Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Henvendelse om bekymring -evt. som underretning Iværksættelse Afslutning Afklaring Undersøgelse § 50 el. psykologfaglig Handleplan udarbejdes Afgørelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Henvendelse om bekymring -evt. som underretning Iværksættelse Afslutning Afklaring Undersøgelse § 50 el. psykologfaglig Handleplan udarbejdes Afgørelse."— Præsentationens transcript:

1 Henvendelse om bekymring -evt. som underretning Iværksættelse Afslutning Afklaring Undersøgelse § 50 el. psykologfaglig Handleplan udarbejdes Afgørelse Opfølgning/ revurdering af handleplan Standarder for sagsbehandling i distriktsteamet 1. Behandling af henvendelsen og første vurdering af behov for tiltag til støtte 2. Undersøgelser, samarbejdsmøder, handleplan og iværksættelse af tiltag til støtte 3. Opfølgning og eventuel afslutning 3 faser og Den tidlige indsats – herunder underretninger Inddragelse af barn, ung og forældre- myndighedsindehaver under hele indsatsen Systematisk inddragelse af familie og netværk Opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag Afdækning af særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Alle 5 temaer tænkes ind i sagsbehandlingen gennem alle 3 faser i sagsforløbet 5 lovpligtige temaer

2 Henvendelse om bekymring -evt. som underretning Iværksættelse Afslutning Afklaring Undersøgelse § 50 el. psykologfaglig Handleplan udarbejdes Afgørelse Opfølgning/ revurdering af handleplan Forskellige typer af henvendelser til distriktsteamet Henvendelse til distriktsteamet kan komme fra: Borgere, via de interne konsultative fora, interne samarbejdspartnere, eksterne samarbejdspartnere Henvendelsen kan være: Akut eller ikke-akut Ny sag eller eksisterende sag Anonym eller navngiven Telefonisk, skriftlig, personlig En del henvendelser kan klares via telefonisk råd og vejledning fra distriktsteamets medarbejder. Medarbejderen har pligt til at dokumentere behandling af henvendelsen, men der skal ikke opgives navn eller andre personlige data Distriktsteammedarbejderen kan henvise til råd og vejledning hos interne og eksterne samarbejdspartnere. Den videre indsats i skole, dag- eller fritidsinstitutionen kan evt. ske i konsultativt samarbejde med distriktsteamets medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere Medarbejderen har pligt til at dokumentere behandling af henvendelsen, men der skal ikke opgives navn eller andre personlige data Hvis der vurderes at være brug for yderligere afdækning af behov for støtte udpeges en tovholder i distriktsteamet. I samarbejde med skole, dag- eller fritidsinstitution planlægges midlertidige tiltag til støtte mens undersøgelsesarbejdet pågår. Den videre beskrivelse af standarder for sagsbehandling følges - Se følgende dias

3 Henvendelse om bekymring -evt. som underretning Iværksættelse Afslutning Afklaring Undersøgelse § 50 el. psykologfaglig Handleplan udarbejdes Afgørelse Opfølgning/ revurdering af handleplan Fase 1. Behandling af henvendelsen og første vurdering af behov for støtte Sagsbehandlingspraksis I distriktsteamet sker en første registrering af hvad henvendelsen drejer sig om Hvis henvendelsen sker via et af de konsultative mødefora mellem distriktsteamet, skoler, dag- og fritidsinstitutioner tages der her stilling til hvorvidt tovholderansvaret fastholdes i det almenpædagogiske tilbud eller overgår til en medarbejder i distriktsteamet Når det vurderes at distriktsteamets medarbejder skal være tovholder, har denne ansvaret for: Ved underretninger Senest 10 arbejdsdage fra henvendelsen er modtaget, er der truffet aftale om et møde med forældremyndighedsindehaveren Ved mistanke om misbrug eller overgreb er der skærpet forpligtelse til at handle, og senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af underretningen afholdes møde med forældremyndigheds- indehaveren Organisering og inddragelse Tovholderen indkalder til samarbejdsmøde med forældrene og barnet/ den unge. Under hensyn til barnet/ den unges alder og modenhed, deltager barnet/ den unge som udgangspunkt selv på mødet. For unge, der er fyldt 15 år kan der afholdes møder med den unge alene uden forældrenes samtykke – dog vil udgangspunktet altid være videst mulig grad af samarbejde med og inddragelse af forældrene På mødet deltager relevante samarbejdspartnere, der kan medvirke til at afdække barnet/ den unges situation og eventuelle behov for støtte. – Antallet af professionelle fagpersoner, der deltager på mødet skal altid afvejes i den konkrete situation Det sikres, at forældrene og barnet/ den unge altid giver deres bud på, hvem det vil være relevant at indkalde til mødet, og de informeres om de tilstedeværende fagpersoners forskellige funktioner og roller, samt om notatpligt i forhold til drøftelsen på mødet. 1.møde med forældrene og barnet/ den unge har fokus på: Afdækning af situationen mht.: Samtykke fra forældrene og den unge over 15 år til at indhente informationer til brug for den videre sagsbehandling Aftale om ”hvad der er relevant at gå videre med” (fx udvidet indsats i normalsystemet, §50 undersøgelse, psykologfaglig undersøgelse mv.), og plan for fremtidige samarbejdsmøder. -At være familiens kontaktperson -Kontakt til skole og/ eller dagtilbud om de videre tiltag til støtte, mens afdækning af behov for støtte pågår. –Forældrenes, barnet/ den unges og eventuelle fagpersoners oplevelse af vanskelighederne –Nuværende resurser hos forældrene og barnet/ den unge –Resurser i den øvrige familie og netværket –Forudgående indsatser i barnet/ den unges skole, dag- eller fritidsinstitution –Eventuelle tidligere tiltag til støtte -Hvor der vurderes at være behov for en yderlige afdækning af barnet/ den unges forhold - vil det som udgangspunkt være en socialfaglig medarbejder, der er tovholder på sagen. -Sendes senest efter 6 arbejdsdage kvittering for underretningen

4 Henvendelse om bekymring -evt. som underretning Iværksættelse Afslutning Afklaring Undersøgelse § 50 el. psykologfaglig Handleplan udarbejdes Afgørelse Opfølgning/ revurdering af handleplan Organisering og inddragelse Samtaler og undersøgelser I samtale med barnet/ den unge og forældrene, afdækkes resurser i familien og netværket. Efter aftale med forældrene og barnet/ den unge kan personer fra familie og netværk inddrages i det videre forløb Forældrene og barnet/ den unge modtager information om den socialfaglige eller den psykologfaglige undersøgelses indhold og forløb Unge, der er fyldt 15 år skal give selvstændigt samtykke til undersøgelsesarbejdet Resultatet af en undersøgelse forelægges altid på et personligt møde med forældrene og barnet/ den unge. Her aftales den videre formidling af undersøgelsens resultater Handleplan Forældre og barnet/ den unge, samt relevante samarbejdspartnere indkaldes til møde vedr. udkast til handleplan Unge, der er fyldt 15 år skal skrive under på handleplanen – og det skal sikres at den unge får information om egen adgang til at klage Muligheder for at inddrage resurser i skole, dag- og fritidsinstitution, samt familie og netværk er afsøgt og inddraget Fase 2. Undersøgelser, samarbejdsmøder, handlingsplan og iværksættelse af tiltag Sagsbehandlingspraksis Senest 5 arbejdsdage fra samtykke er indhentet retter tovholderen henvendelse til relevante samarbejdsparter vedr. indhentning af informationer til brug for det videre arbejde i sagen – Af henvendelsen fremgår tidsfrist for tilbagemelding. Tovholderen planlægger samtaler og møder med forældrene og barnet/ den unge som del af undersøgelsesarbejdet – herunder børnesamtale §48 Information om forudgående indsatser omkring barnet/ den unge inddrages i arbejdet med undersøgelser og handleplan §50 undersøgelse, psykologfaglig undersøgelse og handleplan er udarbejdet senest 4 md. fra første henvendelse. Når det drejer sig om unge, som formodes at have begået kriminalitet skal der udarbejdes foreløbig handleplan indenfor 7 arbejdsdage I samtale med forældre og barnet/ den unge overvejes mulig inddragelse af familie og netværk. - Valg af metoder til inddragelse vil altid afhænge af en vurdering af den konkrete situation I samarbejde med forældrene, skole, dag- og fritidsinstitution, og evt. andre samarbejdspartnere planlægges tiltag til systematisk støtte mens undersøgelsesarbejdet pågår. Disse tiltag til støtte er et led i at skabe den bedst mulige hverdag for barnet/ den unge, og viden fra disse tiltag til støtte inddrages i undersøgelsesarbejdet. Børnesamtalen § 48 Sikrer kendskab til barnet/ den unge og klarlægger barnet/ den unges egen holdning Indgår i Furesø Kommune så vidt muligt som del af undersøgelsesarbejdet Skal altid tilbydes inden der træffes afgørelse om foranstaltninger omkring barnet/ den unge Skal tilbydes ved opfølgning på og ved ophør af foranstaltninger

5 Henvendelse om bekymring -evt. som underretning Iværksættelse Afslutning Afklaring Undersøgelse § 50 el. psykologfaglig Handleplan udarbejdes Afgørelse Opfølgning/ revurdering af handleplan Sagsbehandlingspraksis For at sikre kvalificering af både de administrative og faglige dele af sagsarbejdet indgår opfølgning som en integreret del af hele sagsbehandlings-forløbet. Opfølgning på undersøgelse og tidlige tiltag til støtte Undersøgelsen gennemføres og handleplan udarbejdes indenfor 4 måneder. Opfølgning på de systematiske tiltag til støtte, der er iværksat i undersøgelsesperioden, inddrages i undersøgelsesarbejdet Opfølgning på foranstaltninger og handleplan Opfølgning på iværksatte tiltag til støtte sker senest 3 md. efter iværksættelse og herefter min. 2 gange årligt Ved iværksættelse af foranstaltningen fastsættes krav til opfølgning fra behandlingstilbuddets side Der afholdes samtale med forældrene, barnet/ den unge om deres oplevelse af de iværksatte tiltags effekt (jf. målsætningen i handleplanen) Tovholderen sikrer, at eventuel revurdering og opdatering af handleplanen kommunikeres til relevante samarbejdspartnere Gennemgang af sager i distriktsteamet Alle sager tages løbende op til drøftelse og kvalificering på distriktsteammødet og/ eller faggruppemødet Alle sager gennemgås minimum 1 gang årligt tages op af sagsbehandler, socialfaglig konsulent og distriktsleder. Gennemgangen tager udgangspunkt i fast definerede punkter til opfølgning 1 gang årligt udarbejdes en samlet status over igangværende sager i hvert distriktsteam Fase 3. Opfølgning - og eventuel afslutning Organisering og inddragelse Forældre og barnet/ den unge inddrages via dialog og samarbejdsmøder aktivt i opfølgning og evaluering af sagsbehandlingen og de iværksatte tiltag. Barnet/ den unges og forældrenes vurdering tillægges stor vægt. Der skal dog altid være tydelighed omkring den socialfaglige tovholders myndighedsfunktion og kompetence til at beslutte om foranstaltningen skal forsætte, ændres eller ophøre. Interne og eksterne samarbejdspartnere Som led i undersøgelsesarbejdet indkaldes relevante samarbejdspartnere til opfølgningsmøde vedr. de tiltag til støtte, der har været iværksat tidligere og/ eller under selve undersøgelsesperioden. Behandlingstilbuddet udarbejder behandlingsplan. Der fastsættes krav til opfølgning, - herunder forudsættes, at behandlingstilbuddet kontakter tovholderen, hvis planen ikke kan overholdes. Der afholdes opfølgningsmøde med behandlingstilbuddet første gang efter 3 md. og herefter min. 2 gange årligt Vurdering fra barnet/ den unges skole, dag- eller fritidsinstitution inddrages efter behov i opfølgningen på de iværksatte foranstaltninger Ved ophør af foranstaltninger eller skift til nye typer af almen- og/eller specialpædagogiske tilbud og tiltag til støtte afholder tovholderen møde med de relevante samarbejdspartnere


Download ppt "Henvendelse om bekymring -evt. som underretning Iværksættelse Afslutning Afklaring Undersøgelse § 50 el. psykologfaglig Handleplan udarbejdes Afgørelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google