Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det gode miljøtilsyn v/Landbrugssagsbehandler Marianne Heilskov Hansen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det gode miljøtilsyn v/Landbrugssagsbehandler Marianne Heilskov Hansen."— Præsentationens transcript:

1 Det gode miljøtilsyn v/Landbrugssagsbehandler Marianne Heilskov Hansen

2 Hvad skal vi igennem i eftermiddag. Lidt om mink Generelt om det kommunale miljøtilsyn på minkfarme Fortolkning af reglerne; husdyrgødningsbekendtgørelsen, bekendtgørelse og vejledning for pelsdyr. Herudover Husdyrloven, miljøtilsynsbekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsen. Forskellige typer af anlæg, driftsform (fast og flydende gødning). Udmugningssystemer (bagskyl og vakuum). Forberedelse af det gode miljøtilsyn Gennemførelse af det gode miljøtilsyn Afrapportering af det gode miljøtilsyn Værktøjskassen Skærpet miljøtilsyn efter klager Udfordringer ved udvidelsessager (brug af borgermøder m.v.) Ophør af minkproduktion (tinglyste deklarationer og vilkår i tilladelser og miljøgodkendelser – for at undgå spøgelsesfarme m.v.) Afgørelser i klagenævnet Spørgsmål og afslutning

3 Lidt om mink Der findes ca. 1400 minkfarme i Danmark og der arbejder flere end 6000 personer med mink hver dag. Hvert år fostrer de danske pelsdyravlere 17,2 millioner mink skind. Danmark er verdens største producent, de danske mink skind er de dyreste på verdensmarkedet. Skindene er utrolig efterspurgte på grund af den bedre skindkvalitet. Det skyldes vidensdeling, forskning og udvikling. Hjørnestenen skyldes genetisk avlsarbejde og dyrenes velfærd. Næsten alle skind eksporteres til udlandet. 100 % af minken bruges, dels er der pelsen, minkkroppe og minkfedt kommer til DAKA, en lille del til biogas og lidt til Tyskland til bio forarbejdning. Minkfedt bliver til biodiesel og op mod 7 % kan anvendes til dieselolie. Minkkroppen bliver til kød- og benmel og der produceres varme, mens asken indgår i f.eks. Produktion af cement og asfalt.

4 I Brønderslev Kommune findes der ca. 35 minkfarme, hvoraf den største har ca. 10.000 årstæver, svarende til 344 DE. Alle minkfarme er tilsynspligtige, jf. kap. 9 i MBL. Miljøbeskyttelseslovens formål er bl.a. at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund. Tidligere blev der givet miljøgodkendelse ved opstart af minkfarm efter reglerne i Miljøbeskyttelsesloven. Senere blev det ved lov bestemt, at det ikke længere krævede en miljøgodkendelse at etablere en minkfarm. JA og med indførelse af Husdyrloven i 2007 blev regelsættet igen skærpet, så nu kræver det en miljøtilladelse ved 3 DE og en miljøgodkendelse ved 25 DE. Når der skal laves miljøtilsyn findes der primært branche bekendtgørelsen for pelsdyr suppleret med reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Vi oplever en del klagesager ved de eksisterende minkfarme, der er flere farme, hvorpå vi fører skærpet tilsyn i sommerperioden (lugt og fluer – se skærpet tilsyn). Herudover oplever vi som oftest massive henvendelser ved nyetableringer og udvidelser og en masse forslag til driftsvilkår og opfordringer til skærpet tilsyn. Generelt om det kommunale miljøtilsyn på minkfarme

5 Fortolkning af reglerne Husdyrgødningsbekendtgørelsen; Relevante kapitler og paragraffer er; Kapitel 5 – opbevaring af fast gødning, §§11-12 reglerne for opbevaring af fast gødning og indretning af møddingplads. §11 – Oplagring af fast gødning må kun ske på møddinger, der er indrettet i overensstemmelse med § 12 eller i en lukket container placeret på et befæstet areal med tæthed, som angivet i § 12, stk. 4, og med afløb til en møddingsaftbeholder eller lignende, jf. dog § 13. Fast gødning kan også opbevares efter reglerne i kapitel 7. § 12 – Møddinger skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på møddingarealet. Møddingsaft skal bortledes gennem indrettede afløb, jf. kap. 8. Stk.2 Møddingens sidebegrænsning skal som minimum bestå af 1 meter høj mur eller en 2 m bred randbelægning. Randbelægning og belægning ved indkørsel i møddingen skal som minimum have 3 % fald mod afløb. Møddingsbund skal som minimum have 1 % fald mod afløb

6 Fortolkning af reglerne Kapitel 7 – Opbevaring af flydende husdyrgødning, §§ 18-24, reglerne for opbevaring, krav om gyllealarmer/beholderbarriere ved særlig placering (100 m til vandløb/sø), krav om fast overdækning, alternativt tæt overdækning og logbog, dykket indløb med sikring mod tilbageløb, krav for afløb. Miljøtilsynsbekendtgørelsen; § 2 – Kategori 1 (a+b), her har vi en del minkfarme under 1b, hvorpå der er sket udvidelse efter Husdyrloven (§§ 11-12). Øvrige er omfattet af kategori 2. Kapitel 2 - Miljøtilsynsplan, miljørisikovurdering, tilsynsfrekvenser og tilsynsmål Udarbejdelse af plan med geografisk område, væsentlige miljøproblemer, en liste med IED landbrug, tilsynsindsats (tilrettelæggelse og gennemførelse), samt evt. samarbejdsrelationer ift. tilsyn (dyrenes beskyttelse, politiet, AT m.fl.). Husk høring i 4 uger og at planen skal revideres mindst hvert 4. år. Miljørisikovurdering, der er udarbejdet en foreløbig score på alle med deadlines i 2014 med henblik på fastsættelse af tilsynsfrekvens. Opdateres som regel efter tilsyn

7 Fortolkning af reglerne Miljøtilsynsbekendtgørelsen, fortsat; § 7 tilsynskampagner – eksempler på kampagner, vi har haft gyllealarmer og beholderbarriere i 2014, hestehold i 2015 og fluer/lugt på minkfarme i 2016. § 10. Tilsynsmyndigheden skal årligt udføre fysiske tilsyn på mindst 40 % af husdyrbrug i kategori 1, som myndigheden er ansvarlig for at føre tilsyn med, og på mindst 25 % af husdyrbrug i kategori 2, som myndigheden er ansvarlig for at føre tilsyn med. §§ 11-12 – udarbejdelse af en tilsynsrapport, der skal offentliggøres med følgende oplysninger (baggrund for tilsyn, navn, adresse, CVR, dato, hvad der er ført tilsyn med, om der er konstateret evt. jordforurening, evt. håndhævelse og konklusioner på seneste indberetning på egenkontrol. Brugerbetalingsbekendtgørelsen; § 1 – Husdyrbrug og andre dyrehold > 3 DE skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger ved tilsyn, reguleres hvert år nu 311,80 Kr.

8 Fortolkning af reglerne, fortsat Bekendtgørelse om pelsdyr; Mest brugte paragraffer ved miljøtilsyn; § 5 – krav om vaskeplads m/afløb § 6 – krav om læhegn, bestående af mindst 3 rækker træer. § 7 – Der skal renses i, under og omkring burene mindst en gang om ugen (undtagelse inde i burene i hvalpesæsonen). Her har MST tidligere præciseret, at Rensning vil sige, at foderrester, ekskrementer mv. skrabes væk i, under og omkring burene. Bemærk at modifikationen kun gælder for rensningen, der skal foretages i burene - dvs. der skal renses under og omkring burene minimum én gang ugentligt hele året. Herudover har de præciseret; Haller, bure og redekasser skal rengøres minimum én gang årligt. Ved rengøring forstås en fuldstændig rengøring ved eksempelvis højtryksspuling.

9 Fortolkning af reglerne, fortsat Bekendtgørelse om pelsdyr, forsat; § 8 – Der skal overalt på pelsdyrfarmen foretages effektiv fluebekæmpelse (iflg. retningslinjer fra Statens skadedyrslaboratorium). § 10 Døde dyr samt kroppe og fedt fra pelsning skal opbevares i lukkede containere, der skal leveres til DAKA en gang pr. uge. § 11 – Med henblik på bekæmpelse af Plasmacytose….kan kommunalbestyrelsen tillade, at fast gødning fra pelsdyrfarme oplagres i marken på særlige vilkår, se eksempel på en tilladelse under værktøjskassen. Øvrige – håndtering af døde hvalpe, brugte kanyler (farligt affald).

10 Fortolkning af reglerne, fortsat Vejledning om pelsdyr; Her er der uddybning af de enkelte afsnit fra bekendtgørelse, men da den er fra 2004 er mange regler og ny viden løbet fra den. Husdyrloven; Relevante paragraffer; § 10 miljøtilladelse for minkproduktion mellem 3 og 25 DE. § 11 Miljøgodkendelse fra 25 DE. § 12 Miljøgodkendelse > 250 DE. Her stiller vi skærpede vilkår til; Fluebekæmpelse; Der skal føres logbog med angivelse af dato og forbrug af midler til fluebekæmpelse. Der skal tilføres hydratkalk til halmen under burene efter behov. Installerede hvalpenet skal renholdes løbende. Efter brug skal hvalpenet, der er fjernet fra burene, rengøres inden for 3 døgn. Alternativt skal de fjernede, men endnu ikke vaskede hvalpenet, placeres på mødding / vaskepladsen og overdækkes med vandtæt materiale indtil rengøring.

11 Fortolkning af reglerne, fortsat Husdyrloven, fortsat – eksempler på skærpede vilkår; Lugt og fluer; Der skal føres logbog med angivelse af tidspunkt og metoder til rensning/udmugning i, under og omkring burene. Ophør; Gyllebeholdere, fortanke, gyllekanaler, rørsystemer, staldafsnit, møddingspladser m.v. skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, og dette (husdyrgødningen) skal udbringes i henhold til gældende lovgivning. Oplagring af foder skal afhændes, evt. til destruktion. Farligt affald, kemikalier, olier, medicinpræparater m.v., skal bortskaffes i overens- stemmelse med kommunens gældende retningslinjer.

12 Forskellige typer af anlæg Driftsform (fast og flydende); Alle minkfarme har gyllerender, lovkrav fra 31. dec. 2004 (for de store farme > 600 årstæver) og 31. dec. 2007 (for de små). Langt de fleste gyllerender hænger et stykke oppe under burene. Der er gennem årene sket en del med rendebredden og det nyeste krav er 38 cm. Der findes dog farme med render i/på jorden, en enkelt af vores minkfarme har et fastmøg system i render og anvender en selvudviklet udmugningsvogn til dette formål og møget bliver efterfølgende placeret på møddingpladsen, se billeder.

13 Billede af ny farm med ophængte render

14 Billeder af støbte render til fast møg

15 Billede af udmugningssystem (fast møg)

16 Forskellige typer af anlæg (fast gulv)

17 Forskellige typer af anlæg (åbne haller og fast møg)

18 Forskellige typer af anlæg

19

20 Fordele og Ulemper Fordele; Billigere at etablere end et traditionelt gyllesystem Halm og gødning håndteres i en arbejdsgang Færre lugtgener end ved et gyllesystem (vi har aldrig fået klager over denne farm) Ingen manuel håndtering af gødning i renderne Ulemper; Der skal opsættes tagrender, da slagregn kan give meget vand i renderne. Der skal monteres vandafledere Systemet kræver en minilæsser.

21 Forskellige typer af anlæg Udmugningssystemer (bagskyl og vakuum); Bagskyl – Langt de fleste minkfarme har et bagskyl system, der er dog forskellige udfordringer med systemet; Fordele; Det er nemmere at integrere i eksisterende systemer, f.eks. hvis der er automatisk udmugning. Ulemper, LUGT (det er mest hensigtsmæssigt at sende ”sund” gylle rundt, men det kræver at tanken har en vis størrelse, så der kan ske en bundfældning. Sygdomme kan blive sendt rundt. Ofte er der dog mindre pumper, som gør at det sendes gammelt gylle rundt (lugt). Levering til Biogas, her skal der være en stor fortank (f.eks. 100 m³), så der sker en hurtig bundfældning og der sendes en tyndere gylle rundt og dermed reduceres lugten.

22 Forskellige typer af anlæg Vakuum – Fordele – Der er ikke returskyl, det lugter mindre, da der suges fra farmen til gyllebeholderen og der er lettere rørføring under farmen. Ulemper – Propper over faldstammer skal være 100 % tætte, suger systemet falsk luft, falder vakuumet med det samme og systemet mister sin effekt. Desuden tåler systemet ikke store mængder halm, hvilket kan betyde at der skal fjernes halm manuelt. Der opstår end el driftsstop grundet slitage på pumper Sneglesystem - der er ikke så mange i Danmark, men en del i Holland. Det bliver dog etableret på nye farme, da det lugter mindre! Der er en lille fortank og gyllen sendes via sneglen til gyllebeholder (dermed transporteres gylle kun den ene vej)

23 Forskellige typer af anlæg, bagskyl

24 Forskellige typer af anlæg, vakuum

25 Forberedelse af det god miljøtilsyn Undersøg om farmen er ramt af plasmacytose, hvalpesyge eller andet, spøg farmer, når du varsler dit tilsyn, om der er særlige hensyn at tage ved din planlægning? Ellers kan man også få en liste via Kopenhagen Fur med ramte farme. Indkøb af engangsdragter, futter, handsker og desinfektionsmiddel- og udstyr Oplad kamera Undersøg om der er verserende sager (f.eks. Byg, tilladelse til brug af slagger) i afdelingen, så farmer oplever en indgang til kommunen, helhedstankegang – så vi ikke skal derud flere gange. Klagesager – er der et særligt fokus (lugt, fluer, besøg klager(nabo bagefter) Er der søgt om udvidelse og tænk dette ind i din forberedelse, f.eks. Snak om kommende vilkår og hvordan de nemmest kan overholdes f.eks. dokumentation (logbøger, aflevering af farligt affald m.v.)

26 Gennemførelse af det gode miljøtilsyn Af hensyn til Plasmacytose og andre smitsomme sygdomme; Spørg om minkavler har udstyr, som han gerne vil at du bruger på hans farm eller fortæl, at kommunens praksis er brug af (fortæl også, at det er flere dage siden at du sidst har været på en farm og at alt er vasket og desinficeret siden) Engangsdragter, der tages på og kasseres derude! SIGNALVÆRDI! Engangsfutter, der tages på og kasseres derude! SIGNALVÆRDI! Desinfektionsmiddel (vi anvender Virkon S, som er nem at blande og bruge og som skifter farve, når det ikke længere er virksomt fra lyserød til hvid, efter ca. 1 uge) – tag med og brug før og efter enten spand og børste eller opblandet i sprøjteflaske (igen signalværdi) eller brug straks du kommer hjem!

27 Gennemførelse af det gode miljøtilsyn HUSK at vejledning og forebyggelse er en del af det gode miljøtilsyn! Indledningsvis - Spørg interesseret til hans farm, hvad han har af sorter af mink (avlsarbejdet), hvordan er det gået med avlen – antal hvalpe pr. årstæve, hvor han pelser, udvidelsesplaner eller andet vi kan være behjælpelig med. Få ham til at fortælle hvad han laver – skab den gode dialog! Når I går rundt på farmen kan du spørge til renhold i, under og omkring burene, fluebekæmpelse (tjek avlskort for fluelort og se og noter midler mod larver og pupper, mod den lille stueflue og snak om hvordan og hvornår det bruges), hegning og fælder (her er vi dog ikke myndighed), tjek for tilstrækkelig læhegn, vandspild, rendebredde, udmugningssystem – evt. udfordringer/gode erfaringer, som du kan bringe med videre. Herudover brug af hydrat kalk og pulvex og andet mod lopper og utøj, tjek af fodersilo, vaskplads (er der revner) og afledning til beholder, herunder tømning. Møddingplads og afløb (stand), overdækning (lugt og fluebekæmpelse) og gyllebeholder, herunder beholderkontrol, flydelag og logbog. Rengøring af bure og hvalpenet.

28 Gennemførelse af det gode miljøtilsyn Hvis der er udfordringer med fluer kan følgende anbefales under tilsynet; Fluesnor. Ca. 20. april opsættes klæbrige fluesnore. I foderrækken opsættes 2 stk., én på hver side af spærmidten dog således de ikke drypper i reden. Desuden opsættes én snor i møggangen. Fluesnore skal udskiftes jævnligt, således de til stadighed er klæbrige og dermed virksomme. Brugt halm under bure køres ud jævnligt og efter behov. Gødnings- og halmstak på møddingsplads overdækkes. Kalk. Der strøs med kalk jævnligt under bure og som udgangspunkt ca. d. 20. april, midt juni og slut juli. Under alle bure, hvor minkene gøder ved siden af renden, blive muget 2 gange pr. uge og der vil blive efterstrøet med kalk i perioden fra 1. maj frem til pelsningstid. Al halm under burene fjernes minimum én gang om måneden. Der vil desuden blive stillet krav om logbog, der dokumenterer indsatsen til bekæmpelse af fluer. Afslutning – saml op på aftaler og evt. frister/håndhævelse samt spørg ind til hvordan minkavler gerne vil have afrapportering (digitalt) e-boks eller mail. Fortæl gerne om evt. kommende regler på minkområdet – til orientering!

29 Højtrykskøling Vi har flere farme, der har fået monteret højtrykskøling og Ifølge en producent er der følgende fordele; Køling af luft mellem 3- 10 grader Lugt- og luftrensning Øget indtjening Fluebekæmpelse, myg og andre insekter i minkstald Øget foderoptagelse og derved øget tilvækst Ro i stalden Ammoniakreduktion Mærkbar Støvreduktion Iblødsætning, med et minimum vandforbrug Formindsket dødelighed blandt mink Optimal dyrvelfærd

30 Udfordringer på tilsyn (renderne er løbet over)

31 Udfordringer på tilsyn

32 Udfordringer på tilsyn (hvalpenet)

33 Udfordringer på tilsyn (overfyldte render)

34 Udfordringer på tilsyn (afbrænding )

35 Udfordringer på tilsyn (ja sådan så der ud et par dage senere)

36 Afrapportering af det gode miljøtilsyn Det er vigtigt at få nedskrevet noter/observationer, evt. aftale(r) med minkavler m.v. så hurtigt som muligt (helst når du lige er kommet hjem eller i bilen på stedet). Afrapporteringen skal gerne afspejle de drøftelser, f.eks. håndhævelse, der er nævnt og aftalt under tilsynet. Skriv korte og let forståelige afgørelser/tilsynsbreve.

37 Værktøjskassen Hvad skal man huske at have med på tilsyn; Kamera, engangshandsker, bed om at der findes en sigte til kontrol af fluepupper på selve farmen, så du ikke tager noget med hjem! Når du kommer hjem Vask al tøj – så det er klar, når du drager i marken igen. Desinfektion af fodtøj. Tag et bad – mink lugter! Skemaer m.v. Handlingsplan/lugteskema, her udleverer vi ofte skemaer på tilsynene og tager efterfølgende billeder af det udfyldte skema, som opfølgning på klager og indskærpelser

38 Værktøjskassen

39

40 Plasmacytose (eksempel på tilladelse) X Kommune meddeler hermed tilladelse til at ligge møg m.v. ud i en markmødding på grund af plasmacytose fra minkfarmen på x adresse på følgende vilkår; Der er fastsat følgende nedennævnte vilkår for placering, indretning og drift af markmøddingen, så at der ikke opstår risiko for forurening af grundvandet, og at der ikke kan ske afledning til vandløb (herunder dræn), søer og havet. 1) gødningen skal tilsættes halm, således at tørstofprocenten er mindst 30 ved udlægningen i markmøddingen, 2) markmøddingen skal indrettes med en bund af presset halm på mindst 10 cm tykkelse, 3) markmøddingen stedse skal holdes overdækket med plastic eller andet tæt og vejrbestandigt materiale, og 4) markmøddingen skal placeres således, at den overholder afstandskravene i § 3, stk. 3. ( 50 m til nabobeboelse samt 100 m til byzone og sommerhusområde). Såfremt der måtte være spørgsmål til ovennævnte kontakter du mig bare.

41 Skærpet miljøtilsyn efter klager Vi har flere farme hvorpå vi fører skærpet miljøtilsyn grundet mange klager; Ofte skyldes det lugt og fluer og en særlig ” uheldig” beliggenhed – meget tæt på et større boligområde (byzone). I varme sommerperioder har vi besøgt flere farme hver uge. Her kan det være en udfordring (specielt i ferieperioden) at overholde ”karantæne” reglerne, men hvis der drejer sig om lugt behøver man ikke at gå ind på farmen. I nogle sager er der medie- og siden politisk fokus.

42 Udfordringer ved udvidelsessager Vi oplever ofte, at der er kommer massive mange henvendelse, særligt ved de ”uheldig” placerede farme (både pr. telefon og pr. mail) i nabohøringsfasen og flere dukker pludselig op som klagesager. Af og til kommer der flere henvendelser om dagen (ofte fra den samme klager), som oftest ordentlige og velformulerede henvendelser, men klagerne vil gerne at vi kører ud NU og gerne også aftner og nat, grundet gener, når folk vil sidde ude og grille eller på grund af et genveksanlæg, der kører om natten og folk vågner ved en meget grim lugt. ”Tidsrøver” - de mange henvendelser, der skal journaliseres og kommenteres i miljøtilladelser eller miljøgodkendelser. Ofte kommentarer, som vi ikke kan eller må gøre noget ved f.eks. Værdiforringelse (klagenævnsafgørelse). Fortidens syndere (f.eks. gamle dispensationer ”afstandskrav”). Ved en større udvidelsessag – meget tæt på byzone valgte vi at afholde et borgermøde, hvor udvalgsformanden var mødeleder. Her mødte der rigtig mange op og der var en super fin dialog med konstruktive forslag til minkavler (der dog ikke turde at dukke op). Vi kan anbefale at afholde borgermøder eller besøger klager!

43 Eksempel på ”uheldig” placering

44 Ophør af minkproduktion Tidligere er der givet miljøgodkendelse/tilladelse til farme med tinglyste servitutter/vilkår på, at alt skal fjernes senest 2 år efter at mink produktionen er ophørt. Her er der som oftest tale om mindre farme med åbne haller. OBS ved farme fra før 1986 er en særlig miljømæssig udfordring, nemlig asbest tage. Nu stilles der vilkå.r, se slice 11 (eksempler fra miljøgodkendelser)

45 Eksempler på spøgelsesfarme

46

47

48

49 Afgørelser i klagenævnet NMK-130-00182 Brønderslev Kommune - Stadfæstelse af tilladelse til 850 årstæver Massive nabohenvendelser, da naboerne mener at tilladelsen er i strid med §§ 19 og 20. MEN NMK henviser til vilkår, Minkfarmens drift må ikke give anledning til flue- og lugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området. Bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra skadedyrslaboratoriet. Der skal føres logbog med angivelse af tidspunkt og forbrug af midler til fluebekæmpelse. Der skal føres logbog med angivelse af tidspunkt og metoder til rensning i, under og omkring burene. Herudover henvises til afstandskravene i bekendtgørelsen.

50 Afgørelser i klagenævnet NMK-10-00611 (Varde afgørelsen 28/6-2013) Stadfæstelse af Varde Kommunes afslag på miljøgodkendelse, da kommunen ikke må meddele godkendelse, medmindre den vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT og at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. NMK-131-00199 (24/2-2015) Brønderslev Kommune forsøger at bruge Varde afgørelsen i en sag om udvidelse på en minkproduktion efter mange klager og skærpet tilsyn i flere år. Klagenævnet hjemsender afgørelsen til fornyet behandling. Klagenævnet finder at afslaget er ugyldigt, da afstandskravene i pelsdyrbekendtgørelsen og de nye skærpede afstandskrav for lugtgener fra mink er overholdt.

51 Spørgsmål ?????

52 Afslutning Hvis der måtte blive spørgsmål efterfølgende er I velkomne til at ringe til mig på 9945-5843 eller skriv pr. mail til Marianne.heilskov.hansen@99454545.dk. Marianne.heilskov.hansen@99454545.dk TAK FOR I DAG!


Download ppt "Det gode miljøtilsyn v/Landbrugssagsbehandler Marianne Heilskov Hansen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google