regi af Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital Klaus Petersen - 1.12.2010

4 44 Uddrag af Finansministeriets ’Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2009.’ Familieambulatorier Der er med Finansloven for 2008 afsat i alt 31,5 mio. kr. årligt til etablering og løbende drift af landsdækkende familieambulatoriefunktioner i regionerne mv. Midlerne, fratrukket 3 pct. af beløbet til statslig administration samt evaluering af initiativet, udbetales til regionerne i takt med etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner. Parterne er enige om, at disse midler udmøntes til formålet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens kommende vejledning. Vejledningen vil blive sendt i høring hos Danske Regioner. Regionerne forpligter sig til at påbegynde etableringen af familieambulatorier i sidste kvartal 2008. Klaus Petersen - 1.12.2010

5 Satspuljeprojektets vilkår Projektperioden: –Ændret til 2010 til 2013 Årlig bevilling til hver region: –Bevillingsansøgning bilagt budget –Årlig regnskabsaflæggelse bilagt årsrapport/statusrapport Aktiv medvirken i projektevalueringen: –Proces og organisation: organisering, implementering og forankring af indsatsen –Familieambulatoriets målopfyldelse: metoder, indsatser og delmål –Effekten af de gennemførte aktiviteter i Familieambulatoriet –Årlig projektopfølgning – samlet slutevaluering 5 Klaus Petersen - 1.12.2010

6

7 Sundhedsstyrelsen 2009 Vejledning om etablering af regionale familieambulatorier med henblik på specialiseret svangreomsorg for gravide med rusmiddelproblemer – og specialiseret opfølgning af børn, som i fosterlivet har været eksponeret for rusmidler Klaus Petersen - 1.12.2010 7

8 Sundhedsstyrelsens Vejledning Krav til Familieambulatorierne i alle fem regioner: 8 Alle arbejder efter fælles metoder i alle sammenhænge Alle anvender samme diagnoseprincipper Alle registrerer løbende efter samme protokol Alle anvender samme evalueringskriterier Løbende erfaringsudveksling og samarbejde Klaus Petersen - 1.12.2010

9 Sundhedsstyrelsens Vejledning Om organisation og funktion i afsnit 3 : Tværfagligt, tværsektorielt arbejde med helhedsorienteret tilgang Interventionsfilosofi – tidlig intensiv forebyggende og behandlende indsats Regional og kommunal indsats skal koordineres Familieambulatoriet overordnet koordinerings- ansvarlig 9 Klaus Petersen - 1.12.2010

10 10 Organisatorisk indplacering Sundhedsstyrelsens Vejledning, afsnit 3.1 Familieambulatoriet er en regionsfunktion Tæt samarbejde med regionsafdelinger for gynækologi/obstetrik (sårbare gravide) og pædiatri (social- pædiatri) (med neonatal afd.) Eventuelt udegående funktion fra Familieambulatoriet til sygehus(e) med hovedfunktion eller Center-satellit samarbejde (formaliseret samarbejde) OBS: Skal godkendes af Sundhedsstyrelsen 10 Klaus Petersen - 1.12.2010

11 11 ÉT FAMILIEAMBULATORIUM I HVER REGION Samme model som på Hvidovre Hospital Regionssygehus med føde- og neonatal afdeling Åben visitation Ingen ventetid for nyhenviste Børnene følges op i Familieambulatoriet frem til skolealder Samarbejde med primær Social- og Sundhedssektor Løbende erfaringsudveksling Evaluering

12 12 Regional enhedsfunktion Sundhedsstyrelsens Vejledning, afsnit 3.1.1 Familieambulatoriet er en enhedsfunktion (funktionelt, metodisk og organisatorisk) Funktionel og administrativ enhed: –Forankres på ét sygehus i hver region –Fysisk samlet enhed –Lokaler på samme geografiske lokalitet som øvrig svangreomsorg i området (undgå stigmatisering) –Faglig ledelse skal være samlet –Arbejde skal foregå efter fælles faglige retningslinier –Der skal ske en videndeling Geografisk placering skal godkendes af Sundhedsstyrelsen 12 Klaus Petersen - 1.12.2010

13 13 Formaliseret samarbejde (Sundhedsstyrelsens notat af 11.11.2008) Skriftlig samarbejdsaftale Samme krav til visitation, udredning, monitorering og behandling Styrke kvaliteten Opbygge større erfaring, rutine og udvikling Sikre videndeling og effektiv ressourceudnyttelse OBS: Sundhedsstyrelsen skal godkende samarbejds- aftalen Klaus Petersen - 1.12.2010

14 14 Familieambulatoriets samarbejdsrelationer Sundhedsstyrelsens Vejledning, afsnit 3.4 Tværfagligt og tværsektorielt Samarbejde med øvrige sygehusvæsen Samarbejde med almen praksis Samarbejde med den kommunale social – og sundhedstjeneste Tværsektorielle koordinationsmøder 14 Klaus Petersen - 1.12.2010


Download ppt "SATSPULJEPROJEKTET Baggrund og bevillingsmæssigt grundlag for de regionale familieambulatorier."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google