Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Patientuddannelse – en medicinsk teknologivurdering Torben Jørgensen Formand for arbejdsgruppen Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Baggrund og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Patientuddannelse – en medicinsk teknologivurdering Torben Jørgensen Formand for arbejdsgruppen Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Baggrund og."— Præsentationens transcript:

1 Patientuddannelse – en medicinsk teknologivurdering Torben Jørgensen Formand for arbejdsgruppen Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Baggrund og formål Teknologi og økonomi

2 Baggrund  Ca. halvdelen af den voksne danske befolkning har en eller flere kroniske sygdomme  Ca. ¼ mio. har Type 2 diabetes (gang med 2)  Ca. 430.000 har KOL (1/4 mio. moderat til svær)  Borgere med kroniske sygdomme lægger beslag på 70-80 % af ressourcerne i sundhedsvæsenet  Ansvarsområdet forskydes  Borgere involveres i egen sygdom  Individuelle samtaler  Patientuddannelse

3 Formål Kritisk at vurdere patientuddannelse med henblik på at pege på muligheder og barrierer for den fremtidige tilrettelæggelse af patientuddannelse  Teknologi, økonomi, patient og organisation  Besvarelse af opsatte MTV-spørgsmål  Rapporten er rettet mod beslutningstagere Formål

4 Teknologien  MTV-spørgsmål  Effekt af patientuddannelse inden for type 2 diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og generel patientuddannelse  Teoretisk grundlag og pædagogisk praksis  Omsætning fra teori til praksis  Kompetencer  Metode  Systematiske litteratursøgninger (nordisk- og engelsksproget)  Kritisk vurdering af de enkelte artikler efter check- lister (evt. eksklusion) og grad af evidens.

5 Effektmål  Sundhedsadfærd  Viden, adfærdsændringer og self-management  Helbredsstatus  Psykosociale (livskvalitet, behandlingstilfredshed)  Biologiske (mortalitet, komplikationer, langtidsblodsukker og lungefunktion)  Self-efficacy og empowerment  Forbrug af sundhedsydelser  Kontakter til hospitalsvæsen og egen læge

6 Teknologien Type 2 diabetes  Effekter  Øget viden  Moderat, men klinisk relevant forbedring af HbA1c  Øget empowerment og self efficacy  Større tilfredshed med behandlingen  Tendens til at effekter aftager eller forsvinder over tid  Evidensen er moderat, men på enkelte områder svag  Samspil mellem teoretisk grundlag og praksis  Vurdering kan ikke lade sig gøre

7 Teknologien KOL  Effekter  Forbedring af daglige aktiviteter, psykosocial sygelighed og ængstelse  Færre KOL-relaterede dødsfald og reduktion i lægebesøg  Højere grad af selvbehandling  Større tilfredshed med behandlingen  Bygger på små enkeltstående studier – svag evidens  Patientuddannelse bør kombineres med rehabilitering?  Samspil mellem teoretisk grundlag og praksis  Vurdering kan ikke lade sig gøre

8 Teknologien Generel patientuddannelse  Effekter (Stanford-modellen – CDSMP)  Mindre bekymring for eget helbred  Forbedret livskvalitet samt reduktion i stress, ængstelse, depression og søvnproblemer  Reduktion i antal af indlæggelser og akutbesøg  Øget self-efficacy  Effekten måles på kort sigt  Evidensen er moderat til svag  Samspil mellem teoretisk grundlag og praksis  CDSMP baseres på teori om self-efficacy – god sammenhæng mellem teori og praksis

9 Kompetencer  Type 2 diabetes (moderat til svag evidens)  Underviserne skal være uddannet i programmet  Behøver ikke tilhøre en bestemt sundhedsfaglig profession  Skal have pædagogiske kompetencer  KOL  Ingen viden  Generel patientuddannelse  Velbeskrevet i CDSMP  Ptt. med kronisk sygdom eller en sundhedsprofessionel (måske ingen forskel)

10 Økonomi  MTV-spørgsmål  Samfundsøkonomiske omkostninger pr. person, der deltager i patientuddannelserne  Økonomiske gevinster ved patientuddannelsen på forbrug af sundhedsvæsenets ydelser  Forholdet mellem omkostninger og effekt  Kasseøkonomiske konsekvenser for hhv. kommune rog regioner (sygehuse)  Metode  Systematiske litteratursøgninger  Litteratur fra teknologikapitlet  Udgangspunkt i lokale diabetes- og KOL skoler

11 Samfundsøkonomiske omkostninger  Der opstilles en generel model  Væsentligste omkostning er patientens tidsforbrug  Type 2 diabetes  5.900-8.600 kr. per deltager  KOL  4.500-11.350 kr. per deltager  5.000-13.000 kr. (inklusive fysisk træning)  Generel patientuddannelse  3.000-5.450 kr. per deltager

12 Økonomiske gevinster (forbrug af sundhedsvæsenets ydelser)  Ikke muligt at beregne  Manglende solid dokumentation af effekten i form af indlæggelser og andre ydelser  Effekt på diabetespatienters HbA1c kan evt. omregnes til effekt på senkomplikationer  Usikkerhed på varighed af effekten  Forhold mellem omkostninger og effekt  Ikke muligt på grund af manglende viden om effekten

13 Kasseøkonomiske konsekvenser  Type 2 diabetes  2.400-5.100  KOL  3.200-4.100  Generel patientuddannelse  1.100  Regioner  Takststyringsmodellen medfører, at sygehusene får dækket udgifterne (meraktivitet)

14 Usikkerhed  En række omkostninger baseres på skøn  Tid anvendt på transport og kvalitetssikring  Værdien af deltagernes tid  Løst ved beregning af intervaller  Brug for mere forskning


Download ppt "Patientuddannelse – en medicinsk teknologivurdering Torben Jørgensen Formand for arbejdsgruppen Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Baggrund og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google