Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Engelsk i grundskolen Condidact, mandag d. 7. jan. 2013 v/ Signe S. Rye,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Engelsk i grundskolen Condidact, mandag d. 7. jan. 2013 v/ Signe S. Rye,"— Præsentationens transcript:

1 Engelsk i grundskolen Condidact, mandag d. 7. jan. 2013 v/ Signe S. Rye, sisr@ucl.dk

2 Program O CKF til engelskundervisningen i grundskolen O UVM´s nyeste udspil O Engelsktimens indhold O Læsning O Efterlysning fra faglærerne

3 Faghæfte 2 Engelsk i grundskolen O Udkom 2009 O 3.- 10. klassetrin O 2/3 timer engelsk om ugen O 4 Færdighedsområder: kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse Kultur- og samfundsforståelse O Trinmål og slutmål (3 trinforløb) O FSA/FSU – præsentation af forberedt emne

4 Formålet for engelsk O Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle. O Stk. 2. Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling. O Stk. 3. Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund.

5 Slutmål – 3.trin efter 9. klasse Kommunikative færdigheder O forstå hovedindhold og specifik information inden for forskellige genrer af talt engelsk om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans O forstå hovedindhold og specifik information af lyd- og billedmedier, der også omfatter udvalgte regionale og sociale varianter af talt engelsk O forstå skrevne tekster inden for forskellige genrer om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans O udtrykke sig mundtligt med rimelig præcision, lethed og spontanitet afpasset udvalgte genrer og situationer O udtrykke personlige erfaringer, redegøre for informationer og hovedindholdet af udvalgte teksttyper og fremlægge et forberedt stofområde O deltage i samtaler og diskussioner om udvalgte personlige, kulturelle og samfundsmæssige emner i et sprog afpasset situationen O udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision og i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer, herunder udtrykke personlige erfaringer, samt anvende informationer og viden inden for udvalgte genrer O kommunikere mundtligt og skriftligt gennem digitale medier O anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmi ddel

6 Slutmål – 3. trin efter 9. klasse Sprog og Sprogbrug O anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd, herunder idiomatiske vendinger inden for udvalgte emneområder O udtale engelsk på en måde, der nærmer sig en af de anerkendte indfødte udtalevarianter O tale og skrive engelsk således at centrale grammatiske regler følges O stave og sætte tegn på engelsk så præcist, at kommunikationen lykkes O anvende centrale regler for opbygning af tekster med struktur og sammenhæng inden for almindeligt forekommende genrer O anvende centrale samtalemønstre, herunder turtagning og hensigtsmæssige gambitte O afpasse udtryksformen i rimelig grad efter hensigt, modtager, situation og genre

7 Slutmål – 3. trin efter 9. klasse Sprogtilegnelse O vælge lytte- og læsestrategier i forhold til teksttype, situation og formål O vælge kommunikationsstrategier, først og fremmest bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer O vælge skrivestrategier, herunder anvende grundlæggende viden om skriveprocessens faser O være bevidste om egne engelsksproglige styrker og svagheder og arbejde med disse O udnytte de mange muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen O anvende viden om ligheder og forskelle mellem engelsk og andre sprog O vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer, i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave O anvende fagets hjælpemidler, herunder ordbøger, it-baserede ordforrådsprogrammer, grammatiske oversigter og computerens stave- og grammatikkontrol hensigtsmæssigt O udnytte medierne, herunder de elektroniske medier, i forbindelse med informationssøgning, kommunikation, videndeling og netværksdannelse O anvende forskellige kilder på selvstændig og kritisk vis

8 Slutmål – 3. trin efter 9. klasse Kultur og samfundsforhold O anvende viden om dagligliv, levevilkår, værdier og normer hos forskellige befolkningsgrupper, primært i lande, hvor engelsk anvendes som modersmål og sekundært i lande, hvor engelsk anvendes som andetsprog O anvende viden om kultur- og samfundsforhold i arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd- og billedmedier samt it O kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer O anvende viden om kultur- og samfundsforhold i kontakten med mennesker, der bruger engelsk som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel

9 Faghæfte 48 It-og mediekompetencer i folkeskolen O Udkom 2009 O Digital dannelse O Fire temaer  Informationssøgning – og indsamling  Produktion og formidling  Analyse  Kommunikation, videndeling og samarbejde O Betjening af it O Fortolke de digitale medier (formål, målgruppe m.m.) O Kritisk informationssøgning O Præsentationsformer

10 UVM´s seneste udspil: ”Gør en god skole bedre” O Engelsk indføres i 1. og 2. kl. med 1 lektion om ugen O Mere anvendelse af it og digitale læringsformer O Inklusion – en folkeskole med plads til alle

11 FSA/FS10 O Skriftlig prøve - Sprog og sprogbrug, lytte, læse, fri skiftlig fremstilling O Mundtlig prøve - 5 min præsentation - 8 min samtale

12 En dobbelt dagsorden O Viden O Sprogtilegnelse

13 Engelsktimen Hvad O Læse, skrive, lytte og kommunikere O Ny viden O Repetition O Ordtilegnelse O Grammatik O Genre O Strategier…… Hvordan O Målsætning O Evaluering O Fælles oplæg O Afleveringer (1-2 gange mdr) O Præsentationer O Differentiering O Læringsstile O Arbejdsform f.eks. Cooperative Learning, værkstedsarbejde, etc.

14

15

16 ”Det spænder ben” O Økonomi O Materialer (fra analogt til digitalt) O IT - nettet er en udfordring - antal computer O Elevgruppen - differentieringsmuligheder - inklusion

17 Det sker…. O It vinder indpas - Flere lærere er fortrolige med IT - Interaktive tavler - Mobiltelefon O Ændret lærerrolle (sikre læring > faciliterer…)

18 Cloud computing - populært! O Præsenationsformer Photostory, Powerpoint, Wix, Glogster, Storybird, Presentme, etc. http://majasulstad.glogster.com/maja http://fodboldwilliam.wix.com/william-wix#!my-family O Færdighedstræning (lyd, ordforråd, læse, skrive) www.træneren.emu.dk http://a4esl.org/ http://www.visualesl.com/ O Informationssøgning (viden) Wikipedia, Google, BBC, CNN

19 Læsning O Læsestrategier O Ordtilegnelse (ordforråd, genfortælle, synonymer, antonymer, etc.) O Lyd O Genre O Skriftlige færdigheder (meddigt, overskrift, etc)

20 Det efterlyses O Lærer Simplificer kompleksiteten – fælles platform: Multimodalitet: Lyd, tekst, skriv, billede Informationssøgning Færdighedstræning Tekstsamling Skrive (noter, udfyldningsopgaver, etc) Samarbejde elev-elev, elev-lærer Kunne kommentere på elevprodukt Differentiering Uploade Opsætte mål og evaluere Præsentation


Download ppt "Engelsk i grundskolen Condidact, mandag d. 7. jan. 2013 v/ Signe S. Rye,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google