Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til Demografi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til Demografi"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til Demografi
Otto Leholt

2 Indholdsfortegnelse Kort om demografi, metode og begreber
Verdensbefolkningens udvikling – tal til intro af demografien Demografisk transition model og virkelighed Demografisk analyse med socio-økonomiske data Aldersfordeling og befolkningspyramider Konsekvenser af befolkningsudv.

3 Hvad er demografi? Demografi er læren om:
Befolkningens udvikling over tid (befolkningstal, fødselstal , dødelighed , levealder m.v. ) Befolkningstilvæksten (fødte – døde, indvandring- udvanding) Befolkningens sammensætning (ung-gammel, etnisk ) Befolkningens fordeling (f.eks. Land-by, mellem lande / regioner)

4 Arbejdsmetode I demografien arbejdes der efter de taksonomiske niveauer: At beskrive befolkningsudviklingen v. hjælp af demografiske begreber At analysere – forklare den beskrevne udvikling ud fra nogle samfundsmæssige forhold (dvs. økonomiske, sociale, politiske og kulturelle forhold) At vurdere konsekvenserne af den beskrevne udvikling – såvel samfundsmæssige som demografiske konsekvenser

5 Demografiske begreber
For at kunne beskrive befolkningsudviklingen skal vi anvende en række demografiske begreber, som: Fødselsrate (-hyppighed) og dødsrate (-hyppighed), Den naturlige befolkningstilvækst i %, Demografisk transition (overgang fra høj til lav fødsels- og dødsrate) Samlet fertilitet og aldersbetinget fertilitet, nettoreproduktionstal, reproduktionsniveau aldersgrupper, forsørgerbyrde og indvandring og udvandring (nettovandring)

6 Demografisk analyse Befolknings udviklingen Samfunds- udviklingen
At beskrive – analysere og vurdere konsekvenser Befolknings udviklingen Analysen ser på samfunds- mæssige forhold som kan forklare befolkningsudviklingen Vurderingen vil se på de samfundsmæssige konsekvenser af en given befolknings- udvikling Samfunds- udviklingen

7 Verdensbefolkningen Ups …. Hvad skete der lige der ?
Kilde: "Population curve" by El T - originally uploaded to en.wikipedia as Population curve.svg. The data is from the "lower" estimates at census.gov (archive.org mirror).. Licensed under Public Domain via Commons - Ups …. Hvad skete der lige der ?

8 Verdensbefolkningens udvikling 1800-2100
Kilde: By Tga.D based on Aetheling's work [CC BY-SA 3.0 ( or GFDL ( via Wikimedia Commons Verdensbefolkningens udvikling + 5,5 mia. Vi er i ,35 mia. Mennesker - 10,0 mia. i ,0 mia. - 4,0 mia. i ,0 mia. i ,0 mia. i ,0 mia. i ,0 mia.

9 Verdensbefolkningen udvikling
Verdensbefolkningen vokser hurtigere og hurtigere … Det tager kortere tid at øge jordens befolkning med én milliard flere mennesker !!

10 Verdensbefolkningen 1950-2050
På hundrede år vil verdens befolkning vokse med > 7 mia. Alene siden 1960 er verdensbefolkningen mere end fordoblet Befolkningsudviklingen er derfor en vigtig faktor i forhold til problemer som: Økonomiske udvikling Levevilkår og Fattigdom Ressourceforbrug Miljø og klimaproblemerne

11 Befolkningsdebatten 1778 Malthus: høj dødelighed / sult og hungersnød  Guds straf eller naturlig selektion 1930 Racehygiejne 1968 Erlich : ”The Population Bomb” ”Grænser for vækst” – befolkningseksplosionen => sult og hungersnød 1970 FN taler for befolkningspolitik / familieplanlægning 1980 Kinas iværksætter et-barnspolitik => kritik fra Vesten 1987 Brundtland rapporten (FN) – om sammenhængen mellem befolkningstilvækst, økonomi og miljø 1994 FN’s befolkningskonference i Kairo: om ”kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder og friheder” 2000 Fortsat disk. om familieplanlægning, prævention, fri abort, adoption, kunstig befrugtning, rettigheder for seksuelle mindretal

12 Kontinenternes befolkningen 1950-2050
Data: grafik: Otto Leholt Asien: stort, men fattigt Europa: stort og rigt Asien: meget stort og rigt Afrika: stort og fattigt… ?

13 Afrika, Asien og Europa Tilvækst i mio. 1950-2050: Asien: + 3.800 mio.
Data: grafik: Otto Leholt Asien: mio. Afrika: mio. Europa: + 58 mio.

14 Nordafrikas befolkningsudvikling
2000 2015 2050 Mio. indb: mio 171 mio. 224 mio. 354 mio. Fertilitet : 6,8 3,5 3,4 1,9 % < 15 år: 35 32 20 Western Sahara Morocco Algeria Tunisia Libyan Egypt Sudan Sub-Sahara Afrika: 1950: 179 mio 2000: 670 mio mio Overvej selv hvilke konsekvenser en sådan befolkningstilvækst kan/ vil have for Nordafrika og for Europa …?

15 Afrikas befolkningsudvikling
Uganda: Nigeria: 1950: 5 mio 1950: 32 mio. 2000: 24 mio 2000: 117 mio. 2050: 126 mio 2050: 258 mio.

16 Aldersfordeling På den næste side er vist befolkningspyramider for tre kontinenter for henholdsvis 1950 og 2050

17 Stor befolkningstilvækst  stor arb. styrke
Mange børn-unge højt fødselstal Mange børn-unge højt fødselstal moderat fødselstal Stor befolkningstilvækst  stor arb. styrke Men fødselstallet er nu faldet markant Enorm befolkningstilvækst  mange børn & unge  Fortsat højt fødselstal Færre børn & unge , men flere og flere ældre

18 Demografisk transition
Demografisk transition (overgang) = Fra et høj niveau for fødsels- og dødsrate til et lavt niveau for fødsels- og dødsrate

19 Demografisk transition Danmark
Fase 5 Fase 1 Fase 2 Fase 3

20 Demografisk transition Danmark
årsag Demografisk transition Danmark virkning Industrialisering, urbanisering fejlernæring  svagt immunforsvar =>Høj børne- dødelighed Øget fødevareprod. hygiejne, medicin => faldende børnedød. Q’er i udd. + arb. P-piller, Q-frigørelsen, senere ægteskab / fødsler Fase 5 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Færre fødsler  flere ældre Store årgange fra årh. skiftet

21 Demografisk transition
0,5% 2,5% Fase 2 Fase 2-3 3,2% Fase 5 Du skal kunne anvende den demografiske transitionsmodel til at beskrive den demografiske udvikling , i såvel Danmark som i andre lande Modellen er altså et værktøj / redskab til den demografiske redegørelse og analyse

22 Demografisk analyse Befolknings udviklingen Samfunds- udviklingen
At beskrive – analysere og vurdere konsekvenser Befolknings udviklingen Analysen ser på samfunds- mæssige forhold som kan forklare befolkningsudviklingen Vurderingen vil se på de samfundsmæssige konsekvenser af en given befolknings- udvikling Samfunds- udviklingen

23 En simpel analyse Antal fødte børn
Lav en ‘brainstorm’ på forskellige mulige årsager til: Det høje fødselstal i Afrika / Mellemøsten Det lave fødselstal i Danmark / Europa Politiske forhold … Økonomiske forhold …. Antal fødte børn Sociale forhold … Demografiske forhold …. Kulturelle forhold ….

24 Det handler egentlig om levevilkår i bredeste forstand
Data …… Hvordan kan disse samfundsmæssige forhold, dvs. økonomiske, politiske, sociale , kulturelle og demografiske forhold belyses / dokumenteres rent statistisk ? Det handler egentlig om levevilkår i bredeste forstand

25 Lidt mere konkret… Antal fødte børn
Først skal vi konkretisere hvad , økonomi, politik , sociale og kulturelle forhold kan omfatte . Nedenfor er der eksempler herpå: Økonomiske forhold …. Politiske forhold … Befolkningspolitik .. eller familiepolitik ? BNP. pr indbygger  lav- , mellem- eller højindkomst land? Antal fødte børn Styreform ..? Urbaniseringsgrad  landbrugs- eller industri -/bysamfund? Sociale forhold … Børnedødelighed Demografiske forhold …. Uddannelses- niveau for kvinder Q’s andel af arbejdsstyrken Befolkningens aldersfordeling Kulturelle forhold …. Aldersbetinget fertilitet Religion .. Brug af Prævention Tradition / normer

26 Statistiske data til analyse af levevilkår
Nedenstående data kan findes på: Økonomiske forhold …. Politiske forhold … Antal fødte børn GNI PPP per Capita Sociale forhold … Infant Mortality Rate Demografiske forhold …. Female Share Nonagricultural Wage Earners Secondary School Enrollment, Females Population Ages <15 Kulturelle forhold …. Population Ages 65+ Total Fertility Rate Modern Contraceptive Prevalence, Married Women 15-49

27 Demografisk analyse høj fødselsrate Lav fødselsrate HUSK: Gør dig klart hvad der er det særlige ved det ene land i forhold til det andet? Hvordan adskiller den demografiske udv. sig i de to lande ? = det er disse karakteristika eller forskelle som vi skal prøve at forklare

28 Demografisk analyse høj fødselsrate Lav fødselsrate Hypoteser:
Høj børnedødelighed => mange børn pr kvinde Kvinder i fattige lande får flere børn end i rige lande (BNI) Kvinders sociale status ( lønarb., prævention, udd.) er afgørende for fødselstallet

29 Øvrige data … Antal fødte børn
Nedenstående data kan findes på: Politiske forhold … Økonomiske forhold …. Antal fødte børn Legal system: Labor force - by occupation: Sociale forhold … Urbanization: Literacy: % kvinder som kan læse /skrive Demografiske forhold …. Population below poverty line population pyramid Kulturelle forhold …. Total dependency ratio (samlet forsørgerbyrde) Religion % , kristne, muslimer m.v. etniske sammensætning

30 CIA World Factbook

31 Aldersbetinget fertilitet
-> Age-specific fertility rates = en fødselsrate for kvinder i bestemte aldersgrupper, dvs. antal fødte børn pr 1000 kvinder i aldersgruppen Kvinderne i Burundi får flere børn i alle aldersgrupper Og flest børn får kvinderne mellem år Kvinderne i Tyskland får færre børn, og aldersgruppen får flest  kvinder er ældre i Tyskland når de får børn  og derfor får de også færre børn

32 Befolkningspyramider - 1
Fra ung til ældre befolkning

33 Befolkningspyramider - 2
Befolkningen 10 dobles Fortsat ung befolkning

34 Afrika Europa Hvilke særlige udfordringer eller muligheder giver befolkningsstrukturen i h.h.v. Afrika og Europa?

35 Eksempler fra Europa og Afrika
Mange ældre Mange børn -unge konsekvenser konsekvenser højt fødselstal + Faldende børnedødelighed => flere og flere børn / unge => fortsat befolkningstilvækst  ressource eller problem ? Fortsat fattigdom …. ?  social og politisk ustabilitet Emigration …. Lavere fødselstal + Længere levealder => flere og flere ældre  Ældrebyrde ? ”Tilbagetrækningsreformer …” Mangel på arbejdskraft …? Indvandring – løsning eller problem? Velfærdsstatens fremtid ..?

36 Befolkning og landbrugsjord

37 Velfærdsstaten Kilde:

38 Konsekvenser Mange børn og unge uden fremtidsmuligheder  social ustabilitet - politisk radikalisering! Befolknings eksplosionen skaber fortsat fattigdom! Flere mennesker  Øget forbrug af ressourcer  miljø- og klimaproblemet! Flugten til storbyerne – slum- fattigdom og elendighed => Emigration Vesten - flere ældre, mangel på arbejdskraft Indvandring som løsning? udfordring eller problem?

39 Befolkningspolitik 2/2 Kvantitativ – hvor man opsætter mål for fødselstallet / bef. Tallet F.eks Kinas et’barns politik Vietnam Tidligere DDR og Rumænien Kritik: Indgreb i den personlige frihed / menneskerettighed Brugen af tvangs/ pres mv Kvalitativ – hvor man prøver at forbedre forholdene for børnefamilier mv fremme – f.eks gennem : Kvinder i uddannelse og lønarbejde => Øget ligestilling af M og K => Kvinder kan selv træffe valg vedr. Ægteskab – med hvem og hvornår Anvendelse af prævention adgang til abort Kritik : Disse frihedsrettigheder kan kollidere med kulturelle og religiøse normer og traditioner


Download ppt "Introduktion til Demografi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google